13
Ai mam ognap kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨn
Krais bin bɨ okok eip ai mam rek pen pen mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb. Krais bin bɨ okok nɨb nɨbep pɨs ken apenɨmel, kɨrop dɨ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap, bin bɨ okok nɨb apel, bin bɨ yokop okok nɨb apebal, agɨl, ag wasu dɨl, bin bɨ mer, ejol ognap kɨrop ag wasu dɨpal. Krais bin bɨ ognap mɨñ mɨdenɨmel, cɨn eip mɨñ mɨdobɨn ag gos nɨŋɨl kɨrop gɨ tep gɨnɨmɨb. Krais bin bɨ ognap koslam mɨdenɨmel, cɨn eip koslam mɨdobɨn ag gos nɨŋɨl kɨrop gɨ tep gɨnɨmɨb.
Ber mal dɨl, gɨ tep gɨpir. Kɨrop ber mal gɨ tɨmel ma gɨnɨmel. Pen ber mal dɨl, kɨsen bin si bɨ si gɨnɨgair okok abe, bɨ praj bin praj bin si bɨ si gɨnɨgal okok abe, God kɨrop mɨnɨm kɨb yɨb agnɨgab.
Tap cɨn dɨpɨn okok sɨkol gɨp, agɨl, agon kɨlnok kɨbap gol mani tap okok gos kɨb ak ma nɨŋnɨmɨb. Tap sɨkol cɨn mɨdeb ak tep mɨdeb, agɨl gos nɨbak nep nɨŋnɨmɨb. God agak,
“Nɨbep ma kɨrɨg gɨnɨgain;
nɨbep eip per per nep mɨdenɨgain,” agak.
Nɨb ak, gos sek mɨdɨl agɨn,
“Bɨ Kɨb yɨp kod mɨdeb rek, ma pɨrɨknɨgain.
Bin bɨ ognap yɨp gɨ tɨmel gɨnɨmel rek ma lɨp,” agɨn.
Bɨ kɨb kɨri nɨbep God Mɨnɨm tep agel nɨpek ak gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Kɨri God nop nɨŋ dɨl, mɨnɨm ne ageb rek gel amek kɨmlak ak gos nɨŋlɨg gɨ mɨdɨl, nɨg aknɨb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Jisas Krais ned mɨdolɨgɨp rek, mɨñi nɨb aknɨb rek nep mɨdeb; pen mɨñi mɨdeb rek, kɨsen per per nep nɨb aknɨb rek nep mɨdenɨgab. Bin bɨ ognap nɨbep mɨnɨm esek ke ke agenɨmel ak nɨŋɨl ma dɨnɨmɨb. God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨd tep gɨp ak nep gos nɨŋɨl, mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ kɨlɨs dɨl, gos sek mɨdenɨmɨb. Pen tap ñɨŋeb lo okok gos alap ma nɨŋnɨmɨb. Bin bɨ tap ñɨŋeb lo okok kɨsen gɨl mɨd tep ma gɨnɨgal. 10 God nop tap sobok gep bɨ okok, God sobok gep karɨp ak mɨdɨl tap pak bɨd ar sɨŋak God nop sobok gɨpal bɨ okok, tap bɨd cɨn ar mɨdeb ak ñɨŋnɨmel rek ma lɨp. 11 God nop tap sobok gep bɨ okok kaj kau kaj meme pakɨl lakañ ak dam God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak nop ñel, ne pen bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal, agɨl, God nop sobok gɨnɨg, dam Karɨp Ñɨlɨk Mɨgan Sɨŋ Ke Yɨb ak soŋ gɨp. Nonɨm ak pen dam, mɨdebal söŋ ar sɨŋak dagɨlel pɨs nep yɨn sɨbok ñɨb amɨb.
12 Nɨb ak rek, Jisas bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal gac nɨbak lakañ yad ke lɨg gɨ yoknɨm, agɨl, taun kɨb Jerusalem kɨjoŋ söŋ ar sɨŋak amɨl, yur kɨb dɨl, lakañ yapek kɨmak. 13 Nɨb ak, cɨn Jisas nop kɨsen gɨl, bin bɨ yokop okok gel amɨb nag ar ak kɨrɨg gɨl, söŋ ar ak amon, nop ag julak rek cɨnop ak rek nep ag junɨmel. 14 Tari gɨnɨg: lɨm dai ar wagɨn aul per per mɨdojɨn kau alap ma mɨdeb ak pen kɨsen karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl per per mɨdojɨn, agɨl, kod mɨdobɨn.
15 Nɨb ak, cɨn per per nep, Jisas Bɨ Kɨb cɨn, agɨl, yɨb ne agon ar amnaŋ. Nɨg gon, God udɨn yɨrɨk ne tap sobok gep tep rek lɨnɨgab. 16 Bin bɨ ognap okok kɨrop dɨ tep gɨl, gɨ tep gɨl, tap cɨn ognap kɨrop nonɨm lɨ ñɨn. Nɨg gon, God nɨŋɨl tap sobok gep tep rek lek, mɨñ mɨñ gɨnɨgab.
17 Bɨ kɨb nɨbep kod mɨdebal okok, mɨnɨm kɨrop dɨl, agnɨmel rek gɨnɨmɨb. God wög gɨpɨn ak God nɨŋek tep gɨnɨmɨŋ, agɨl gos ak nɨŋlɨg gɨ nɨbep per nep nɨŋ tep gɨl kod mɨd tep gɨpal. Nɨb ak, kɨri tap tari gɨnɨmɨb agnɨgal ak, ak rek nep gɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm ak, tep gek nɨŋlɨg gɨ wög kɨri gɨnɨgal. Pen agnɨgal rek ma gɨnɨgabɨm ak, wög gɨnɨg gɨnɨgal ak gɨnɨgal ak pen tep gek nɨŋlɨg gɨ ma gɨnɨgal. Nɨg gel, nɨbep kod mɨd tep gɨnɨmel rek ma lɨnɨgab.
Nɨbi God nop sobok gem, ne cɨnop kod mɨdonɨmɨŋ
18 Pen nɨbi God nop sobok gem ne cɨnop kod mɨdonɨmɨŋ. Cɨn gos omal mer, gos nokɨm nep nɨŋɨl, tap tari gɨnɨgabɨn, God Mɨnɨm ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdon, agɨl gos ar ak nep nɨpɨn. 19 Yad tap kɨb alap kɨlɨs gɨl nɨbep ag nɨŋebin: God nop sobok gem, ne gek, nɨbi mɨdebɨm sɨŋak kasek nɨnɨm.
20-21 God mɨnɨm tep per per mɨdep ak, Bɨ Kɨb cɨn Jisas lakañ ne yapɨl kɨmak mɨnɨm tep nɨbak mɨdep nep mɨdeb. Lakañ ne yapɨl kɨmek God gek ne warɨkɨl Sipsip Mɨkep Bɨ Kɨb Yɨb mɨdeb. God bin bɨ dɨ tep gek kapkap mɨd tep gɨnɨgal ak, nɨbep ak rek nep tap tep ñek, tap tari tari God gɨnɨmɨb agnɨgab ak, gɨnɨgabɨm. Pen Jisas Krais mɨdmagɨl nab cɨnop adaŋ mɨdɨl, God ne cɨnop bin bɨ tigep bin bɨ rek mɨdenɨgabɨn agnɨgab ak, Jisas Krais cɨnop gek nɨb aknɨb rek nep mɨdenɨgabɨn. Nɨb ak, Jisas Krais yɨb nop per per nep agon ar amnaŋ. Nɨb aknɨb rek tep.
Mɨnɨm dai ognap
22 Pen ai mam sɨkop. Mɨj ulep ñu kɨl tɨkesin nɨbaul, mɨnɨm agebin ak nɨŋ tep gɨl dɨnɨmɨb.
23 Mam cɨn Timoti nop mɨñ lɨlak ak, mɨñi mɨs owɨp. Ulep apenɨgab ak, eip nɨnɨgabɨr.
24 Bɨ kɨb nɨbi okok abe, God bin bɨ ne okok abe, nɨbep magɨlsek “Mɨdebɨm?” agebin. Krais bin bɨ ne karɨp lɨm Itali nɨb okok nɨbep “Mɨdebɨm?” agebal.
25 God nɨbep magɨlsek yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl kod mɨdeŋ.