3
Jisas bɨ ñɨnmagɨl kalau gak alap, God nop sobok gep ñɨn ak gek, komɨŋ lak
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)
Ñɨn alap pen, Jisas kauyaŋ Juda mogɨm gep karɨp ak amɨl nɨŋak, bɨ ñɨnmagɨl kalau gak alap karɨp ñɨlɨk mɨgan nɨbak ap mɨdek. Bɨ Perisi mɨdelak okok ognap, Jisas tari rek gek, nop dam mɨnɨm kɨb agɨn, agɨl, bɨ nɨbak God nop sobok gep ñɨn aul gek komɨŋ lɨnɨgab aka mer agɨl, kapkap nɨŋ i sek lɨ mɨdelak.
Jisas pen bɨ ñɨnmagɨl kalau gak ak nop agak, “Warɨkɨl, sɨŋaul owan,” agak. Agek, ne mɨdek sɨŋak alaŋ apek, Jisas bin bɨ nɨb okok kɨrop agak, “God nop sobok gep ñɨn ak tari gep? Tep gep aka tɨmel gep? Bin bɨ okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl gon, komɨŋ amnɨmel, aka gos tɨmel nɨŋɨl kɨrɨg gon, kɨmnɨmel?” agak. Agek, kɨri nop pen mɨnɨm alap ma aglak. Jisas mɨnɨm ma dɨjɨn ag gos nɨŋlak bɨ nɨb okok, Jisas kɨrop nɨŋek, mɨlɨk yowak. Kɨri bɨ ñɨnmagɨl kɨlau gak nɨbak nop mɨdmagɨl ma lɨlak ak nɨŋɨl, Jisas kɨrop nɨŋ padɨklɨg gɨ sɨlɨkak. Nɨg gɨl, bɨ ñɨnmagɨl kalau gak ak nop agak, “Ñɨnmagɨl nak parsek lan!” agak. Agek, ñɨnmagɨl parsek lek nɨŋlɨg gɨ, komɨŋ lak. Nɨg gak nɨŋɨl, bɨ Perisi Juda mogɨm gep karɨp ak kɨrɨg gɨl, Herod bɨ ne okok mɨdelak sɨŋak amɨl, mɨnɨm ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl, “Jisas nop titi gɨl dam ñag pak lɨn?” aglak.
Bin bɨ koŋai nep Jisas kɨsen gɨlak
7-8 Jisas pen bɨ ne okok eip amɨl, Ñɨg Cöb Galili gol sɨŋak am mɨdelak. Pen bin bɨ Galili nɨb koŋai nep nop kɨsen gɨl olak. Ne tap tari tari golɨgɨp ar ak magɨlsek agel okok amek nɨŋlɨg gɨ, Judia bin bɨ ognap, Jerusalem bin bɨ ognap, karɨp lɨm Idumia bin bɨ ognap, ñɨg Jodan pɨs kɨd adaŋ bin bɨ ognap, taun kɨb omal Taia Saidon karɨp lɨm ulep sɨŋak nɨb bin bɨ ognap, bin bɨ koŋai yɨb Jisas nop nɨŋnɨg olak. 9-10 Jisas bin bɨ koŋai nep gek, komɨŋ lak ak me, nop dɨ nɨŋon komɨŋ lɨnɨmɨŋ, agɨl, bin bɨ koŋai yɨb nep apɨl, nop cɨrok cɨrok ñɨlɨg gɨ apel, yɨp pɨŋɨl kɨs gɨnɨgal, agɨl, bɨ ne okok kɨrop agek, ñɨg magöb alap dɨ lɨlak. 11 Pen bin bɨ kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap tari abaŋ ñagak okok, Jisas nop nɨŋɨl, tob wagɨn ne sɨŋak lɨm eyaŋ yap pakɨl, mɨnɨm kɨb agɨl, “Nak God Ñɨ ne!” agölɨgɨpal. 12 Jisas pen kɨjeki kɨyob ñɨlɨk okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs agɨl agolɨgɨp, “Yad Bɨ an mɨdebin ak mɨseŋ ma agnɨmɨb mer,” agolɨgɨp.
Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ dak
(Mat 10:14; Luk 6:12-16)
13 Pen Jisas karɨp lɨm dɨm alap amɨl, bɨ ne dɨnɨg gak okok agek apelak. 14 Bɨ aknɨb umɨgan alaŋ ag lɨl agak, “Nɨbi yad eip ajɨl, bɨ mɨnɨm yad dad ameb okok mɨdɨl, nɨbep ag yoken, amɨl bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm tep ak ag ñɨnɨgabɨm. 15 Yad nɨbep agebin ak me, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok ak rek nep ag yoknɨgabɨm,” agak. 16 Jisas bɨ ne dak nɨb okok yɨb kɨri me, alap Saimon, kɨsen Jisas yɨb ne alap Pita agak. 17 Alap Jems, nɨmam alap Jon, nap kɨri mal yɨb ak Sebedi. Jisas kɨrop mal Boanerges agak. Yɨb nɨbak wagɨn ak “Tɨmɨk Bɨ”. 18 Bɨ ne alap Edru; alap Pilip; alap Batolomyu; alap Matyu; alap Tomas; alap Jems, Alpias ñɨ ne; alap Padias; alap Saimon, nop Saimon Selot agölɨgɨpal. 19 Pen alap Judas Iskariot. Ne me kɨsen Jisas nop mɨmɨg gak.
Jisas nop kɨjeki abaŋ ñagɨp, aglak
20 Pen Jisas karɨp alap amek, kauyaŋ bin bɨ koŋai nep ap mogɨm gɨ mɨdelak nɨŋɨl, bɨ ne okok eip tap ñɨŋnɨmel rek ma lak. 21 Nɨg gek, bin bɨ ognap Jisas saköl ñagɨp agel nɨŋlɨg gɨ, nonɨm nɨmam sɨkop nop poŋ dɨnɨg olak.
22 Pen lo mɨnɨm ag ñeb bɨ Jerusalem nɨb olak okok aglak, “Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok nap kɨri Bielsebul Jisas nop abaŋ ñagɨp rek, kɨyob ñɨlɨk tap okok ag yokeb,” aglak. Mɨnɨm esek nɨbak agelak, 23 Jisas ne nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨrop agek apelak, mɨnɨm ar nɨbak mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Seten ne titi gɨl Seten nop ag yoknɨgab? 24 Bin bɨ karɨp lɨm kiŋ nokɨm alap nep kod mɨdenɨgab bin bɨ okok, kɨri bin bɨ kɨri ke pen pen genɨgal ak, tɨgoŋ nɨbak asɨk ke ke lɨl ap yap paknɨgab. 25 Pen amɨlgon apɨlgon okok ak rek nep, kɨri bin bɨ kɨri ke pen pen genɨgal ak, kɨñɨŋ nɨbak asɨk ke ke lɨl ap yap paknɨgab. 26 Nɨb ak rek, Seten ne ke kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap ne okok ag yokenɨgab ak, asɨk ke ke lɨl pɨs nep yap paknɨgab.
27 “Bɨ kal yɨb alap karɨp ne sɨŋak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ alap apɨl, tap nop okok ma dad amnɨgab; ned bɨ kal nɨbak nop nag ñon gɨ lɨl me, amɨl tap karɨp ne okok mɨdeb ak dad amnɨgab.
28 “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ okok tap si tap tɨmel tari tari gɨnɨgal ak, God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. God nop ag juenɨgal ak, ne nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab. 29 Pen Kaun Sɨŋ ak nop ag juenɨgal ak, God nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨnɨgab. Tap si tap tɨmel gɨnɨgab nɨbak per nep mɨdenɨgab,” agak. 30 Jisas nop, “Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok nop abaŋ ñagɨp,” agelak ak me, nɨb agak.
Jisas nonɨm nɨmam sɨkop okok
31 Pen Jisas nonɨm nɨmam sɨkop apɨl, söŋ eyaŋ mɨdɨl, bɨ alap nop, “Nak amɨl Jisas nop agek owaŋ,” aglak. 32 Nɨb ak, bin bɨ karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ Jisas nop pɨŋɨl kɨs kɨs gɨ bɨsɨg gɨ mɨdelak okok nop aglak, “Nanɨm nanai namam sɨkop okok söŋ eyaŋ am mɨdɨl, ‘Nak owan e,’ agebal,” aglak. 33 Nɨb agelak, Jisas agak, “Ami yad, mam yad bɨ an?” agak. 34 Nɨb agɨl, Jisas bin bɨ mɨdelak okok nɨŋ padɨklɨg gɨ agak, “Nɨbi me ami yad, mam yad mɨdebɨm. 35 Bin bɨ God ageb rek gɨpal okok me, mam yad, ai yad, ami yad mɨdebal,” agak.