8
Jisas ne God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn
Pen mɨnɨm agobɨn wagɨn ak nɨg gɨl mɨdeb: God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn ak amɨl God seb kab ar alaŋ sɨŋak melɨk sek mɨdeb ak ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken ar ne bɨsɨg mɨdeb. God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn nɨbak, ne God sobok gep karɨp sɨŋak wög gɨp. God sobok gep karɨp sɨŋak wög gɨp ak, bin bɨ ma gɨ lɨlak; God sobok gep karɨp nɨŋɨd ak, God Bɨ Kɨb ne ke gɨ lak.
Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb lɨm ar wagɨn aul okok magɨlsek, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kaj meme aka kaj sipsip tap okok dap tap sobok gep bɨ kɨb yɨb okok kɨrop ñel, kɨri pen ognap pak God nop tep agɨl sobok gɨ ñɨbal; ognap pen pak tap si tap tɨmel gɨl gac sek mɨdebal ak God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨŋ, agɨl, bɨd ar ak pak dagɨl God nop sobok gɨ ñɨbal. Nɨb aknɨb rek nep, God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn tap ognap God nop ñɨnɨg gak. Jisas karɨp lɨm seb kab ar alaŋ mɨdeb ak me, ne God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb mɨdeb. Pen ne karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdobkop, God nop tap sobok gep bɨ alap ma mɨdobkop. Tari gɨnɨg: God agak rek, bɨ Lipai wagɨn tɨk dopal okok nep, God nop tap sobok gep wög gɨlɨg gɨ, Mosɨs lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak rek nɨŋɨl, tap pak God nop sobok gɨ ñɨbal. Pen lɨm dai ar wagɨn aul God nop tap sobok gep wög gɨpal ak, kaunan pag nɨŋɨl gɨpal rek nep gɨpal; tap yɨb ak karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdeb. Ar nɨbak nep, Mosɨs God sobok gep sel karɨp ak gɨnɨg gak ak, God nop agak, “Nak dɨm yɨrɨk okok mɨdɨl yad nep yomen nɨŋnak rek nep, magɨlsek nɨb aknɨb rek nep gɨnɨmɨn,” agak.
God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn Jisas, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ned nɨb okok gölɨgɨpal rek ma gɨp; ne wög kɨb yɨb gɨp. God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn Jisas gek God bin bɨ ne dɨnɨgab mɨnɨm ak, Mosɨs ñu kɨl tɨkak mɨnɨm ak rek ma mɨdeb. God bin bɨ ne dɨnɨgab mɨnɨm ak agnɨg, ne mɨnɨm kɨlɨs agɨl agak, “Yad nɨbep mɨnɨm nɨŋɨd agebin, bin bɨ yad kɨrop tap tep yɨb ñɨnɨgain,” agak.
Pen God mɨnɨm ned ag lak ak tep gɨpkop, mɨnɨm kɨsen nɨb ak ma dopkop. Bin bɨ okok mɨd tep ma gɨlak rek, God kɨrop ag gɨnɨg, bɨ mɨnɨm agep ne alap gos ñek, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak,
“Yad Bɨ Kɨb nɨbep agebin,
kɨsen yad Isrel bin bɨ okok abe
Juda bin bɨ okok abe
kɨrop mɨnɨm tep kɨsen nɨb agnɨgain.
Napɨs nased acɨk okok kɨrop ñɨnmagɨl ar lɨl
dɨ Ijip nɨb donek ak
pen mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl agnek ak ma nɨŋelak ak me,
yad kɨrop kɨrɨg gɨnek.
Nɨb ak, mɨnɨm nɨbak rek,
kɨrop kauyaŋ ma agnɨgain.
10 Yad Bɨ Kɨb nɨbep agebin,
kɨsen yad Isrel bin bɨ okok
kɨrop mɨnɨm kɨsen nɨb agɨl mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl,
lo yad ak gos mɨdmagɨl nab kɨrop adaŋ lɨ ñen,
nɨŋ tep gɨl gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨgal.
Nɨb ak, yad God kɨri mɨdenɨgain;
kɨri bin bɨ yad mɨdenɨgal.
11 Ñɨn nɨbak, bin bɨ yad okok,
nɨmɨd nɨmam bin bɨ ognap kɨrop,
‘Bɨ Kɨb ne God ak nɨŋ dɨnɨmɨb,’ agɨl, ma ag ñɨnɨgal.
Tari gɨnɨg: bin bɨ sɨkol abe, bin bɨ kɨb abe,
kɨri magɨlsek yɨp nɨŋnɨgal.
12 Tap si tap tɨmel gɨpal okok,
kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgain.
Tap si tap tɨmel gɨpal okok
gos nɨŋlɨg gɨ mɨdɨl kɨrop mɨnɨm kɨb ma agnɨgain,” agak.
13 God ne mɨnɨm tep kɨsen nɨb nɨbaul ag lɨl, “mɨnɨm tep kɨsen nɨb” agak ak me, cɨn nɨpɨn, mɨnɨm ned nɨb ak mɨñi karɨp wör gɨp rek wög ma mɨdeb, agak; tap wör gɨp ak ulep pɨs nep kɨrɨg gɨnɨg geb.