10
Tap sobok gep ned nɨb ak, tap si tap tɨmel gac ak ma lɨg gɨ yoknɨgab
Mosɨs lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak rek nɨŋɨl, sipsip tap okok pak sobok gɨpal ak, yokop kɨsen okok gɨnɨg geb ak kaunan pag nɨŋɨl gɨpal rek gɨpal. Gɨpal nɨbak, mɨ nokɨm nokɨm per gɨpal. Nɨb ak, bin bɨ God nop onɨg gebal okok, tap sobok gep lo okok kɨsen gɨl, God bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb ne mɨdenɨmel rek ma lɨp. Sipsip tap okok pak God nop sobok gɨ ñel, God tap si tap tɨmel gac kɨri ak pɨs nep lɨg gɨ yokpkop ak, gos par nɨŋɨl, kauyaŋ gɨn kauyaŋ gɨn, agɨl, ma gɨplap; mɨnek nokɨm alap nep gɨl kɨrɨg gɨplap. 3-4 Kaj kau aŋlam lakañ ak abe, kaj meme lakañ ak abe, tap si tap tɨmel gɨpal gac ak lɨg gɨ yoknɨmɨŋ rek ma lɨp ak me, mɨ nokɨm nokɨm per nep tap okok pak God nop sobok gɨpal ak, kɨri bin bɨ tap si tap tɨmel gac sek mɨdebal ak saköl gɨnɨmel rek ma lɨp.
Nɨb ak, Krais lɨm dai ar wagɨn aul onɨg gɨl, ne God nop agak,
“Bin bɨ kɨri sipsip tap okok pak nep sobok gɨpal ak nep tep ma gɨp.
Bin bɨ tap nep ñeb alap dam nep ñɨbal ak nep tep ma gɨp.
Pen nak yɨp bɨ mɨb goŋ alap gɨ lɨpan.
Pen kaj kau kaj sipsip tap nɨb okok sek dagɨlel
pɨs nep yɨn bɨj tɨkɨp ak abe,
bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal gac ak gos nɨŋɨl
sipsip tap okok pak sobok gɨpal ak abe,
ak rek nep nak nɨŋek tep ma gɨp.
Pen mɨnɨm ognap sek agɨl agnek,
‘God, yad mɨdebin.
Bɨrarɨk nep mɨj ak ñu kɨl tɨkɨl aglak rek ak,
yad opin ak, gos nak nep nɨŋɨl agnɨgan rek gɨnɨgain,’ ” agak.
Krais mɨnɨm nɨb omal agak. Mɨnɨm alap ak God nop agɨl agak, “Bin bɨ kɨri sipsip tap okok pak nep sobok gɨpal ak nak nɨŋek tep ma gɨp; bin bɨ tap nep ñeb alap dam nep ñɨbal ak abe nak nɨŋek tep ma gɨp; kaj kau kaj sipsip tap nɨb okok sek dagɨlel pɨs nep yɨn sɨbok yowɨp ak abe nak nɨŋek tep ma gɨp; bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal gac ak gos nɨŋɨl sipsip tap okok pak sobok gɨpal ak, ak rek nep nak nɨŋek tep ma gɨp,” agak. Mosɨs lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkek mɨdeb rek nep sobok gɨ ñölɨgɨpal ak pen Krais nɨŋɨl, “God nop tep ma gɨp,” agak. Pen Krais mɨnɨm alap God nop agɨl agak, “God, yad mɨdebin. Yad opin ak, gos nak nep nɨŋɨl agnɨgan rek gɨnɨgain,” agak. Nɨb ak, bin bɨ tap pak God nop sobok gɨ ñölɨgɨpal mɨnɨm ned nɨb ak, God ne mer agɨl, mɨnɨm tep kɨsen nɨb ak gek kɨlɨs gek amnak. 10 Nɨb ak, Jisas Krais ne Nap mɨnɨm ak nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak lɨg gɨ yoknɨg, mɨnek nokɨm yɨb mɨb goŋ ne ke pɨs nep sobok gɨ ñak ak me, cɨn bin bɨ magɨlsek tap si tap tɨmel gac ak lɨg gɨ ke okok yokek bin bɨ sɨŋ ne mɨdobɨn.
11 Bɨ God nop tap sobok gep okok ñɨn nokɨm nokɨm wög kɨri gɨpal. Ñɨn nokɨm nokɨm kɨri per per tap okok pak God nop sobok gɨpal. Pen nɨg gel, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal gac ak lɨg gɨ yoknɨmɨŋ rek ma lɨp.
12 Pen Krais bin bɨ tap si tap tɨmel gac ak lɨg gɨ yoknɨm, agɨl, ne ke mɨnek nokɨm alap nep sobok gɨ ñɨl, wög nɨbak gɨ dɨpin, agɨl, am God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ke ar ne sɨŋak bɨsɨgak. 13 Krais God ñɨnmagɨl yɨpɨd ar pɨs kɨd bɨsɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God ne Krais nop kaual maual mɨdebal okok tob arak ne mok okok lɨnɨgab.
14 Krais ne mɨnek nokɨm alap nep kɨmak ak me, bin bɨ tap si tap tɨmel gac kɨri lɨg gɨ yokɨp okok, kɨri bin bɨ sɨŋ ne bɨr mɨdebal. Pen kɨri bin bɨ sɨŋ ne per nep mɨdenɨgal. 15 Kaun Sɨŋ ak rek nep cɨnop mɨnɨm nɨbak rek ag ñɨb. Ne mɨnɨm agep bɨ ne alap nop gos ñek, God Mɨnɨm ak dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,
16 “Yad Bɨ Kɨb agebin,
kɨsen yad mɨnɨm kɨsen nɨb kɨrop agɨl mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl,
lo yad ak gos mɨdmagɨl nab kɨrop adaŋ lɨ ñen,
nɨŋ tep gɨl gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨgal,” agak.
17 Pen mɨnɨm alap agak,
“Tap si tap tɨmel gɨpal ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨl,
kɨsen gos nɨŋlɨg gɨ ma mɨdenɨgain,” agak.
18 Nɨb ak cɨn nɨpɨn, God ne bin bɨ magɨlsek tap si tap tɨmel gɨpal gac ak nɨŋɨl bɨr kɨrɨg gɨp rek, God nop tap sobok gep bɨ okok wög alap ma mɨdeb yɨb.
God mɨdeb maŋ sɨŋak amnɨn
19-20 Ai mam sɨkop. Jisas mɨb goŋ ne ke lakañ ne ke nep sobok gɨ ñɨl yur dɨl kɨmak ak me, walɨj kɨb Karɨp Ñɨlɨk Mɨgan Sɨŋ Ke Yɨb pɨlɨŋ gɨlak ak pɨg gɨ rɨk gek, kɨjoŋ kɨsen nɨb kɨjoŋ komɨŋ ameb alap cɨnop pɨs nep yɨkak.
21 Krais ne cɨn God wagɨn ne mɨdobɨn okok, bɨ karɨp nap nɨb rek mɨdɨl, God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn ak mɨdeb. 22 Nɨb ak me, Krais tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak bɨr lɨg gɨ yokek, gos magɨl cɨn mɨd tep gɨp nɨŋɨl, cɨn ñɨg pak tep gɨl, sɨŋ nep mɨdɨl, God mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, gos nokɨm nep nɨŋɨl, God mɨdeb maŋ sɨŋak amnɨn. 23 God per nep agɨp rek nep gɨnɨgab ak me, God cɨnop dam karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amnɨgab agɨp mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl gos sek kod mɨdon. God kɨsen nɨg gɨnɨgab mɨnɨm ak bin bɨ okok ag ñɨbɨn rek, cɨn ke gos nokɨm nɨbak nep nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdon. 24 Pen ai mam sɨkop ognap kɨrop mɨdmagɨl lɨl gɨ tep gon, kɨri pen bin bɨ ognap kɨrop mɨdmagɨl lɨl gɨ tep gel, ai mam okok pen pen dɨ tep gɨl, gɨ ñɨl, pen pen mɨdmagɨl lɨl, gɨ tep gɨn. Gos ak nep nɨŋlɨg gɨ mɨdon. 25 Bin bɨ ognap God Mɨnɨm nɨŋɨn, agɨl, apɨl mogɨm gɨpal ak pen kɨsen kɨrɨg gɨpal rek, ma gɨn. Bɨ Kɨb adɨk gɨ apɨl mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak ulep mɨdeb, agɨl, ap mogɨm gɨl, mɨnɨm tep nɨpɨn ak, pen pen ag ñɨlɨg gɨ, jɨm ñɨl mɨdon.
Krais nop kɨrɨg genɨgabɨn ak, pɨs nep ap yap pakjɨn rek lɨp
26 Krais mɨnɨm tep mɨnɨm yɨpɨl ak agel nɨŋ tep gɨl, pen adɨk gɨl tap si tap tɨmel ar ak kauyaŋ gɨlɨg gɨ mɨdonɨgabɨn ak, tap alap God nop sobok gɨ ñon gac cɨnop ak lɨg gɨ yoknɨmɨŋ rek ma lɨp. 27 Ar nɨbak, kanɨb cɨn alap ma mɨdenɨgab. God nop pɨrɨkɨl, mɨnɨm kɨb ak abe, mab mɨlaŋ kɨb God kaual maual ne okok kɨrop yɨn sɨbok yonɨgab ak abe kod mɨdenɨgabɨn. 28 Mosɨs lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak, bin bɨ nɨŋel, tap yokop rek lek, tɨb juelak ak, bin bɨ omal aka omal nokɨm udɨn nɨŋel, mɨnɨm kɨb agölɨgɨpal ñɨn ak, kɨrop yɨmɨg nɨŋnɨmɨŋ rek ma lek, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok mɨnɨm nɨbak nɨŋ tep gɨl agel pɨs nep ñag pak lölɨgɨpal. 29 Nɨb ak, bin bɨ God Ñɨ ne ak nep aleb aleb ñenɨgal ak, God bin bɨ mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, kɨrop pen yur tɨmel ñɨnɨgab. God Ñɨ ne nop aleb aleb ñenɨgal nɨbak, Krais lakañ ne ke cɨnop God eip dɨ jɨm ñɨl lɨnɨm agɨl yokak ak, kɨrop tap yokop rek lek, nɨg gɨnɨgal. Pen God Kaun kɨrop yɨmɨg nɨŋɨp ak, nop ak rek nep aleb aleb ñɨnɨgal. 30 Cɨn nɨpɨn God Bɨ Kɨb ne agak, “Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, yad nokɨm kɨrop pen gɨ tɨmel gɨnɨgain,” agak. Pen mɨnɨm alap agak, “Bɨ Kɨb ne ke bin bɨ ne okok kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab,” agak. 31 Pen God Bɨ Kɨb per per mɨdeb ak, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgab ak nɨŋel jel gek pɨrɨknɨgal.
God Mɨnɨm ageb rek nep gon amnaŋ
32 Pen ned gölɨgɨpɨm ak saköl ma gɨnɨmɨb. Krais melɨk tep nɨbep pak ñek mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dem, bin bɨ ognap nɨbep mɨker kɨb ñɨlak ak pen nop ma kɨrɨg gɨpek. 33 Ñɨn ognap nɨbep mɨnɨm tɨmel agɨl, gɨ tɨmel gölɨgɨpal ak pen gos nɨbak ma nɨŋɨl, Krais bin bɨ mɨgan ognap kɨrop gɨ tɨmel gelak nɨb okok ken amelɨgɨpɨm. 34 Bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ del, mɨñ lɨlak bin bɨ okok, kɨrop yɨmɨg nɨŋölɨgɨpɨm. Bɨ kɨb karɨp lɨm nɨbi kod mɨdebal okok apɨl tap nɨbep magɨlsek dɨ okok nɨb okok nɨb pɨlɨ gɨ dad amel, nɨbi pen gos par ma nɨŋɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ, tap pɨlɨ gɨ ma dad ameb, tap tep yɨb per per nep mɨdenɨgab tap nɨbak nep gos nɨŋlɨg gɨ nep mɨdelɨgɨpɨm. 35 Nɨb ak, nɨbi sɨsain ma gɨnɨmɨb; kɨlɨs gɨl gos sek mɨdenɨgabɨm ak, God nɨbep pen tap tep yɨb ñɨnɨgab. 36 Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨpɨm ak ma kɨrɨg gɨnɨmɨb. God Mɨnɨm ageb rek nep gem amek me, God Mɨnɨm ageb rek nep nɨbep tap tep nɨbak ñɨnɨgab. 37 God Mɨnɨm ak nɨŋɨl nɨpɨn, mɨnɨm alap ñu kɨl tɨkɨl aglak,
“Won ulep nep alap mɨdeb
Bɨ onɨg geb ak onɨgab.
38 Pen bin bɨ komɨŋ tep yad okok,
yɨp nɨŋ dɨl komɨŋ mɨdenɨgal.
Pen bin bɨ ognap yɨp kɨrɨg genɨgal ak,
yɨp tep ma gɨnɨgab,” aglak.
39 Pen cɨn bin bɨ God nop kɨrɨg gɨl ap yap paknɨgal ognap ma mɨdobɨn; bin bɨ nop nɨŋ dɨl, per per nep komɨŋ mɨdenɨgal okok mɨdobɨn.