2
God cɨnop dak ak tap kɨb yɨb
Nɨb ak, mɨnɨm ag ñel nɨpɨn ak, nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, gos nɨŋlɨg gɨ nep mɨdon. Pen nɨŋ dɨ tep ma gɨnɨgabɨn ak, gos esek ar ognap nɨŋɨl, mɨnɨm esek pɨs kɨd okok amnɨn rek lɨp. Ejol okok nep lo mɨnɨm ak damɨl, Mosɨs nop ñɨlak ak pen mɨnɨm nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ mɨnɨm nɨbak won alap ageb rek ma gɨlak okok abe, bin bɨ won alap tɨb tɨklak okok abe, yur pen dɨlak. Nɨb ak, cɨn God Ñɨ ne mɨnɨm tep dowɨp ak kɨrɨg genɨgabɨn ak, cɨn komɨŋ amjɨn rek ma lɨnɨgab. Bɨ Kɨb ne ke mɨnɨm nɨbak dad apek, bin bɨ mɨnɨm ne nɨbak nɨŋlak okok, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb nɨbak nɨŋnɨmɨb, agɨl, cɨnop ag ñɨ tep gɨlak. Pen gos kɨri ak nep nɨŋɨl ma aglak; God kɨrop eip mɨdek nɨŋlɨg gɨ, tap nɨŋep ma nɨŋep rek ognap gɨlɨg gɨ, tap ma gep rek ognap gɨlɨg gɨ, cɨnop ag ñɨlak. God gos ne ke nɨŋɨl Kaun Sɨŋ ne ak bin bɨ ognap tap tep ñek, ke yɨb gelak ak, ak rek nep nɨŋnok. Nɨb ak me, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋɨd yɨb agebal, agɨl nɨŋnok.
Jisas cɨnop tau adɨk dɨl cɨnop ai mam yad agɨp
Pen God cɨnop dɨ ne eip seb kab ar alaŋ sɨŋak lek per nep mɨdenɨgabɨn mɨnɨm agebin ar ak, ejol okok bɨ kɨb ar oklaŋ rek, cɨn pɨyak rek, ma mɨdonɨgabɨn. Mɨnɨm ar nɨbak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,
“God. Nak bin bɨ okok kɨrop gos nɨŋɨl dɨpan.
Pen kɨri nak ke rek ma mɨdebal;
kɨri bin bɨ yokop rek ak,
nak tari gɨnɨg kɨrop kod mɨd tep gɨpan?
Nak genak, won ulep alap ejol okok bɨ kɨb rek mɨdelak,
bin bɨ okok pɨyak sɨŋak rek mɨdelak ak
pen mɨñi bin bɨ okok kɨrop gek, kɨri yɨb mɨdek,
tap magɨlsek okok kod mɨdenɨgal,” aglak.
God gek bin bɨ tap magɨlsek okok kod mɨdenɨgal, aglak ak nɨŋɨl cɨn nɨpɨn tap magɨlsek bin bɨ mok kɨri sɨŋak mɨdenɨgab. Pen mɨñi cɨn nɨpɨn tap magɨlsek bin bɨ mok kɨri sɨŋak ma mɨdeb.
Pen Jisas gak ak nɨpɨn. God Jisas nop ag yokek lɨm dai ar wagɨn aul apɨl mɨdek ñɨn ak, ejol okok bin bɨ kɨb rek mɨdelak; Jisas ne bɨ yokop sɨkol rek mɨdek. Pen God ne bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨp rek, Jisas bin bɨ magɨlsek okok dɨ komɨŋ yoknɨm, agɨl, yur kɨb dɨl kɨmek, God gek mɨñi Bɨ Kɨb melɨk sek mɨdeb nɨŋlɨg gɨ, yɨb ne agel ar ameb.
10 God ne tap okok magɨlsek gɨ lɨl kod mɨdeb ak, bin bɨ koŋai nep dɨ karɨp lɨm tep yɨb ne ak dɨ lɨnɨg, Jisas ag yokek apɨl yur ke yɨb dek, God nop kau tep ke yɨb ne ke ak ñak. Tari gɨnɨg: Jisas ne ke gak mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨl, bin bɨ koŋai nep kau tep ke yɨb nɨbak Jisas eip am mɨdenɨgal. 11 Pen bin bɨ tap si tap tɨmel acɨr ak lɨg gɨ yokeb Bɨ nɨbak abe, bin bɨ mɨñi acɨr sek ma mɨdebal okok abe, Nap kɨri nokɨm. Nɨb ak, Jisas bin bɨ nɨb okok kɨrop, ai mam yad sɨkop okok, agɨl agek nop nabɨŋ ma gɨp. 12 Jisas ne God nop agak,
“Ai mam sɨkop yad okok kɨrop kesɨm nak ak dɨl yɨb nak ak ag ñɨnɨgain;
nep sobok gɨnɨg mogɨm gɨl, kɨmep aglɨg gɨ,
yɨb nep agen ar amnɨgab,” agak.
13 Pen mɨnɨm alap agak,
“God ne yɨp kod tep gɨnɨgab, agɨl gos ak nɨŋɨl,
gos sek mɨdenɨgain,” agak.
Pen mɨnɨm alap agak,
“God ñɨ pai yɨp ñak okok eip mɨdebin aul,” agak.
Krais bin bɨ dɨnɨm, agɨl, bɨ rek mɨb goŋ lɨl, owak
14 “Ñɨ pai yɨp ñak” agak ñɨ pai nɨb okok kɨri bin bɨ yɨb ak me, ne bɨ yɨb alap lɨl apɨl, Seten bin bɨ lɨp gɨ dek kɨmbal bɨ ak nop ñag pak lɨnɨg kɨmak. 15 Nɨg gek me, bin bɨ kɨmnɨgabɨn, agɨl, per nep gos par nɨŋɨl bɨ nagɨman rek mɨdebal okok, kɨrop wɨsɨb yokek per per nep komɨŋ mɨdenɨmel rek lɨp. 16 Pen Krais nɨg gak ak, ejol okok dɨ tep gɨnɨm, agɨl, ma gak; Ebraham ñɨ pai dɨ tep gɨnɨm, agɨl, nɨg gak. 17 Ar nɨbak nep, Krais apɨl cɨn ai mam ne mɨdobɨn rek bɨ yɨb rek lɨl, bɨ God nop tap sobok gep tep yɨb ak mɨdɨl, bin bɨ mɨd tep ma gɨpal okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl, per nep God nop wög gɨ ñɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdek, God ne bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok gac nɨbak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. 18 Pen apɨl lɨm dai ar wagɨn aul mɨdɨl, cɨnop mɨker tari tari gɨp ak, nop ak rek nep gek ne ke nɨŋ tep gɨp rek, cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl kod mɨd tep gɨnɨgab.