6
Amolmol kulkul ane indi tivias gen weik ebe amolmol vie ane ok, be avos nivwat eisir ares. Veik amolmol inei yaun ungglus ungglus nipil Pomate be tis ane yaun (mateu) ite. Amolmol kulkul ane ebe as tivias gen aplos givin Pomate ok, okob eisir kulkul ane indi eisir weik ebe as nune-gen be atob insov eisir as yaun ane lu ite ok bwaya. Eisir inemb kulkul vas-pale ge veik nipasang amolmol ebe Pomate tang givin eisir ve gisov eisir aplos givin ei ok.
Yaun gipil yaun bingkasop ane be tis gen ano ebe vie molge ok
As-mate walang ok mie numbul eisir ve invang mul ve luev etok, be mie ate nos vu veik eisir indi be invang mul. Amol ti ginei nimbul amolmol ve invang mul ve ei ate ane tang givin, amol etok ei tang givin eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane yaun ebe ano molge ok ite, be ei gitpweng yaun ano ti are ite. Be gidang ate sinsin-ge be gitpweng yaun ano ti are ite molge, be ane ete ve nes valir ve avo ge nitangi amolmol be in-go is-ate nisov yaun ane dabe ok yapin. Gen dang dangetok ete gilgum amolmol be inggo isate be tas-vadbu ve amolmol sinsin-ge be tas gitung yaun tiate gipil amolmol sinsin-ge. Amolmol dang dangetok ete itpweng gen ti are ite be ivkir dumas gitangi yaun ebe ano molge ok. Be ili Pomate ane luev weik luev ebe ve in-gas wambal ok. Bingano, amol ti ginei nivang mul ve Poma ane luev vie-ngge atob amol nok nili ane gen ebe giengk givin ei ate ok be tavevie ge ve ei ane gen vevies anongge. Eitit metahlang nangge nalk etenik be tavwat gen ti givin ite, ma molge, be asonge nindeb mul ane nivin ebe ve tandumul tande ok, atob tanvang baind apo weik etok ge. Ginei eitit tali and ben be tis kup be babal ebe ve nisil utland ulis ok gile gitangi okob etok gitangi ma. Bemem amolmol ebe tas givin ve in-gas gen walang molge ok, atob eisir inavkwe luev vie ebe gitangi Pomate ane taku gile ok silip be inambieg insov gen tiate aplo. Be atob eisir tas nitung gen tiate walang ano niengk aplos be inalgum gen tiate nitlek molge. 10 Be gen tiate walang ok ane dabe giengk mone, ve gen etok ebe girwel gen ungglus ungglus subu meng-gihlang givin ok. Amolmol subu tas givin mone gitlek molge, beti gen etok gilgum be eisir ivkir dumas gitangi Pomate. Bemem eisir inggas vavavne bamo molge.
Pol giro Timoti ta be ges bing ve ane
11 Bemem Pomate ane amol mie dangetok be nuvkir dumem nitangi gen tiate walang ok. Be nomb kulkul gwangne ge be aplom nivin Pomate be nuvang mul ve Ei ane luev, be tam nivin amolmol. Be ginei amolmol tas gitung yaun tiate gipil mie, mie nuvarkei gwangne be nunei yaun bwai-bwaya nitangi eisir. 12 Mie nomb kulkul gwangne ge ve imate ane, veik numbweg matawem nemb ta ge. Pomate gigas mie ve numbweg matawem nemb ta ge, givin ebe mie gunei am aplo givin vusa be amolmol tepwengge iute ok. 13 Dangetok be ayeu gavarkei Pomate ebe gipasang gen bambamo etenik ok gabu Yisu Kilisi ebe givarkei Pontias Pailat na be ginei ate lavo gitangi ei ok nas, be nanei nitangi mei nanei: 14 Nusov yaun bambamo etenok ane lu ge be nomb dabin vie-ngge tis aplom dongke-ngge love eitit and Amol Bamo Yisu Kilissi ninumul ninme ge. 15 Nivin sawa ebe eitit and Pomate ebe avond givwat ei are be amolmol bambamo ebe emb eitit dabin ok as Amol Bamo be eisir pomate as Pomate ane tang gitung ok menihlang, okob atob Ei nes Kilisi ru. 16 Ei dongke ge gibweg matawe geb ta ge, be Ei gibweg gisov ane bogbogo ebe amol ti gitangi nile nisa ite ok aplo. Amol ti gili Ei ite molge, be amol ti gitangi ebe ve nili Ei ok ite. Ei ane binge be tis ane gwang-ne atob niengk dangetok nemb ta ge. 17 Mie nos bing ve amolmol ebe tis wambal walang ok be nunei nitangi eisir ve indang is ate be tas nivin gen nalk ane ebe tiate seukie-seukie ok bwaya. Bemem aplos nivin Pomate ebe geb gen walang ok gitangi eitit be gilgum eitit be tatvevie ok. 18 Be nunei nitangi amolmol ebe tis wambal walang ok, ve inalgum kulkul walang ok vie-ngge. 19 Eisir inalgum gen dangetok okob atob inambweg vie nindeb mul ane. 20 Timoti mie nomb gen walang ete ayeu gab gitangi mie nok dabin vie-ngge. Nuvkir dumem nitangi yaun ungglus ungglus walang ok, ve gen dang dangetok ete gilgum amolmol be iyo inei eisir dabas gwet vie molge. Bemem iyo isate ve eisir itpweng gen ti are ite. 21 Amolmol ebe ili is ate inei eisir itpweng gen are vie molge ok, ete itpweng luev ebe ve aplond nivin Pomate ok are ite. Pomate ane tang givin nilek nivang nivin yem.