7
Kiŋ alap bɨ God nop tap sobok gep bɨ mɨdolɨgɨp
Melkisedek nɨbak ne kiŋ mɨdɨl, bin bɨ karɨp lɨm Salem kod mɨdlɨg gɨ, bɨ God kɨlɨs sek yɨb ak nop tap sobok gep bɨ ak, ak rek nep mɨdolɨgɨp. Pen kiŋ ognap apɨl, based acɨk Ebraham nop gɨ tɨmel gelak, kɨrop yok gɨ yokɨl, tap tep tep kɨri okok dad apek nɨŋlɨg gɨ, Melkisedek apɨl nop kanɨb nab sɨŋak nɨŋɨl, God nop sobok gɨl, Ebraham nop kod mɨdenɨmɨn agak. Melkisedek nɨb agak nɨŋɨl Ebraham tap pɨlɨ gɨ dowak okok, magɨlsek nonɨm lɨ Melkisedek nop won nokɨm alap ñɨl, ne ke won aknɨb ajɨp alaŋ dak. Pen Melkisedek yɨb ne ak jɨj omal mɨdeb. Yɨb ne Melkisedek ak tɨg adɨk gɨl, “Kiŋ Tep Yɨb Nep Gɨp” apal. Pen ne karɨp lɨm Salem kiŋ mɨdolɨgɨp ak, yɨb nɨbak tɨg adɨk gɨl, “Kiŋ Kapkap Sain Tɨk Mɨdep Magɨl Ñɨb” apal.
Melkisedek ne bɨ God nop tap sobok gep bɨ ak pen nonɨm jɨj ar ak nɨg gɨl mɨdeb, nap nɨsed jɨj ar ak nɨg gɨl mɨdeb, agɨl agel ma nɨpɨn. Pen nop ñu kɨl tɨklak ñɨn ak, nonɨm tɨk dowak ñɨn ak, agɨl agel ma nɨpɨn; kɨmak ñɨn ak, agɨl ak rek nep agel ma nɨpɨn. Ne per nep bɨ God nop tap sobok gep bɨ mɨdeb rek, ne God Ñɨ ne rek mɨdeb.
God based acɨk Ebraham nop nɨŋek tep gek, bɨ kɨb mɨdenɨgan, agak mɨnɨm ak nɨŋɨl nɨpɨn, ne bɨ kɨb mɨdek. Pen Ebraham Melkisedek nop bɨ kɨb yɨb mɨdek ak nɨŋɨl, tap pɨlɨ gɨ dapek okok, nonɨm lɨ nop won nokɨm alap ñɨl, ne ke won aknɨb ajɨp alaŋ dak.
Ak ned yɨb nɨg gak. Kɨsen Mosɨs nop tɨk dapelak kɨb gɨl, God Mɨnɨm ak dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Ebraham tɨkek tɨk damɨl, bin bɨ Lipai wagɨn mɨdebal okok God nop tap sobok gep wög gɨ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, nɨbi Isrel bin bɨ okok magɨlsek, mani tap tari tari dɨnɨgabɨm okok, kɨrop nonɨm lɨ won nokɨm nokɨm dap ñɨl, nɨbi ke aknɨb ajɨp alaŋ ak dɨnɨmɨb,” agak. Nɨb ak, cɨn Mosɨs lo ar ak nɨŋɨl nɨpɨn, kɨri magɨlsek Ebraham wagɨn ne mɨdelɨgɨpal ak, pen namam Lipai wagɨn mɨdelɨgɨpal okok kɨrop per won nokɨm alap nonɨm lɨ ñölɨgɨpal.
Pen God based Ebraham nop agak, “Bin bɨ nak okok kɨrop dɨ tep gɨnɨgain,” agak. God mɨnɨm agak ñɨn ak, Ebraham ne bɨ ognap kɨrop tap ma ñolɨgɨp; pen Melkisedek apɨl Ebraham nop nɨŋɨl, God nop sobok gɨl, Ebraham nop kod mɨdenɨmɨn agek, Ebraham tap dowak okok won nokɨm alap nonɨm lɨl Melkisedek nop ñak. Pen Melkisedek Lipai wagɨn bɨ alap ma mɨdolɨgɨp. Cɨn nɨpɨn, bɨ alap apɨl bɨ alap God nop sobok gɨl, bɨ nɨbaul nop kod mɨdenɨmɨn agenɨgab ak, bɨ God nop sobok gɨnɨgab ak bɨ kɨb, bɨ alap bɨ sɨkol. Nɨb ak, cɨn nɨpɨn Melkisedek bɨ kɨb, based Ebraham bɨ sɨkol. Bɨ Lipai wagɨn Isrel bin bɨ won nokɨm nonɨm lɨ ñölɨgɨpal ak dɨl, mɨd damɨl mɨlep lɨl kɨmlak. Pen Melkisedek ne Ebraham won nokɨm alap nonɨm lɨ ñak dak ak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl, Melkisedek kɨmɨl wög ne kɨrɨg gak, agɨl, ma aglak.
9-10 Ebraham Melkisedek nop tap nonɨm lɨ ñak nɨbak, ñɨ pai ma tɨk dowak ñɨn ak ñak. Kɨsen me, Aisak nop tɨkek, Aisak pen Jekop nop tɨkek, Jekop Lipai nop tɨkek, tɨk amɨl apɨl gel, Lipai bɨ nɨb okok God nop tap sobok gep bɨ wög gel nɨŋlɨg gɨ, Isrel bin bɨ okok mani tap kɨri okok kɨrop nonɨm lɨ ñölɨgɨpal. Pen Ebraham Melkisedek nop tap nonɨm lɨ ñak ak, kɨrop ma tɨk dolak won ak ñak ak me, Ebraham abe, nɨsed ne Lipai wagɨn abe, Melkisedek nop nonɨm lɨ ñeb rek nep mɨdelak ak nɨpɨn.
Bɨ God nop tap sobok gep kɨsen nɨb ak, bɨ ned nɨb okok kau kɨrop ak dak
11 Mosɨs God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, nɨb nɨb gɨnɨmɨb agak nɨŋɨl, Juda bin bɨ kaj meme kaj sipsip tap okok damɨl, Lipai wagɨn God nop tap sobok gep bɨ okok kɨrop ñel, kɨri pak dagɨl God nop sobok gɨ ñölɨgɨpal. Kɨri nɨg gɨl God bin bɨ ne mɨdeblap, God Bɨ kɨsen nɨb Melkisedek rek ke alap ma ag yokpkop; Lipai bɨ okok, God nop tap sobok gɨ ñɨlɨg gɨ nep mɨdeblap. Pen God Bɨ kɨsen nɨb Melkisedek rek alap ag yokak. 12 Bɨ God nop tap sobok gep kɨsen nɨb nɨbak apɨl, bɨ God nop tap sobok gep ned nɨb okok kau kɨrop denɨgab ak, lo kɨsen nɨb ak rek nep apɨl, lo ned nɨb ak kau ak dɨnɨmɨŋ.
13 Pen God Mɨnɨm dai agesin aul, bɨ God nop tap sobok gep kɨsen nɨb ak, Bɨ Kɨb cɨn ak nep. Lipai bin bɨ wagɨn ak tɨk damɨl nop ma tɨk dolak; Bɨ Kɨb cɨn wagɨn ne ak, bɨ nokɨm alap God nop tap sobok gep wög ak ma gak. 14 Juda bin bɨ wagɨn ak nep tɨk damɨl Bɨ Kɨb cɨn nop tɨk dolak. Pen Mosɨs bɨ Juda wagɨn ognap God nop tap sobok gep wög gɨnɨmel, agɨl, mɨnɨm ognap ma agak. 15 Pen Bɨ God nop tap sobok gep kɨsen nɨb nɨbak, Melkisedek bɨ God nop tap sobok gep mɨdolɨgɨp rek mɨdeb ak me, tap agebin nɨbaul mɨseŋ yɨb mɨdeb. 16 Bɨ jɨj titi mɨdeb lo alap agek, Bɨ Kɨb cɨn God nop tap sobok gep bɨ ma mɨdeb. Pen ne Bɨ kɨlɨs ke sek mɨdeb, tap alap nop ñag pak lɨnɨmɨŋ rek ma lɨp ak me, God nop tap sobok gep bɨ mɨdeb. 17 Tari gɨnɨg: God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl, God mɨnɨm ognap Krais nop agak ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,
“Bɨ yɨp sobok gep Melkisedek rek
per nep mɨdenɨgaban,” agak.
18 Lo God Mosɨs nop agek Mosɨs bin bɨ kɨrop ag ñak lo nɨbak, tari gɨnɨg gek ak gɨnɨmɨŋ rek ma lak; mɨnɨm yokop rek lak ak me, God ne dɨ ke okok lak. 19 Lo God Mosɨs nop agek Mosɨs bin bɨ okok kɨrop ag ñak lo ak, tap tɨmel okok alap dɨ gek, tep rek ma lak. Pen God ne tap tep cɨnop ñɨb; tap ned nɨb ak mer. Nɨb ak, gos sek mɨdobɨn. Tap tep kɨsen nɨb ak nɨŋ dɨl, God ne mɨdeb sɨŋak ulep onɨgabɨn.
20 Bɨ God nop tap sobok gep ned nɨb okok wög kɨri ned dɨlak ñɨn ak, God mɨnɨm kɨlɨs ognap ma agak. Pen Bɨ Kɨb cɨn God nop tap sobok gep bɨ lak ñɨn ak, God mɨnɨm kɨlɨs ke agɨl agak. 21 Bɨ Kɨb cɨn God nop tap sobok gep bɨ lɨnɨg, God mɨnɨm kɨlɨs ke agɨl agak,
“Yad Bɨ Kɨb, yad mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agebin;
kɨsen mɨnɨm alap ke ma agnɨgain.
Nak per nep yɨp tap sobok gep bɨ mɨdenɨgan,” agak.
22 God mɨnɨm kɨlɨs agɨl mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agak ak me, cɨn nɨpɨn Jisas kɨmak ak me, God mɨnɨm kɨsen nɨb tep yɨb ak dɨ ke okok ma lɨnɨgab.
23 Bɨ God nop tap sobok gep ned nɨb okok, koŋai nep rek wög nɨbak dɨlak. Alap kɨmek, bɨ God nop tap sobok gep kɨsen nɨb alap agel, wög nɨbak gɨ mɨdolɨgɨp; ak kɨmek kɨsen nɨb ak mɨdolɨgɨp; ak kɨmek kɨsen nɨb ak mɨdolɨgɨp. Nɨbak me, alap per ma mɨdolɨgɨp. 24 Pen Jisas nɨbak rek ma gɨp; ne per komɨŋ mɨdeb ak rek, wög nɨbak ma kɨrɨg gɨnɨgab. God nop tap sobok gep bɨ per nep mɨdenɨgab. 25 Jisas per nep komɨŋ mɨdek, mɨñi komɨŋ mɨdeb, kɨsen per nep komɨŋ mɨdenɨgab ak me, bin bɨ God bin bɨ ne mɨdnɨg, Jisas kɨrop nen agɨl kɨmak mɨnɨm tep ak nɨŋ denɨgal ak, ne per nep kɨrop tɨg asɨk yoknɨmɨŋ rek lɨp.
26 Jisas ne Bɨ sɨŋ yɨb; ne tap si tap tɨmel sɨkol sɨkol ognap ma gɨp; ne asɨŋ ma mɨdeb. Jisas karɨp lɨm ar wagɨn aul bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok eip mɨdek ak pen God nop dɨ ke dam karɨp lɨm tep seb kab ar i oklaŋ sɨŋak lak. God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn me ak. Cɨnop gɨ ñɨ tep gɨnɨmɨŋ rek lɨp. 27 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb yokop okok, ñɨn nokɨm nokɨm per nep tap si tap tɨmel kɨri ke gɨpal rek, tap pak God nop sobok gɨ ñɨl, kɨsen bin bɨ ke nɨb okok tap si tap tɨmel gɨpal rek, tap pak sobok gɨ ñɨbal. Pen Jisas cɨnop bin bɨ okok magɨlsek, tap si tap tɨmel gɨpɨn ak nɨŋɨl, mɨnek nokɨm yɨb mab bak alaŋ nop ke God nop sobok gɨ ñak. Me tep!
28 Lo God Mosɨs nop agek Mosɨs bin bɨ okok kɨrop ag ñak lo ak ageb rek gɨl, bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop ag lel, kɨri bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb mɨdebal. Pen kɨsen ak, God mɨnɨm ke kɨlɨs agɨl mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agak ak, God Ñɨ ne ke ag lak. God tap tari tari Ñɨ ne gɨnɨg geb, agɨl gos nɨŋak ak, Ñɨ ne tap magɨlsek gɨnɨmɨŋ rek lɨp.