2
Nɨbep mɨnɨm tom agenɨmel ak ma nɨŋ dɨnɨmɨb
Pen nɨŋɨm! Nɨbi Kolosi bin bɨ okok abe, Leodisia bin bɨ okok abe, bin bɨ ognap sek mɨlɨk dai yad ma nɨpal okok abe, mɨd tep gɨnɨmɨb, agɨl, wög kɨlɨs yɨb gebin. Kɨri gos sek mɨdɨl, gos nokɨm alap nep nɨŋɨl, pen pen mɨdmagɨl lɨl, gos nɨŋ kɨd yɨkɨl, God Mɨnɨm we gɨl mɨdolɨgɨp ak magɨlsek nɨŋ tep gɨnɨmel, ag gos nɨpin. God Mɨnɨm we gɨl mɨdolɨgɨp ak Krais. Krais nop nab adaŋ nep God gos tep tep magɨlsek we gɨl mɨdeb ak me, ne ke nep God gos tep nɨbak mɨseŋ lɨnɨmɨŋ rek lɨp.
Bin bɨ ognap tom agɨl, mɨnɨm kɨl tep ognap agel nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm esek kɨri nɨbak nɨŋ dɨnɨmɨb rek lɨp, agɨl, nɨbep mɨnɨm nɨbaul ag ñɨ tep gɨnɨm. Yad karɨp lɨm par sɨŋaul mɨdebin ak pen gos yad ak nɨbep pɨs ar mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nɨbep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdebin. Pen nɨbi Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, kapkap mɨdɨl, jɨm ñɨl mɨdebɨm ak, yɨp tep yɨb gɨp.
Cɨn Krais eip mɨdɨl ne ageb rek nep gɨn
Nɨbi Jisas Krais nop nɨŋ dɨl, Bɨ Kɨb cɨn agɨl dɨpɨm ak me, ar nɨbak nep nɨŋɨl gem amnɨmɨŋ. Nɨbi Krais nop cɨg tep gɨl, mɨnɨm nɨŋɨd ne ag ñel nɨpek ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, ageb rek nep gɨl, God nop tep aglɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb.
Pen nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap nɨbep mɨnɨm yokop mɨnɨm esek agel, nɨbi mɨnɨm esek nɨbak dɨl kɨd kɨri okok amnɨmɨb rek lɨp. Mɨnɨm yokop mɨnɨm esek apal ak, based sɨkop kesɨm kɨri abe, kaun tɨmel tap okok lɨm dai wagɨn aul kod mɨdebal okok kesɨm abe dɨl apal. Krais mɨnɨm tep ak dɨl ma apal. Tari gɨnɨg: Krais mɨb goŋ sek mɨdeb ak pen God mɨdeb rek ak, Krais ne nɨb aknɨb rek nep mɨdeb. 10 God ne gek, nɨbi Krais nop cɨg gɨl, nop eip jɨm ñɨl mɨdɨl, komɨŋ yɨb mɨdebɨm. Ne nep me, kaun tɨmel tap okok lɨm dai wagɨn aul kod mɨdebal okok magɨlsek ar i pelokok mɨdeb.
11 Nɨbi Krais eip jɨm ñɨl mɨdebɨm ak me, nɨbi bɨr Juda bin bɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨpal rek ak mɨdebɨm. Juda bin bɨ okok tu ñɨlɨk ñɨnmagɨl dɨl wak tɨb gɨ rɨk gɨpal, pen Krais eip jɨm ñɨl mɨdebɨm ak me, ne tap si tap tɨmel gölɨgɨpɨm nag ak tɨb gɨ rɨk gɨp. 12 Nɨbep ñɨg paklak ak, nɨbep Krais eip tɨgel gɨlak; nɨbi God kɨlɨs ne Jisas dɨ warɨk ñak ak nɨŋ dɨpek ak me, God nɨbep Krais eip dɨ warɨk ñek, bin bɨ komɨŋ kɨsen nɨb ne mɨdebɨm.
13 Nɨbi ned tap si tap tɨmel ar ak nep gölɨgɨpɨm. Krais ne tap si tap tɨmel gölɨgɨpɨm nag ak tɨb gɨ rɨk ma gak ñɨn ak, nɨbi bin bɨ bɨr kɨmbal rek mɨdebek. Pen God ne ke gek, mɨñi nɨbi Krais eip komɨŋ mɨdebɨm. God tap si tap tɨmel gɨpɨn ak magɨlsek nɨŋɨl kɨrɨg gɨp. 14 Tap si tap tɨmel gɨpɨn okok, lo mɨnɨm ke ke pen ñeb mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak, God dɨ mab kros bak alaŋ cɨpɨl pak lek, pɨs nep dai juak. 15 Mab kros bak alaŋ Krais ne kaun tɨmel tap okok lɨm dai wagɨn aul kod mɨdebal okok mok ne okok lɨl, bin bɨ okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop nag ñon gɨl dɨ lɨp gɨ dad amnak.
16 Nɨg gak rek, nɨbi tap magɨl ognap okok ñɨg ognap okok ñɨbem, bin bɨ ognap nɨbep ag sɨkol genɨmel, gos par ma nɨŋnɨmɨb. Mɨñi God nop sobok gep ñɨn kɨb agɨl asɨk mosɨk gɨnɨgal ak kɨsen ma gem, nɨbep ag sɨkol genɨmel, gos par ma nɨŋnɨmɨb. Mɨñi takɨn kɨsen apeb ñɨn kɨb agɨl asɨk mosɨk gɨnɨgal ak kɨsen ma gem, nɨbep ag sɨkol genɨmel, gos par ma nɨŋnɨmɨb. Mɨñi Juda God nop sobok gep ñɨn kɨb agɨl asɨk mosɨk gɨnɨgal ak kɨsen ma gem, nɨbep ag sɨkol genɨmel, gos par ma nɨŋnɨmɨb. 17 Krais ma owak ñɨn ak, tap nɨb okok kaunan rek nɨŋɨl gölɨgɨpal; pen tap yɨb ak Krais.
18 Nɨb ak, bin bɨ ognap apɨl, mɨnɨm par lɨp gɨl, dai nɨpɨn rek, nɨbi nɨg nɨg gɨnɨmɨb, aka bin bɨ tam rek mɨdenɨmɨb, aka ejol okok sobok agnɨmɨb, agenɨmel ak, mɨnɨm kɨri dɨl, God tap tep nɨbep ñɨnɨgab tap ak ma kɨrɨg gɨnɨmɨb. Bin bɨ nɨb okok, Krais mɨnɨm tep ak ma nɨpal; gos kɨri ke nep nɨŋɨl, gos esek okok nɨb okok nɨb dɨl, cɨn bin bɨ kɨb agɨl, kesɨm yokop par yɨb dɨpal. 19 Bin bɨ nɨb okok, Krais nop kɨrɨg gɨl ar nɨbak ambal. Pen Krais ne nabɨc won mɨdɨl, mɨb goŋ ne ak, magɨlsek kɨdɨl gol rek jɨm ñɨl lɨl, tap tep ñɨl, kod mɨd tep gek nɨŋlɨg gɨ, God nop tep gɨnɨmɨŋ rek ak, mɨb goŋ kɨb gek gek ameb.
20 Krais cɨg gɨpɨm ak me, nop eip kɨmɨl, kaun tɨmel tap okok lɨm dai wagɨn aul kod mɨdebal okok mok kɨri okok ma mɨdebɨm. Tap alap nɨbep gɨ tɨmel gɨnɨmɨŋ rek kɨlɨs alap ma mɨdeb. Nɨb ak, tari gɨnɨg bin bɨ okok gos nɨpal rek gos nɨpɨm? 21 “Tap ak ñɨnmagɨl ma dɨnɨmɨb! Tap ak ma ñɨŋnɨmɨb! Tap ak ma dɨ nɨŋnɨmɨb,” apal, 22 pen tap magɨl ñɨg tap apal tap okok magɨlsek ñɨbel kɨr gɨnɨgab. Mɨnɨm kɨl tep ag ñɨbal okok magɨlsek bin bɨ gos ke nɨŋɨl apal ar ak nep nɨŋɨl ag ñɨbal.
23 Bin bɨ nɨb okok, ejol abe sobok gɨn agɨl, bin bɨ yɨm gep rek mɨdon tep gɨnɨgab agɨl, tap asɨk mosɨk gɨl, koslam mɨdebal. Nɨg gel, bin bɨ ognap nɨŋel, mɨnɨm nɨŋɨd rek lɨnɨgab ak pen tap si tap tɨmel gep gos ak apek, tap esek okok nep gos nɨŋɨl, Krais nop cɨg ma mɨdebal rek, tap alap kɨlɨs ñek, mɨb goŋ ke gos gɨp ak kɨrɨg gɨnɨmel rek ma lɨp.