2
Pol Tesalonaika mɨdɨl Bɨ Kɨb nop wög gak
Ai mam sɨkop, nɨbi ke nɨpɨm, ned karɨp nɨbep onok ak, yokop ma onok. Taun kɨb Pilipai ned amɨl ag ñon, bin bɨ ognap cɨnop mɨnɨm tɨmel agɨl gɨ tɨmel gɨlak ak pen God cɨnop kod mɨdɨl gɨ ñek, gɨlak nɨbak gos par ma nɨŋɨl, Tesalonaika amɨl nɨbep Krais mɨnɨm tep ak ag ñon, cɨnop ak rek nep gɨ tɨmel gɨlak ak pen abramek ag ñɨ mɨdonok. Mɨnɨm nɨbep ag ñɨbɨn ak sɨdol gɨl, gos tɨmel nɨŋɨl, tom agɨl, ma ag ñɨbɨn.
Krais mɨnɨm tep dad amnɨmel, agɨl, God ne ke cɨnop ag lek, mɨnɨm tep nɨbak ag ñɨbɨn. Krais mɨnɨm ag ñon, bin bɨ okok nɨŋel, kɨrop tep gaŋ agɨl ma gɨpɨn; God ne nɨŋek, nop tep gaŋ agɨl gɨpɨn. God ne nep gos mɨdmagɨl cɨn nab adaŋ titi rek gɨ mɨdobɨn ak nɨŋɨp. Nɨbi ke nɨpɨm, nɨbep tep gɨnɨmɨŋ agɨl mɨnɨm kɨl tep ognap nɨbep ma ag ñɨnok; mani tap okok dɨn agɨl mɨnɨm ma ag ñɨnok. God ne ak rek nep nɨŋɨp. Nɨbi Tesalonaika bin bɨ yɨb cɨnop agem ar amnaŋ agɨl mɨnɨm ma ag ñɨnok. Bin bɨ ognap okok yɨb cɨnop agel ar amnaŋ agɨl mɨnɨm ma ag ñɨnok.
Bɨ Krais mɨnɨm dad ameb mɨdobɨn rek, nɨbep mɨnɨm kasek ag ñeb rek, pen cɨn ma agnok. Bin okok ñɨ paiŋaŋ kɨri dɨ tep gɨpal rek ak, nɨbep mɨnɨm sɨsain tep agɨl dɨ tep gɨnok. Nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨ mɨdolɨgɨpɨn. God Mɨnɨm tep ne ak nɨbep ag ñon, cɨnop ñag pak lɨnɨg geblap ma kɨrɨg gɨpnop. Nɨbi ai mam mɨdmagɨl cɨn me.
Ai mam sɨkop, nɨbi nɨpɨm, nɨbep eip kɨn mɨdɨl wög kɨlɨs gɨl koslam mɨdolɨgɨpɨn. Nɨbep eip kɨn mɨdɨl, God mɨnɨm tep ne ak nɨbep ag ñɨ ajɨl, koslam tap magɨl cɨnop pag dap ñɨnɨgal, agɨl, pɨb nab kɨslɨm eyaŋ mani wög rek gɨl tap ñɨbolɨgɨpɨn. 10 Nɨbi nɨpɨm, cɨn nɨbep bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpɨm okok eip mɨdlɨg gɨ, nɨbep gɨ tep nep gɨl, bɨ asɨŋ ma mɨdeb, bɨ mɨnɨm alap ma mɨdeb rek nep mɨdonok. God ne ke ak rek nep nɨŋɨp. 11 Nɨbi nɨpɨm, bɨñen sɨkop ñɨ pai kɨri ke ag ñɨ tep gɨpal rek nɨbep golɨgɨpɨn. 12 God nɨbep dek, bin bɨ ne nep melɨk sek mɨdenɨgabɨm. Nɨb ak, nɨbi God gɨp nɨbak nɨŋɨl, gos nɨŋ tep gɨl, nag tep ar ak nep gɨ mɨdenɨmɨb, agɨl, nɨbep mɨnɨm sɨsain ag ñolɨgɨpɨn. Nɨbi gos sek mɨdɨl, nɨbep gɨ tɨmel gɨlak ak gos par ma nɨŋɨl, kɨlɨs gɨl, nag tep ar ak ma kɨrɨg gɨnɨmɨb, agɨl, mɨnɨm nɨbak rek nɨbep ag ñolɨgɨpɨn.
13 Nɨbep God mɨnɨm tep ne ag ñon nɨŋɨl, mɨnɨm kɨri ke nep ma agebal, God mɨnɨm ne ke agebal, agɨl, nɨŋ dɨpek. Nɨŋɨd me, mɨnɨm ag ñɨbɨn ak, God mɨnɨm komɨŋ gos mɨdmagɨl nɨbep nab adaŋ gek, magɨl pɨlɨp. Nɨb ak, cɨn per nep God nop tep aglɨg gɨ mɨdobɨn. 14 Pen ai mam sɨkop. Krais bin bɨ ne karɨp lɨm Judia okok cöc ke ke okok ap mogɨm gɨl God nop sobok gelak, Juda bin bɨ okok kɨrop gɨ tɨmel gɨlak rek nep, bin bɨ nɨbi ke Tesalonaika okok nɨbep ak rek nep gɨlak. 15 Juda bin bɨ okok kɨri God mɨnɨm agep bɨ okok kɨrop ñag pak lɨl, Bɨ Kɨb Jisas nop ñag pak lɨl, cɨnop yɨk gɨ yoklak. God kɨrop nɨŋɨl mɨñ mɨñ ma gɨp. Kɨri bin bɨ okok magɨlsek nɨŋel mɨlɨk yowɨp. 16 Krais nop nɨŋ del kɨrop komɨŋ kɨsen ñɨnɨgab, agɨl, Krais mɨnɨm tep ne ak Juda bin bɨ mer okok kɨrop ag ñon, Juda bin bɨ okok kal juɨl, cɨnop kanɨb uren gɨpal. Gɨpal nɨbak, kɨri per nep tap si tap tɨmel gölɨgɨpal rek nep gɨ dam dam damlɨg gɨ amek, tap si tap tɨmel kɨri asmen kɨb yɨb rek mɨdeb. Pen mɨñi God kɨrop kal juɨl gek mɨker kɨb yɨb kɨrop owɨp.
Pol, nɨbep kauyaŋ am nɨŋnɨm, agak
17 Ai mam sɨkop. Nɨbep eip kɨn mɨdon, Juda bin bɨ cɨnop yɨk gɨ yoklak ak, mapɨn gek nɨŋlɨg gɨ mɨdobɨn. Mɨb goŋ cɨn sɨŋaul mɨdobɨn pen gos cɨn nɨbep eip mɨdeb. Nɨb ak, nɨbep kauyaŋ am nɨŋɨn, agɨl, gos ak nep nɨŋ mɨdobɨn. 18 Nɨbep am nɨŋɨn ag gos nɨŋɨl, yad Pol, ñɨn omal aka omal nokɨm onɨgain agnek, pen Seten cɨnop kanɨb komɨb. 19 Nɨbi gɨpɨm rek nɨŋɨl cɨn gos sek mɨdobɨn; nɨbi gɨpɨm rek nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdobɨn; nɨbi gɨpɨm rek nɨŋɨl, Bɨ Kɨb cɨn Jisas onɨgab ñɨn ak, mɨnɨm tep nak ag ñon magɨl pɨlɨp me aul, agnɨgabɨn. 20 Nɨbep nep gos nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, tep aglɨg gɨ nep mɨdobɨn.