9
God nop tap sobok gep bɨ ned nɨb okok, meme sipsip lakañ ak dɨl, God nop sobok gɨ ñɨlak
God mɨnɨm tep ned agak ar ak kɨsen gɨl, God nop sobok gɨnɨg gelak ak, yokop sobok gɨnɨmel rek ma lak; kɨl tep gɨlɨg gɨ nep sobok gölɨgɨpal. God ne agek, sel karɨp alap gɨ lɨl am nop sobok gɨlak. Sel karɨp nɨbak, karɨp ñɨlɨk mɨgan omal gelak. Karɨp magɨl ñɨlɨk mɨgan alap gɨ lɨl, Karɨp Ñɨlɨk Mɨgan Sɨŋ ak aglak. Ñɨlɨk mɨgan nɨbak sɨp mɨlaŋ dagɨlep tap alap gɨ lɨl, abañ bad alap gɨ lɨl, God nop sobok gɨ ñeb bred ak per per dam abañ ar nɨbak lölɨgɨpal.
Pen karɨp magɨl ñɨlɨk mɨgan alap, walɨj kɨb yɨb ak pɨlɨŋ gɨlak. Ñɨlɨk mɨgan nɨbak, Karɨp Ñɨlɨk Mɨgan Sɨŋ Ke Yɨb ak aglak. Ñɨlɨk mɨgan nɨbak, mab abañ bad alap gɨ lɨl, kab gol dɨ pak gol bad lɨl magɨlsek karɨk ñɨl, tap ki tep owɨp ak ar nɨbak dagɨlölɨgɨpal. Kes kab gol dɨl gɨlak kɨb alap, God Mɨnɨm Tep Kes Magɨl agölɨgɨpal ak, ak rek nep mɨdek. Kes mɨgan nɨb eyaŋ, God lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak kab omal ak abe, Eron yɨr dai dɨ tagep marɨp gak ak abe, tap mana tin kab gol dɨl gɨlak mɨgan ak tɨm lelak mɨdek ak abe lel mɨdolɨgɨp.
God mɨdeb aul, agɨl, Kes Magɨl mɨdek ar ar sɨŋak alaŋ, ejol rek omal auan bad sek pɨs pɨs gɨ lɨlak. Tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak, God nɨŋɨl kɨrɨg gaŋ, agɨl, lakañ sɨkol sɨkol dap sobok gɨ ñölɨgɨpal nab nɨbak. Tap nɨb okok mɨnɨm ak, mɨñi ag parsek lɨl ñu kɨl tɨknɨm rek ma lɨp.
Pen tap nɨb okok magɨlsek gel mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ God nop tap sobok gep okok per per, sel karɨp ñɨlɨk mɨgan söŋ ar ak amɨl, God nop wög ak gölɨgɨpal. Pen bɨ God nop tap sobok gep yokop nɨb okok, karɨp ñɨlɨk magɨl nab eyaŋ amnɨmel rek ma lak. Mɨ nokɨm nokɨm, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak nep, sipsip lakañ damɨl nep, ñɨlɨk mɨgan nɨbak amolɨgɨp. Tap si tap tɨmel ne ke gak okok gac ak abe, bin bɨ nɨŋ tep ma gɨl tap si tap tɨmel gɨlak okok gac ak abe, God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨŋ, agɨl, lakañ ak dam ñɨlɨk mɨgan nɨbak amɨl, God nop sobok gɨ ñolɨgɨp. Gak nɨbak, Kaun Sɨŋ ak cɨnop yomek nɨpɨn, sel karɨp nɨbak karɨp ñɨlɨk mɨgan omal sek mɨdolɨgɨp rek, Karɨp Ñɨlɨk Mɨgan Komɨŋ Tep Sɨŋ Ke Yɨb nɨbak amnɨmel rek ma lak. Pen gölɨgɨpal nɨbak, God cɨnop bin bɨ mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul gos nɨŋnɨmel, agɨl agak. Pen tap ñölɨgɨpal ak abe, kaj meme kaj sipsip tap okok damɨl, pak God nop sobok gölɨgɨpal ak abe, tap si tap tɨmel gel gac mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ mɨdek ak lɨg gɨ yokek, God bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb ne mɨdenɨmel rek ma lak. 10 Nɨg gölɨgɨpal ak, kɨri yokop tap ñɨŋeb, ñɨg ñɨŋeb, ñɨg lɨg gɨ yokep, tap ar ar okok nep nɨŋɨl gölɨgɨpal. Lo mɨnɨm ned nɨb nɨb okok nɨŋɨl tap kɨl tep gölɨgɨpal nɨbak, yokop God mɨnɨm tep kɨsen nɨb agnɨg gak mɨnɨm nɨbak kod mɨdlɨg gɨ, kaunan rek nɨŋɨl gɨpal rek ak gölɨgɨpal.
God nop tap sobok gep bɨ kɨsen nɨb ak, lakañ ne ak ke dam God nop sobok gɨ ñak
11 Pen Krais gek tap tep bɨr owɨp okok, ne ke tap tep okok God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb mɨdeb. Pen karɨp ne sɨŋak bɨ nab nɨb cɨn mɨdɨl cɨnop gɨ ñeb karɨp nɨbak, bin bɨ gɨ lel sel karɨp ned nɨb mɨdolɨgɨp rek ma mɨdeb; God lɨm dai ar wagɨn aul gɨ lɨl, Krais wög geb karɨp ak ma gɨ lak. Krais wög geb karɨp ak karɨp tep aknɨb ke. 12 Krais kaj meme kaj kau ñɨlɨk pakɨl, lakañ dam God nop sobok gölɨgɨpal rek ma gak; lakañ ne ak ke yokak ak nep God nop sobok gɨ ñak. Pen bɨ God nop tap sobok gep ned nɨb okok per per nep lakañ soŋ gɨl sobok gɨ ñölɨgɨpal rek ma gak; cɨnop dɨ God eip jɨm ñɨnɨg, lakañ ne ke mɨnek nokɨm yɨb dam Karɨp Ñɨlɨk Mɨgan Sɨŋ Ke Yɨb alaŋ amnak ak me, cɨn per per nep komɨŋ mɨdojɨn rek lɨp.
13 Bin bɨ lo ned nɨb nɨŋɨl tap kɨl tep gölɨgɨpal rek ma gɨl asɨŋ mɨdelɨgɨpal bin bɨ okok apel, bɨ God nop tap sobok gep okok, ñɨn ognap kaj meme alap pak lakañ ak dɨl, bin bɨ nɨb okok kɨrop yokel pɨsmas gɨ pakɨl komɨŋ lolɨgɨp; ñɨn ognap kaj kau aŋlam alap pak lakañ ak dɨl, nɨg gölɨgɨpal; ñɨn ognap kaj kau neb ñɨlɨk alap mab dagɨlel pɨs nep yɨn bɨj tɨkak bad ognap dɨl, ñɨg sek ulɨk malɨk gɨl dɨl ak rek nep bin bɨ nɨb okok kɨrop yokel pɨsmas gɨ pakɨl komɨŋ lolɨgɨp. 14 Lakañ yokop pɨsmas gɨ yokel komɨŋ lolɨgɨp nɨbak nɨŋɨl nɨpɨn, Krais Bɨ Sɨŋ Ke Yɨb ak Kaun per per nep mɨdeb ak eip mɨdɨl, cɨnop nen agɨl kɨmek, lakañ yokak ak cɨnop gek, tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak mɨdmagɨl nab cɨnop adaŋ mɨdeb ak lɨg gɨ yokek, nag kɨbɨŋ ap yap pakɨl kɨmnɨgal ar ak kɨrɨg gɨl, God per komɨŋ mɨdeb ak nop nep wög gɨ ñɨn.
Krais lakañ ne yokak rek, cɨnop God eip dɨ jɨm ñɨl lak
15 Krais God mɨnɨm tep kɨsen nɨb dapɨl bɨ nab nɨb mɨdeb ak, God bin bɨ yad dɨnɨgain, agɨl ag lak okok, kɨrop tap tep ñɨnɨgain agak tap okok dɨnɨgal, agɨl geb. Krais kɨmak ak me, bin bɨ Mosɨs lo mɨnɨm ñak ak tɨb juɨl, tap si tap tɨmel gɨpal okok gac nɨbak lɨg gɨ yoknɨmɨŋ rek lɨp.
16-17 Bin bɨ ognap mɨnɨm kɨlɨs agɨl agnɨgal, “Yad kɨmen, tap yad okok apin rek nonɨm lɨnɨmɨb,” agnɨgal. Mɨnɨm nɨbak yokop nep mɨdek mɨdek, pɨs nep kɨmel nep, agnɨgal rek nonɨm lɨnɨgal. Kɨri komɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, tap kɨri nonɨm ma lɨnɨgal. 18 Nɨb ak rek, God mɨnɨm tep ned nɨb Isrel bin bɨ kɨrop agak ak, tap alap dap pakel lakañ yapek kɨmek me, mɨnɨm nɨbak kɨlɨs gak.
19 God Mosɨs nop agek Mosɨs lo mɨnɨm mɨj ñu kɨl tɨkak. God mɨnɨm nɨbak agek, Mosɨs nɨŋɨl mɨnɨm nɨbak magɨlsek bin bɨ okok magɨlsek kɨrop ag ñɨ dai juɨl, kaj kau ñɨlɨk pak lakañ dɨl, kaj meme pak lakañ dɨl, ñɨg ognap sek soŋ gɨl, tap hisop apal lek kɨd ak dɨl, sipsip kas ak dɨ dai alaŋ nag lɨl, ñɨg lakañ nɨbak tauɨl, lo mɨnɨm mɨj nɨbak abe, bin bɨ apɨl mɨdelak okok magɨlsek abe yokek pɨsmas gɨ pakek agak, 20 “Lakañ yoken mɨj nɨbaul abe nɨbep abe pɨsmas gɨ pakeb nɨb aul, God mɨnɨm tep ak mɨnɨm kɨlɨs agɨl agɨp ak, nɨbi nɨb aknɨb rek nep gɨnɨmɨb agɨp ak, bɨr nɨpɨn, agɨl, yokebin,” agak. 21 Pen lakañ ognap dɨl, God sobok gep sel karɨp ak yokek pɨsmas gɨ pakɨl, tap tari God nop tap sobok gɨnɨg lɨlak karɨp nɨbak mɨdek okok magɨlsek yokek pɨsmas gɨ pakɨl gak. 22 Lo mɨnɨm Mosɨs ñu kɨl tɨkak nɨbak udɨn lɨ nɨŋɨl nɨpɨn, tap tari God nop tap sobok gɨnɨg lɨlak karɨp nɨbak mɨdek okok magɨlsek rek, ke sɨŋ tep ma mɨdek; lakañ dɨ yokel pɨsmas gɨ pakek nep, sɨŋ tep mɨdolɨgɨp. Lo mɨnɨm Mosɨs ñu kɨl tɨkak nɨbak udɨn lɨ nɨŋɨl nɨpɨn, bin bɨ tap si tap tɨmel gel, tap alap dap pakel lakañ yapek me, gac nɨbak lɨg gɨ yokolɨgɨp.
Krais cɨnop nen agɨl kɨmɨl, gac cɨnop lɨg gɨ yokɨp
23 Tap nɨb okok, tap karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb okok kaunan rek nɨŋɨl gɨpal rek nep mɨdolɨgɨp. Pen tap kaunan rek mɨdolɨgɨp okok, sipsip alap lakañ yapek me, gac nɨbak lɨg gɨ yokak ak me, tap yɨb ak karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb ak, tap yokop nɨbak rek mer, tap tep ke yɨb sobok gɨ ñeb. 24 Sel karɨp ned nɨb Isrel bin bɨ gɨ lɨl God nop sobok gɨ ñölɨgɨpal ak, tap karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb okok kaunan rek nɨŋɨl gɨpal rek nep mɨdek. Pen Krais karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak rek ma amnak. Ne karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl, mɨñi cɨnop bɨ nab nɨb rek mɨdɨl God mɨdeb sɨŋak eip mɨdeb. 25 Isrel God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb okok, mɨ nokɨm nokɨm, lakañ kɨri ke mer, sipsip tap okok pakɨl lakañ dɨl, God nop sobok gɨ ñɨnɨg, Karɨp Ñɨlɨk Mɨgan Sɨŋ Ke Yɨb ñɨlɨk mɨgan ak amelɨgɨpal. Pen Krais ar nɨbak rek, ñɨn koŋai nep nop ke sobok gɨ ñɨnɨg karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak ma amnak. 26 Kɨri gölɨgɨpal rek, Krais abe aknɨb rek gɨpkop ak, God bɨrarɨk ped okok lɨm dai aul gɨ lak ñɨn ak tɨkɨl, mɨd damɨl mɨdobɨn ñɨn aul, Krais per per mɨ nokɨm nokɨm cɨnop nen agɨl, yur kɨb dɨl kɨmbkop. Pen mɨñi ñɨn kɨsen nɨb mɨdobɨn aul, tap si tap tɨmel gac ak, bin bɨ ned mɨdelɨgɨpal okok gɨlak, bin bɨ mɨñi mɨdobɨn okok gɨpɨn, bin bɨ kɨsen mɨdenɨgal okok gɨnɨgal, tap si tap tɨmel gac ak magɨlsek, Krais ne mɨnek nokɨm yɨb bin bɨ magɨlsek nen agɨl karɨp lɨm wagɨn aul apɨl kɨmak.
27 Bin bɨ okok magɨlsek mɨnek nokɨm yɨb kɨmɨl, kɨsen mɨnɨm kɨb ak nɨŋnɨgal rek, 28 Krais ne mɨnek nokɨm nep bin bɨ tap si tap tɨmel gac kɨri magɨlsek lɨg gɨ yoknɨg kɨmak. Ne bɨ nokɨm nep; kɨri bin bɨ koŋai yɨb. Krais kauyaŋ onɨgab. Pen kauyaŋ adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop kauyaŋ tap sobok gɨ ñɨnɨm, agɨl, ma onɨgab; ne nɨg bɨr pɨs nep gak. Pen bin bɨ nop tep gek nɨŋlɨg gɨ kod mɨdebal okok kɨrop pɨs nep dɨl tap tep ñɨnɨgain agak ak ñɨnɨg onɨgab.