Mak
Jisas Krais Mɨnɨm Tep ak Mak ñu kɨl tɨkak
1
Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb ak God mɨnɨm ag ñolɨgɨp
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
Jisas Krais, God Ñɨ ne mɨnɨm tep ak agnɨg gebin. God bɨrarɨk nep Ñɨ ne Jisas Krais nop mɨnɨm agak rek, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia, mɨnɨm nɨbak God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak,
“Nɨŋan! Bɨ mɨnɨm yad dad ameb ak, ned ag yoken amɨl,
kanɨb nep ak lɨg gɨ tep gɨnɨgab.
Bɨ nɨbak, karɨp lɨm bin bɨ koŋai ma mɨdebal,
mɨñ mab kab nep mɨdeb nab sɨŋak am mɨdɨl, sɨk agɨl agnɨgab,
‘Bɨ Kɨb ak apeb! Kanɨb mak kɨlan kɨyan gɨ mɨdonɨmɨŋ okok,
dɨm gol pɨlɨs gɨ mɨdonɨmɨŋ okok, pɨŋɨl pag tep gɨnɨmɨb,’ agnɨgab,” agak.
God mɨnɨm agep bɨ nɨbak ned nɨb agak rek nep me, Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak amɨl, karɨp lɨm bin bɨ koŋai ma mɨdelɨgɨpal, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab sɨŋak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok apel, kɨrop mɨnɨm ag ñɨl agolɨgɨp, “Tap si tap tɨmel gɨpɨm okok, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gem, yad nɨbep ñɨg pak ñen, God tap si tap tɨmel gɨpɨm okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab,” agolɨgɨp. Ne nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ karɨp lɨm Judia yokop nɨb okok mɨdelak okok abe, Jerusalem bin bɨ mɨdelak okok abe, kɨri magɨlsek mɨnɨm nop ak nɨŋnɨg amnɨlak. Amɨl, tap si tap tɨmel gölɨgɨpal okok, ag mɨseŋ lel, Jon kɨrop ñɨg Jodan nab sɨŋak ñɨg pak ñak.
Pen Jon walɨj ne ak, kaj kamel kas dɨl gɨlak walɨj alap yɨmɨl, kaj kau wak sɨb nag nab sɨŋak pog lolɨgɨp. Tap ñɨŋeb ne ak, joŋ golbɨd ak abe, bom ñɨg ak abe ñɨbolɨgɨp. Ne bin bɨ okok kɨrop agolɨgɨp, “Bɨ yɨp sain apeb ak, ne yad rek mer; ne bɨ kɨb yɨb, yad bɨ sɨkol. Yad nop nɨŋen nabɨŋ gɨnɨgab. Yad amɨl ulep sɨŋak kogɨm yɨmɨl tob tɨrɨp ne ak nag wɨsɨbnɨm rek ma lɨp. Yad nɨbep ñɨg nep pak ñebin ak pen ne apɨl, nɨbep Kaun Sɨŋ ak nep pak ñɨnɨgab,” agak.
Jon Jisas nop ñɨg pak ñak
(Mat 3:13-17; Luk 3:21-22)
Pen ñɨn alap, Jisas Nasaret taun, karɨp lɨm Galili Propins mɨdolɨgɨp ak kɨrɨg gɨl, Jon mɨdek sɨŋak apek, Jon Jisas nop ñɨg Jodan nab sɨŋak ñɨg pak ñak. 10 Nop ñɨg pak ñek, Jisas ñɨg gol sɨŋak alaŋ amɨl nɨŋak, seb kab ar alaŋ pag yɨkek, God Kaun ak yakɨr tɨbaglem rek, Jisas nop ug gɨ owak. 11 Nɨg gɨl ug gɨ apek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm alap seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb apɨl agak, “Nak Ñɨ mɨdmagɨl yad yɨb. Nep nɨŋen, yɨp tep yɨb gɨp,” agak.
Seten apɨl Jisas nop neb neb gak
(Mat 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Pen won nɨbak nep, God Kaun ak Jisas nop ag yokek, mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab okok amɨl, 13 ñɨn aknɨb ñɨn juɨl omal (40) sɨŋak mɨdek. Nɨb okok mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Seten, “Jisas nop gen, mɨnɨm yɨp ak kɨsen gɨl, tɨmel gaŋ,” agɨl, apɨl agolɨgɨp. Karɨp lɨm mɨdolɨgɨp mɨgan nɨbak ke kain tap okok nep mɨdolɨgɨp. Pen ejol okok apɨl, Jisas nop kod mɨdelɨgɨpal.
Jisas God mɨnɨm tep ak ag ñɨ mɨdek
14 Pen kɨsen gapman bɨ kɨb Herod Jon nop mɨñ lak nɨŋɨl Jisas ne karɨp lɨm Galili Propins amɨl, God mɨnɨm tep ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨlɨg gɨ agak, 15 “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn per kod mɨdelɨgɨpɨm ak, mɨñi owɨp! Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb, God mɨnɨm tep ak nɨŋɨd ageb, agɨl, nɨŋ dɨnɨmɨb,” agak.
Jisas bɨ ne omal omal dak
(Mat 4:18-22)
16 Jisas Ñɨg Cöb Galili gol sɨŋak padɨklɨg gɨ nɨŋak, bɨ kɨbsal dep mamɨl mal, kɨbsal dɨr, agɨl, uben alap dɨ ñɨg nab eyaŋ yokɨl mɨderek. Bɨ mamɨl nɨb mal yɨb kɨri mal ak, Saimon eip Edru eip. 17 Jisas kɨrop mal nɨŋɨl agak, “Aper, yad eip ajɨl, yad nɨrep mal ag ñɨ tep gen, bin bɨ dep bɨ omal mɨdenɨgair,” agak. 18 Jisas agek, nɨŋɨd ageb agɨl, dai uben okok kɨrɨg gɨl, Jisas eip amnɨrek.
19 Pen Jisas yokop sɨkol won alap amɨl nɨŋak, Sebedi ñɨ ne Jems eip, Jon eip ñɨg magöb mɨgan ak mɨdlɨg gɨ, uben pɨg gɨ rɨkak tam ak, ñag dör gɨlɨg gɨ mɨderek. 20 Jisas kɨrop mal nɨŋɨl agak, “Nɨri mal owir e!” agak. Jisas nɨb agek, kɨri mamɨl mal nɨŋɨl, nap nop wög gɨ ñeb bɨ ognap eip kɨrop ñɨg magöb ar sɨŋak kɨrɨg gɨl, Jisas eip amnɨrek.
Kɨjeki bɨ alap nop abaŋ ñagak ak, Jisas ag söŋ yokak
(Luk 4:31-37)
21 Pen kɨri taun sɨkol Kapaneam amɨl, Juda God nop sobok gep ñɨn ak, Jisas Juda mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl, God Mɨnɨm ak ag ñek, 22 bin bɨ okok nɨŋɨl, pak ju dɨl aglak, “God lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok agebal rek ma ageb; ne bɨ kɨb yɨb nɨŋ tep gɨl agebal rek ageb,” aglak. 23 Pen magɨl nɨbak, bɨ kɨjeki abaŋ ñagak bɨ alap, mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak apjakɨl bleble gɨl agak, 24 “Jisas bɨ Nasaret nɨb! Nak cɨnop tari gɨnɨg opan? Cɨnop kɨjeki okok ñag pak lɨnɨg opan aka? Yad nep nɨpin, nak God Ñɨ Sɨŋ ne ak,” agak.
25 Agek, Jisas pen kɨjeki bɨ nɨbak abaŋ ñagak ak nop mɨnɨm kɨlɨs agɨl agak, “Mɨnɨm ma agan! Bɨ ak nop kɨrɨg gɨl, mɨs amnoŋ!” agak. 26 Jisas nɨb agek, kɨjeki nɨbak bɨ ak nop dɨ jep jep dɨl, sɨk gaul gɨl, söŋ amnak. 27 Jisas nɨg gek, bin bɨ mɨdelak okok wal yɨb agɨl, mɨnɨm ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Ak tari? Bɨ aul mɨnɨm kɨsen nɨb alap dapɨl ag ñeb. Ne bɨ kɨlɨs sek. Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk okok mɨnɨm ne dɨl ageb rek gebal,” aglak. 28 Bin bɨ okok nɨb aglɨg gɨ, Jisas kɨjeki kɨyob ñɨlɨk ag söŋ yokak mɨnɨm nɨbak, karɨp lɨm Galili okok magɨlsek ag ñel amnak.
Jisas gek, Saimon nɨbor nop komɨŋ lak
(Mat 8:14-15; Luk 4:38-39)
29 Pen Jisas, Jems, Jon, Saimon, Edru, kɨri Juda mogɨm gep karɨp ak kɨrɨg gɨl, söŋ amɨl, Saimon eip nɨmam Edru eip karɨp kɨri ak amnɨlak. 30 Karɨp amjakel, Jisas nop aglak, “Saimon nɨbor ne mɨb goŋ ak mab rek yɨnek, kɨn mɨdeb,” aglak. 31 Agel, Jisas amɨl ñɨnmagɨl kɨd ne ak dɨl dɨ warɨk ñek nɨŋlɨg gɨ, wak ne mab rek yɨnek ak komɨŋ lak nɨŋɨl dai tap magɨl kɨrop ñak.
Jisas gek, bin bɨ koŋai nep komɨŋ lak
(Mat 8:16-17; Luk 4:40-41)
32 Pen pɨb paŋɨd amnak magɨl ak, bin bɨ tap gak okok abe, bin bɨ kɨjeki abaŋ ñagak okok abe, Jisas gek komɨŋ laŋ, agɨl, Jisas mɨdek sɨŋak dolak. 33 Taun sɨkol Kapaneam bin bɨ okok magɨlsek apɨl, karɨp kɨjoŋ wagɨn söŋ kɨd eyaŋ ar nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, 34 bin bɨ koŋai nep tap ke ke gak okok, Jisas gek, komɨŋ lak. Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk abaŋ ñagak okok koŋai nep ag mɨs yokak. Pen kɨjeki kɨyob ñɨlɨk nɨb okok, Jisas nop bɨ an, nɨŋ tep gɨlak rek, Jisas kɨrop, “Mɨnɨm ma gɨm,” agɨl, ag mɨs yokak.
Jisas mɨgan alap ke amɨl, Nap nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdek
(Luk 4:42-44)
35 Mɨnek, Jisas kɨslɨm sek yɨb warɨkɨl, karɨp kɨnak ak kɨrɨg gɨl, taun nɨbak abe kɨrɨg gɨl, am mɨgan alap ke amɨl, Nap nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdek. 36 Pen bɨ ne Saimon, bɨ ne ognap eip, Jisas akal, agɨl, nop pɨyo nɨŋnɨg amnɨlak. 37 Jisas nop pɨyo nɨŋ dam nɨŋɨl aglak, “Bin bɨ magɨlsek nep akal, agɨl, pɨyoebal,” aglak. 38 Nɨb agelak, Jisas agak, “Cɨn karɨp tɨrɨg tɨroŋ ognap sek ulep sɨŋaul amnɨn. Yad opin ak, bin bɨ karɨp lɨm mɨgan tɨgoŋ tɨgoŋ kɨrop mɨnɨm ag ñɨnɨm, agɨl, opin,” agak. 39 Nɨb agɨl, karɨp lɨm Galili nab okok gɨ taglɨg gɨ, am Juda mogɨm gep karɨp mɨgan okok amɨl, God Mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk bin bɨ kɨrop abaŋ ñagak okok ag söŋ yokak.
Jisas, soi sapeb lak bɨ alap gek, mɨlep gak
(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Soi sapeb lak bɨ alap, Jisas mɨdek sɨŋak apɨl, kogɨm yɨmɨl, agak, “Nak soi yɨp ak komɨŋ laŋ, agenɨgan ak, komɨŋ lɨnɨmɨŋ,” agak. 41 Nɨb agek, Jisas nop yɨmɨg nɨŋɨl, ñɨnmagɨl parsek lɨl, bɨ nɨbak nop dɨ nɨŋɨl, agak, “Yau, gɨnɨgain. Komɨŋ lan,” agak. 42 Nop dɨ nɨŋek, dai soi sapeb lak ak ulek lɨl komɨŋ lak. 43-44 Pen Jisas bɨ nɨbak nop mɨnɨm kɨlɨs agɨl agak, “Kanɨb nab okok bin bɨ ognap kɨrop nɨŋɨl, Jisas yɨp gek komɨŋ lɨp, agɨl, ma agnɨmɨn. Yɨpɨd gɨl nep amɨl, bɨ God nop tap sobok gep ak nop mɨb goŋ nak ak yomɨl, agnɨmɨn, ‘Soi sapeb yad ak komɨŋ lɨp,’ agnɨmɨn. Nɨb agɨl, Mosɨs ned agak rek, tap ognap dam bɨ God nop tap sobok gep bɨ ak ñenɨmɨn, ne pak God nop sobok gɨ ñek me, bin bɨ okok, bɨ ak mɨñi komɨŋ lɨp, agɨl, nɨŋnɨgal,” agak. Jisas mɨnɨm nɨbak nep agɨl, bɨ ak ag yokek, amnak. 45 Jisas nɨb agak ak pen bɨ nɨbak ne amɨl, bin bɨ okok abramek ag ñek amnak. Nɨg gek, Jisas taun okok mɨseŋ ajonɨmɨŋ rek ma lek, ne amɨl, bin bɨ koŋai ma mɨdelak nab okok nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek nop nɨŋnɨg apelɨgɨpal.