Pilimon
Pol Pilimon nop mɨj ñu kɨl tɨkak
1
Yad Pol. Krais Jisas nop wög gen, yɨp mɨñ lel mɨdebin. Yad mam cɨn Timoti eip mɨdɨl, nɨbep mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkobɨr.
Mam tep cɨn Pilimon, cɨn wög jɨm ñɨl gɨpɨn. Nak ak, ai cɨn Apia ak, bɨ cɨn eip God wög kɨlɨs gɨl gɨp Akipas ak, Krais Jisas bin bɨ ne karɨp nep apɨl God nop sobok gɨpɨm okok magɨlsek, nɨbep mɨj aul ñu kɨl tɨkobɨr.
God Bapi cɨn abe, Bɨ Kɨb Jisas Krais abe, nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl kod mɨder, nɨbi kapkap mɨd tep gɨ mɨdenɨmɨb.
Bin bɨ God nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop mɨdmagɨl lɨpan, agak
4-5 Nak Bɨ Kɨb Jisas nop nɨŋ dɨlɨg gɨ, God bin bɨ ne okok kɨrop magɨlsek mɨdmagɨl lɨpan ak yɨp agel nɨŋɨl, yad God yad nop sobok gɨlɨg gɨ, nep gos nɨŋɨl per nep tep apin. Yad God nop apin, “Bapi. Cɨn Pilimon eip Krais mɨnɨm tep ak ag amɨl apɨl gɨl me, cɨnop bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨl cɨg gɨlɨg gɨ mɨdobɨn okok tap tep tari tari ñɨban ak, Pilimon ne magɨlsek nɨŋ tep gɨnɨmɨŋ,” apin.
Pen mam tep yad Pilimon nɨŋan! Nak God bin bɨ ne okok kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨpan ak, kɨri mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ mɨñ mɨñ gɨpal. Yad ak rek nep nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ gos sek mɨdebin.
Onesimas nop mɨlɨk ma nɨŋnɨmɨn, agak
Nak God bin bɨ ne okok kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨpan ak nɨŋɨl, nak yad Krais bɨ ne mamɨl mal mɨdobɨr rek, yad nep mɨnɨm kɨlɨs agɨl nak nɨg gɨnɨmɨn nɨg gɨnɨmɨn apnep. Yad Pol mɨñi bɨ mɨlep lɨpin. Krais Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajen, yɨp mɨñ lel mɨdebin rek, nep mɨnɨm kɨlɨs agnɨg apnep ak pen nep nɨg ma agnɨgain. Nak bɨ mɨdmagɨl yad mɨdeban rek, yad agebin rek gɨnɨmɨn. 10 Pen mɨnɨm yad ak, Onesimas ne ñɨ yad ke rek lɨp. Nep wög gɨl kɨrɨg amnak ak, sɨŋaul yad eip mɨñ mɨdɨl, Krais mɨnɨm tep ak ag ñen nɨŋ dɨp ak me, yad nap ne rek mɨdebin; ne ñɨ yad ke rek mɨdeb. 11 Ned ne nep wög gɨ ñɨ tep ma golɨgɨp; pen mɨñi ne nep wög gɨ ñɨ tep gɨl, yɨp wög gɨ ñɨ tep gɨl gɨnɨgab.
12 Pen ñɨ mɨdmagɨl yad rek ak nep ag yokebin. 13 Ned ag nɨŋɨl mɨnɨm nak ak dɨl rek, nop ma ag yokpnep. Krais mɨnɨm tep agen, yɨp mɨñ lel mɨdebin sɨŋaul, nak apɨl yɨp kod mɨdenɨmɨn rek ma lɨp ak, Onesimas yɨp kod mɨdobkop. 14 Pen yad gos yad ke Onesimas nop dɨ mɨdenɨgain ak yɨpɨd gɨl ma gɨnɨgab, agɨl, nop ned ag yokɨl, nep kɨsen ag nɨŋebin. Yɨp ker kɨsen ag yoknɨg, ag yoknɨmɨn. 15 Yad gos nɨpin e, God ne ke gek, Onesimas nep won sɨkol eñap kɨrɨg gɨl amɨb ak me, mɨñi nep adɨk gɨ apɨl nak eip per per mɨdenɨmɨŋ. 16 Pen mɨñi nop yokop mɨñ wög gep bɨ nak alap ma nɨŋnɨgaban; mɨñi nop mam mɨdmagɨl cɨr mal yɨpɨd gɨl rek nɨŋnɨgaban. Ne mam mɨdmagɨl yad yɨb, pen ne bɨ mɨñ wög gɨ ñeb nak mɨdeb ak me, nak mɨñ mɨñ gɨl bɨ mɨñ wög gɨ ñeb tep alap abe, Bɨ Kɨb bɨ ne mam tep alap abe dɨnɨgan. 17 Nɨb ak, yɨp bɨ nɨŋep nak yɨb rek, Bɨ Kɨb wög eip gɨpɨr, agɨl nɨpan ak, ñɨ Onesimas nop ag gɨnɨm, agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨn. Yad amjaken yɨp dɨ tep gɨpnap rek ak, nop ak rek nep dɨ tep gɨnɨmɨn. 18 Pen ne nep gɨ tɨmel gɨp aka tap ognap pen ma ñɨb, agɨl, mɨnɨm ognap mɨdonɨmɨŋ, nop ma agnɨmɨn; mɨnɨm nɨbak yɨp agnɨmɨn. Agek, yad nep pen ñɨnɨgain. 19 Nɨŋɨd agebin rek, yɨb yad ke mɨj sek ñu kɨl tɨkɨl lebin. Pen yad Krais mɨnɨm tep ak nep ag ñen nak nɨŋ dɨl, Krais Jisas bɨ ne mɨdeban ak, nep ma agnɨgain; nak ke bɨr nɨpan. 20 Mam yad. Bɨ Kɨb nop wög eip gɨpɨr rek, agebin rek nep gɨnɨmɨn. Krais cɨrop mal dɨ tep gek mamɨl mal mɨdobɨr rek, nak nɨg gɨnɨmɨn nɨŋɨl yad mɨñ mɨñ gɨnɨgain. 21 Yad agebin rek nep mer, nak ke gos nɨŋ tep gɨpan ar ak nep nɨŋɨl, Onesimas nop ar nɨbak nep gɨnɨgan, agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ nep mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.
22 Mɨnɨm nokɨm alap nep mɨdeb. Yɨp karɨp magɨl ñɨlɨk mɨgan alap nɨŋɨl dɨ lɨ tep gɨnɨmɨn. Nɨbi magɨlsek God nop sobok gɨpɨm rek, maŋ mɨdeb mɨñ kɨrɨg gɨl nɨnɨm rek lɨp, agɨl, gos sek mɨdebin.
Pol mɨnɨm ag mɨbɨl juak
23 Bɨ nak Epapras ak rek nep Krais Jisas mɨnɨm ag ñek, nop mɨñ lel, yad eip mɨñ mɨdobɨr sɨŋaul. Ne nep “Mɨdeban?” ageb. 24 Bɨ wög jɨm ñɨl gɨpɨn bɨ okok, Mak ak, Aristakas ak, Demas ak, Luk ak nep “Mɨdeban?” agebal. 25 Bɨ Kɨb Jisas Krais nɨbep bin bɨ okok yɨmɨg nɨŋɨl kod mɨdenɨmɨŋ.