6
God mɨnɨm yɨbɨm ak nɨŋ dɨn
Krais mɨnɨm tep nɨbep per ag ñɨbal okok, kauyaŋ agɨl kauyaŋ agɨl ma agnɨgain. Karɨp gɨnɨg, sap pɨŋɨl nɨg kauyaŋ tɨg juɨl, kauyaŋ ak pɨŋɨl nɨg, kauyaŋ ak pɨŋɨl nɨg, ma gɨpal. Nɨb ak, cɨn ke nep kɨl tep gɨl me, God bin bɨ ne mɨdenɨgabɨn, ag gos nɨŋolɨgɨpɨn ak pɨs nep kɨrɨg gɨl, God Ñɨ ne nop ag yokek cɨnop nen agɨl kɨmak mɨnɨm tep ak pɨs nep nɨŋ dɨn. Sap ak tɨg juɨl, tol gɨl, tɨg juɨl, tol gɨl, aknɨb ma gɨn. Ñɨg pakpal mɨnɨm ak; God kɨrop dɨ tep gɨnɨm, agɨl, ñɨnmagɨl nabɨc ar lɨpal mɨnɨm ak; bin bɨ kɨmɨl warɨkpal mɨnɨm ak; God bin bɨ magɨlsek mɨnɨm kɨb agɨl kɨrop nonɨm lek ognap yur per dɨnɨgal mɨnɨm ak; mɨnɨm nɨbak kauyaŋ ma agnɨgain. Krais mɨnɨm tep ned nɨpek nɨb okok, gos nɨŋ nep mɨdlɨg gɨ, Krais mɨnɨm tep ognap sek nɨŋnɨgabɨm ak tep. Nɨb ak, God cɨnop kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Krais mɨnɨm tep ognap sek ag ñon nɨŋnɨgabɨm.
Bin bɨ Krais mɨnɨm tep ne nɨŋ dɨl, kɨsen kɨrɨg gɨnɨgal okok, kɨri kauyaŋ tap si tap tɨmel gɨpal ak cɨb nɨŋɨl, Krais mɨnɨm tep ne ak ma nɨŋ dɨnɨgal. Kɨri God melɨk tep ne ak bɨr nɨŋlak; God tap tep seb kab ar alaŋ nɨb ñɨb ak bɨr nɨŋlak; Kaun Sɨŋ ne kɨrop nab adaŋ bɨr owak. God Mɨnɨm tep ak yɨdek yɨb gɨp ak bɨr nɨŋlak; God ne bin bɨ karɨp lɨm wagɨn aul kod mɨdenɨgab ak, kɨlɨs ne ak bɨr nɨŋlak. Tap nɨb okok magɨlsek bɨr nɨŋlak ak pen Krais mɨnɨm tep ak kɨrɨg gɨlak. Nɨb ak, kɨri kauyaŋ tap si tap tɨmel gɨpal ak cɨb nɨŋɨl, Krais mɨnɨm tep ne ak ma nɨŋ dɨnɨgal. Tari gɨnɨg: God Ñɨ ne ak kauyaŋ mab kros bak alaŋ ñag pak lel bin bɨ okok nop ag junɨgal.
Lɨm sɨŋak yɨŋ yɨmel, mɨñab paklɨg gɨ paklɨg gɨ, yɨŋ tan tep gɨl tap magɨl pɨl tep gek, bin bɨ ñɨ pai wög nɨbak ñɨŋnɨg gɨpal okok ñɨŋnɨgal. Nɨg gek God lɨm nɨbak mɨñ mɨñ gɨl tap tep ñɨnɨgab. Pen lɨm sɨŋak yɨŋ yɨmel, mɨñab paklɨg gɨ paklɨg gɨ, kɨpɨl ñu ñu sek okok nep tanek, tap magɨl ma pɨlnɨgab ak, lɨm nɨbak lɨm tɨmel yɨb. God lɨm nɨbak mɨnɨm kɨlɨs agek mab ke eyaŋ yɨnnɨmɨŋ rek lɨp.
Pen bɨ nɨŋeb tep yad okok. Mɨnɨm kɨb rek agobɨn ak pen nɨbi ke Krais mɨnɨm tep ak kɨrɨg gɨpɨm, agɨl ma agobɨn; nɨŋ tep gɨnɨmɨb, agɨl agobɨn. Tari gɨnɨg: Krais bin bɨ ne mɨdɨl, bin bɨ ne okok gɨpal rek gɨpɨm ak nɨpɨn. 10 God abramek ma gɨnɨgab; ageb rek nep gɨnɨgab. Nɨbi ned God nop wög gɨl, mɨdmagɨl lɨl, bin bɨ ne kɨrop dɨ tep gɨl gɨ ñɨbek ak abe, mɨñi ak rek nep dɨ tep gɨl gɨ ñɨbɨm ak abe, ne saköl ma gɨnɨgab. 11 Pen cɨnop tep gɨnɨgab ak, nɨbi magɨlsek ar nɨbak nep per nep gɨlɨg gɨ mɨd damɨl mɨd damɨl, amɨl God eip per nep mɨd tep gɨn, ag gos nɨpɨm rek, gɨnɨgab.
12 Nɨbep yɨrɨk marɨk gɨnɨmɨŋ rek lɨp ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Krais mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, mɨker apek kɨlɨs gɨl gos sek mɨdebal bin bɨ okok, God tap tep ñɨnɨgain agak ak dɨnɨgal. Nɨbi nɨb aknɨb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdem, nɨbep tap tep nɨbak ñɨnɨgab.
13 God based acɨk Ebraham nop mɨnɨm nɨŋɨd ak agnɨg, bɨ kɨb God rek alap sek ma mɨdek nɨŋɨl, bin bɨ ognap yɨb kɨrop ma agak; yɨb ne ke agɨl agak, 14 “Yad mɨdebin rek, nep mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agebin, nep kod mɨden nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ nak koŋai yɨb mɨdenɨgal,” agak. 15 Ebraham mɨnɨm ne nɨbak nɨŋɨl, kapkap kod mɨdek mɨdek, God tap tep agak ak dak.
16 Cɨn bin bɨ, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd yɨb agnɨg, bɨ pobɨŋ alap yɨb ne agɨl, nɨŋɨd yɨb agobɨn, apɨn. Nɨg gon, bin bɨ okok nɨŋɨl ak rek nep, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨd yɨb agebal, apal. 17 Nɨbak rek, God yɨb ne ke agɨl, “Yad mɨdebin rek, nep mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agebin,” agak ak, bin bɨ okok kɨsen ñɨ pai tɨk donɨgal okok, yad gos kɨsen nɨŋɨl ar ke ma gɨnɨgain ak nɨŋ tep gɨnɨmel, agɨl, mɨnɨm nɨbak rek agak. 18 Nɨb ak, cɨn bin bɨ tap si tap tɨmel gɨl, pɨrɨk gɨl God nop pɨs ken opɨn bin bɨ okok, nɨŋɨd nep tap tep kɨrop ñɨnɨgain agak ak dɨnɨg gebɨn, agɨl, gos sek mɨdon. God yɨb ne ke agɨl, yad mɨdebin rek, agak; nep mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agebin, agak. Mɨnɨm omal agak ak, God mɨnɨm esek agnɨmɨŋ rek ma lɨp. Ke ma gɨnɨgab. 19 God Karɨp Magɨl Ñɨlɨk Mɨgan Sɨŋ Ke Yɨb ak walɨj bad karɨk yɨpɨl yokek, nop udɨn ma nɨpɨn ak pen mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ak agek, gos nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl, gos sek nop kod mɨdobɨn. Mɨnɨm nɨŋɨd yɨb nɨbak, God karɨp magɨl ñɨlɨk mɨgan ne ak amɨb ak me, kab kɨlɨs rek mɨdeb; kɨkaun kɨkaun ma gɨnɨgab. 20 Melkisedek ne bɨ God nop tap sobok gep bɨ mɨdolɨgɨp rek ak, Jisas ne God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn ak lɨl, God Karɨp Magɨl Ñɨlɨk Mɨgan Sɨŋ Ke Yɨb ak ned amɨl, cɨnop nen agɨl Nap nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdeb. Ne God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb per per nep mɨdenɨgab.