1 Tesalonaika
Pol mɨj ned ak Tesalonaika bin bɨ kɨrop ñu kɨl tɨkak
1
Cɨn Pol, Sailas, Timoti, nɨbep Bapi God Bɨ Kɨb Jisas Krais apɨl mal bin bɨ kɨri taun kɨb Tesalonaika mɨdebɨm okok, mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkobɨn.
God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek, mɨd tep gɨnɨmɨb.
Tesalonaika bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨl cɨg tep gɨlak
Cɨn sobok gɨl, nɨbep magɨlsek per nep God nop tep apɨn. Cɨn Bapi God nop sobok gɨl, per nep nɨbep gos nɨŋɨl, nɨbi titi gɨl rek gɨpɨm ak gos nɨŋɨl, God nop tep apɨn. Nɨbi Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nop nɨŋ dɨl cɨg tep gɨl, nop wög gɨ tep gɨpɨm; nɨbi Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nop mɨdmagɨl lɨl, kɨlɨs gɨl nop wög gɨlɨg gɨ mɨdebɨm; nɨbi Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais eip karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl tap tep dɨnɨgabɨn, agɨl, mɨker apek gos par ma nɨpɨm.
Ai mam tep. Cɨn nɨpɨn nɨbi me, God mɨdmagɨl lɨl bin bɨ ne ke dɨp bin bɨ okok mɨdebɨm. Cɨn Krais mɨnɨm tep ne ak dam karɨp nɨbi okok amɨl, nɨbep mɨnɨm magɨl nep ma ag ñɨnok. Kaun Sɨŋ ne cɨnop nab adaŋ mɨdɨl, kɨlɨs ne cɨnop ñek nɨŋlɨg gɨ, Krais mɨnɨm tep ak mɨnɨm nɨŋɨd yɨb mɨdeb agɨl, nɨbep mɨnɨm yɨpɨd gɨl yɨb ak ag ñon nɨŋ dɨpek. Nɨbep eip kɨn mɨdolɨgɨpɨn ak, nɨbep nen agɨl nɨg gɨlɨg gɨ mɨdolɨgɨpɨn ak, nɨbi ke bɨr nɨpɨm. Bɨ Kɨb golɨgɨp ak nɨŋɨl, cɨn ke golɨgɨpɨn ak nɨŋɨl, nɨbi nɨb aknɨb rek nep gɨ mɨdölɨgɨpɨm. Nɨbi koslam yɨb mɨdölɨgɨpɨm pen Kaun Sɨŋ ne gek, nɨbi Krais mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ nɨŋ dɨ mɨdölɨgɨpɨm. Nɨg gɨlɨg gɨ tep gölɨgɨpɨm nɨbak, Krais bin bɨ ne Masedonia Propins mɨdelak okok abe, Akaia Propins mɨdelak okok abe nɨŋɨl, nɨb aknɨb rek nep gɨ tep gɨ mɨdelak.
Nɨbi God nop nɨŋ dɨpek ak, mɨnɨm nɨbak amɨl amɨl, Masedonia Propins, Akaia Propins okok nep mer, karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek amek nɨŋlɨg gɨ bin bɨ okok magɨlsek bɨr nɨpal. Nɨb ak, cɨn karɨp lɨm ognap amjakon, bin bɨ nɨb okok ke kesɨm dɨl apal, “Tesalonaika bin bɨ kɨrop mɨnɨm tep ak ag ñɨbek, nɨbep dɨ tep gɨl, tap esek sobok gölɨgɨpal okok kɨrɨg gɨl, God nɨŋɨd per komɨŋ mɨdeb ak nop nɨŋ dɨl, ne ageb rek nep gɨl, 10 Ñɨ ne Jisas kɨmek, God gek warɨkak ak, seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb adɨk gɨ onɨgab, agɨl, kod mɨdebal,” apal. Jisas cɨnop nen agɨl kɨmak ak me, God kal juɨl pen yur kɨb ñɨnɨgab ak ma dɨnɨgabɨn.