5
Bɨ Kɨb cɨn adɨk gɨ onɨgab ak nɨŋɨl mɨd tep gɨl kod mɨdojɨn
Pen ai mam sɨkop. Bɨ Kɨb ne ñɨn akal onɨgab, bin bɨ tap tari gel nɨŋlɨg gɨ onɨgab ak, nɨbep ma agjɨn. Nɨbi ke nɨpɨm, Bɨ Kɨb onɨgab ak, nop kod mɨdenɨgal ñɨn ak ma onɨgab. Bɨ tap si dep okok bin bɨ kɨn ambal won ak opal rek ak onɨgab. Mɨñi kapkap mɨd tep gɨpɨn, cɨnop mɨñi tap alap ma gɨnɨgab, agnɨgal ñɨn ak nep kasek apek, gos par yɨb nɨŋnɨgal. Bin ñɨ paiŋaŋ tɨk donɨg gek yur gɨp rek ak gɨnɨgab; kasek nep yur tɨmel dɨl pɨrɨk gɨ amnɨmel rek ma lɨnɨgab.
Pen ai mam sɨkop. Bɨ tap si dep okok apɨl karɨp nap bɨ del, mɨdmagɨl kɨri pɨlɨs gɨnɨgab. Pen nɨbi kɨslɨm pɨs sɨŋak ma mɨdebɨm rek, ñɨn kɨb nɨbak apek, mɨdmagɨl nɨbep pɨlɨs ma gɨnɨmɨŋ. Nɨbi magɨlsek melɨk ñɨ pai mɨdebɨm; nɨbi magɨlsek pɨb nab ñɨ pai mɨdebɨm. Cɨn kɨslɨm ñɨ pai mer; cɨn kɨlɨp ñɨ pai mer. Bin bɨ ognap wɨsɨn kɨnbal rek ma mɨdojɨn; gos nɨŋ tep gɨl, gos tɨmɨd sek mɨdojɨn. Bin bɨ wɨsɨn kɨnbal okok, kɨslɨm eyaŋ nep kɨnbal. Bin bɨ ñɨg kɨlɨs ñɨbɨl saköl ñapal okok, kɨslɨm eyaŋ nep gɨpal. Pen cɨn bin bɨ pɨb nab tapɨn okok, gos nɨŋlɨg gɨ mɨdon. God Mɨnɨm nɨŋ dɨlɨg gɨ, God nop mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdon; nɨg gon, sior kɨlɨs ami bɨ tol gɨ lɨpal rek, pabɨl bak cɨn sɨŋak mɨdenɨgab. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais eip karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl tap tep dɨnɨgabɨn nɨpɨn ak, gos nɨŋlɨg gɨ mɨdon; nɨg gon, usajɨl kɨlɨs bad ami bɨ tol gɨ lɨpal rek, nabɨc cög ar cɨn mɨdenɨgab. Tari gɨnɨg: God cɨnop gak ak, yur kɨb dɨnɨmel, agɨl ma gak; Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais gek, karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl per nep nop eip komɨŋ mɨdenɨmel, agɨl gak. 10 Krais cɨnop nen agɨl kɨmak ak, komɨŋ mɨdon onɨgab aka kɨmɨl mɨdon onɨgab ak mɨnɨm ma mɨdeb; cɨn amɨl per per nep ne eip komɨŋ mɨdenɨgabɨn. 11 Nɨb ak, nɨbi Krais bin bɨ ne pen pen Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨl, nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, gos sek mɨdenɨmɨb. Pen agesin aul nɨbi ke nɨb aknɨb rek nep bɨr gɨpɨm.
12 Ai mam sɨkop. Bɨ kɨb nɨbep koslam wög gɨ ñɨlɨg gɨ, mɨnɨm tɨg bɨloklɨg gɨ, mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ mɨdebal okok, kɨrop dɨ rep gɨnɨmɨb. 13 God ke agek wög nɨg gɨpal ak, kɨrop mɨdmagɨl lɨl dɨ rep gɨnɨmɨb. Pen nɨbi magɨlsek kapkap jɨm ñɨl mɨdenɨmɨb.
14 Ai mam sɨkop nɨŋɨm. Bin bɨ wög ma gɨl mɨd tep ma gɨpal okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs agnɨmɨb. Bin bɨ mapɨn gek gos par lɨ mɨdebal okok kɨrop mɨnɨm sɨsain agɨl ag ñɨ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ sain okok kɨrop gɨ ñɨnɨmɨb. Bin bɨ okok magɨlsek kɨrop per nep mɨnɨm sɨsain agɨl kapkap mɨdenɨmɨb. 15 Bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel genɨmel, pen gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb. Pen pen dɨ tep gɨl, pen pen gɨ tep gɨnɨmɨb. Pen bɨgi sɨkop okok abe, kɨrop magɨlsek nɨb aknɨb rek nep gɨ tep gɨnɨmɨb. 16 Per nep mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb; 17 per nep God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb; 18 tap tari tari nɨbep gɨnɨmɨŋ ak, ñɨn per per nep God nop tep aglɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Krais Jisas bin bɨ ne mɨdɨl nɨg gɨlɨg gɨ mɨdem me, God nop tep gɨnɨgab. 19 God Kaun cɨnop gos ñɨnɨmɨŋ agɨl nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 20 Bin bɨ God mɨnɨm agep okok mɨnɨm agenɨmel ma kɨrɨg gɨnɨmɨb. 21 Pen bin bɨ ognap tom agnɨmel rek lɨp ak, nɨŋ tep yɨb gɨnɨmɨb. God Mɨnɨm yɨpɨd gɨl ak agenɨmel nɨŋɨl dɨnɨmɨb; esek agenɨmel nɨŋɨl ma dɨnɨmɨb. 22 Nag tɨmel ar ognap ma gɨnɨmɨb.
23 God cɨnop bin bɨ dɨ tep gek kapkap mɨd tep gɨpɨn ak, ne ke nɨbep kod mɨdlɨg gɨ gek, nɨbi bin bɨ ke komɨŋ tep ne mɨdenɨgabɨm. God ne ke gek, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais onɨgab ñɨn ak, kaun nɨbi okok, gos tɨmɨd mɨdmagɨl nɨbi okok, mɨb goŋ nɨbi okok magɨlsek, asɨŋ sɨkol acɨb eñap ma mɨdonɨmɨŋ. 24 God nɨbep mɨnɨm tep ne agɨp ak, mɨnɨm ne ageb ar aknɨb rek nep gɨp. Nɨb ak nɨpɨn, sɨŋaul agesin rek nɨbep gɨnɨgab.
25 Ai mam sɨkop. Cɨnop gos nɨŋɨl, God nop sobok gɨnɨmɨb. 26 Nɨbi Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨpɨm rek, Krais bin bɨ ai mam magɨlsek pen pen ag wasu dɨlɨg gɨ, mɨkem bom sɨloknɨmɨb. 27 Bɨ Kɨb cɨn ak nɨŋ mɨdeb rek nɨbep agebin, mɨnɨm ñu kɨl tɨkesin nɨbaul, ai mam okok kɨrop magɨlsek udɨn lɨ agem nɨŋnɨmel.
28 Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nɨbep mapɨn nɨŋɨl, dɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdonɨmɨŋ.