6
Nasaret bin bɨ Jisas nop ma nɨŋ dɨlak
(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)
Jisas bɨ ne okok poŋ dɨl karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, taun ne ke Nasaret amnak. 2-3 Am mɨdɨl, Juda God nop sobok gep ñɨn ak, mogɨm gep karɨp ak amɨl, bin bɨ koŋai nep ap mɨdelak okok kɨrop mɨnɨm ag ñek nɨŋlɨg gɨ, wal agɨl aglak, “Bɨ nɨbaul kapeda karɨp lɨm aul nɨb bɨ ak, Maria ñɨ ne alap. Nɨmam ne ak Jems, Josep, Judas, Saimon me. Nɨnai sɨkop ne okok eip mɨdobɨn aul. Pen mɨnɨm tep nɨbak akal nɨb nɨŋɨl ageb? Tap ma gep rek titi gɨl geb?” aglak. Nɨb agɨl, nop gos tɨmel nɨŋɨl kɨd ñɨlak.
Pen Jisas kɨrop agak, “Bɨ God mɨnɨm agep okok, karɨp lɨm mɨgan ognap gɨ tagel, bɨ kɨb cɨn, agɨl, dɨnɨgal ak pen karɨp lɨm kɨri ke sɨŋak gɨ tagel, bin bɨ yakam kɨri ke okok mɨnɨm kɨrop ma dɨnɨgal,” agak. Nop ma nɨŋ dɨlak ak me, tap ma gep rek ognap gɨnɨmɨŋ rek ma lak; bin bɨ tap gak okok omal nep dɨ nɨŋek, komɨŋ lak. Pen Nasaret bin bɨ nop ma nɨŋ dɨlak ak nɨŋɨl Jisas ne wal yɨb agak.
Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ, wög yɨp gɨnɨmɨb, agɨl, ag yokak
(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)
Jisas pen karɨp tɨrɨg tɨroŋ karɨp lɨm nɨb okok gɨ ajlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm ak ag ñak. Ñɨn alap bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok sɨk agek apelak agak, “Bɨ omal ke, bɨ omal ke, karɨp lɨm okok ke ke amɨl, mɨnɨm tep yad ak ag ñɨnɨmɨb. Yad nɨbep ag yokebin rek, mɨnɨm ag ñɨ ajlɨg gɨ, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok ag yoknɨg, ag söŋ yoknɨgabɨm,” agak. Mɨnɨm alap pen agak, “Amnɨg gɨl ak, tap ñɨŋeb, wad, mani dad ma amnɨmɨb; yɨr dai ak nep dad amnɨmɨb. Tob tɨrɨp lɨl pen sior par nokɨm alap nep lɨl amnɨmɨb; sior ognap sek dad ma amnɨmɨb. 10 Karɨp alap amem nɨbep ag denɨmel, karɨp nɨbak nep mɨdɨl, wög gɨ dai juɨl, taun nɨbak kɨrɨg amnɨg gɨnɨmɨb ñɨn ak nep amnɨmɨb. 11 Pen karɨp lɨm alap amjakem nɨbep ag dɨl, mɨnɨm nɨbep ak ma nɨŋenɨmel, karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg amnɨg gɨnɨmɨb ñɨn ak, nɨŋlaŋ, agɨl, tob sɨlɨkɨl pakem yapek amnɨmɨb,” agak. 12 Jisas nɨb agek, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨri karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ amɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ aglak, “Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨnɨmɨb,” aglak. 13 Nɨb agɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk bin bɨ abaŋ ñag mɨdek okok koŋai nep ag söŋ yokɨl, bin bɨ tap gak okok koŋai nep wel lɨ ñel, komɨŋ lak.
Herod agek, Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb nabɨc cög ne ak tɨb gɨ rɨk gɨlak
(Mat 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9)
14 Pen Jisas gak rek mɨnɨm ak, karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ okok amek, kiŋ Herod ak rek nep nɨŋak. Bin bɨ okok, mɨnɨm nɨbak ag amɨl apɨl gɨlɨg gɨ, ognap aglak, “Jon bɨ ñɨg pak ñeb kɨmek tɨgel gɨlak ak, kauyaŋ warɨkɨl me, apɨl tap ma gep rek nɨb okok geb,” aglak. 15 Ognap aglak, “Bɨ nɨbak bɨ nak Ilaija,” aglak. Pen bɨ ognap aglak, “Bɨ God mɨnɨm agep bɨrarɨk nep mɨdelɨgɨpal rek bɨ alap apɨl mɨdeb,” aglak. 16 Pen kiŋ Herod ne nɨŋɨl agak, “Ak Jon bɨ ñɨg pak ñeb ned kɨŋam tɨb gɨ rɨk gɨnek ak nep warɨkɨl, apɨl nɨg geb,” agak.
17-19 Pen tari: ned Herod, nɨmam Pilip bine Herodias nop dak. Dek, Jon “Gɨpan nɨbak, gɨ tɨmel gɨpan. Bɨ nuwi ne ma dɨnɨgab,” agak. Pen Jon nɨb agek, Herodias Jon nop nɨŋek mɨlɨk yapek agek, Herod bɨ ne okok ognap ag yokek, amɨl Jon nop mɨñ lɨlak. Bin Herodias, Jon nop titi gɨl ñag pak lɨnɨm, agɨl, gos ak nep nɨŋolɨgɨp ak pen 20 Jon tap tɨmel alap ma golɨgɨp. Ne mɨnɨm tari tari agak ak, Herod nɨŋɨl mɨnɨm tep yɨpɨd gɨl nep ageb, agɨl, mɨñ mɨñ gɨl, Jon ne bɨ tep alap bɨ sɨŋ alap mɨdeb, agɨl, pɨrɨkɨl, Herodias nop gɨ tɨmel gɨnɨgab, agɨl, nop kod mɨd tep golɨgɨp. 21 Bin Herodias, Jon nop ñag pak lin, agɨl nɨŋ mɨd mɨd, mɨnek alap, Herod nonɨm nop tɨk dowak kos tɨkep ñɨn ak nep, tap kɨb ñɨŋnɨg, gapman bɨ kɨb okok, ami bɨ kɨb okok, karɨp lɨm Galili bɨ kɨb okok sɨk agek, tap kɨb ñɨŋnɨg olak. 22 Apɨl tap ñɨbel nɨŋlɨg gɨ, Herodias pai ne ak karɨp mɨgan nɨbak apɨl kogɨm pagek, Herod abe, bɨ kɨb ne eip tap ñɨb mɨdelak okok abe nɨŋel, kɨrop tep gek, kiŋ Herod pai nɨbak nop agak, “Tap tari ag nɨŋenɨgan, nep ñɨnɨgain,” agak. 23 Pen mɨnɨm kɨlɨs, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb nep agɨl agak, “Yad nep mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agebin, nak tap tari ag nɨŋenɨgan ak nep ñɨnɨgain. Karɨp lɨm kɨb kod mɨdebin aul ag nɨŋenɨgan, nep dai ak agen, kod mɨdenɨgan,” agak. 24 Nɨb agek, pai ak amɨl nonɨm Herodias nop, tap tari ak ag nɨŋnɨm, ag nɨŋek, nonɨm pen agak, “Jon bɨ ñɨg pak ñeb kɨmɨg cög magɨl ne ak agnɨmɨn,” agak. 25 Nonɨm nɨb agek, dai pai ne kasek kiŋ Herod mɨdek sɨŋak amɨl agak, “Mɨñi won aul nep, Jon bɨ ñɨg pak ñeb kɨmɨg cög magɨl ne ak dɨ kɨnaŋ cög mɨgan alap lɨl, yɨp dap ñan,” agak.
26 Nɨb agek, kiŋ Herod Jon nop gos nɨŋek, mapɨn yɨb gak. Pen ne bɨ kɨb okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm kɨlɨs mɨnɨm nɨŋɨd yɨb pai ak nop agak ak nep gos nɨŋɨl, 27 magɨl nɨbak nep ami bɨ ne alap, “Amɨl Jon nabɨc cög magɨl ak dowan,” agɨl ag yokek, amɨl Jon nop nabɨc cög magɨl ne ak tɨb gɨ rɨk gɨl, 28 dɨ kɨnaŋ cög mɨgan alap lɨl, dapɨl pai nɨbak nop ñek, ne pen damɨl nonɨm nop ñak. 29 Pen Jon bɨ ne okok, Jon nop kɨŋam tɨb gɨ rɨk gɨlak mɨnɨm ak nɨŋɨl, kɨri am cɨp se damɨl, kab mɨgan sɨŋak tɨgel gɨlak.
Jisas bin bɨ koŋai nep tap magɨl ñek ñɨŋlak
(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)
30 Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ okok, kɨri tɨgoŋ tɨgoŋ wög gɨ taglɨg gɨ, adɨk gɨ apɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm tari tari ag ñɨl, tap tari tari gɨlak okok, magɨlsek Jisas nop ag ñɨlak. 31 Pen bin bɨ koŋai yɨb nep amɨl apɨl gelak ak me, Jisas bɨ ne okok eip tap ñɨŋnɨmel rek ma lek, ne kɨrop agak, “Cɨn, bin bɨ ma mɨdebal nab sɨŋak amɨl, yokop mɨdojɨn, nɨbi magɨl alap ake lɨnɨgabɨm,” agak. 32 Nɨb agɨl, bɨ ne okok eip ñɨg magöb dɨl, karɨp lɨm bin bɨ ma mɨdelɨgɨpal sɨŋak amnɨlak. 33 Pen kɨri ñɨg magöb dad amel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep, Jisas bɨ ne okok eip tɨgoŋ ke alap amebal, agɨl, taun okok nɨb okok nɨb kasek pɨg gɨ rɨkɨd ag amɨl, ñɨg gol ar kanɨb par ak ned amɨl, Jisas bɨ ne okok eip amnɨg gelak sɨŋak ned am mɨdelak. 34 Jisas bɨ ne okok eip ñɨg gol sɨŋak amjakɨl wös gɨl, ñɨg magöb kɨrɨg gɨl, bin bɨ koŋai mɨdelak okok kɨrop nɨŋɨl, gos ne ke gos nɨŋɨl nɨŋak, kɨri kaj sipsip bɨ kod mɨdep alap ma mɨdeb rek ak mɨdelak. Nɨbak nɨŋek, mapɨn gek, ne wagɨn gɨl kɨrop mɨnɨm ognap tapɨn ag ñɨ mɨdek. 35 Pɨb bɨr paŋɨd amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne okok apɨl nop aglak, “Pɨb bɨr paŋɨd amɨb. Sɨŋaul mɨñ mab nep nab sɨŋaul. 36 Nɨb ak, bin bɨ sɨŋ aul ag yokek, kɨri amɨl karɨp tɨrɨg tɨroŋ karɨp lɨm yokop ulep sɨŋ aul amɨl, tap magɨl kɨri ke ognap tau ñɨŋlaŋ,” aglak.
37 Agelak, Jisas agak, “Nɨbi ke kɨrop tap magɨl ognap ñɨnɨmɨb,” agak. Agek aglak, “Nɨb ageban ak, bɨ takɨn aknɨb jɨl oŋɨd wög gɨl mani dɨpal rek dɨl, tap magɨl tau dapɨl kɨrop ñɨn aka?” aglak. 38 Agelak, Jisas agak, “Bred magɨl nɨbi titi gɨ rek mɨdeb? Am nɨŋɨm!” agak. Agek, am nɨŋɨl aglak, “Cɨn bred magɨl aknɨb mamɨd alaŋ, kɨbsal omal sek mɨdeb,” aglak. 39 Nɨb agelak, Jisas agak, “Bin bɨ sɨŋ aul agem, asɨk bɨlok ke ke lɨl, tap kas kɨkomɨŋ ar sɨŋ aul bɨsɨg mɨdel amnaŋ,” agak. 40 Agek, bin bɨ okok kɨrop agel, ognap ñɨn juɨl omal adɨk gɨ dam wajrem alaŋ (50) rek mogɨm bɨlok lɨl, ognap ñon bin bɨ ñɨn juɨl aknɨb mamɨd alaŋ (100) rek bɨlok lɨlak. 41 Pen Jisas ne bred magɨl aknɨb mamɨd alaŋ abe, kɨbsal omal abe dɨl, seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨŋɨl, God nop, tep agɨl, bred ak dɨ tɨ paŋɨl, bɨ ne okok kɨrop ñek, kɨri pen bin bɨ okok kɨrop nonɨm lɨ ñɨlak. Kɨbsal omal ak, ak rek nep bɨ ne okok ñek, bin bɨ okok kɨrop nonɨm lɨ ñɨlak. 42 Ñelak, ñɨbel ñɨbel, kɨrop kogi gak. 43 Bred kɨbsal dai dai ñɨb tɨrauñ gɨlak okok, Jisas bɨ ne okok wad dɨl yɨgel yɨgel, wad aknɨb umɨgan alaŋ ap ran jakak. 44 Tap ñɨŋlak ñɨn nɨbak, bɨ okok nep me, paip tausan amnak.
Jisas ñɨg kas ar ak taulɨg gɨ amnak
45 Pen magɨl nɨbak nep Jisas bɨ ne okok kɨrop agek, ñɨg magöb dɨl, Betsaida taun kɨd adaŋ amel nɨŋlɨg gɨ, Jisas sɨŋak mɨdɨl bin bɨ okok kɨrop ag yokek amnɨlak. 46 Ag yokɨl, dɨm gol mak alap kɨlan gɨl amɨl, God nop sobok gɨ mɨdek.
47-48 Kɨslɨm gɨnɨg gek magɨl ak, Jisas nep mɨdɨl nɨŋak, bɨ ne okok kɨri ñɨg magöb dɨl, ñɨg nab sɨŋak adaŋ amel nɨŋlɨg gɨ, yɨgen ak amelak pɨs ken apek, koslam ñɨg kas ar alaŋ parɨk yoklɨg gɨ amelak. Karɨp jɨn parɨkek won ak, Jisas ñɨg kas ar alaŋ bɨ ne mɨdelak sɨŋak amɨl, kɨrop tausak lɨl, amnɨg gek nɨŋlɨg gɨ, 49-50 nop ñɨg kas ar alaŋ sɨŋak amek ak nɨŋɨl, ak cɨp kaunan alap, agɨl, jel gek pɨrɨkɨl sɨk gaul gɨlak. Dai Jisas kɨrop agak, “Gos par ma nɨŋnɨmɨb! Yad nep apebin! Ma pɨrɨknɨmɨb!” agak. 51 Agɨl, ñɨg magöb mɨgan eyaŋ amek, yɨgen dek ak kɨr gak. Nɨg gek, Jisas ne titi gɨl nɨg gɨp, agɨl, gos par yɨb nɨŋlak. 52 Ne bred dɨl bin bɨ koŋai nep nonɨm lɨ ñak ak nɨŋlak ak pen ñɨn nɨbak Jisas nop nɨŋ dɨ tep ma gɨlak. 53 Pen ñɨg nab sɨŋak amɨl amɨl karɨp lɨm Genesaret amjakɨl, ñɨg magöb ak nag dɨ ñon gɨ lɨlak. 54 Ñɨg magöb sɨŋak kɨrɨg amel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ nɨb okok Jisas owɨp, agel nɨŋlɨg gɨ, 55 kasek karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ kɨd kɨd amɨl, bin bɨ tap gak okok kɨrop dam Jisas am mɨdek sɨŋak dapelak. 56 Ñɨn nɨb okok, Jisas karɨp tɨrɨg tɨroŋ okok aka taun okok aka karɨp lɨm yokop okok amjakek, bin bɨ tap gak okok kɨrop dap maker nab sɨŋak lɨl, Jisas nop neb neb gɨl aglak, “Nak mɨdek, bin bɨ tap gɨp okok, walɨj dai nep ak dɨ nɨŋel, kɨrop komɨŋ laŋ,” aglak. Jisas yau agek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ nop dɨ nɨŋlak okok kɨrop magɨlsek komɨŋ lak.