5
Kɨjeki bɨ alap nop abaŋ ñag mɨdek ak, Jisas ag söŋ yokak
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)
Jisas bɨ ne okok eip ñɨg magöb dɨl, Ñɨg Cöb Galili juɨl, karɨp lɨm Gerasa bin bɨ mɨdelak pɨs kɨd adaŋ ar amjakɨl, ñɨg magöb ak kɨrɨg gɨl, preŋɨd yapek nɨŋlɨg gɨ, won nɨbak nep, kɨjeki abaŋ ñag mɨdek bɨ alap, cɨp tɨgel mɨgan okok nɨb apɨl, Jisas mɨdek sɨŋak owak. 3-4 Bɨ nɨbak cɨp tɨgel gɨlak kab mɨgan okok kɨn tagolɨgɨp. Nop per sen dɨl, ñɨn tob ne okok lɨ tɨbɨkelɨgɨpal ak pen sen okok gek, pɨg gɨ rɨkek, amolɨgɨp. Ne kɨlɨs yɨb golɨgɨp ak me, nop gel gos nɨŋnɨmɨŋ rek ma lak. Pɨb nab, kɨslɨm eyaŋ, cɨp tɨgel gɨlak kab mɨgan okok abe, dɨm gol okok abe, gaul par gɨlɨg gɨ, kab dɨl mɨb goŋ ne ke tɨbolɨgɨp. Pen ñɨn nɨbak, ne Jisas nop yɨpɨd nɨŋɨl, pɨg gɨ rɨkɨd ag amɨl, Jisas mɨdek sɨŋak kogɨm yɨmak. 7-8 Ne kogɨm yɨmek, Jisas kɨjeki bɨ nɨbak nop abaŋ ñag mɨdek ak nop agak, “Nak kɨjeki kɨyob ñɨlɨk, bɨ aul nop kɨrɨg gɨl söŋ amnoŋ!” agak.
Jisas nɨb agek, ne pen agak, “Jisas, God kɨlɨs aknɨb ke yɨb Ñɨ ne. Yɨp tari gɨnɨg apeban? Mɨnɨm nɨŋɨd agnɨmɨn, ‘God nɨŋ mɨdeb rek, yad nep yur mab rek ma ñɨnɨgain,’ agnɨmɨn!” agak.
Nɨb agek, Jisas bɨ nɨbak nop agak, “Yɨb nak tari?” agak.
Jisas nɨb agek, ne pen agak, “Yɨp kɨjeki koŋai nep abaŋ ñagɨp rek, yɨb yad ‘Koŋai Nep,’ ” agak. 10 Ne Jisas nop, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk okok mɨñ mab ke par okok ma ag yoknɨmɨn, agɨl, ag nɨŋlɨg gɨ nep mɨdek.
11 Pen magɨl nɨbak, kaj koŋai yɨb amɨl ñɨbelak pɨrbak nɨb okok. 12 Nɨb ak, kɨjeki okok Jisas nop neb neb gɨl aglak, “Cɨnop agek, amɨl kaj oklaŋ kɨrop mɨjem sɨkɨn,” aglak.
13 Nɨb agel, Jisas yau agek, kɨjeki okok bɨ nɨbak nop kɨrɨg gɨl, amɨl kaj okok kɨrop mɨjem sɨkel, magɨlsek tu tausan rek pɨg juɨl mɨdɨŋ eyaŋ amɨl, gɨ dam ñɨg cöb eyaŋ pakɨl, magɨlsek ñɨg ñɨbɨl kɨm saklak.
14 Pen bɨ kaj mɨkelak okok, gak nɨbak nɨŋɨl, kasek amɨl taun nɨbak abe, karɨp lɨm okok abe, mɨnɨm nɨbak ag ñel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok amɨl nɨŋɨn, agɨl, Jisas mɨdek sɨŋak olak. 15 Apɨl nɨŋlak, bɨ ned kɨjeki koŋai nep abaŋ ñagak nɨbak, walɨj yɨmɨl, mɨd tep gɨl, bɨsɨg mɨdek. Nɨŋel, jel gek pɨrɨklak.
16 Bin bɨ ned mɨdelak okok, bin bɨ kɨsen olak okok kɨrop, bɨ kɨjeki abaŋ ñag mɨdek bɨ ak nop Jisas tari tari gak ak ag ñɨlak. Pen kaj okok kɨrop tari tari gak ak abe ag ñɨlak. 17 Pen bin bɨ nɨb okok, mɨnɨm aglak nɨbak nɨŋɨl, Jisas nop mɨnɨm neb neb gɨl aglak, “Karɨp lɨm cɨn aul kɨrɨg gɨl amnoŋ!” aglak. 18 Agelak, Jisas ñɨg magöb dɨl amnɨg gek, bɨ kɨjeki abaŋ ñagak Jisas gek komɨŋ lak bɨ ak nop neb neb gɨl agak, “Yad eip amnɨr aka?” agak. 19 Agek, Jisas bɨ ak nop mer agɨl, agak, “Karɨp nak amɨl, bin bɨ nak okok kɨrop, Bɨ Kɨb nep yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, tari tari gɨp mɨnɨm ak magɨlsek ag ñɨnɨmɨn,” agak. 20 Agek, bɨ nɨbak karɨp lɨm Dekapolis nab sɨŋak, taun okok gɨ taglɨg gɨ, Jisas nop tari tari gak mɨnɨm nɨbak magɨlsek bin bɨ okok kɨrop ag ñek, kɨri magɨlsek wal yɨb aglak.
Jisas gek, bin alap komɨŋ lak, pai kɨmak alap warɨkak
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Jisas pen ñɨg magöb dɨl, kauyaŋ adɨk gɨ amɨl, Ñɨg Cöb Galili pɨs kɨd adaŋ gol sɨŋak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep apɨl ne mɨdek sɨŋak bɨm kɨb gɨlak.
22 Bɨ alap yɨb ne Jairas. Ne Juda mogɨm gep karɨp alap kod mɨdolɨgɨp. Jairas Jisas nop nɨŋɨl, apɨl mɨdek sɨŋak kogɨm yɨmɨl, 23 nop neb neb gɨlɨg gɨ agak, “Pai sɨkol mɨdmagɨl yad ak kɨmnɨg geb. Nak yad eip apɨl nop dɨ nɨŋek, warɨk komɨŋ amnaŋ,” agak. 24 Agek, Jisas Jairas eip amer nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep amɨl, Jisas nop cɨrok cɨrok ñɨlɨg gɨ nab nab lɨlɨg gɨ dad amelak.
25 Pen bin alap, ne bin kanɨb ajolɨgɨp mɨ aknɨb umɨgan alaŋ mɨdek. 26 Bin nɨbak soi ñon gep bɨ okok kɨrop, yɨp gel komɨŋ laŋ, agɨl, mani ne magɨlsek bɨr tauak ak pen nop gel komɨŋ ma lɨl, tapɨn kɨb yɨb gak. 27-28 Pen ne Jisas golɨgɨp mɨnɨm ak agel nɨŋak rek, amɨl walɨj bad nop ak dɨ nɨŋen komɨŋ lɨnɨgab, agɨl, bin bɨ koŋai mɨdelak nab sɨŋak kɨd ken apɨl, walɨj nop ak dɨ nɨŋek, 29 magɨl nɨbak nep lakañ yapolɨgɨp ak mɨlep gek, nab ne sɨŋ eyaŋ nɨŋak, nop tap gak ak komɨŋ lak. 30 Pen Jisas dai ke nɨŋak, kɨlɨs ne ognap amnak nɨŋɨl, adɨk gɨl, bin bɨ koŋai mɨdelak okok kɨrop agak, “Walɨj yɨp ak bɨ an dɨ nɨŋɨp?” agak. 31 Agek, bɨ ne okok aglak, “Bin bɨ koŋai sɨkerek nep cɨrok marok ñebal ak, tari gɨnɨg yɨp bɨ an dɨ nɨŋɨp, agɨl, ageban?” aglak. 32 Pen Jisas mɨnɨm kɨri aglak ak ma dɨl, yɨp bɨ an dɨ nɨŋɨp, agɨl, pɨyo nɨŋlɨg gɨ mɨdek. 33 Pen bin nɨbak, nop tari tari gak ak nɨŋɨl, pɨrɨkɨl jep jep dɨlɨg gɨ apɨl, Jisas mɨdek tob wagɨn ne sɨŋak kogɨm yɨmɨl, nop komɨŋ lak mɨnɨm ak magɨlsek mɨseŋ ag ñak.
34 Jisas pen nop agak, “Pai yad. Jisas yɨp gek komɨŋ lɨnɨgab, agɨl, nɨŋ dɨpan rek, nep gen komɨŋ lɨp me ak. Nak amɨl kapkap mɨd rep gɨnɨmɨn,” agak.
35 Jisas mɨnɨm nɨbak agek nɨŋlɨg gɨ, Jairas bɨ ne ognap, karɨp ne sɨŋak nɨb apɨl aglak, “Pai nak ak bɨr kɨmɨb; ag ñeb bɨ aul agek, tob yur ma onɨmɨŋ, adɨk gɨ amnɨmɨŋ,” aglak. 36 Nɨb aglak ak pen Jisas mɨnɨm kɨrop ak ma dɨl, Jairas nop agak, “Ma pɨrɨknɨmɨn; gos kɨlɨs gɨ nɨŋnɨmɨn,” agak. 37 Jisas nɨb agɨl, bin bɨ okok eip ma amnɨgabɨn, agɨl, kɨrop nɨb okok ag lɨl, Pita ak, Jems ak, Jems nɨmam Jon ak, kɨrop yakam nep poŋ dɨl amnak. 38 Kɨri Jairas karɨp ak amjakɨl Jisas nɨŋak, bin bɨ mɨnɨm pɨg agɨl, sɨl magɨl kɨb yɨb aglɨg gɨ mɨdelak. 39 Karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl agak, “Tari gɨnɨg mɨnɨm saköl agɨl, sɨl agebɨm? Pai ak ma kɨmɨb; yokop wɨsɨn kɨneb,” agak. 40 Nɨb agek, nop sɨk agel, kɨrop ag mɨs yokɨl, pai nonɨm nap ber ak dɨl, bɨ ne ñon ak dɨl, poŋ dɨl pai ak kɨm mɨdek karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amnak. 41 Amɨl, pai nɨbak ñɨnmagɨl kɨd nop ak dɨl, Arameik mɨnɨm lɨl agak, “Talita kom!” agak. Mɨnɨm agak nɨbak wagɨn me, “Pai sɨkol! Nep agebin, warɨkan!” 42 Jisas pai nɨbak nop mɨnɨm agek, magɨl nɨbak nep warɨkɨl, ap ran ap yap gek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok nɨŋɨl wal yɨb aglak. Pai nɨbak mɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ amnak. 43 Bin bɨ mɨdelak okok wal agel nɨŋlɨg gɨ, Jisas mɨnɨm kɨlɨs agɨl agak, “Gɨpin nɨbak bin bɨ okok kɨrop mɨseŋ ma ag ñɨnɨmɨb,” agak. Nɨb agɨl kɨrop agak, “Pai ak nop tap magɨl ognap ñem ñɨŋaŋ,” agak.