12
Nibada su Godee mapoo tenee
+Esiga tei telaga odoo emegei, Godeeye imapoo sooloo deli goo toowa ee olo eligiso. Esiga niyo nibada su ee emegei di bi gie meli masi Godee mapoo tenelai, a goomogo. Bei, goo ogoso Godee mapoo goomoga tenelaiso, osoloso niba Godeeyo odoo doloso peegoo pi magoo goo ee eligileiso. Goo ogoso tei Godeeyo tou talai sabolo ka tobuoso. Esiga niba mi goo oso nibada goo goolee ee opusomo dee na seeye dee. Esino Godeeye nibada goo goolee ee opusomo dee ka seeye dee. Niyo egeesee seega, niba Godeeye goomoga goo ee medee gooleedalaiso. Goo ee, tekepo gweli goo, osoloso yimapoo goomoga teneli goo, osoloso teedee badeli goo.
+Godeeye sooloo dolone pidi maga ayo o diye di odoo dalame, yayo a olo hesiaso. Esiga to hagee ayo nimapoo ka taka. Niso nediliyo si howolone na debee. Esino tei too goo Godeeye nimapoo tenee oso niba niso nediliyo medee egege. +Esiga ibada su hedebe mapoo ogusuga opusomo opusomo di moloso, osoloso dia tou onosee opusomo opusomo di moloso. Egeesi ma kulodu iba nosee Keliso sabolo hedebe doloso egeesee ka doso. Iba ogusuga opusomo opusomo di oso su hedebe mapoo ogusugaloso ka doso.
+Esiga Godeeye iba sooloo dolone pidi maga Dio Tei oso imapoo wulo emegei di goo opusomo opusomo di imapoo tenee ee moloso. Egeesi ma kulodu Godee maga to toloso kokodo takomo silame tou namapoo tenee daga, nayo tei too namapoo egee molo goo sabolo to osee takomo sile. Osoloso namapoo odoo pidili tou tenee daga, no sosee ma kulodu badolone tou egee osee temelee. Osoloso namapoo Godeeyo to eligilame tou tenee daga, no Godeeyo to osee eligimelee. Osoloso emegei kitulugu sabolo badalame pidili to takeli tou ee namapoo tenee daga, nayo badolone pidili to osee takemelee. Osoloso emegei di bi teneli tou ee namapoo tenee daga, no tou egee tolone badolone toowa osee tenemelee. Osoloso wiligi odoo doloso badeli tou ee namapoo tenee daga, no badolone tou egee medee temelee. Osoloso odoo pidili tou ee namapoo tenee daga, no goomoga sabolo diba osee pidimelee.
Tei telaga odoo oso dabalai goo
Esiga tei telaga odoo emegei, sooloo ma kuloduga niyo emegei nei sooloo dolo, nei sooloo dolo dolone ka debee. Osoloso goo tokenee ee hegilone goo tekepo ono medee kibiya kookoode. 10  +Esino niyo nee soosoo gweli egeesi masi nee odoo diya goolone, goomoga sabolo dimapoo mesie. 11 Esiga niba Lodeeyo tou talai na wabede. Esino nibada sooloo ma kuloduga goomoga sabolo, osoloso Dio Tei oso kitulugu sabolo o tou ka te. 12  +Esiga Godeeye gie badeli nimapoo tenelai goo mapoo dulone bolone goomoga sabolo ka debee. Osoloso dala goo sabolo hegi goo sabolo ee ma kulodu medee kibiya debee. Osoloso biame susuga Godee mapoo takolone ka debee. 13  +Egeesi ma kulodu tei telaga odoo bi tebile poogoo doga, niyo diba pidi. Osoloso tei telaga odoo soo siboga, diba nee mosopoo ido pele.
14  +Osoloso odoo aboso nimapoo dala teneega, nei Godeeye dimapoo dala tenelame na takee. Esino wulo diba pidilame Godee mapoo ka takee. 15 Esiga goomoga ma kulodu debeli odoo sabolo hedebe doloso goomogolone debee. Osoloso goohele goo ma kulodu debeli odoo sabolo hedebe doloso gooholone debee. 16  +Egeesi ma kulodu nee odoo sabolo hedebe doloso ka debee. Osoloso niba goo goolee toowa too doloso niso nediliyo si na howee. Esino niso nediliyo pepooko doloso odoo wuluge sabolo hedebe dalai na gowee.
17  +Esiga odoo aboso nimapoo goo tokenee moodooga, nei niyo dimapoo goo tokenee moodoolone na debee. Esino odoo susuga oso goo tekepo deli goo ee tolone ka debee. 18 Egeesi ma kulodu niyo odoo susuga sabolo medee mesie sabolo dabalai goo ono diya kitulugi. 19  +Esiga tei telaga odoo emegei, odoo aboso nimapoo goo tokenee moodooga, nei niyo goo tokenee egeesi masi dimapoo na moodee. Esino Godeeye nei dimapoo tenelame, wulo yimapoo deedee peegee. Bei, Godeeyo to booka mapoo hogugu oso egeesee takooso,
“Godeeye egeesee takooso,
‘Ayo odoo susuga dibada goo tokenee eyo nei teneliso.’ ”
20  +Esino niba goo hageesi moodee,
“Namapoo ha teli odoo ee hodia badoga,
nayo yimapoo nei tenee.
Osoloso yayo howo nalapaga sabolo badoga,
nayo yimapoo howo keenee.
Esino nayo egeesee seega,
nei yayo eyo nediliyo o goo tokenee ee ogoloso ebileiso.”
21 Esiga goo tokenee oso niba na dagadiye dee. Esino niyo goo tekepo tolone debei maga goo tokenee ee dagadi.
+ 12:1 Loum 6:11, 13; 1Pita 2:5 + 12:3 1Kol 12:11; Epe 4:7; Pil 2:3 + 12:4 1Kol 12:12, 27 + 12:6 1Kol 12:4-11; 1Pita 4:10-11 + 12:10 1Pita 1:22 + 12:12 1Tes 5:16-18 + 12:13 Hib 13:2 + 12:14 Mat 5:44; 1Kol 4:12 + 12:16 Prov 3:7 + 12:17 1Tes 5:15 + 12:19 Deut 32:35; Mat 5:39 + 12:20 Prov 25:21-22; Mat 5:44