4
Jisas, bɨ tap yɨŋ yɨmɨb ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak
(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)
Jisas Ñɨg Cöb Galili gol sɨŋak amɨl, bin bɨ okok kɨrop kauyaŋ mɨnɨm ag ñɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai yɨb nep ap mogɨm gɨlak. Nɨg gelak, Jisas ñɨg magöb alap ar ak bɨsɨg gɨl, amɨl ñɨg nab ulep sɨŋak mɨdlɨg gɨ, bin bɨ ñɨg gol okok warɨk mɨdelak okok kɨrop mɨnɨm ag ñak. Mɨnɨm nɨb okok mɨnɨm sɨd tɨkɨl ar ke ke koŋai nep ag ñak.
Mɨnɨm ar alap mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “Mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨŋɨm! Bɨ alap wög dai ne ak wid yɨŋ tanaŋ, agɨl, dɨ yokek amek nɨŋlɨg gɨ, yɨŋ ognap kanɨb ameb ar sɨŋak yapek, yakɨr okok apɨl ñɨŋnɨgal. Yɨŋ ognap kab ar lɨm sɨkol sɨkol lenɨgab sɨŋak yapɨl tannɨgab ak pen kɨdɨl yɨpɨl ma amnɨgab rek, pɨb nɨŋɨl, mɨlep gɨnɨgab. Yɨŋ ognap kɨlɨkasɨk mɨdenɨgab nab sɨŋak yapɨl, tannɨgab ak pen kɨlɨkasɨk okok sau gɨ pak ñɨbek, magɨl ma pɨlnɨgab. Pen yɨŋ ognap lɨm tep ar ak yapɨl, tan tep gɨl, magɨl pɨl tep gɨnɨgab. Ognap magɨl ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam wajrem alaŋ (30) rek pɨlnɨgab, ognap magɨl ñɨn juɨl omal nokɨm (60) rek pɨlnɨgab, ognap ñɨn juɨl aknɨb mamɨd alaŋ (100) rek pɨlnɨgab,” agak. Jisas mɨnɨm nɨbak ag dai julɨg gɨ agak, “Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, mɨnɨm agebin aul tɨmɨd lɨ nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agak.
Jisas ti gɨnɨg gɨ mɨnɨm sɨd tɨkɨl agolɨgɨp
(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Jisas mɨnɨm agek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ nɨŋ mɨdelak nɨb okok ke ke amnɨlak nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok abe, bin bɨ ne ognap sek abe, Jisas nop aglak, “Mɨnɨm sɨd tɨkɨl apan wagɨn ak tari?” aglak. 11 Agelak agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm ak, God gek nɨbi nɨpɨm ak pen bin bɨ okok kɨrop sɨd tɨkɨl nep ag ñebin. 12 Nɨg gen, bɨ God mɨnɨm agep alap God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak rek nep gɨnɨgab. Ne agak,
‘Udɨn nɨŋnɨgal ak pen tap ognap ma nɨŋnɨgal.
Mɨnɨm nɨŋnɨgal ak pen mɨnɨm wagɨn ageb nɨb gɨl rek agɨl ma nɨŋnɨgal.
Nɨŋ rep gɨplap, God nop ag nɨŋeblap,
tap si tap tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨpkop,’ aglak,” agak.
Jisas bɨ tap yɨŋ yɨmɨb mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak ak, mɨnɨm wagɨn ak ag ñak
(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Jisas nɨb agɨl kɨrop agak, “Mɨnɨm sɨd tɨkɨl agesin nɨbak ma nepɨm ak, kɨsen mɨnɨm ognap sek sɨd tɨkɨl agenɨgain ak, titi gɨl nɨŋnɨgabɨm?” agak. 14 Wid yɨŋ bɨ dɨ yoknɨgab, agesin ak, God Mɨnɨm ne ak, agɨl, agesin. 15 Yɨŋ ognap kanɨb ameb ar sɨŋak yonɨgab, agesin ak, bin bɨ okok God Mɨnɨm nɨŋnɨgal ak pen magɨl nɨbak nep Seten apɨl mɨnɨm nɨbak ju dad amnɨgab, agɨl, agesin. 16-17 Pen yɨŋ ognap kab ar lɨm sɨkol sɨkol lɨnɨgab sɨŋak yapɨl, tannɨgab ak pen kɨdɨl yɨpɨl amɨl kɨlɨs ma gek, pɨb nɨŋɨl mɨlep gɨnɨgab, agesin ak, bin bɨ okok God Mɨnɨm ak kɨsen won ak nɨŋel, tep gek nɨŋlɨg gɨ, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ kasek dɨnɨgal ak pen yokop ulep magɨl ak mɨdel nɨŋlɨg gɨ, mɨker ognap apenɨgab aka bɨ okok kɨrop gɨ tɨmel genɨgal nɨŋɨl mɨnɨm nɨbak kasek nep kɨrɨg gɨnɨgal, agɨl, agesin. 18 Yɨŋ ognap kɨlɨkasɨk nab sɨŋak yapɨl tannɨgab, agesin ak, bin bɨ God Mɨnɨm nɨŋnɨgal ak pen 19 wög wari, karɨp mɨj kɨneb, kaj tap okok gos par nɨŋɨl, tu kɨbap, kɨlnok mani tap okok gos par nɨŋɨl, tap okok okok nep gos nɨŋnɨgal ak me, God Mɨnɨm ak sau gɨ pak ñɨbek, magɨl ma pɨlnɨgab, agɨl, agesin. 20 Wid yɨŋ lɨm tep ar sɨŋak yonɨgab, agesin ak, bin bɨ God Mɨnɨm nɨŋɨl, nɨŋ denɨgal nɨŋɨl magɨl ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam wajrem alaŋ (30), aka ñɨn juɨl omal nokɨm (60), aka ñɨn juɨl aknɨb mamɨd alaŋ (100) rek pɨlnɨgab; gos nɨbak nɨŋɨl agesin me ak,” agak.
Jisas mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, bin bɨ yad kɨri sɨp melɨk rek mɨdebal, agak
(Luk 8:16-18)
21 Jisas pen kauyaŋ mɨnɨm alap sɨd tɨkɨl agak, “Bin bɨ okok sɨp dagɨl tin cög mɨgan okok aka abañ ar kɨnebal mok okpi okok ma we gɨnɨgal; ar epel dɨ lel melɨk gɨnɨgab. 22 Nɨb aknɨb rek, tari tari mɨñi we gɨl mɨdeb ak, kɨsen mɨseŋ lek nɨŋnɨgal. 23 Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, mɨnɨm agebin aul tɨmɨd lɨ nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agak.
24 Kɨrop mɨnɨm alap agak, “Mɨnɨm nɨŋebɨm ak, tɨk dam nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Nɨbi bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, pen titi rek ñɨm agnɨgabɨm ak, God ne nɨŋɨl nɨbep ke ak rek nep mɨnɨm kɨb agɨl, pen ak rek nep aknɨb rek ñɨm, agnɨgab. Pen ne nɨbep pen ognap sek ar alaŋ abe ñɨm, agnɨgab. 25 Bin bɨ tap ognap mɨdeb okok ognap sek dɨnɨgal; pen bin bɨ tap ognap ma mɨdeb okok, tap ognap sɨkol sɨkol mɨdeb ak sek dad amnɨgal.
Krais mɨnɨm tep ak ag ñel amek, bin bɨ koŋai nep nɨŋ dɨnɨgal
26 Jisas mɨnɨm alap mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek mɨdeb. Bɨ wög nap alap wid yɨŋ tanaŋ, agɨl, dam wög dai ne okok yoknɨgab. 27 Wid yɨŋ wög dai sɨŋak yokɨl, kɨn tagek nɨŋlɨg gɨ, marɨp gɨl, tannɨgab. Titi gɨl tanɨb, agɨl, ma nɨŋnɨgab. 28 Lɨm ak ke gek, sɨlɨp ap ran jakɨl, tanɨl, magɨl pɨlɨl, pok gɨnɨgab. 29 Pen wög dai nap nɨb ak pok gek nɨŋɨl, tɨk dam lep ñɨn ak owɨp, agɨl, tu gomej ak damɨl, tɨk donɨgab,” agak.
Jisas mab mastad ak, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak
(Mat 13:31-32; Luk 13:18-19)
30 Jisas nɨb agɨl agak, “God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ak, kesɨm tari rek dɨl agen nɨŋnɨgabɨm? 31-32 Me, mab mastad yɨŋ rek ak agnɨgain. Tap yɨŋ ognap kɨb yɨmebal okok sɨkol taneb, pen mab mastad yɨŋ ak sɨkol yɨb yɨmel, tan kɨb gɨl, tam kɨb ñagek, yakɨr okok apɨl sisi nɨb okok lɨ mɨdebal,” agak.
Jisas bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkɨl nep ag ñolɨgɨp
(Mat 13:34-35)
33 Jisas bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkep nɨb okok rek koŋai nep ag ñolɨgɨp; nɨg gɨl, mɨnɨm tep ak kɨrop ag ñolɨgɨp. Kɨri mɨnɨm nɨŋ tep gɨnɨgal mɨnɨm ak nep kɨrop ag ñolɨgɨp; mɨnɨm nɨŋ tep ma gɨnɨgal mɨnɨm ak ma ag ñolɨgɨp. 34 Ne kɨrop mɨnɨm sɨd tɨkɨl nep ag ñolɨgɨp. Kɨsen bɨ ne okok eip ke mɨdlɨg gɨ, mɨnɨm wagɨn magɨlsek ag ñɨ tep golɨgɨp.
Jisas agek, asad kɨr gak
(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Ñɨn nɨbak nep karɨp bɨr dɨgɨp won ak, Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Ñɨg cöb pɨs kɨd adaŋ amnɨn,” agak. 36 Nɨb agek, bɨ ne okok bin bɨ koŋai nep ap mɨdelak okok kɨrop kɨrɨg gɨl, ñɨg magöb Jisas mɨdek mɨgan ak tanɨl, paŋdɨlak. Ñɨg magöb ognap sek eip amnɨlak. 37 Nab amel nɨŋlɨg gɨ, dai pɨnem asad apɨl, ñɨg si pag ñɨg magöb mɨgan ak amɨl pɨge ap yonɨg rek gak. 38 Jisas ne pen ñɨg magöb mɨgan dai oŋɨd ar, nabɨc yɨr lɨl kɨnek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne okok nop am kaun gɨl aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, cɨn magɨlsek kɨmnɨg gobɨn ak nak nɨŋesan tap yokop rek lɨp ar?” aglak. 39 Agelak, Jisas warɨkɨl, pɨnem asad dek ak abe, ñɨg si pag apek ak abe, kapkap mɨdei, agek, pɨnem asad dek ak kɨr gɨl, ñɨg si pag apek ak pɨs nep kɨr gɨl gak.
40 Pen Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “Nɨbi tari gɨnɨg pɨrɨkebɨm? Nɨŋ dep magɨl nɨbi sɨkol yɨb mɨdeb nɨŋɨl pɨrɨkebɨm aka?” agak. 41 Agek, kɨri wal agɨl, pen ag nɨŋek pen ag nɨŋek gɨl aglak, “Bɨ nɨbaul bɨ an? Titi gɨl agosɨp, pɨnem asad dosɨp ak abe, ñɨg si pag aposɨp ak abe, mɨnɨm nop ak nɨŋɨl, agosɨp rek gɨp?” aglak.