11
Nɨŋ dep won ak
Bin bɨ God Mɨnɨm ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd ageb, agɨl, God nop nɨŋ dɨpal okok, God Mɨnɨm kɨsen nɨbep gɨ tep gɨnɨgain ageb ak, nɨbi gos omal mer, God Mɨnɨm ageb rek nep nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨpal. Bin bɨ God Mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, God nop nɨŋ dɨpal bin bɨ okok, God Mɨnɨm tap nɨb okok nɨg gɨl nɨg gɨl mɨdeb ageb ak, kɨri tap nɨb okok udɨn ma nɨpal ak pen kɨri gos omal mer, God Mɨnɨm ageb rek nep nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨpal. Bin bɨ ognap bɨrarɨk nep okok, mɨñi nep ñu kɨl tɨkebin rek gɨlak rek, God nop tep gak.
Cɨn God nop nɨŋ dɨl, God Mɨnɨm ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd ageb apɨn ak me, tap seb kab ar alaŋ abe, tap lɨm dai ar wagɨn aul abe, God tap alap dɨl ma gɨ lak, God mɨnɨm ak nep agek mɨseŋ lak ak, nɨpɨn.
Ebol, Inok, Noa God nop nɨŋ dɨlak
Bɨrarɨk nep bɨ nak Ebol God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb agak ak me, tap dapɨl God nop pak sobok gɨ ñek, God nɨŋek tep gak. Pen nɨmam Ken tap dapɨl sobok gɨ ñak ak, God nɨŋek tep ma gak.
Ebol ne God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb agak ak me, God nop pen, bɨ komɨŋ tep yad, agɨl, tap sobok gɨ ñak ak nɨŋɨl, yɨp tep gɨp agak. Ebol kɨmɨl amek, mɨñi eip ma mɨdobɨn ak pen, ne God nop nɨŋ dek kesɨm nɨbak, cɨnop bin bɨ ognap gos ñɨlɨg gɨ nep mɨdeb.
Pen Inok ne ak rek nep God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, God nop nɨŋ dɨ mɨd damɨl ma kɨmak. Ne God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb agak ak me, God nop pen, bɨ komɨŋ tep yad, agɨl, komɨŋ nep dad amnak. Bin bɨ nop pɨyo pɨyo nɨŋ mer nɨŋlak; God ne ke nop dad karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak ugai dad amnak. Bin bɨ God nop nɨŋ dɨl, God Mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb agnɨgal okok nep, God nɨŋek tep gɨnɨgab. Tari gɨnɨg: ne komɨŋ mɨdeb rek, nop sobok gon, cɨnop mɨnɨm ageb rek gɨnɨgab apal bin bɨ okok nep dɨ tep gɨnɨgab.
Pen Noa ne ak rek nep God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, God agɨp rek nep gɨnɨgab, agɨl, agak rek nep gak. God Noa nop mɨñab kɨb paknɨgab agek, Noa udɨn ma nɨŋak ak pen God nop nɨŋ dak rek, mɨnɨm nɨŋɨd agɨp, agɨl, ñɨg magöb kɨb ak gɨ lak. Ñɨg magöb kɨb nɨbak gɨ lɨl, bin ne ñɨ pai ne okok magɨlsek eip ñɨlɨk mɨgan nɨbak amel, mɨñab kɨb yɨb ak pakak pen komɨŋ mɨdelak. Pen God mɨñab kɨb paknɨgab agek, udɨn ma nɨŋak ñɨn ak, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, gek amek ñɨg magöb gɨ lak ak me, God nop bɨ komɨŋ tep yad agak. Ne komɨŋ amek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ mɨnɨm nop tɨb julak okok bin bɨ tap si tap tɨmel nep gɨlɨg gɨ mɨdelak ak mɨseŋ mɨdeb.
Based acɨk Ebraham ak rek nep God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agak rek nep gak. Nap karɨp lɨm ak mɨdek nɨŋlɨg gɨ God agak, “Ñɨ pai nak tɨk donɨgan tɨk dapel amnɨgab okok, nɨbep karɨp lɨm kɨb alap pɨs nep agnɨgain ak me, amɨl nɨb okok mɨdenɨmɨn,” agak. God nɨb agek, Ebraham God agak karɨp lɨm nɨbak mɨdeb okok, agɨl, ma nɨŋak; God yɨp kod mɨdenɨgab, agɨl, abramek amnak. Pen God karɨp lɨm nop ag lak am mɨdek karɨp lɨm nɨbak karɨp lɨm ne mer, bin bɨ ognap karɨp lɨm kɨri. Ne bɨ par okok nɨb rek mɨdek. Ne nɨg gɨl mɨdɨl, sel karɨp nep gɨl kɨn ajɨl, ñɨ ne Aisak nop tɨk dowak. Tɨk dapek kɨb gɨl, nap gak rek nep sel karɨp nep kɨn ajek. Aisak ñɨ ne Jekop nop tɨk dapek kɨb gɨl, ak rek nep sel karɨp nep kɨn ajek. Pen God karɨp lɨm nop ag lɨl Ebraham nop agak ak, ñɨ ne Aisak Jekop kɨrop ak rek nep ag lak. 10 Pen Ebraham, God karɨp lɨm kɨlɨs tep per mɨdenɨgab, agɨl, gɨ lak ak, am mɨdenɨgain, agɨl, gos nɨŋlɨg gɨ mɨdek.
11 Ebraham bɨ mɨlep lɨl, bine Sara bin waske mɨlep yɨb lɨl, mɨderek. Pen Ebraham God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep cɨrop gɨnɨgab, agɨl, ñɨ Aisak nop tɨk dorek. 12 Ebraham bɨ bɨr kɨmeb rek mɨdek ak pen ñɨ ne nɨbak tɨkek, tɨk dam dapɨl gel, cɨn bin bɨ koŋai yɨb nep, gap seb kab alaŋ sɨŋak koŋai yɨb nep mɨdeb rek, kab kɨlɨp airan ñɨg gol sɨŋak koŋai yɨb nep mɨdeb rek, wök pag ma nɨpal rek ak, mɨdobɨn.
13 Bɨ bɨrarɨk nep agebin nɨb okok, God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep cɨnop gɨnɨgab, agɨl, kɨmlak. God kɨrop tari tari agek, agɨp rek nep cɨnop gɨnɨgab, agɨl, nop nɨŋ dɨ mɨdelak ak pen God agak nɨbak gek nɨŋɨl ma kɨmlak. God kɨrop tari tari agak ak, udɨn ma nɨŋɨl, par okok nɨb rek gos kɨri nep nɨŋɨl, kɨsen God tap tep cɨnop ñɨnɨgab agak ak cɨnop ñɨnɨgab, agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨd damɨl kɨmlak. Lɨm dai ar wagɨn aul mɨdɨl agölɨgɨpal, “Cɨn bin bɨ ke okok nɨb yokop apɨl lɨm dai ar wagɨn aul mɨdobɨn,” agölɨgɨpal. 14 Bin bɨ mɨnɨm nɨbak rek apal okok, karɨp lɨm cɨn yɨpɨd gɨl alap mɨdeb ak, ag gos ak nɨŋɨl, nɨb apal. 15 Karɨp lɨm kɨri kɨrɨg gɨl olak ak gos amek, adɨk gɨ amblap pen adɨk gɨ ma amnɨlak. 16 Pen gos kɨb kɨri amnak God karɨp lɨm tep seb kab ar alaŋ sɨŋak. God ne pen kɨrop karɨp lɨm alap gɨ lɨ tep gɨp ak me, cɨn nɨpɨn God kɨrop bin bɨ yad agek nabɨŋ ma gɨp.
17-19 Pen God, Ebraham agnɨgain rek gɨnɨgab aka, agɨl, nop agak, “Ñɨ nak Aisak, ‘Tɨkek tɨkel tɨk dam dapɨl gel koŋai mɨdenɨgal,’ agnek ñɨ ak nep, nop dam ñag pak lɨl, yɨp sobok gɨ ñɨnɨmɨn,” agak. Agek, Ebraham God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, yɨp agɨp rek nep gɨnɨgab, agɨl agak, “Ñɨ yad nɨbak tɨkek tɨkel tɨk dam dapɨl gel koŋai mɨdenɨgal agak mɨnɨm ak, God ne ma kɨrɨg gɨnɨgab; ñɨ yad nokɨm yɨb ak ñag pak len, ne gek kauyaŋ warɨknɨgab,” agɨl, ñɨ ne Aisak nop dam bɨd ar ak nag ñon gɨ lɨl, tu dɨl pɨŋɨl lɨnɨg gek, God agak, nɨg ma gɨnɨmɨn agak. Nɨb ak, ñɨ ne Aisak nop bɨr pɨs nep kɨmak rek lak ak pen nop komɨŋ dɨl dad adɨk gɨ amnak.
20 Aisak pen kɨb gɨl ñɨ omal tɨk dowak. Ñɨ alap yɨb ne ak Jekop; ñɨ alap yɨb ne ak Iso. Pen nap Aisak ak rek nep God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, bɨ mɨlep yɨb lɨl, God agɨp rek nep gɨnɨgab, agɨl, ñɨ ne omal kɨrop tap tep kɨsen gɨnɨgab mɨnɨm ak ognap ned ag ñak. Kɨmek, kɨsen agak rek nep gak.
21 Pen ñɨ ne Jekop ak rek nep God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep gɨnɨgab, agɨl, bɨ mɨlep yɨb lɨl maŋ kɨmnɨg gek ñɨn ak, yɨr dai dɨ tagep ne ak dɨl, God yɨb nop agek ar amek nɨŋlɨg gɨ, ñɨ ne Josep ñɨ tɨkak omal ak kɨrop agɨl, God kɨrop mal dɨ tep gɨl kod mɨd tep gɨnɨmɨŋ, agak.
22 Pen ñɨ ne Josep ak rek nep God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep gɨnɨgab, agɨl, bɨ mɨlep yɨb lɨl maŋ kɨmnɨg gek ñɨn ak, Isrel bin bɨ ne okok kɨrop agak, “Kɨsen karɨp lɨm Ijip aul kɨrɨg gɨl, adɨk gɨ karɨp lɨm Kenan amnɨgabɨm. Ñɨn nɨbak, tɨŋɨl yɨp okok sek damɨl nɨb nɨb gɨnɨmɨb,” agak. Agɨl kɨmek, kɨsen kɨri agak rek nep gɨlak.
Mosɨs nop tɨk dapɨl we gɨrek
23 Mosɨs nonɨm nap ber mal ak rek nep God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep gɨnɨgab, agɨl, ñɨ Mosɨs nop tɨk dapɨl, kɨl tep mɨdek ak nɨŋɨl, takɨn omal nokɨm we gɨ ñer mɨdek. Ijip Kiŋ Pero nop ma pɨrɨkrek. 24 Mosɨs kɨb gɨl, ne ak rek nep God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep gɨnɨgab, agɨl agak, “Yɨp Pero pai ne ñɨ ne ma agnɨmel. 25-26 Lɨm dai ar wagɨn aul tap si tap tɨmel gɨlɨg gɨ mɨden, yɨp tep ma gɨnɨgab; per per mɨdenɨm, agɨl, Mesaia nop nɨŋ den, yɨp ag junɨgal ak tep; pen Ijip bin bɨ ameb owep tap tep tep kɨri okok yɨp tep ma gɨp agak. Yad bin bɨ God pɨs ken mɨdel, kɨrop gɨ tɨmel gɨpal okok eip mogɨm gɨl mɨdenɨm,” agak.
27 Pen Mosɨs ne God udɨn ma nɨŋep ak nop nɨŋ dɨl, mɨseŋ nɨŋɨp rek lek, kiŋ Pero nop mɨlɨk kal nɨŋak ak, ma pɨrɨkak. God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep yɨp kod mɨdenɨgab, agɨl, God agak rek nep gɨl, Isrel bin bɨ kɨrop poŋ dɨl karɨp lɨm Ijip kɨrɨg gɨl owak. 28 Pen Mosɨs ne God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep cɨnop gɨnɨgab, agɨl agek, Isrel bin bɨ Pasopa sipsip ñɨlɨk okok pakɨl, lakañ dɨl kɨjoŋ wagɨn pɨs pɨs yokel pɨsmas gɨ pakek, dai ar alaŋ abe yokel pɨsmas gɨ pakek, ejol apɨl Ijip bin bɨ ñɨ ned tɨk dolak okok magɨlsek ñag pak lɨlɨg gɨ, Isrel bin bɨ karɨp kɨri ak amɨl ñɨ ned kɨri okok ñag pak ma lak.
29 Isrel bin bɨ God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep cɨnop gɨnɨgab, agel, Ijip kai kɨrop yɨk gel, kɨri pen amɨl ñɨg solwara Sapai ak junɨg gel nɨŋlɨg gɨ, God gek ñɨg nɨbak lɨlɨg gɨ pɨs pɨs amek, lɨm mɨlep ar ak rek amɨl, pɨs kɨdadaŋ amnɨlak. Pen Ijip kai kɨrop yɨk gɨ dam nab nɨbak apelak, ñɨg apɨl kɨrop karɨk yɨpɨl yokek magɨlsek ñɨg ñɨbɨl kɨm saklak.
30 Pen kɨsen Isrel bin bɨ God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep gɨnɨgab, agɨl, amɨl taun kɨb Jeriko kab wari kɨlɨs ak ñɨn aknɨb ar oŋɨd ak kɨs kɨs gel gel, kab wari ak pɨs nep yap pakak.
31 Bɨ si dep bin Rehap ak, God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, bin bɨ ne God mɨnɨm ne kɨrɨg gɨlak okok eip ma kɨmak. Tari gɨnɨg: Isrel bɨ omal taun kɨb Jeriko amer, kɨrop mal ñag pak lɨnɨg gelak, pen God Rehap nop agek, karɨp lɨm cɨn nɨŋ lɨnɨg opir, agɨl, dɨ kasɨn gek, komɨŋ mɨdɨl adɨk gɨ amnɨrek.
32 Pen bin bɨ God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb agelak, God ne kɨrop ke yɨb gak kesɨm okok titi gɨl agen parsek amnɨgab? Bɨ nak Gidion, Barak, Samson, Jepta, Depid, Samyuel bɨ okok abe, bɨ God mɨnɨm agep okok abe gɨlak gɨlak rek agen, mɨnɨm par kɨb amnɨgab. 33 Bin bɨ nɨb okok God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, ognap bin bɨ karɨp lɨm ke tɨgoŋ ognap kɨrop yɨk gɨ yoklak. Kɨri gɨ tep gɨlak rek, God gɨnɨgain agak rek nep kɨrop gak. Ognap kɨrop kain sapeb layon mɨdelak nab sɨŋak dɨ yoklak ak pen God kɨrop kod mɨdek ma sulak. 34 Pen ognap mab kɨb yɨnek nab sɨŋak dɨ yoklak ak pen kɨrop ma yɨnak. Ognap tu par kɨd dɨl kɨrop pɨŋɨl lɨn aglak ak pen pɨrɨk gɨ komɨŋ amnɨlak. Bin bɨ ognap bin bɨ sain ak pen God kɨrop kod mɨdek kal kɨlɨs yɨb mɨdelak. Kɨri pen pen gɨlɨg gɨ, amɨl ami bɨ karɨp lɨm ke nɨb okok kɨrop yɨk gɨ yoklak. 35 Bin ognap nɨgmɨl sɨkop ñɨ pai kɨri okok kɨmelak, God nop nɨŋ dɨl sobok gel, ne gek kauyaŋ warɨklak.
Bin bɨ ognap God nop nɨŋ delak rek, kɨrop yur ñɨlak. God nop kɨrɨg gɨplap, kɨrop wɨsɨb yokel komɨŋ amblap ak pen, cɨn kɨmon God cɨnop gek warɨkɨl karɨp lɨm tep ne sɨŋak per per mɨd tep gɨn, agɨl, God nop cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdɨl nop ma kɨrɨg gel, kɨrop tapɨn gɨ tɨmel gɨl yur mab ñel ñel kɨmlak. 36 Ognap kɨrop ag juɨl, yɨr dɨ tapɨn paklak. Ognap sen ñon gɨl dam mɨñ yoklak. 37 Ognap kab ju pak lel kɨmlak. Ognap kɨrop so dɨl nab sɨŋak tɨb gɨ rɨk gɨ dai dai lɨlak. Ognap tu par kɨd dɨl, kɨrop pɨs nep pɨŋɨl lɨlak. Ognap kɨrop per nep gɨ tɨmel gɨl, yɨk gel gel koslam yɨb mɨdɨl, bin bɨ yɨm gep rek mɨdɨl, kaj meme sipsip wak dɨl walɨj rek yɨmɨl gɨ ajölɨgɨpal. 38 Pen bin bɨ okok bin bɨ tep yɨb; bin bɨ tɨmel okok nab kɨrop sɨŋak ma mɨdeblap. Cɨn eip mɨdep rek ma lɨp, agɨl, kɨrop gɨ tɨmel gel gel, pɨrɨk gɨ amɨl mɨñ mab kab nep mɨdeb nab okok mɨdɨl, kab mɨgan lɨm mɨgan okok kɨn tagölɨgɨpal.
39 Bin bɨ agebin nɨb okok, God nop nɨŋ dɨl, God mɨnɨm tari ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, agɨp rek nep gɨnɨgab, agel, God kɨrop magɨlsek, gɨ tep yɨb gɨl bin bɨ komɨŋ tep yad mɨdebɨm, agak. Pen God kɨrop tap tep ñɨnɨgain agak ak, tap tep ak ñɨn nɨbak ma dɨlak. 40 Tari gɨnɨg: God cɨnop tap tep yɨb ñɨnɨgain, agɨl, gos nɨŋak rek, ñɨn kɨsen nokɨm nɨbak nep, kɨri bin bɨ okok abe, cɨnop bin bɨ abe cɨnop magɨlsek dɨl gek, kabsek am jɨm ñɨl bin bɨ sɨŋ ne mɨdenɨgabɨn.