3
Bambamo mateu ane ebe ve inemb amolmol dabin ok as yaun
Yaun eteik yaun ano molge. Ve amol ti ginei tang gitung ve nemb amolmol dabin, okob ei nilgum ane kulkul vie-ngge. Be amol nok ei amol yaun ano ane roro, be ei nemb avie dongke-ngge ve arwe be nemb ate dabin vie-ngge. Be ninggas amolmol taku ti ane nipil ane nam be nimbul amolmol. Ei ninum bui vavis ite be tavavis ve amolmol be nes valir ite, ei tanivin mone nitlek ite. Ei nemb arue gen tis natu-nggen dabin vie-ngge love natu-nggen insov ei ane yaun ane lu ge. Ve amol ti ginei geb arue gen be tis natu-nggen dabin vie ite, atob ei nemb amolmol tepwengge dabin vie ite weik etok ge. Amol ti ginei giro ate vukir be giringk bui sanggu be givang sawa undib molge ite, yem unemb ei ve nemb amolmol dabin ite, ve atob ei nindang ate be Pomate atob nitin ei dang ebe warik gitin Sadam ok. Be ginei amolmol gitip ane inei amol etok ane yaun ve amol nok gilgum ane gen walang ok vie-ngge okob yem unemb amol etok ve nemb amolmol dabin. Veik Sadam ane wal mate nes ei ite.
Amolmol ebe emb kulkul ve amolmol tepwengge ane ok as yaun
Be amolmol ebe emb kulkul ve amolmol tepwengge ane ok weik etok ge, eisir inemb as kulkul vie-ngge. Be inum bui vavis ite me kaleuk ite. Eisir aplos niengk sang vie-ngge be inei yaun ano ge be aplos nivin Pomate. 10 Dangetok be yem undi eisir as kulkul nimungg be ginei eisir ilgum as kulkul vie-ngge okob unemb eisir ve inemb amolmol tepwengge dabin. 11 Be eisir arwas gen weik etok ge, eisir inei yaun sinsin-ge nipil amolmol ite. Eisir inalgum as gen walang ok vie-ngge, be inum bui vavis ite. 12 Be amol ete ve nemb kulkul ve amolmol tepwengge ane ok ei nemb avie dongke-ngge ve arue. Be ei nemb arue gen tis natu-nggen dabin vie-ngge. 13 Eisir ete emb kulkul ve amolmol tepwengge ane be emb as kulkul vie-ngge ok, atob amolmol avos nivwat eisir ares. Be atob invarkei gwang-ne be inei Pomate ane mateu nitangi amolmol.
Gen vie molge ebe givuaivun ate ok
14 Ayeu garo kapia (yaun) etenok gitangi mie be tagivin ve ganei natangi mie nalek seukie-ngge. 15 Bemem ginei ayeu galek seukie ite, okob atob kapia etenok nes luev ru nitangi yem be unatpweng luev ebe ve unvang vie-ngge weik Pomate ane amolmol ok are. Yaun ano ane dabe giengk Pomate Ei ate, ebe gibweg matawe geb tangge ok. 16 Be Pomate ane yaun ebe givuaivun ate giengk aplo ge ok etok gen bamo molge. Ei meng-gihlang weik ebe amolmol ok, be Pomate ane Ngalau Yamar ginei yaun gipil ei, ve Ei Amol vie molge. Angela ili ei, be amolmol inei Ei ane yaun (mateu) gitangi amolmol gitip ane, be amolmol nalk ane aplos givin Ei. Pomate gigas Ei tis ane bogbogo ge gireu gile.