3
Jisas bɨ kɨb; Mosɨs bɨ sɨkol
Ai mam sɨkop yad. God nɨbep ak rek nep mɨnɨm tep ne agek, cɨn God bin bɨ ne ke mɨdobɨn. Jisas ne bɨ God mɨnɨm tep dam ñeb bɨ ak. Jisas ne bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak. Cɨn Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨl, God Mɨnɨm ageb rek nep gɨnɨgaun ak, Jisas ne per nep cɨnop gɨ ñɨb. Nɨb ak, nɨbi per nep Jisas nop nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
Mosɨs God mɨnɨm agak ak nɨŋɨl, God bin bɨ ne dɨl kod mɨd tep golɨgɨp. Nɨg aknɨb rek nep Jisas God mɨnɨm agak ak nɨŋɨl magɨlsek gɨ tep gak. God Jisas nop wög nɨbak ag lak. Bɨ alap karɨp gɨ lɨnɨgab ak, bin bɨ okok nɨŋɨl karɨp yɨb agel ar ma amnɨgab; bɨ alap karɨp gɨ lɨnɨgab ak, bin bɨ okok nɨŋɨl bɨ nɨbak nep yɨb ne agel ar amnɨgab. Ar nɨbak rek nep, God Mosɨs nop dɨ tep gɨl gek, bin bɨ Mosɨs bɨ kɨb apal; pen Jisas yɨb kɨb yɨb mɨdeb rek, bin bɨ yɨb ne agel ar i oklaŋ sɨŋak amnaŋ. Karɨp kɨneb alap ke mɨseŋ ma lɨp; bɨ gɨ lel mɨdeb. Ar nɨbak rek nep, tap tari tari mɨdeb okok magɨlsek God ne gɨ lek mɨdeb.
Mosɨs God bin bɨ ne nab sɨŋak wög gɨ ñɨ tep gɨlɨg gɨ, God cɨnop kɨsen mɨnɨm tari agnɨgab ak, mɨnɨm tep ognap ag ñak. Pen Krais God Ñɨ ne yɨpɨd gɨl mɨdeb ak me, cɨnop God wagɨn ne mɨdobɨn okok, bɨ karɨp nap nɨb rek mɨdɨl kod mɨd tep gɨp. Tap tep kɨsen dɨnɨgabɨn ak nɨŋ dɨl gos sek mɨdenɨgabɨn ak, bin bɨ ne nep mɨdenɨgabɨn.
God mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdɨl, ma kɨrɨg gɨnɨmɨb
Nɨb ak, Kaun Sɨŋ agak rek nɨŋɨn. Ne agak,
“Ñɨn aul God mɨnɨm peyɨg nɨŋenɨmɨb ak,
mɨnɨm ne ak nɨŋ dɨnɨmɨb.
8-9 Napɨs nased sɨkop bɨrarɨk nep,
mɨ ñɨn juɨl omal (40) mɨñ mab kab nep mɨdeb nab okok mɨdelak,
kɨrop tap ma gep rek okok gɨlɨg gɨ, kod mɨd tep gɨnek ak pen
God ne cɨnop tari gɨnɨgab, agɨl, mɨnɨm yad ak ma nɨŋɨl,
gos kɨri ke nep nɨŋɨl gel amolɨgɨp.
Napɨs nased sɨkop gɨlak rek ak, nɨbi God mɨnɨm ma ag junɨmɨb.
10 Nɨg gelak, yad napɨs nased sɨkop okok nɨŋen mɨlɨk yapek agnek,
‘Kɨri per nep yɨp yo nɨŋɨl, mɨnɨm yad kɨsen ma gɨpal,’ agnek.
11 Nɨg gelak, yad kɨrop nɨŋen mɨlɨk yapek,
‘Karɨp lɨm tep amɨl, yad eip mɨdɨl,
ake lɨl mɨd tep gɨnɨmel, agnek ak, ma amnɨgal,’ agnek.
Mɨnɨm kɨlɨs agɨl pɨs nep mer agnek!” agak.
12 Nɨb ak, ai mam sɨkop. Tap si tap tɨmel gɨl, God komɨŋ mɨdeb ak mɨnɨm ne ak kɨrɨg gɨl, gos nɨbi ke nɨŋnɨmɨb rek lɨp ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 13 God Mɨnɨm dai agesin ak ageb, “Ñɨn aul God mɨnɨm peyɨg nɨŋenɨmɨb ak, mɨnɨm ne ak nɨŋ dɨnɨmɨb,” ageb. Nɨb ak, mɨñi cɨn “Ñɨn aul” mɨdobɨn ak, per per ñɨn nokɨm nokɨm nanai namam sɨkop eip Krais mɨnɨm tep ak ag amɨl apɨl gɨl, pen pen ag ñɨl, gos sek mɨdenɨmɨb. Mer ak, Seten nɨbep tap si tap tɨmel gep mɨnɨm esek ognap agɨl nɨbep lɨp gɨ dad amek, Krais mɨnɨm tep ak kɨrɨg gɨnɨgabɨm.
14 Ned Krais mɨnɨm tep ne ak nɨŋɨl, mɨnɨm ne nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, nop cɨg tep gɨnok ak rek, kɨsen per nep kɨlɨs gɨl nɨb aknɨb rek nep Krais mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, nop cɨg tep gɨl gos sek mɨdenɨgabɨn ak, Krais bin bɨ ne mɨdɨl nop eip jɨm ñɨl wög gɨnɨgabɨn.
15 God Mɨnɨm dai agesin ak ageb,
“Ñɨn aul God mɨnɨm peyɨg nɨŋenɨmɨb ak,
mɨnɨm ne ak nɨŋ dɨnɨmɨb.
Napɨs nased sɨkop bɨrarɨk nep,
God ne cɨnop tari gɨnɨgab, agɨl, mɨnɨm yad ak ma nɨŋɨl,
gos kɨri ke nep nɨŋɨl gel amolɨgɨp.
Napɨs nased sɨkop gɨlak rek ak, nɨbi God mɨnɨm ma ag junɨmɨb,” agak.
16 Mosɨs ne Isrel bin bɨ dɨl Ijip nɨb dowak bin bɨ nɨb okok nep magɨlsek God mɨnɨm nɨŋɨl yo nɨŋlak. 17 Mɨ ñɨn juɨl omal (40) Isrel bin bɨ tap si tap tɨmel gɨ mɨdel, God kɨrop mɨlɨk yaplɨg gɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok mɨdɨl koŋai nep kɨm saklak. 18 Pen Isrel bin bɨ per nep God nop yo nɨŋɨl, mɨnɨm ne agak rek ma gɨlak ak me, God ne mɨnɨm kɨlɨs agɨp, “Yad nɨbep nɨŋen mɨlɨk yowɨp. Karɨp lɨm tep amɨl, yad eip mɨdɨl ake lɨl mɨd tep gɨnɨmɨb agnek ak, ma amnɨgabɨm,” agɨl, pɨs nep mer agak. 19 Nɨb ak nɨpɨn, mɨnɨm ne ma nɨŋ dɨlak ak me, am karɨp lɨm tep ake lɨl mɨd tep geblap sɨŋak amnɨmel rek ma lak.