12
Pen bin bɨ koŋai nep agesin nɨb okok cɨnop pɨŋɨl kɨs kɨs gɨlɨg gɨ mɨdebal rek, tap gos kɨb nɨpɨn okok kɨrɨg gɨl, tap si tap tɨmel cɨnop kasek cɨg gɨnɨmɨŋ rek lɨp ak kɨrɨg gɨl, kɨlɨs gɨl God kanɨb cɨnop ag lɨp ak pɨg gɨ rɨkɨd ag amɨl amnɨn. Jisas agak rek, cɨn God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, kɨsen God mɨnɨm ageb ak magɨlsek mɨseŋ nep nɨŋ tep gɨnɨgabɨn. Jisas nop mab kros bak alaŋ ñag pak lɨnɨg gel, yɨp bɨ tɨmel rek ñag pak lel nabɨŋ dɨnɨgain, agɨl ma agak. Kɨsen karɨp lɨm seb kab ar i oklaŋ sɨŋak mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgain, agɨl, cɨnop bin bɨ nen agɨl kɨmɨl, warɨk am God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken ar ne sɨŋak bɨsɨgak. Nɨb ak, per per nep Jisas nop nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdon.
Bin bɨ koŋai nep Jisas nop mɨlɨk kal nɨŋɨl gɨ tɨmel gɨl gel amek, ne ma pɨrɨkak ak me gos nɨŋnɨmɨb. Nɨbi Jisas gak ar nɨbak gos nɨŋɨl, nɨg aknɨb rek nep gɨl, gos sek mɨdɨl, God ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Jisas ne Seten eip pen pen gak ak, bɨ okok nop mab bak alaŋ ñag pak lel kɨmak. Nɨbi pen, Seten nɨbep tap si tap tɨmel gɨnɨg lɨp gek, nɨg ma gɨn, agɨl, nop eip pen pen gɨpɨm ak, nɨbep ma ñag pak lɨpal. God nɨbep ñɨ pai yad, agɨl, mɨnɨm tep agek God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨklak ak saköl gɨpɨm aka? Ne agak,
“Ñɨ pai yad sɨŋ aul!
Bɨ Kɨb ak nɨbep tɨmɨd uknɨg mɨker ñɨnɨgab ak,
gos kɨb ma nɨŋnɨmɨb.
Bɨ Kɨb nɨbep ag gɨnɨgab ak,
cɨnop pɨs nep kɨrɨg gɨp, agɨl,
gos par ma nɨŋnɨmɨb.
Bɨ Kɨb bin bɨ mɨdmagɨl lɨp okok kɨrop tɨmɨd uknɨgab.
Ñɨ pai ne okok me, kɨrop magɨlsek mɨker ñɨnɨgab,” agak.
Nɨb ak, koslam mɨdenɨgabɨm ak, gos par ma nɨŋnɨmɨb; God cɨnop tɨmɨd ukeb, agɨl, gos sek mɨdenɨmɨb. Nɨbi nɨpɨm, nap sɨkop okok ñɨ pai kɨri okok magɨlsek tɨmɨd ukpal. God ne ñɨ pai ne magɨlsek tɨmɨd ukɨp. God nɨbep tɨmɨd ma uknɨgab ak, nɨbi ñɨ pai ne mer, ñɨ pai nap sek ma mɨdebɨm ak me, nɨbep tɨmɨd ma uknɨgab. Bapi cɨn lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok cɨnop tɨmɨd ukel, tep ukpal ak, agɨl nɨpɨn. Nɨb ak rek, Bapi cɨn seb kab ar alaŋ mɨdeb ak cɨnop tɨmɨd ukek, tep yɨb nɨg gɨp, ag nɨŋɨl, komɨŋ mɨdon.
10 Bapi cɨn lɨm dai ar wagɨn aul tɨmɨd ukpal okok, ñɨ pai sɨkol mɨdobɨn won sɨkol ak nep, gos kɨri ke nɨŋɨl cɨnop tɨmɨd ukpal. Pen God cɨnop nen agɨl, sɨŋ mɨdebin rek nep mɨdelaŋ, agɨl, cɨnop tɨmɨd ukɨp. 11 God cɨnop tɨmɨd ukeb won ak tep ma gɨp ak pen tɨmɨd ukek, nag tep ar nɨbak nɨŋɨl, kapkap mɨdɨl gɨ tep gɨlɨg gɨ nep mɨdonɨgabɨn.
God tap ne okok nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb
12 Nɨb ak me, ñɨn tob kalau gek owɨp ak, yokop gɨp, agɨl, warɨk amɨl apɨl gem kɨlɨs gɨnɨmɨŋ. 13 Kanɨb yɨpɨd gɨl tep tep ar ak amem, tap ognap tob gol nɨbep okok pɨg juonɨmɨŋ, kɨlɨs gɨl amem amem yɨm ñek komɨŋ lɨnɨgab.
14 Bin bɨ okok eip magɨlsek kapkap jɨm ñɨl mɨdon, agɨl mɨdenɨmɨb ak pen God bin bɨ sɨŋ ne mɨdenɨmɨb. God bin bɨ sɨŋ ne okok nep Bɨ Kɨb nop nɨŋnɨgal.
15 Nɨbi nɨŋ tep gɨl, God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨp ak ma kɨrɨg gɨnɨmɨb. Nɨŋ tep gɨnɨmɨb, nab nɨbi okok bin alap bɨ alap gos tɨmel nɨŋɨl, bin bɨ ognap gos tɨmel nɨbak agenɨgab ak, kɨri pen ak rek nep gel gel, bin bɨ koŋai nep kɨrop asɨŋ nɨbak ulɨknɨmɨŋ rek lɨp. 16 Nɨŋ tep gɨl, nab nɨbi okok bin alap bɨ alap bin si bɨ si ma gɨnɨmɨŋ. Nɨbi magɨlsek God tap ne okok nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Iso bɨrarɨk nep gak rek ma gɨnɨmɨb. Iso ne God tap ne okok gos ma nɨŋɨl, yuan gek, tap ñɨŋin, agɨl, God nap Aisak tap tep ñak ak, Aisak ñɨ ne ned ak Iso nop ñɨnɨg gak ak, Iso ñɨ ned mɨdɨl dɨpkop ak, pen tap tep nɨbak tap yokop rek lek ne kɨrɨg gɨl, tap magɨl ak nep dak. 17 Pen nɨbi nɨpɨm, nap Aisak tap tep ñɨ ned Iso nop ñɨnɨg gek tap tep nɨbak, Iso ma dak ak me, kɨsen mapɨn gek sɨl aglɨg gɨ, kauyaŋ dɨnɨm, agɨl, kanɨb dɨnɨmɨŋ alap ma mɨdek, mapɨn yɨb gek sɨl aglɨg gɨ mɨdek.
God per komɨŋ mɨdeb ak karɨp lɨm ne ak opɨm
18 Isrel bin bɨ karɨp lɨm Sainai Dɨm mɨdeb ak amɨl dɨm nɨbak wagɨn sɨŋak apel, mab kɨb yɨb yɨnɨl, kɨslɨm yɨb apɨl, yɨgen kɨb dɨl gek, udɨn kɨri ke nɨŋlak. Pen nɨbi karɨp lɨm nɨbak rek ma opɨm. 19 Akɨl magɨl mɨnɨm kɨb ak agɨl, mɨnɨm seb kab ar alaŋ nɨb alap agek, bin bɨ okok pɨrɨkɨl Mosɨs nop aglak, “Ake! Mɨnɨm ageb nɨbak rek, mɨnɨm ognap agek ma nɨŋɨn,” aglak. 20 Tari gɨnɨg: God mɨnɨm ned ag lak ak Isrel bin bɨ okok ag ñɨnɨg gɨ Mosɨs nop agak, “Bin bɨ, kaj meme, kaj sipsip tap okok dɨm nɨbaul apenɨmel, kab ju pɨs nep pak lɨnɨmɨb,” agak. Mɨnɨm nɨbak nɨŋel mɨdmagɨl kɨrop pɨs nep kɨr gak. 21 Tap gak nɨbak nɨŋɨl pɨrɨklak ak, Mosɨs ak rek nep nɨŋɨl agak, “Yad jep jep dɨl pɨrɨkebin,” agak.
22 Nɨbi pen Sainai Dɨm nɨbak ma opɨm; nɨbi Saion Dɨm opɨm. Saion Dɨm opɨm ak, God per komɨŋ mɨdeb ak karɨp lɨm ne ak opɨm, karɨp lɨm Jerusalem seb kab ar alaŋ, ejol koŋai yɨb nep mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdebal sɨŋak, karɨp lɨm nɨbak opɨm.
23 Bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ del, God kɨrop ñɨ ned rek dɨl, ñɨ pai yad, agɨl, yɨb kɨrop karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak ñu kɨl tɨkɨp; kɨri mogɨm gɨl mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdebal sɨŋak, nɨbi karɨp lɨm nɨbak amɨl, Krais nop nɨŋ dɨpal okok eip jɨm ñɨl mɨdebɨm. Krais nop nɨŋ dɨpɨm ak me, God bin bɨ okok magɨlsek mɨnɨm kɨb agnɨgab God ak eip jɨm ñɨl mɨdebɨm. Bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdɨl, God nop nɨŋ dɨl, God Mɨnɨm ageb rek gɨl, bin bɨ komɨŋ tep ne mɨdɨl kɨmɨl, kaun kɨri amɨl, God eip bin bɨ sɨŋ ne mɨdebal bin bɨ okok eip jɨm ñɨl mɨdebɨm. 24 Jisas ne God mɨnɨm tep kɨsen nɨb dapɨl bɨ nab nɨb mɨdeb ak nop nep opɨm. Ken nɨmam Ebol nop ñag pak lek lakañ yowak ak, mɨnɨm kɨb yɨb dak; pen Jisas cɨnop nen agɨl kɨmek lakañ ne yowak rek, God eip jɨm ñɨl mɨdojɨn rek lɨp.
Nɨŋ tep gɨnɨmɨb
25 Nɨb ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ Sainai Dɨm wagɨn sɨŋak mɨdɨl, God mɨnɨm agak ak ma dɨlak okok, komɨŋ amnɨmel rek ma lak rek ak, God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb mɨnɨm tep kɨsen nɨb ak agak ak kɨrɨg genɨgabɨn ak, cɨn ak rek nep komɨŋ amjɨn rek ma lɨnɨgab.
26 Ñɨn ned nɨbak God kɨrop mɨnɨm agek nɨŋlɨg gɨ, monmon rek dak. Pen cɨnop agak, “Kɨsen aknɨb rek kauyaŋ gen, lɨm dai wagɨn aul abe, seb kab ar alaŋ abe magɨlsek kɨkaun gɨnɨgab,” agak. 27 God mɨnɨm magɨl “Kauyaŋ” agak nɨbak nɨŋɨl nɨpɨn, tap per ma mɨdenɨgab agɨl gɨ lak okok magɨlsek kɨr gɨnɨgab; tap per per mɨdenɨgab agak tap okok nep mɨdenɨgab. 28 Nɨb ak, cɨn karɨp lɨm kɨkaun ma gep, karɨp lɨm per per nep kɨlɨs mɨdep, karɨp lɨm tep yɨb amnɨgabɨn rek, tep aglɨg gɨ mɨdɨl, God nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, Bɨ kɨlɨs ke sek mɨdeb ak gos nɨŋlɨg gɨ, yɨb ne agon ar amnaŋ. 29 God cɨn mab ke yɨneb rek mɨdeb.