5
Amolmol ebe aplos givin Pomate ok as luev
Mie nunggo babamos amol ti ite, mie nunei yaun avom bwayagege nitangi ei weik ebe tamem ok. Be nuli nunus amol sukus weik am male gen. Be nunei yaun nam bwayage nitangi bambamos avie tis nunus avie vaku vaku weik ebe tinem gen tis luvum avie gen ok ve luev vie-ngge. Be avie gaptol ebe arwas gen imat vunu ikwai is, be as nune-nggen ebe ve inemb eisir ru ok ivang ite, okob mie nupasang eisir vie-ngge. Bemem ginei avie tupe ti nimbweg be ei ok natu-nggen be tis tumbu gen ivang, okob eisir inpasang ei vie-ngge niwel tamas gen be tinas gen as gen ebe emb gitangi eisir ok. Pomate atob tavevie-ngge ve kulkul dang-dangetok ane. Be avie tupe ti ginei ane nune-nggen ma ebe ve inemb ei ru ok, okob ei aplo nivin ninei atob Pomate nemb ei ru be ei nes miengk tis as be tambok walang ok. Bemem avie tupe ti ebe arwe gimat vunu gikwai ok ginei nilgum ane gen nitangi ebe ei ate ta-gitung ok, okob atob tandi ei tanei ei givang matawe. Bemem ei gimat vunu gikwai. Dangetok be mie nos bing ve eisir veik invang mul ve yaun walang ok, veik amolmol indi eisir as luev ebe ivang ok vie. Amol ti ginei geb ane amolmol be tis ei ate ane bambamo gen dabin vie ite, amol etok givkir dume gitangi luev aplos givin Pomate ane. Be ei amol tiate molge gitlek amolmol gitip ane. Mie nuro avie gaptol ebe arwas gen imat vunu ikwai is ok ares sinsin-ge nisov kapia ite. Be ginei avie tupe ti ebe arwe gimat vunu gikwai be avie nok ane Sonda bamo gitangi 60 be ei geb ate dabin vie-ngge weik amol dongke-ngge ane avie, okob mie nuro ei are. 10 Ve avie nok ei gilgum ane kulkul walang ok vie-ngge. Ve geb natu-nggen dabin vie-ngge be gipasang amolmol nam dani na gili ge, be gilgum gen vie gitangi Pomate ane amolmol be geb amolmol ebe ivang tis bunam ge ok ru. 11 Mie nuro avie gaptol vakuvaku ebe arwas gen imat vunu ikwai is ok ares ite. Ve atob eisir tas nitung ve inemb amol vukuri be atob inavkir dumas nitangi Yisu Kilisi. 12 Be inalgum as yaun ebe warik imbiti gimungg ok ano nile ite. 13 Eisir emb wayam ve isate be inggas amolmol subu as yaun be ivang itangi nam avo-avo ve inei gitangi amolmol. Yaun nok subu gitangi ebe ve tanei ok ite, bemem inei givin. 14 Ayeu tagivin ve ganei avie gaptol vakuvaku ebe arwas gen imat vunu ikwai is ok inemb amol vukuri veik inkuv nunus be inemb as nam dabin vie-ngge. Veik amolmol tiate ane gitangi ebe atob indi eisir as luev tiate ti be inei yaun tiate nipil eitit ok ite. 15 Be avie gaptol nok subu nolge ivkir dumas gitangi Pomate be emb isate ile isov gen tiate aplo ile ikwai. 16 Be ginei avie ti ebe aplo givin Pomate ok gibweg, be ei ane nune-nggen avie gaptol subu ebe arwas gen imat vunu ikwai eisir ok imbweg ivin ei, okob ei nemb ane nune-nggen etok dabin. Be ei nemb kulkul bamo nitangi amolmol tepwengge bwaya, veik amolmol indi avie gaptol subu ebe arwas gen imat vunu ikwai is be as nune gen ma ebe ve inemb eisir dabin ok be inemb eisir dabin. 17 Yem amolmol, yem avongg aim nivwat eisir ebe emb as amolmol dabin vie-ngge be emb kulkul gwangne ge ve imbul amolmol ve Pomate ane yaun (mateu) ok ares, ve kulkul isgabu ge ane. 18 Ve yaun giengk dangetok ginei amolmol kulkul ane atob in-gas gen subu niwel as kulkul ebe ilgum ok. 19 Be amol ti ginei ninei amol bamo ti ane yaun, mie aplom nivin ei ane yaun bwaya. Bemem ginei amol ailu me aitol inei amol bamo nok ane yaun, be sotol as yaun gitangi ate ge okob mie aplom nivin yaun etok. 20 Amolmol ebe ilgum gen tiate ok mie nulgum eisir as yaun nangge amolmol tepwengge nas veik eisir subu indi be inpelk. 21 Ayeu gavakei Pomate gabu Natu Yisu Kilisi be angela vevies nas, be ayeu nanei nitangi mie, mie nomb yaun walang etenok dabin vie-ngge, be nuli amolmol subu vie molge nitelk eisir subu ite. 22 Mie nutak bagem niwei amol ti be nomb ei ve nemb amolmol dabin seukie-ngge ite. Mie nomb imate dabin vie-ngge be nuvang vie-ngge. 23 Mie nunum bui sinsin-ge ite, mie nunum wain siti nivin ve subwem ane ve gimat ete gigas mie geb ta-ngge ok ane. 24 Amolmol subu ilgum gen tiate giengk gitip ge, beti amolmol ili be ilgum eisir as yaun. Bemem eisir subu ilgum ivuaivun isate ge be bwayage kob meng gihlang gideb mul ane. 25 Be gen vevies ebe amolmol ilgum ok weik etok ge, ve subu atob inalgum niengk nitip ge be amolmol indi. Be subu atob nivuaivun ate ge be bwayage kob atob menihlang nindeb mul ane.