16
Iesu ekuliiti-waito
Mataio 28:1-8; Luka 24:1-12; Ioane 20:1-10
Tapati eaikito mulinai, Maria, Magadala garena, e Maria, Teimiti tinana, e Salome mulamula maponana namana gevoiato, pia ago, Iesu tauniparana pia rigaa ulanana. Epetoma toma tovotovona pa Sandei, amoamo garo kagena etugu-rageana nea, kalai geagoto. Ne matotaura gevegupuwai, negetiwato, “Rai na vovatupara kala gekou-gavuagiato, gauna eneve kule-gerevagia?” Na gepoe-agoto aonai, vovatupara pakai emia-tagowai. Ira kala kovogana aonai gelaka-togato, malaga valigu ta gegitaato, ripa kavanai etanuto, gena rapuga kulokulo e moga loki, gaurai nugara gegolugolu-rakavato.
Ia na evaikilarato, netiwato, “Ragai iokali, au ripaku gomi Iesu, Nasareta tauna, gesatauroato talimana gotavuana. Ia pekuliiti-wai! Ia enai aikina, getaoato kapuna iomai-gitaa. Gaurai ioago, gena melo e Petero pio vevega-ripara, nopiotiwa, ‘Iesu pene kune Galileiai. Vonai vou piove gitaa evaikilamito gelegelenai.’ ”
Ne vogare gelakatito kala aona na, kwalana nugara gegolugoluto e tauniparara gepilupiluwai gaurai. Talima ta maki ati gevaikilaato, kwalana gekalito.
Maria, Magadala garena, na Iesu egitaato
Mataio 28:9-10; Ioane 20:11-18
[ Epetoma toma tovotovonai, elagani-mamamaawai, Iesu ekuliiti-waito, ne Maria, Magadala garena, genai evevega-matagai-kuneto. Ia genana palagu rakavara taulatoi kwapuna egui-atirato. 10 Ia eagoto, ne Iesu mulinai gelakawai talimara geria aovitiviti e tagi aonai evararato. 11 Gekamonagito Iesu pemaguli, Maria na egitaato, na gena kila ati gevega-taunataunaato.
Rauparai talima rualana Iesu gegitaato
Luka 24:13-35
12 Voia mulinai ira taura rulala kapu taai geagowai aonai, Iesu geriai evevega-matagaito, na gitagitana eirauto. 13 Gaurai taura ruala gewaikuleto, taukavara gevararato, na geria kila ati gevega-taunataunaato.
Iesu gena melo geriai evevega-matagaito e ia na tiavu evenirato
Mataio 28:16-20; Luka 24:36-49; Ioane 20:19-23
14 Voia mulinai gena melo gagalana kwapuna geganiganiwai aonai, geriai evevega-matagaito, egolorato, kwalana ati geria kamonagi e geria ao gaoka-poro gaurai, kwalana kwarega na ekuliiti-waito mulinai, gegitaato talimara geria kila ati gevega-taunataunarato. 15 Ne evaikilarato, netiwato, “Iolakaa, tanopara mapararai Vali Namana taunilimalima maparara wailarai pio vopatagia. 16 Rai na eVali Namana pene vega-taunataunaa e bapatiso pene gapia talimana pene maguli, na ati pene vega-taunataunaa talimana Palagu na rakava voina pene venia. 17 Gevega-taunataunana talimara evegailia kamura ria pia kwapuna: Ira palagu rakava au araku ai pia gui-atira. Karo valigura irauiraurai pia kila. 18 Gelema pia gapi-itira, kwarega garikira pia niura, na ati pia vega-rakavara. Gimara viti talimara atarai pia tao-kaura, ne viti talimara pia nama.”
Iesu Palagu na egapi-rageato kupai
Luka 24:50-53; Apostolo 1:9-11
19 Iesu Velekou na evaikilarato mulinai, Palagu na egapi-itiato, kupai everageto, ne Palagu ripana kavanai etanu-talito. 20 Na Iesu gena melo gelaka-lovolovoto, kapu mapararai geve vopatato. Velekou maki ira ria geinagulu-kouwai, e geria kila evega-taunataunarawai vegailia kamurai.]