4
Nɨb ak, nɨbi bɨ kɨb rek mɨdebɨm okok, Bɨ Kɨb nɨbi seb kab ar alaŋ mɨdeb ak gos nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ nɨbep mɨñ wög gɨ ñɨbal okok kɨrop kod mɨd tep gɨl, tap kɨrop ñeb rek ak abramek ñɨnɨmɨb.
God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb
Nɨbi gos nɨŋ tep gɨlɨg gɨ, tep aglɨg gɨ, God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Cɨnop ak rek nep God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdem, God ne kanɨb yɨkek, Krais mɨnɨm tep we gɨl mɨdolɨgɨp ak bin bɨ okok kɨrop mɨseŋ ag ñɨnɨgabɨn. Krais mɨnɨm tep ak nep ag ñɨ ajen, yɨp mɨñ lel mɨdebin. Pen God nop sobok gem, yɨp kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm nɨbak ag ñɨ tep gen, bin bɨ nɨŋ tep gɨnɨmel. Yad aknɨb rek nep gɨnɨm ak tep.
Nɨbi per nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdem, kanɨb yɨknɨmɨŋ, bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok, nɨbi gos nɨŋ tep gɨlɨg gɨ, kɨrop dɨ tep gɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨnɨmɨb. Meg mɨgan nɨbi ak dek sol dek kal rek lonɨmɨŋ. Nɨg gek, bin bɨ mɨnɨm nɨbep nɨŋel, yɨdek gek, nɨŋ tep gɨnɨgal. Nɨbep mɨnɨm tari rek ag nɨŋnɨgal, kɨrop pen ag ñɨ tep gɨnɨmɨb.
Pol Ticikas Onesimas bɨ omal kɨrop ag yokak
7-8 Mam mɨdmagɨl cɨn Ticikas, yad Bɨ Kɨb nop wög kɨlɨs gɨpin rek gɨp ak, ag yoken nɨnɨgab. Ne mɨdebɨm sɨŋak amɨl, yad titi rek gɨ mɨdebin ak nɨbep ag ñek nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb, agɨl, ag yoknɨgain. Pen mam mɨdmagɨl cɨn Onesimas, bɨ nɨbi ke ak, Ticikas eip nɨnɨgair. Onesimas ne ak rek nep, yad Bɨ Kɨb nop wög kɨlɨs gɨpin rek, ak rek nep gɨp. Amɨl, tap tari tari sɨŋ aul gɨp ak magɨlsek nɨbep ag ñɨ tep gɨnɨgair.
Pol mɨnɨm ag dai juak
10 Bɨ Aristakas, yad eip mɨñ mɨdobɨr ak abe, bɨ cɨn Mak abe nɨbep, “Mɨdebɨm?” agebir. Mak me, bɨ cɨn Banabas nɨmɨd ne ak. Bɨ nɨbak nep ned mɨnɨm yokɨl agnek, “Nop pɨyak sɨŋak amjakek dɨ tep gɨnɨmɨb,” agnek. 11 Bɨ cɨn Jisas, yɨb ne alap Jastas apal ak, ak rek nep nɨbep, “Mɨdebɨm?” ageb. Bɨ Juda omal nokɨm nɨb okok me yad eip wög jɨm ñɨl gɨpɨn. Juda ognap yɨp gos ke ke nɨŋɨl wög jɨm ñɨl ma gɨpɨn; kɨri yakam nep yad eip God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm tep ak ag ñɨbɨn.
12 Bɨ nɨbi Epapras, Krais Jisas nop wög gɨp ak, nɨbep, “Mɨdebɨm?” ageb. Ne per per kɨlɨs gɨl nɨbep God nop sobok gɨl agɨp, “Kɨri gos ognap ma nɨŋɨl, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, nop cɨg tep gɨl, nak agnɨmɨn rek nep gel amnɨmɨŋ,” ageb. 13 Udɨn yad ke nɨŋɨl nɨbep agebin, Epapras ne kɨlɨs gɨl nɨbep wög gɨl, Leodisia bin bɨ kɨrop wög gɨl, Hirapolis bin bɨ kɨrop wög gɨl geb.
14 Pen bɨ tep cɨn, soi ñon gep bɨ Luk abe, Demas abe nɨbep, “Mɨdebɨm?” agebir. 15 Ai mam taun kɨb Leodisia mɨdebal okok, bin bɨ apɨl bin Nimpa karɨp God nop sobok gɨpal okok kɨrop magɨlsek, “Pol nɨbep, ‘Mɨdebɨm?’ ageb,” agnɨmɨb.
16 Nɨbep mɨj yokebin aul nɨŋɨl, ñem amek, Krais bin bɨ Leodisia mɨdebal okok ak rek nep nɨŋnɨmel. Pen Leodisia bin bɨ kɨrop mɨj yokpin ak, nɨbi ak rek nep dɨl nɨŋnɨmɨb.
17 Pen Akipas nop agnɨmɨb, “Bɨ Kɨb wög nep ag lak ak gɨ dɨnɨmɨn,” agnɨmɨb.
18 Yad Pol, mɨñi ñɨnmagɨl yad ak ke, mɨnɨm dai magɨl aul ñu kɨl tɨkebin. Yɨp sen dɨl mɨñ kɨlɨs lɨpal ak, yɨp saköl ma gɨnɨmɨb. God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek, mɨd tep gɨnɨmɨb.