5
Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok magɨlsek, bɨ yokop bin bɨ nab okok nɨb ak pen God kɨrop ag lek, bɨ nab nɨb mɨdɨl wög ne ak gɨpal. Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal ak nɨŋɨl, kaj meme aka kaj sipsip dap bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok kɨrop ñel, kɨri pen bɨd ar ak pak dagɨl, God nop sobok gɨ ñɨbal. Wög kɨri alap pen, bin bɨ God nop gos nɨŋel tep gek, tap ognap dap bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok kɨrop ñel kɨri tap nɨb okok God nop sobok gɨ ñɨbal. 2-3 Pen bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb nɨb okok, kɨri ke bɨ yɨb mɨdebal ak me, kɨri ke ak rek nep tap si tap tɨmel gɨpal. Nɨb ak, bin bɨ ognap okok tap si tap tɨmel kɨri gɨpal ak abe, kɨri ke tap si tap tɨmel gɨpal ak abe gos nɨŋɨl, God nop tap sobok gɨ ñɨbal. Nɨb ak, bin bɨ nɨŋ tep ma gɨpal okok ap yap paknɨg gɨnɨgal ak, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, mɨnɨm sɨsain apal. Kɨri ke, bɨ kɨb mɨdon, agɨl, wög nɨbak ma dɨpal; God Eron nop ag lek wög nɨbak golɨgɨp rek, kɨrop nɨg aknɨb rek nep ag lek gɨpal.
Ar nɨbak nep, Krais ne ke, yad bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb mɨdenɨm, agɨl ma agak; God nep nop agak,
“Nak Ñɨ yad;
mɨñi yad Nap nak,” agak.
Pen God Mɨnɨm ak dai alap udɨn lɨ nɨŋɨl, God mɨnɨm alap sek agak ak nɨpɨn. Ñɨ ne nop agak,
“Melkisedek ne yɨp tap sobok gep bɨ mɨdolɨgɨp rek ak,
nak yɨp tap sobok gep bɨ per per nep mɨdenɨgan,” agak.
Pen Jisas lɨm dai ar wagɨn aul mɨdɨl, nop ñagnɨg gelak, Nap nop sɨl aglɨg gɨ, meg mɨgan dap ranɨl sobok gɨlɨg gɨ mɨdek. Nap nop ag nɨŋɨl agak, “Yɨp kod mɨdenɨmɨn. Pen nɨb nɨb gɨnɨmɨn ma agebin; nak ke gos nɨpan rek yɨp gɨnɨmɨn,” agak. Jisas nɨb agek, God mɨnɨm nop nɨŋɨl, ag nɨŋak rek nep gak.
Jisas ne God Ñɨ ne yɨb ak pen ne mɨker dɨl koslam mɨdolɨgɨp ak, yad titi gɨl Bɨñen mɨnɨm agnɨgab rek gɨnɨgain, agɨl gos nɨŋɨl, nɨg aknɨb rek nep gek. Pen Nap mɨnɨm tari agak, magɨlsek gak ak me, ne bin bɨ mɨnɨm ne nɨŋ dɨl kɨsen gɨpal okok tɨg asɨk yokek, kɨri karɨp lɨm tep seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl per per nep komɨŋ nep mɨd tep gɨnɨgal. 10 Pen ar nɨbak nep, God Jisas nop agak, “Melkisedek ne yɨp tap sobok gep bɨ mɨdolɨgɨp rek ak, nak yɨp tap sobok gep bɨ kɨb yɨb mɨdenɨgan,” agak.
God mɨnɨm yɨbɨm yɨb ak nɨŋ tep gɨl, nɨŋ dɨ wös gɨnɨmɨb
11 Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨb aul rek koŋai mɨdeb ak pen kasek ma nɨpɨm ak rek, koslam agen nɨŋnɨgabɨm. 12 Nɨbep God Mɨnɨm per ag ñɨbɨn ak, nɨbi nɨŋ tep gɨl bin bɨ ognap kɨrop ag ñɨbkep ak pen kasek ma nɨpɨm rek, mɨnɨm ned nɨpkep mɨnɨm ak nɨbep kauyaŋ ag ñɨn. Mɨñi tap kɨlɨs tegɨlpkep ak pen mɨñi ci nep tegɨl mɨdebɨm. 13 Ñɨ paiŋaŋ ci tegɨl nep mɨdebal okok, mɨñ ar ak tep, mɨñ ar ak tɨmel, agɨl ma nɨpal. 14 Pen bin bɨ gos sek okok gɨ damɨl, ar ak gep, ar ak ma gep, agɨl nɨŋ tep gɨpal. Kɨri tap magɨl yɨb ñɨbal.