3
Pen nɨbep mapɨn nɨŋɨl am nɨŋɨn agɨl, kasek am nɨŋep rek ma lek, yad Pol, Sailas, cɨr mal taun kɨb Atens mɨdɨl, 2-3 mam cɨn Timoti, cɨr eip God nop wög gɨl, Krais mɨnɨm tep ne ak ag ñɨ tagɨp ak, nop ag yokor nak. Nɨbep gɨ tɨmel gel, bin bɨ ognap Krais nop kɨrɨg gɨnɨmel rek lɨp, Timoti amɨl, nɨbep eip kɨn mɨdɨl Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ tep gek, nɨbi Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, gos sek mɨdenɨmɨb, agɨl, nop ag yokor nak. Pen nɨbi nɨpɨm, Krais bin bɨ ne mɨdobɨn rek, cɨnop gɨ tɨmel gel mɨker dɨnɨgabɨn. Cɨn nɨbep eip kɨn mɨdɨl, cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgal agnok ak, kɨri nɨb aknɨb rek nep gɨpal ak bɨr nɨpɨm. Nɨg gelak, yad nɨbep yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, gos par nɨŋɨl, titi gɨl mɨdebɨm ak nɨŋnɨmɨŋ agɨl, Timoti nop ag yoknek. Gos yad nɨŋnek ak, Seten ne nɨbep lɨp gek mɨnɨm koslam ag ñon nɨpɨm ak kɨrɨg gɨnɨmɨb rek lɨp, ag gos nɨŋnek.
Timoti adɨk gɨ apɨl, mɨd tep gɨpɨm, agak
Pen Timoti nɨbep am nɨŋɨl adɨk apɨl agɨp, nɨbi Krais nop nɨŋ dɨl cɨg tep gɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨl, cɨrop mal gos nɨŋlɨg gɨ mɨñ mɨñ gɨpɨm. Cɨr mal par sɨŋ aul mɨdɨl, nɨbep yɨmɨg nɨpɨr rek, nɨbi pen ak rek nep karɨp lɨm nɨbi ke okok mɨdɨl, cɨrop mal yɨmɨg nɨpɨm, agɨp. Pen cɨnop gɨ tɨmel gel mɨd tep ma gɨnok ñɨn ak, Timoti apɨl, nɨbi Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨpɨm mɨnɨm ak agek, cɨnop mɨdmagɨl pɨlɨs gɨ ar ar gɨp. Nɨbi Bɨ Kɨb cɨg tep gɨl nop eip jɨm ñɨl mɨdebɨm ak nɨŋɨl, cɨn komɨŋ yɨb nep mɨdobɨn.
Mɨd tep gɨpɨm ak nɨŋɨl, God nop tep agobɨn. God ne gek, nɨbep gos nɨŋɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨpɨn. Nɨb ak, nop tep aglɨg gɨ mɨdobɨn. 10 Kauyaŋ am nɨbep nɨŋɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñon Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨnɨmɨb, agɨl, kɨlɨs gɨl God nop pɨb nab kɨslɨm eyaŋ sobok gɨlɨg gɨ mɨdobɨn.
11 Nɨb ak, Bapi God ne ke abe, Bɨ Kɨb cɨn Jisas abe cɨnop kanɨb yɨker, mɨdebɨm sɨŋak nɨnɨgabɨn. 12 Cɨn nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨpɨn rek, Bɨ Kɨb nɨbep gɨ ñek, nɨbi ke ak rek nep pen pen mɨdmagɨl lɨl, bin bɨ okok kɨrop magɨlsek mɨdmagɨl lɨl gɨnɨmɨb. 13 Bɨ Kɨb Jisas nɨbep kɨlɨs ne ñɨl kod mɨd damɨl, bin bɨ sɨŋ ne okok magɨlsek dɨl adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak, ne apɨl nɨbep dek, nɨbi God Bapi cɨn udɨn yɨrɨk ar ne sɨŋak, mɨnɨm alap ma mɨdek bin bɨ sɨŋ ne mɨdenɨgabɨm.