4
Gidung bingkasop ane as yaun
Pomate ane Ngalau Yamar ginei yaun vusa giengk gitip ge gikwai. Ve asonge nindeb mul ane atob amolmol subu inavkir dumas nitangi Pomate. Be atob eisir inaute ngalau bingkasop ane as yaun be insov ane lu ge.
Amolmol bingkasop ane nok atob inalgum as luev bingkasop ane nemb ta-ngge, ve nolge eisir ilgum love ili ru gikwai. Eisir aplos nolge tumtumi gavul weik ebe yev baplo ok. Eisir nok imbul amolmol ve yaun bingkas-kasop be inei, Amol gaptol tis avie gaptol atob inemb isate ite. Be inei amolmol atob inen gen sinsin-ge ite. Bemem Pomate gipasang ben bambamo etenik ve amolmol inen, be eisir ebe aplos givin Pomate be itpweng yaun ano ane dabe are ok, atob inen ben etok tis miengk ge. Be gen walang ete Pomate gipasang ok, gen etok tepwengge vie. Be gen ti tiate gitangi ebe atob eitit buaind be tankari nikwai ok giengk ite. Bemem gen bambamo etok eitit tan-gas tis miengk ge nitangi Pomate ve gen ete tanggas ok ane. Ve Pomate ane yaun be tis miengk ge ete gilgum gen walang etenik be meng-gihlang vie molge.
Yisu ane amol kulkul ane vie ti
Ginei mie numbul amolmol subu be nunei yaun etenik lavo nitangi eisir nivin, atob mie nuvang weik Yisu Kilisi ane amol kulkul ane vie ti. Ve yaun aplond nivin Pomate ane be tis mateu ebe mie guvang mul ok ete weik miam ben ebe giro mie ta ok. Bemem mie nuvang aikawe ge nukwai amolmol bingkasop ane. Mie nomb imate dabin vie-ngge be numbul imate ve numbweg vie-ngge. Eitit tanemb utland ulis dabin etok gen vie, bemem ginei tanemb Pomate ane luev ebe ve tanemb itate dabin vie-ngge ok dabin nivin atob vie molge. Ve galkik etenik eitit tambweg vie, be asonge tanambweg vie nindeb mul ane nivin weik etok ge. Yaun etenik ano molge, be gitangi ebe amolmol tepwengge inaute be aplos nivin ok. 10 Pomate girwel eitit takwai gen tiate aplo be gigas eitit tatangi Ei ate tale. Be eitit aplond givin tanei Ei Amol ebe gibweg matawe geb ta-ngge ok, beti eitit tamb kulkul bamo be tanggas bunam be tasge ei ve ninumul ninme be ninggas eitit.
11 Mie nomb yaun etok nitangi amolmol be numbul eisir ve inemb dabin vie-ngge. 12 Be eisir indi mie weik amol singamolomb sin-ge ti be gitangi ebe ve nulgum gen vie ti ite ok ite, mie nunei am yaun vie-ngge be nos am luev vie-ngge be tam nivin amolmol be aplom nivin Pomate, be nulgum am gen walang ok vie-ngge tis aplom dongke-ngge. Kob atob mie nos luev vie etok ru nitangi amolmol ebe aplos givin Pomate ok. 13 Mie nomb kulkul gwangne ge ve nunei Pomate ane yaun (mateu) nitangi eisir be numbul eisir ve invang mul ve luev vie-ngge. Be nusge ayeu love nalek okob. 14 Nomb Pomate ane yaun ebe warik ane amolmol kulkul ane inei gitangi mie be bambamo mateu ane itak bais giwei mie be es bing ve mie ok, dabin vie-ngge. 15 Be nomb am kulkul etok ta gwangne ge. Veik atob amolmol indi miam luev be tis am kulkul walang ok vie. 16 Mie nomb imate dabin be tis am yaun ete gunei gitangi amolmol ok dabin vie-ngge. Be nulgum am kulkul vam-pale ge, ginei mie nulgum dangetok okob atob miam kulkul etok nilgum amolmol ebe iute miam yaun ok be tis miate ok atob unvang vie-ngge.