4
“Nɨbi karɨp lɨm tep amɨl, yad eip mɨdɨl ake lɨl mɨd tep gɨnɨgabɨm,” agak mɨnɨm ak Isrel napɨs nased sɨkop ma nɨŋ dɨlak. Pen mɨñi God cɨnop nep mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak ageb. Nɨb ak, nɨbi magɨlsek nɨŋ tep gɨnɨmɨb, cɨn magɨlsek karɨp lɨm tep amɨl, God eip mɨdɨl ake lɨl mɨd tep gɨn, agɨl gos nɨŋnɨmɨb. Nɨbi nɨŋ tep gɨnɨmɨb, God nɨbep, “Bin bɨ wagɨn nokɨm alap tap tep ñɨnɨgain agnek ak ma dɨnɨgabɨm,” nɨbep nɨb agnɨmɨŋ rek lɨp. God gek Krais mɨnɨm tep ak Isrel bin bɨ kɨrop ag ñel nɨŋlak rek, cɨnop ak rek nep Krais mɨnɨm tep ak ag ñel nɨŋnok. Pen Isrel bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, nɨŋɨd ageb, agɨl, ma nɨŋ dɨlak. Nɨb ak, Krais mɨnɨm tep ak kɨrop ma gɨ ñak. Pen cɨn bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, nɨŋɨd ageb, agɨl nɨŋ dɨpɨn okok, God ne agɨl, “Nɨbi karɨp lɨm tep amɨl, yad eip mɨdɨl ake lɨl mɨd tep gɨnɨgabɨm,” agak ak, mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak rek gɨnɨgabɨn. God agak,
“Nɨg gelak, yad kɨrop nɨŋen mɨlɨk yapek,
‘ “Karɨp lɨm tep amɨl, yad eip mɨdɨl,
ake lɨl mɨd tep gɨnɨgal,” agnek ak, ma amnɨgal,’ agnek.
Mɨnɨm kɨlɨs agɨl pɨs nep mer agnek!” agak.
God nɨb agak ak pen ne bɨrarɨk ped okok karɨp lɨm aul ma gɨ lak ñɨn ak, tap magɨlsek gɨnɨgab okok magɨlsek bɨr gos nɨŋɨl gɨnɨgain agak.
God Mɨnɨm ak dai alap udɨn lɨ nɨŋɨl, ñɨn ar oŋɨd ak mɨnɨm ognap nɨŋnɨgan. Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “God ñɨn aknɨb kagol oŋɨd karɨp lɨm tap okok magɨlsek gɨ lɨ sakɨl, ñɨn ar oŋɨd ak ake lɨnɨm, agɨl, yokop mɨdek,” aglak.
Pen God Mɨnɨm dai mɨdarɨk nep agesin nɨbak, God agak, “Karɨp lɨm tep amɨl, yad eip mɨdɨl, ake lɨl mɨd tep gɨnɨgal agnek ak, ma amnɨgal,” agak.
God gek Krais mɨnɨm tep ak Isrel bin bɨ kɨrop ag ñɨlak pen nɨŋɨl, nɨŋɨd ageb, agɨl, ma nɨŋ dɨlak. Nɨb ak me, karɨp lɨm tep amɨl, God eip mɨdɨl ake lɨl mɨd tep gɨplap ak, ma amnɨlak. Pen bin bɨ ke nɨb ognap amnɨgal. Nɨb ak, bin bɨ mɨnɨm ne nɨŋɨl kɨrɨg gɨlak okok kɨmel, mɨ koŋai nep yɨnek, based acɨk Depid God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, mɨnɨm won mɨñi nep agesin ak agɨl agak,
“Ñɨn aul God mɨnɨm peyɨg nɨŋenɨmɨb ak,
mɨnɨm ne ak nɨŋ dɨnɨmɨb.
God mɨnɨm ne nɨŋenɨmɨb ak,
yɨrɨk gɨp agɨl ma yo nɨŋnɨmɨb,” agak.
Pen God kauyaŋ, “Ñɨn aul” agak ak me, cɨn nɨpɨn, ñɨn ne bin bɨ dɨnɨgab ñɨn ak ma owɨp; mɨdep nep mɨdeb.
Pen nɨbi agnɨgabɨm, “God bɨrarɨk nep, ‘Karɨp lɨm tep amɨl, yad eip mɨdɨl ake lɨl, mɨd tep gɨnɨgabɨm,’ agak ak, bɨ kɨb Josua apɨs based sɨkop kɨrop dam karɨp lɨm Kenan amek, mɨd tep gɨlak ar ak agak,” agnɨgabɨm. Pen ñɨn nɨbak nep ma agak; kɨri amɨl karɨp lɨm Kenan mɨdel nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm nɨbak kauyaŋ agak. Nɨb ak, God ne ñɨn ar oŋɨd ak ake lɨl mɨd tep gak rek, bin bɨ ne ak rek nep ake lɨl mɨd tep gɨnɨgal. 10 God ñɨn kagol oŋɨd wög gɨl, ñɨn ar oŋɨd ak ake lɨl yokop mɨdek rek, bin bɨ an an God karɨp lɨm tep sɨŋak amnɨgal okok, kɨri nɨb aknɨb rek nep wög gɨpal ak kɨrɨg gɨl, ake lɨl, yokop am ne eip mɨd tep gɨnɨgal. 11 Nɨb ak, karɨp lɨm tep nɨbak amɨl, God eip mɨdɨl ake lɨl mɨd tep gɨnɨgabɨn agak mɨnɨm ak, nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, kɨlɨs gɨl God Mɨnɨm ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdon. Nɨg aknɨb rek genɨgabɨn ak, Isrel bin bɨ ned God mɨnɨm agak ak ma nɨŋ dɨl, karɨp lɨm tep ma amɨl, ap yap paklak rek ak, cɨn bin bɨ nokɨm alap aknɨb rek ma gɨnɨmɨŋ.
12 Tari gɨnɨg: God Mɨnɨm ak komɨŋ nep mɨdeb. God Mɨnɨm ak, tap tari gɨnɨg gɨnɨgab. Tu par kɨd okok magɨlsek arɨk gɨp; God Mɨnɨm ak kɨd yɨb. Nab cɨnop eyaŋ amɨl, gos tɨmɨd mɨdmagɨl ke lɨl kaun ke lɨl gɨnɨgab; nab cɨnop eyaŋ amɨl, tɨŋɨl gol ke lɨl tɨŋɨl sɨlom ke lɨl gɨnɨgab; nab cɨnop eyaŋ amɨl, gos tep nɨpɨn aka gos tɨmel nɨpɨn ak, dɨ mɨseŋ lek nɨŋ tep gɨnɨgabɨn. 13 Tari tari genɨgabɨn okok, God nɨŋ mɨdeb nɨŋlɨg gɨ gɨnɨgabɨn; kapkap we gɨl gɨjɨn rek ma lɨp. Pen ne nep cɨnop mɨnɨm kɨb agɨl, tap tari tari gɨpɨn mɨnɨm ak ag nɨŋek nɨŋlɨg gɨ nop ag ñɨnɨgabɨn.
Jisas God nop tap sobok gep Bɨ Kɨb yɨb mɨdeb
14 Nɨb ak, God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn ak, God Ñɨ ne Jisas ak, amɨl Nap eip mɨdeb rek, Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨpɨn ak, nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdon. 15 God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn ak apɨl lɨm dai ar wagɨn aul mɨdolɨgɨp rek, tap si tap tɨmel cɨnop lɨp gɨ dɨ amnɨmɨŋ rek lɨp okok abe, mɨker cɨnop tari tari gɨp okok abe, nop ak rek nep gak ak pen ne gɨ tɨmel ma gak. Nɨb ak, mɨker tari tari cɨnop gɨnɨgab ak, God Nop Tap Sobok Gep Bɨ Kɨb Yɨb cɨn ak nɨŋ tep gɨp rek, cɨnop yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, 16 bɨ nab nɨb cɨn tep yɨb ak mɨdeb. Nɨb ak, cɨn gac sek mɨdobɨn ak, God nop pɨrɨkɨl, ma kɨrɨg gɨn. God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl, Ñɨ ne nop ag yokek apɨl kɨmak rek, God sea kiŋ bɨsɨg mɨdeb ulep sɨŋak amenɨgabɨn ak, ne cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl kod mɨd tep gek kapkap mɨd tep gɨnɨgabɨn.