3
God cɨnop gek, Krais eip warɨknok
1-2 Pen nɨbi Krais eip warɨkɨl komɨŋ kɨsen nɨb mɨdebɨm ak, lɨm dai ar wagɨn aul tap okok gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Gos kɨb nɨbi ak amnɨmɨŋ tap karɨp lɨm seb kab ar alaŋ mɨdeb okok. Krais ne warɨkɨl ar alaŋ sɨŋak amɨl, God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken ar ne sɨŋak bɨsɨg mɨdeb. Nɨbi Krais eip kɨmbek ak me, komɨŋ mɨdep won nɨbi ak God Krais kɨrop apɨl mal eip we gɨl mɨdeb. Komɨŋ mɨdep won nɨbi wagɨn ak Krais. Kɨsen ne apenɨgab ñɨn ak, amɨl ne eip melɨk aknɨb ke sek mɨd tep gɨnɨgabɨm.
Ned mɨdelɨgɨpɨm ak ke, mɨñi mɨdebɨm ak ke
Nɨb ak, tap tari mɨb goŋ gos gɨp ak ñag pak lɨnɨmɨb. Bin si bɨ si gɨl, gos tɨmel nɨŋɨl, abramek gɨl, tap si tap tɨmel nep gɨn agɨl, agon kɨlnok kɨbap gol mani tap okok koŋai nep dɨn agɨl gem ma amnɨmɨŋ. Agon kɨlnok kɨbap gol mani tap okok koŋai nep dɨn ag gos nɨpal bin bɨ okok, kɨri bin bɨ tap esek sobok gɨpal rek nep mɨdebal. Ar nɨb okok nep gel, God kɨrop kal juek, yur kɨb yɨb dɨnɨgal. Nɨbi ke ned nag tɨmel ar nɨbak nep gos nɨŋɨl, nɨb aknɨb rek nep gölɨgɨpɨm. Pen mɨñi nag tɨmel ar ak pɨs nep yem gɨnɨmɨb. Ned mɨlɨk kal nɨŋɨl, kal yɨb juɨl, gos tɨmel nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨrop ag sɨkol gɨl, wasɨkɨl agɨl gölɨgɨpɨm rek, mɨñi ma gɨnɨmɨb. Mɨnɨm esek pen pen ma agnɨmɨb. Krais eip kɨmbek ak me, gɨ tɨmel gölɨgɨpɨm nag ak nɨbep walɨj rek kom kam gak ak, cɨbur gos mɨdmagɨl ned nɨb nɨbi ak, tɨg asɨk ke okok yokpɨm. 10 Cɨbur gos mɨdmagɨl ned nɨb nɨbi ak tɨg asɨk yokɨl, cɨbur gos mɨdmagɨl kɨsen nɨb nɨbi ak, walɨj rek tol gɨ lɨpɨm. Bin bɨ kɨsen nɨb mɨdɨl, God nɨbep gɨ lak ak per nep gek, nɨbi ne ke mɨdeb rek nep lɨl, nop nɨŋ tep yɨb gɨnɨgabɨm. 11 God nɨg gak ak me, Grik bin bɨ okok ke, Juda bin bɨ okok ke ma mɨdebal. Bin bɨ wak tɨb gɨ rɨk gɨpal okok ke, bin bɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal okok ke ma mɨdebal. Bin bɨ mɨj ñu kɨl udɨn lɨ nɨpal okok ke, bin bɨ mɨj ñu kɨl udɨn ma lɨ nɨpal okok ke ma mɨdebal. Bin bɨ kasɨk okok ke, bin bɨ kɨbol okok ke ma mɨdebal. Bin bɨ tau dam lel nag wög gɨpal okok ke, bin bɨ gos kɨri ke nɨŋɨl wög gɨpal okok ke ma mɨdebal. Bin bɨ kɨsen nɨb mɨdobɨn ak me, Krais ne ke nep cɨnop magɨlsek mɨdmagɨl nab adaŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, tap ognap magɨlsek tap yokop rek lɨp.
12 God bin bɨ ne mɨdebɨm. Ne nɨbep mɨdmagɨl lɨl, bin bɨ ne ke ag lak. Nɨb ak, walɨj tol gɨ lɨpal rek, gɨ tep gep nag ak tol gɨ lɨnɨmɨb. Bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨnɨmɨb; yɨb nɨbi ke agem ar ma amnɨmɨŋ; bin bɨ sain tep mɨdenɨmɨb; bin bɨ okok mɨnɨm sɨsain agɨl kal ma junɨmɨb. 13 Krais bin bɨ ne ognap nɨbep gɨ tɨmel genɨmel, kɨrop pen gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb. Mɨnɨm ognap mɨdenɨmɨŋ, Bɨ Kɨb ne nɨbi tap si tap tɨmel gɨpɨm nɨŋɨl kɨrɨg gɨp rek ak, bin bɨ okok nɨbep gɨ tɨmel genɨmel ak, nɨbi ak rek nep nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb. 14 Pen nɨbi nag tep nɨbak tol gɨ lɨl, söŋ ar pelak mɨdmagɨl lep magɨl ak tol gɨ lɨnɨmɨb. Bin bɨ mɨdmagɨl lep magɨl ak, tap tep okok magɨlsek kom kam dɨ jɨm ñɨl lek, tap tep alap ulep ma gɨnɨmɨŋ.
15 God nɨbep dɨl mɨb goŋ nokɨm nep jɨm ñɨl lak ak, nɨbi kapkap mɨdɨl pen pen dɨ tep gɨnɨmɨb agɨl gak. Nɨb ak, Krais cɨbur sain sain ñɨb ak nop ag nɨŋɨl, mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ cɨbur sain sain magɨl nɨbak lek, nɨbi kapkap mɨdɨl, tap tari nop tep gɨnɨgab ak nɨŋnɨgabɨm. Nɨb ak, nop tep aglɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb. 16 Krais mɨnɨm tep ak nɨbep nab adaŋ ap ran jakɨl rek mɨdenɨmɨŋ nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm ne ak nɨŋ tep yɨb gɨl me, pen pen ag ñɨ tep gɨlɨg gɨ, God Mɨnɨm dai Sam ognap, God yɨb ne dap raneb kɨmep ognap aglɨg gɨ, God nop tep aglɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 17 Pen mɨnɨm agnɨg aka tari tari gɨnɨg, Bɨ Kɨb Jisas bin bɨ ne mɨdobɨn agɨl, God Jisas kɨrop apɨl mal tep aglɨg gɨ nep gem amnɨmɨŋ.
Krais bin bɨ ne okok mɨd tep gɨnɨmel
18 Nɨbi bin okok, nɨbi Krais nɨŋ dɨpɨm rek, nagɨmɨl sɨkop mɨnɨm agnɨmel rek kɨsen gɨnɨmɨb.
19 Pen nɨbi bɨ okok, bin nɨbi okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs agɨl ma agnɨmɨb; kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb.
20 Nɨbi ñɨ pai okok, nɨbi Krais nɨŋ dɨpɨm rek, nanɨm nap agnɨmir rek magɨlsek kɨsen gɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm God nop tep gɨnɨgab.
21 Pen nɨbi nap sɨkop, ñɨ pai nɨbi okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs agɨl agem agem, gos tɨmel nɨŋɨl, mɨd tep ma gɨnɨmel rek lɨp ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb.
Bin bɨ mɨñ wög gɨpal okok; bɨ kɨb kɨri okok
22 Nɨbep bin bɨ, bɨ ognap mɨñ ñon gɨ dapel, kɨrop mɨñ wög gɨ ñɨbɨm okok, mɨnɨm ognap agnɨg gebin. Bɨ kɨb nɨŋ mɨdebal won ak nep nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ wög gon, kɨrop tep gaŋ, agɨl ma gɨnɨmɨb. Gos omal ma nɨŋɨl, Bɨ Kɨb cɨn seb kab ar alaŋ ak nɨŋ mɨdeb rek, gɨ tep gɨn, agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ gɨnɨmɨb. 23 Nɨbi tap tari tari genɨgabɨm, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul ognap kɨrop wög gobɨn, agɨl, ma gɨnɨmɨb; Bɨ Kɨb seb kab ar alaŋ ak nop wög gobɨn, agɨl, kɨlɨs gɨl gos tep nɨŋlɨg gɨ gɨnɨmɨb. 24 Wög gɨ ñebɨm ak, Bɨ Kɨb Krais nop wög gɨ ñebɨm. Nɨbi nɨpɨm Bɨ Kɨb ne pen ñɨl nɨbep tap tep ñɨnɨgab. 25 Pen God ne bin bɨ gɨ tɨmel gɨnɨgal okok mɨnɨm kɨb agnɨg, bin bɨ kɨb okok ke, bin bɨ sɨkol okok ke agɨl, mɨnɨm kɨb ma gɨnɨgab; ar nokɨm ak nep agɨl, yur ñɨnɨgab.