2
Jisas gek, ñɨn tob kalau gak bɨ alap komɨŋ lak
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)
1-2 Ñɨn omal nep padɨkek nɨŋlɨg gɨ, Jisas kauyaŋ taun sɨkol Kapaneam apek, Jisas ap mɨdeb karɨp ne ak, agel, bin bɨ koŋai nep apɨl gel gel, karɨp mɨgan mɨnɨm ag ñek mɨgan ak tɨbɨk gɨl, kɨjoŋ wagɨn söŋ ar sɨŋ eyaŋ ak rek nep tɨbɨk gi yɨb gak. Pen Jisas kɨrop God Mɨnɨm ag ñɨ mɨdek. Jisas kɨrop ag ñɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ aknɨb tɨgaup par alaŋ ak bɨ ognap eip, bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak alap yɨr ar lɨl, dapɨl Jisas mɨdek sɨŋak dolak. Apɨl nɨŋlak, bin bɨ tɨbɨk dɨl mɨdelak nɨŋɨl bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak ak nop dam karɨp ar alaŋ amɨl, karɨp nab sɨŋak tɨg mɨgan juɨl, yɨr ar kɨnek ak nag lɨl bɨ nɨbak sek yokel, am Jisas mɨdek eyaŋ yowak. Pen kɨri Jisas gek komɨŋ lɨnɨgab, agɨl, gos nɨŋ dɨlak ak nɨŋɨl, Jisas agak, “Ñɨ yad. Tap si tap tɨmel gɨpan okok nɨŋɨl, kɨrɨg gebin,” agak.
Nɨb agek, Juda lo mɨnɨm ag ñeb bɨ ognap bɨsɨg mɨdelak okok, gos kɨri okok nep nɨŋɨl aglak, “Bɨ aul tari gɨnɨg, God nop ag julɨg gɨ, mɨnɨm tom ageb? Bin bɨ okok tap si tap tɨmel gel, bɨ alap acɨr kɨrop ak lɨg gɨ yoknɨmɨŋ rek ma lɨp; God nokɨm nep me nɨg gɨnɨgab,” aglak. Pen gos nɨŋlak nɨbak, dai Jisas ke nɨŋɨl agak, “Nɨbi tari gɨnɨg gos nɨbak rek nɨŋebɨm. Bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gɨp ak nop tari agen, nɨbep tep gɨnɨgab? Tap si tap tɨmel gɨpan ak nɨŋɨl kɨrɨg gebin, agen, nɨbep tep gɨnɨgab; aka, warɨkɨl mɨj bad nak pɨyak wɨnɨg dad amnoŋ, agen, nɨbep tep gɨnɨgab? 10 Pen yad gen, nɨbi nɨŋnɨgabɨm, Bɨ Ñɨ ne lɨm dai ar wagɨn aul onek ak, gos yad ke nɨŋɨl ma onek. God agek onek ak me, tap si tap tɨmel gɨpal ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgain, agnɨgain ak, kɨrɨg gɨnɨgain,” agak. 11 Nɨb agɨl, bɨ ñɨnmagɨl tob kalau gak ak nop agak, “Yad nep agebin, warɨkɨl, mɨj nak bad pɨyak wɨnɨg dɨl, karɨp amnoŋ,” agak. 12 Jisas nɨb agek, bin bɨ nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bɨ nɨbak warɨkɨl, mɨj bad ne ak wɨnɨg dɨl paŋdak. Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok magɨlsek wal yɨb agɨl, God yɨb ne ak agel ar amek nɨŋlɨg gɨ, aglak, “Ned tap nɨbak rek alap gel, cɨn ma nɨŋolɨgɨpɨn,” aglak.
Jisas Lipai nop sɨk agak
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Jisas kauyaŋ amɨl, Ñɨg Cöb Galili gol sɨŋak tagek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep nɨŋɨl, mɨdek sɨŋak ap mogɨm gelak nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨrop God Mɨnɨm ag ñak. 14 Jisas mɨnɨm ag ñɨ dai juɨl, kanɨb nab sɨŋak amlɨg gɨ nɨŋak, Alpias ñɨ ne Lipai, bɨ takɨs dep bɨ alap, wög golɨgɨp karɨp ñɨlɨk mɨgan ak bɨsɨg mɨdek. Jisas nop nɨŋɨl agak, “Apek, yad eip amnɨr,” agek, warɨkɨl Jisas eip amnak.
15 Jisas pen, bɨ ne okok eip Lipai karɨp ak amɨl, bɨsɨgɨl tap ñɨbel nɨŋlɨg gɨ, bɨ takɨs dep okok abe, bɨ tap si tap tɨmel gɨlak okok abe, Jisas eip ajelak rek, karɨp nɨbak amɨl jɨm ñɨl tap ñɨbelak. 16 Bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ Perisi ognap, Jisas ne bɨ takɨs dep okok eip, bɨ tap si tap tɨmel gölɨgɨpal okok eip mɨdɨl tap ñɨbek ak nɨŋɨl, bɨ ne okok kɨrop aglak, “Jisas tari gɨnɨg bɨ takɨs debal okok eip, bɨ tap si tap tɨmel gebal okok eip bɨsɨg mɨdɨl tap ñɨbeb?” aglak.
17 Agelak, Jisas mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl agak, “Bin bɨ komɨŋ mɨdebal okok, soi ñon gep bɨ nɨŋnɨg ma ambal; bin bɨ tap gɨp okok nep soi ñon gep bɨ nɨŋnɨg ambal. Nɨb ak rek, bin bɨ, gɨ tep gɨpɨn, ag gos nɨpal okok, kɨrop dɨnɨg ma opin; bin bɨ, tap si tap tɨmel gɨpɨn, ag gos nɨpal okok, kɨrop dɨnɨg opin,” agak.
Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, mɨnɨm yad ak mɨnɨm kɨsen nɨb, agak
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Jon bɨ ñɨg pak ñeb bɨ ne okok abe, Perisi kai bɨ kɨri okok abe, ñɨn ognap God nop sobok gɨlɨg gɨ nep mɨdojɨn, agɨl, tap ma ñɨbelɨgɨpal. Ñɨn alap kɨri nɨg gelak ak nɨŋɨl bin bɨ ognap apɨl Jisas nop aglak, “Jon bɨ ne okok abe, Perisi kai bɨ kɨri okok abe, ñɨn nokɨm nokɨm tap bɨl gɨpal. Pen bɨ nak okok, tari gɨnɨg nɨg ma gɨpal?” aglak. 19 Agelak, Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ bin dɨnɨg gɨnɨgab bɨ alap, nɨmɨd nɨmam ne okok eip mɨdɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨgal ak me, tap magɨl ma kɨrɨg gɨnɨgal. 20 Pen kɨsen, bin bɨ ognap apɨl, bɨ kɨri nɨbak nop dad amenɨgal ak, mapɨn gek, ñɨn nɨbak tap ma ñɨŋnɨgal. 21 Pen walɨj kɨsen nɨb bad alap dɨl, walɨj ajɨl gɨl pɨg gɨ rɨk gɨnɨgab tam ak ñag del, walɨj kɨsen ak kɨlɨs mɨdlɨg gɨ, walɨj ajɨl gɨnɨgab ak pɨg gɨ rɨkɨl, walɨj nɨbak tapɨn nep pɨg gɨ rɨk dek amnɨgab.
22 “Ñɨg wain ak, ak rek nep. Ñɨg wain komɨŋ ak dɨl, kaj meme wak ned nɨb mɨgan ak ma soŋ gɨ lɨpal. Pen tari: soŋ gɨ lɨl sɨmjen ñel, kaj meme wak ak bɨŋ agɨl, pɨg gɨ rɨkɨl soŋ gɨ am saknɨgab. Nɨb ak me, ñɨg wain komɨŋ ak, kaj meme wak komɨŋ mɨgan ak nep soŋ gɨ lep,” agak.
Bɨ Ñɨ ne God nop sobok gep ñɨn ak Bɨ Kɨb mɨdeb
23 Kɨsen Juda God nop sobok gep ñɨn kɨri alap, Jisas bɨ ne okok eip wid wög nab sɨŋak padɨklɨg gɨ, bɨ ne okok wid magɨl ognap tɨklɨg gɨ amelak. 24 Nɨg gel, Perisi bɨ okok nɨŋɨl, Jisas nop aglak, “Mɨñi God nop sobok gep ñɨn cɨn wög ma gep ak, tari gɨnɨg bɨ nak okok nɨg gɨl wög gɨl lo cɨn tɨb juebal?” aglak. 25 Agelak, Jisas agak, “Based Depid bɨrarɨk nep yuan lek gak kesɨm ñu kɨl tɨklak ak, nɨbi ma nɨpɨm ar? 26 Bɨrarɨk nep bɨ nak Abiata God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb mɨdolɨgɨp ñɨn ak, Depid bɨ ne okok eip kɨrop yuan lek, God sobok gep karɨp ak amɨl, bred bin bɨ yokop okok ma ñɨbelɨgɨpal, bɨ God nop tap sobok gep bɨ okok nep ñɨbelɨgɨpal ak dɨl, bɨ ne okok kɨrop ñek, ñɨŋlak.
27 “God ne ñɨn yokop mɨdep mɨnɨm ak ned agɨl, kɨsen bin bɨ ma gɨ lak; bin bɨ ned gɨ lɨl, kɨri ake lɨl mɨd tep genɨmel, agɨl, ñɨn alap yokop mɨdenɨmel, agak. 28 Nɨb ak, cɨn nɨpɨn, Bɨ Ñɨ ne God nop sobok gep ñɨn ak abe Bɨ Kɨb mɨdeb,” agak.