15
Iesu Pilato wailanai
Mataio 27:1-2; 27:11-14; Luka 23:1-5; Ioane 18:28-38
Amoamo valiguvaliguna, Rupu Veaga velera kamura, Iuda velera, rova gevevega-ripagiawai talimara, e kaonsela talimara maparara na gevega-taunataunaato. Gaurai Iesu geligoligoato, gevaiagoato, Roma kavana na Pilato geve veniato. Pilato na erenagiato, netiwato, “Goi Iuda talimara geria king pa?” Iesu na evega-geleato, netiwato, “Pa, okilagiana nea.” Ne Rupu Veaga velera kamura na Iesu geroliato, kila vogo gekilagirato. Pilato na maerenagi-waiato, netiwato, “Goi ati pono vega-gele? Ono gitaa, goi atamu ai metau vogo gekilagirana.” Na Iesu ati ekilakilato, gaurai Pilato eaovoaovoto.
Pilato na Iesu gena kwarega ekilagiato
Mataio 27:15-26; Luka 23:13-25; Ioane 18:38–19:16
Vanagivanagi Pasova velekwana tomanai Pilato na ira geria tipura numanai etaluna, pia kilagia talimana ta, etugu-atiawai. Volaganinai talima ta arana Barabas, ia tipura numanai etaluwai talima reketa ria, kwalana gegalamato aonai, talima ta gevagi-kwaregaato. Ne gutuma vonai gekoukouto talimara Pilato genogiato, ekalana vetaina mapene kalaa. Pilato na erenagirato, netiwato, “Gomi goririwana au na Iuda talimami gemi vele ana tugu-atia pa?” 10 Ia ripana, Rupu Veaga velera kamura geria velivu pakunai, Iesu ia gimanai getaoato.
11 Na Rupu Veaga velera kamura na taunilimalima aora geganirato, Pilato na Barabas pene tugu-atia. 12 Ne Pilato na maerenagirato, netiwato, “Na eIuda talimami gemi vele nogotina eraka ana kalagi-tiwaa?”
13 Ira geparalato, negetiwato, “Ono satauroa!” 14 Pilato na erenagirato, netiwato, “Rakagau gaurai, raka kala rakavana ekalaato?” Na maparara geparala-vigirageto, negetiwato, “Ono satauroa!” 15 Pilato gena ririwa votaunilimalima gutuma aora pene vega-namara ularana, ia na Barabas etugu-atiato, na Iesu gekwariato mulinai, evenirato pia satauroa.
Iesu gevegarevegare-agiato
Mataio 27:27-31; Ioane 19:2-3
16 Vetali talimara na Iesu gevaiagoato kavana gena numa aonai, ne taukavara maparara gekea-koukourato. 17 Ne rapuga kalovakalovana gevega-rogagiato, repana gauna gau vekalavekala gevatuato, noowane kraon, ne Iesu repanai getao-kauato. 18 Ne gevega-namaato, negetiwato, “Iuda geria King o, toma namana!” 19 Ne golo toki na repana gekwariwai-kwariwaiawai, gekainiuato, getiutali-veniato, gealiruputali-veni-opakauato. 20 Gevegarevegareagi-gatuato mulinai, rapuga kalovakalovana gegaivagiato, gena rapuga taunatauna magevega-rogagiato. Ne gevaiatiato pia satauroa ulanana.
Iesu gesatauroato
Mataio 27:32-44; Luka 23:26-43; Ioane 19:17-27
21 Kureni talimana ta arana Simona, Alesanda e Rufas tamara, kuni vanugana taa na evogomaiwai, vetali talimara na gelaunagiato Iesu gena satauro ene vuaa.
22 Ne Iesu gevaiagoato kapu ta arana Gologota, ganina “Repa Gavana Kapuna.” 23 Ne ira na vine nanuna, viti vega-keina mulagana arana muro goti gekao-veviliato, geveniato, na ati eniuato.
24 Ne gesatauroato; gena rapuga pakurai kati ulana gekalaato, ne gewarerato ira vekarawarai. 25 Amoamo oragauna taulavati kwapuna (9 koloko) kavanai gesatauroato. 26 Rakagau pakunai gesatauroato kilana satauro atanai evetaina getaloato, “IUDA TALIMARA GERIA VELE.” 27 Lema talimara ruala maki Iesu ria gesataurorato, ta ripana kavanai, ta kaulina kavanai. [ 28 Voanana Puka Veaga aonai getalo-kuneato kilana evega-taunataunaato, netiwato, “Ia kala rakava talimara ria geagi-kouato.”]
29 Gelaka-vanagiwai talimara na kila rakavara geveniawai, repara gekwarakwararawai, negetiiwai, “Ei, goi okilato Rupu Veaga pono lovoa, toma toitoi aorai mapono vega-ruga-waia notiwato! 30 Satauro kukuna na ono mairigo, matotaumu ono vevega-maguli!”
31 Rupu Veaga velera kamura e rova gevevega-ripagiawai talimara na maki vekarawarai evetaina gevegarevegare-agiato, negetiwato, “Ia na talima polura evega-magulirato, na matotauna ati evevega-magulina! 32 Keriso, Isaraela talimara geria vele, satauro na ewagumonamo ono mairigo ai wailamai ai, pe paia vega-taunataunamu!” Iesu goti gesatauro-kourato talimara ruala na maki gevaikila-rakavaato.
Iesu gena kwarega
Mataio 27:45-56; Luka 23:44-49; Ioane 19:28-30
33 Oragauna 12 koloko evegapiato aonai, tanopara maparana mukuna na egapi-gavuato; mukuna emiato, pene ago, oragauna 3 koloko. 34 Oragauna 3 koloko kavanai Iesu elailaito, netiwato, “Eloi, eloi, lama sabaktani?” ganina, “Au geku Palagu, au geku Palagu, rakagau gaurai au poraokwaniku?” 35 Iesu laganai geruga-tagowai talimara reketa gekamonagito, ne gekilato, “Iokamonagi, Elia ekeaana.” 36 Ne talima ta erakato, nanu eromagiana gauna ta egapiato, vine nanuna vevokaina aonai epia-raiato, toki ai ekwanu-kauato, ne etugu-rageato Iesu na ene niua ulanana, netiwato, “Ita gitaa, Elia pene vogomai, penema gapi-rigoa pa?” 37 Ne Iesu elailaito mulinai ekwaregato.
38 Ne Rupu Veaga aonai veaga iwavagi kovogana vega-gelogavuna rapugana (ketin) evetovi-kavalugato, kava ruala, kukuna na pene verigo kapulenai. 39 Roma vetali velena Iesu wailanai eruga-tagowai, gena lailai ekamonagiato e raka ekwarega-tiwato egitaato, ne ekilato, “Taunatauna vegata, etalima e Palagu Natuna!”
40 Garegare reketa maki gemoalewai, kiata rau ai gerugato, aorai Maria, Magadala garena; e Maria, Teimiti keina e Iosepa tinara; e Salome. 41 Galileiai egaregare Iesu mulinai gelakawai e ia vetugunagina geago-veniwai. Gare vogo ia ria Ierusalemai gemarageto garera maki vonai.
Iesu getoleato
Mataio 27:57-61; Luka 23:50-55; Ioane 19:38-42
42 Volavilavi velekwa pia kala-maavua, Tapati tomana rogoti ere gapia aonai. 43 Iosepa, Arimatea vanuga na talimana, genugagi-rageawai kaonsela aorai talimana ta, Palagu gena Basileia ealoawai talimana, Pilato genai eagoto, ne enogi-namanamaato, Iesu tauniparana pene gapia netiwato. 44 Pilato ekamonagito Iesu warau ekwaregato, nugana eketo-vagito, gaurai vetali velena ekeaato, erenagiato, netiwato, “Taunatauna, Iesu pekwarega pa?” 45 Ne vetali velena na Iesu gena kwarega evega-taunataunaato vou, Iesu tauniparana Iosepa eveniato. 46 Voia mulinai Iosepa na rapuga kulokulo namana ta evoiato, ne Iesu egapi-rigoato, rapuga na ekumuato. Kala kapuna vatu kovoganai evetao-togaato mulinai, vatu kamuna na vanagi ekule-gavuato. 47 Maria, Magadala garena, e Maria, Iosepa tinana, na etaoato kapuna gegita-veakauato.