4
God nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨnɨmɨb
Ai mam sɨkop. Nɨbep eip kɨn mɨdonok ñɨn ak, nɨbi titi gɨl God nop tep gɨnɨgab nag ar ak nep gɨnɨgabɨm ak nɨbep ag ñɨnok. Mɨnɨm ag ñɨnok ak nɨbi dɨl nɨb aknɨb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdebɨm. Pen mɨñi cɨn Bɨ Kɨb Jisas bin bɨ ne mɨdobɨn rek, yad nɨbep agebin, nɨbi gɨ tep gɨpɨm ak, mɨñi ar nɨbak nep kɨlɨs gɨl tapɨn nep gem amnɨmɨŋ. Bɨ Kɨb Jisas cɨnop agek nɨbep mɨnɨm tari tari ag ñɨnok ak nɨbi bɨr nɨpɨm.
God nop tep gɨnɨgab ak, nɨbi bin bɨ ke komɨŋ tep mɨdɨl, bin si bɨ si ma gɨnɨgabɨm. Nɨbi magɨlsek, God nop tep gɨnɨgab nag ar ak nep mɨb goŋ nɨbi kod mɨd tep gem, bin bɨ okok nɨŋel nɨbep mɨnɨm alap ma mɨdenɨgab. Bin bɨ God nop ma nɨpal okok, gos tɨmel nɨŋɨl bin si bɨ si dɨn agɨl gɨ tapal rek ma gɨnɨmɨb. Pen nɨbi Krais bin bɨ ai mam okok tap kɨrop pɨlɨ gɨ ma dɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap nɨg genɨgal ak, Bɨ Kɨb magɨlsek nɨŋɨl kɨrop pen yur ñɨnɨgab. Mɨnɨm nɨbak nɨbep ned ag ñɨ tep gɨpɨn. Tap si tap tɨmel gɨm, agɨl, God cɨnop mɨnɨm tep ne agɨl ma dak; gɨ tep gɨlɨg gɨ nep mɨdɨl, bin bɨ sɨŋ mɨdem, agɨl, cɨnop dak. Nɨb ak, bin bɨ mɨnɨm agobɨn nɨb aul yo nɨŋnɨgal okok, cɨnop ma yo nɨŋnɨgal; God nop yo nɨŋnɨgal. Pen God ne Kaun Sɨŋ ne nɨbep ñeb.
Krais bin bɨ ai mam okok kɨrop mɨdmagɨl lɨm, agɨl, mɨnɨm ak ñu kɨl ma tɨkjɨn. God nɨbep gos tep ñek, nɨbi ke nɨŋɨl bɨr pen pen mɨdmagɨl lɨpɨm. 10 Krais bin bɨ ne Masedonia Propins mɨdebal okok magɨlsek ak rek nep bɨr mɨdmagɨl lɨpɨm. Pen nɨbep mɨnɨm kɨlɨs agɨl agobɨn, kɨlɨs gɨl per nep nag ar nɨbak nep gem amek kɨb amnɨmɨŋ.
11-12 Pen nɨbep ned agnok rek, bin bɨ okok eip kapkap mɨd tep gɨn, agɨl gem amnɨmɨŋ. Wög wari nɨbi okok ke gɨl tap ñɨŋnɨmɨb. Nɨb ak, tap magɨl, mani tap nɨbi okok ke mɨdek nɨŋlɨg gɨ, tap asɨb ma ag nɨŋenɨgabɨm me, bin bɨ Krais nop ma nɨpal okok, nɨbep nɨŋel tep gɨnɨgab.
Bɨ Kɨb adɨk gɨ onɨgab
13 Pen ai mam sɨkop. Nɨbep mɨnɨm alap ag ñɨ tep gɨnɨgaun. Bin bɨ nɨbi ognap kɨmel, pɨs nep kɨmbal agɨl, bin bɨ ognap yɨmɨg gek sɨl apal rek ma gɨnɨmɨb. 14 Jisas kɨmak ak, God gek warɨkɨl komɨŋ mɨdeb, agɨl nɨpɨn rek, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨl kɨmbal okok, Jisas adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak, God ne gek, Jisas bin bɨ ne kɨmbal nɨb okok kausek onɨgab, agɨl nɨpɨn.
15 Pen Bɨ Kɨb ne ke mɨnɨm ag ñolɨgɨp rek nɨpɨn, ñɨn kɨsen nɨbak cɨn bin bɨ komɨŋ mɨdon nɨŋlɨg gɨ Bɨ Kɨb adɨk gɨ onɨgab okok, bin bɨ ned kɨmlak okok kɨrop ma yem gɨ amnɨgabɨn. 16 Mɨnɨm kɨb alap seb kab ar alaŋ nɨb agek, ejol magɨlsek okok kod mɨdeb ejol kɨb ak sɨk gaul gek nɨŋlɨg gɨ, God akɨl magɨl ak agek nɨŋlɨg gɨ, Bɨ Kɨb ne ke seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb onɨgab. Bɨ Kɨb apek, bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨl kɨmbal okok ned warɨknɨgal. 17 Kɨri warɨknɨgal nɨŋɨl God ne cɨnop bin bɨ ne komɨŋ mɨdenɨgabɨn okok kɨrop eip ulɨk nab sak gek, seb kab alaŋ ap ran jak amɨl Bɨ Kɨb eip mogɨm gɨnɨgabɨn. Nɨb ak, cɨn Bɨ Kɨb eip per nep per nep mɨdonɨgabɨn.
18 Nɨb ak, mɨnɨm agobɨn nɨb aul pen pen ag amɨl apɨl gɨl, gos sek mɨdenɨmɨb.