Hibru
Hibru bin bɨ Krais kɨd ar mɨdelak okok kɨrop mɨj ñu kɨl tɨkak
1
God Ñɨ ne cɨnop mɨnɨm tep ñak
Ned God ne apɨs based cɨn Juda bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm agnɨg, bɨ mɨnɨm agep ne okok ar ke ke gos ñek, kɨri nɨŋɨl ag ñölɨgɨpal. Pen ñɨn kɨsen mɨdobɨn aul, Ñɨ ne ke ag yokek apɨl cɨnop mɨnɨm ag ñɨb. God agek, Ñɨ ne karɨp lɨm tap okok magɨlsek bɨrarɨk ped okok gɨ lak. God agek, Ñɨ ne karɨp lɨm tap okok magɨlsek kod mɨdenɨgab. Nap melɨk kɨb sek mɨdeb rek ak, Ñɨ ak rek nep melɨk kɨb sek mɨdeb. Nap bɨ ti gep bɨ rek mɨdeb ak, Ñɨ ne aknɨb rek nep mɨdeb. Ñɨ mɨnɨm kɨlɨs yɨb ne agek, karɨp lɨm tap okok magɨlsek mɨdep nep mɨdeb. Ñɨ ne apɨl, cɨnop bin bɨ magɨlsek nen agɨl kɨmɨl, bin bɨ magɨlsek okok tap si tap tɨmel gɨpal okok magɨlsek lɨg gɨ ke okok yokɨl, kauyaŋ warɨk ap ran Nap kɨlɨs ke sek mɨdeb ak ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken ar ne eip bɨsɨg gɨl mɨdebir.
Ejol okok pɨyak rek mɨdebal; God Ñɨ ne Bɨ Kɨb yɨb mɨdeb
God ne gek, Krais ne ejol okok rek mer; ne Bɨ Kɨb mɨdeb. God ne Krais nop Ñɨ yad agak ak, yɨb ne ejol yɨb rek mer; yɨb ne i ar oklaŋ sɨŋak mɨdeb. God Mɨnɨm dai alap God mɨnɨm agɨl agak,
“Yad mɨñi nep agebin, nak Ñɨ yad mɨdeban,
yad Nap nak mɨdebin,” agak.
Pen mɨnɨm nɨbak God ne ejol alap ma agak. Pen Ñɨ ne ned ak lɨm dai aul ag yoknɨg gak ñɨn ak, God ne ejol ne kɨrop agak,
“God ejol okok magɨlsek yɨb nop agel ar amnaŋ,” agak.
Pen ejol okok mɨnɨm agɨl God agak,
“God ejol ne okok gek,
ñɨn alap yɨgen rek dɨl opal.
Wög gɨ ñeb bɨ ne okok gek,
ñɨn alap mab mɨlaŋ rek dɨl opal,” agak.
Pen God ne Ñɨ ne nop mɨnɨm agɨl agak,
“Nak God. Nak Kiŋ per nep per nep mɨdɨl,
bin bɨ nak okok per nep kod mɨdenɨgan.
Bin bɨ nak kod mɨdɨl, gɨ tep gɨl,
yɨpɨd gɨl nep gɨl, kod mɨdenɨgan.
Bin bɨ gɨ tep gel,
nak mɨñ mɨñ gɨpan,
pen bin bɨ tap si tap tɨmel gel,
nak mɨlɨk kabiam nɨpan.
Nɨb ak, yad, God nak, gen,
nak nep Bɨ Kɨb ke yɨb mɨdeban;
bɨ nɨŋep nak okok mok nak okok mɨdebal,” agak.
10 God mɨnɨm ognap sek agɨl agak,
“Bɨ Kɨb, nak ke bɨrarɨk ped okok nep mɨdɨl,
lɨm dai wagɨn aul gɨ lɨl, seb kab sɨŋak ñɨnmagɨl nak gɨ lɨnak.
11-12 Tap nɨb okok won alap mɨdɨl, kɨr gɨnɨg geb,
pen nak mɨdep nep mɨdenɨgan.
Tap nɨb okok, walɨj ajɨl lɨ yapek,
tɨg asɨk ke sɨŋak lɨl, kɨsen nɨb tol gɨpal rek, gɨnɨgan.
Pen nak Bɨ Kɨb, ned mɨdelɨgɨpan rek,
mɨñi nɨb aknɨb rek nep mɨdeban;
ke alap ma lɨnɨgan; mɨñi mɨdeban rek
kɨsen nɨb aknɨb rek nep per nep per nep mɨdenɨgan,” agak.
13 God Mɨnɨm dai alap God mɨnɨm agɨl agak,
“Nak ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs yad sɨŋaul bɨsɨg mɨdek,
tap tari tari nep kaual maual rek mɨdeb okok magɨlsek,
talak mɨgan nak okok lɨnɨgain,” agak.
Pen mɨnɨm nɨbak God ne ejol alap ma agak. 14 Nɨb ak, ejol okok tari rek mɨdebal? God kɨrop ag yokek, nop wög gɨ ñɨlɨg gɨ, bin bɨ Krais dɨ komɨŋ yokek seb kab ar alaŋ sɨŋak God eip per nep komɨŋ mɨdenɨgal bin bɨ okok kɨrop gɨ ñɨbal.