13
Gamalee odoo dia to mapoo
mesilone debee
+Esiga odoo susuga oso gamalee odoo dibada to mapoo mesilone dabalai tekepo. Bei, gamalee odoo susuga oso dieso goomoga maga mi omapoo wiligi doloso koo doso. Esino Godeeye kitulugu dimapoo teneme, diba mi omapoo wiligi doloso ka doso. Esiga odoo agayo gamalee odoo dia to mapoo mesilega doga, diba Godee mapoo koo mosioso. Goo egeesi maga diayo goo moodoo eyo nei dala talaiso. +Egeesi ma kulodu goo tekepo tomo silesibili odoo oso gamalee odoobolo koo ebili. Esino goo tokenee tomo silesibili odoo oso gamalee odoobolo obulone ka doso. Esiga niyo gamalee odoobolo ebilega dabalai goomogoga, niba wulo goo tekepo tolone dabalai tekepo. Egeesee seega, gamalee odoo oso niba ogoloso nimapoo goomogalaiso. Esiga gamalee odoo diba Godeeyo tou teli odoo doloso doso, diayo niba pidilame. Esino niyo goo tokenee toga, niyo diba bolo ebilei tekepo. Bei, Godeeye dimapoo kitulugu olo teneeso, diayo nimapoo nibada goo tokenee eyo nei tenelone dabalame. Egeesi ma kulodu kitulugu diayo too egee goo mauwe koo moloso. Esiga nibada goo tokenee eyo nei teya doloso gamalee odoo dia to mapoo mesiloso silesibe. Bei, niba olo gooleedooso, goo hagee goo tekepo.
+Esiga gamalee odoo oso Godeeye dimapoo tou tenee ee medee tekepo tolone dabalame, tei telaga odoo niyo tekisi molee soolone debee. Esiga gamalee odoo oso takolone, “Niba amapoo tekisi molee tenelame tobuloso magoo ee amapoo tenee,” dee takooga, niyo tobuloso yimapoo tenee. Osoloso dia to mapoo mesiloso silesibe. Osoloso dia hu dokodoo poudoolone ka debee.
Niba nee odoo
diya sooloo dolone debee
+Esiga niyo bi wulo wulayo toga, eyo nei saga magee. Niyo egeesee seega, goo egee omapoo koodobileiso. Esino nee odoo sooloo deli goo ee hoo poogoo me. Esiga nee odoo nei sooloo dolo, nei sooloo dolo dolone debeli goo ee na koodobie. Niyo egeeseelone doga, goo oso niba Godeeyo tei magoo goo susuga sabolo tobuloso dabalaiso. +Bei, Godeeyo tei magoo goo abo egeesi moloso, emegei dia kooka sobo sabolo osoloso emegei dia kooka giso sabolo goo heli teli tei, osoloso emegei wooloomali tei, osoloso emegei dia bi heli teli tei, osoloso emegei dia bi talame gilee tei. Osoloso tei magoo abo moloso. Esino tei magoo susuga eyo bei ee hagoso.
“No nediliyo diya sooloo deli,
egeesee solone nee odoo diya sooloo dele.”
10  +Esiga sooloo deli goo ee ma kulodu emegei mapoo hegi goo sabolo, osoloso dala goo sabolo teneli koo moloso. Bei, sooloo deli goo oso tei magoo goo susuga ma kulodu taka goo sabolo teiba moloso.
11  +Esiga ayo epedee hagee takoo goo ee tolone debee. Bei, iba olo biame hamameedee mapoo doso. Esiga tiesa maga see hogoogabie. Bei, iyo daga tei too biame mapoo gie badeli pidili goo ee eli sage meleeso. Esino epedee hamapoo olo hegi simiso. 12  +Egeesi ma kulodu neliga olo duga, mi hadobilei olo koola toobooso.* Esiga neliga ma kulodu dobolone goo tokenee teli goo ee poogoloso, see gadeebugu mapoo dobolone, mopoodoo doloso goo tekepo tolone dabalai tekepo. 13  +Esiga iba gadeebugu mapoo debeli odoo masi medee tekepo doloso dobomo. Esino iyo yugune naloso halabili, osoloso emegei dia sobo goo heli teli, osoloso toso agadigeli, osoloso biligeli goo, osoloso emegei kweli goo ee ma kulodu dabalai tekeponee. 14  +Esino ee ma kulodu Lodee Yesu Kelisowo goo ee niyo dugo masi kaloso ka debee. Osoloso nibada suso goomoga oso goo tokenee teli goo mapoo dadalai na goolee.
+ 13:1 Tait 3:1; Prov 8:15 + 13:3 1Pita 2:13-14 + 13:6 Mat 22:21 + 13:8 Mat 22:39-40; Yem 2:8 + 13:9 Exo 20:13-15, 17; Deut 5:17-19, 21 + 13:10 1Kol 13:4-7 + 13:11 Epe 5:14; 1Tes 5:6-7 + 13:12 1Yon 2:8 * 13:12 neliga sabolo mi hadobilei - goo eyo bei ee egeesi moloso. Neliga eyo bei ee Yesuye sibilega iyo epedee hagee do biame ee takooso. Osoloso mi hadobilei ee Yesuye see wedi sibilei biame ee takooso. + 13:13 Luka 21:34; Epe 5:18 + 13:14 Epe 5:11