7
Tap cɨbur mɨdmagɨl nab adaŋ nɨb söŋ onɨgab ak nep me acɨr mɨdenɨgab
Bɨ Perisi ognap, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb ognap, Jerusalem nɨb apɨl, Jisas mɨdek sɨŋak nɨŋ mɨdɨl, kɨri nɨŋlak Jisas bɨ ne ognap, nɨpɨs nɨsed sɨkop asɨk mosɨk gɨ rep gɨl, ñɨnmagɨl ñɨg lɨ yokɨl nep tap ñɨbelɨgɨpal rek, ma gelak. (Perisi bɨ okok abe, Juda bin bɨ okok magɨlsek abe, nɨpɨs nɨsed sɨkop agelɨgɨpal rek nɨŋɨl, ñɨnmagɨl ñɨg lɨ yokɨl nep, tap ñɨbal. Maker nab sɨŋak am mɨdɨl, karɨp adɨk gɨ apɨl, ak rek nep ñɨg lɨ yokɨl nep, tap ñɨbal. Pen kap, tin cög, kapa, mɨj par kɨneb tap okok ak rek nep ñɨg lɨ yokɨl nep, tap ñɨbal. Tap nɨbak rek magɨlsek kɨl tep gɨpal.)
Nɨb ak, Jisas bɨ ne okok tap yokop ñɨŋlak ak nɨŋɨl, bɨ Perisi okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb okok abe, Jisas nop aglak, “Bɨ nak okok tari gɨnɨg, apɨs based sɨkop aglak rek, ñɨnmagɨl kɨri ak ñɨg lɨ yokɨl mer, yokop nep tap ñɨbebal?” aglak. Agelak, Jisas pen agak, “Nɨbi mɨnɨm tom agebɨm ak, Aisaia mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agɨl, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl agak,
‘Bin bɨ sɨŋ aul, God yɨb agon ar ameb apal ak
pen yokop mɨnɨm nep apal; yɨp mɨdmagɨl ma lɨpal.
God lo mɨnɨm ak ag ñobɨn, apal ak
pen bin bɨ mɨnɨm kɨri ke apal mɨnɨm ak nep ag ñebal.
Nɨb ak, yɨp sobok gɨl yɨb yad agel ar ma ameb.
Yokop mɨnɨm nep agebal,’ agak.
Ar nɨbak rek, nɨbi God mɨnɨm ag lak ak kɨrɨg gɨl, bin bɨ mɨnɨm kɨri ke apal ak dɨl, nap nased sɨkop agelɨgɨpal ar ak kɨsen gɨpɨm,” agak.
Jisas kɨrop kauyaŋ agɨl agak, “Nɨbi gos kɨd yɨk nɨŋɨl, God mɨnɨm ag lak ak dɨ ke okok yokɨl, gos magɨl nɨbi ke ak nep nɨŋ dɨl kɨsen gɨpɨm. 10 Mosɨs God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘Nanɨm nap agnɨmir rek nɨŋ dɨl, kɨrop dɨ tep gɨnɨmɨb; pen ñɨ pai ognap nonɨm nap kɨrop mɨnɨm mɨlɨk kal yapek agenɨgal ak, nɨbi kɨrop ñag pak lem kɨmlaŋ,’ agak. 11 Pen nɨbi mɨnɨm ar nɨbak yɨpɨd gɨl ma ag ñɨbɨm. Bɨ alap, nonɨm nap kɨrɨg gɨnɨgain, agnɨgab ak, kɨrop agnɨgab, ‘Ami bapi, yad tap tep ognap nɨrepe mal ñɨbnep ak pen mani nɨrep mal ñeb mani ak, mɨñi yad God nop ñɨnɨgain, apin ak me, mani nɨrep mal ñeb alap ma mɨdeb,’ agnɨgab. 12 Nɨg gel, nɨbi nɨŋɨl agnɨgabɨm, ‘Kɨri nɨg gɨpal ak, mɨnɨm ma mɨdeb,’ agnɨgabɨm. Nɨb agem, kɨri God Mɨnɨm ak kɨrɨg gɨl, tap tep ognap nonɨm nap kɨrop ma ñɨnɨgal. 13 Nɨb ak, gos magɨl nɨbi ke ak nep nɨŋɨl, kɨsen gɨl, bɨ kɨsen nɨb ognap sek ag ñem, kɨri pen ak rek nep bɨ kɨsen nɨb ognap ag ñel, ag ñɨ dam dapɨl gel nɨŋlɨg gɨ, God Mɨnɨm tap yokop rek dɨ ke okok yokpal. Pen nonɨm nap mɨnɨm agesin ak nep mer; nɨbi tap koŋai nep nɨg aknɨb rek nep gɨpɨm,” agak.
14 Jisas nɨb agɨl, bin bɨ koŋai nep mɨdelak okok kɨrop agek, ne mɨdek wagɨn sɨŋak apelak agak, “Mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨbi magɨlsek nɨŋɨl, mɨnɨm wagɨn tɨk nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 15 Nɨbi tap ñɨbem nab eyaŋ amnɨgab ak gac ma mɨdenɨgab; tap cɨbur mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ nɨb söŋ onɨgab ak nep gek, nɨbi acɨr sek mɨdenɨgabɨm. 16 Nɨbi bin bɨ gos tɨmɨd mɨdonɨmɨŋ okok, tɨmɨd lɨ nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agak.
17 Jisas nɨb agɨl, bin bɨ okok kɨrop kɨrɨg gɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amek, bɨ ne okok nop ag nɨŋlak, “Mɨnɨm sɨd tɨkɨl apan nɨbak, wagɨn ak tari?” aglak. 18 Agelak, agak, “Bin bɨ okok kɨri ma nɨpal rek, nɨbi ak rek nep ma nɨpɨm ar? Tap asɨk mosɨk gɨpal okok, abramek ñɨbel, cɨbur nab eyaŋ amnɨgab, God nɨŋɨp gac ma mɨdeb. 19 Pen tari: tap ñɨbal nɨb okok, mɨdmagɨl nab eyaŋ ma amnɨgab; cɨbur nab eyaŋ nep amek, cɨb sek kɨl yoknɨgal,” agak. Jisas mɨnɨm agak nɨbak, tap okok magɨlsek ñɨŋeb ak nep mɨdeb, asɨk mosɨk gep tap alap ma mɨdeb, agak.
20 Pen Jisas nɨb agɨl agak, “Gos tɨmel nab kɨri eyaŋ nɨb onɨgab ak me, bin bɨ acɨr sek mɨdenɨgal. 21 Bin bɨ okok nab kɨrop eyaŋ gos tɨmel apek nɨŋlɨg gɨ, kɨri gɨ tɨmel gɨl, tap si dɨl, cɨp ñagɨl, bin si bɨ si gɨl, 22 tap okok cɨn rek laŋ, agɨl, bin bɨ ognap gos tɨmel nɨŋɨl, mɨnɨm esek agɨl, mɨnɨm tɨmel agɨl, tap okok cɨn rek ma lɨp, agek, mɨlɨk yapek, bin bɨ ag juɨl, yɨb kɨri ke dap ranɨl, abramek gɨl, tɨmel gep gos nokɨm nɨŋɨl gɨpal. 23 Tap tɨmel gɨpal nɨb okok gos ke okok nɨb ma owɨp. Gos tɨmel nab kɨri eyaŋ nɨb onɨgab ak me gek, bin bɨ God udɨn yɨrɨk ar ne sɨŋak gac sek mɨdebal.
Bin alap, Jisas ne gek pai yad komɨŋ lɨnɨgab, agɨl, nɨŋ dak
(Mat 15:21-28)
24 Jisas karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, amɨl karɨp lɨm taun kɨb Taia ulep nɨb sɨŋak amnak. Amɨl, bin bɨ okok yɨp mɨñi ma nɨŋnɨmel, agɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan alap amɨl we gɨl mɨdek ak pen we gɨl mɨdonɨmɨŋ rek ma lak. 25 Bin alap, pai ne nop kɨjeki abaŋ ñagak ak me, Jisas owɨp, agel, ne amɨl Jisas mɨdek sɨŋak tob wagɨn nop sɨŋak kogɨm yɨmɨl, 26 Jisas nop neb neb gɨlɨg gɨ agak, “Pai yad kɨjeki abaŋ ñagɨp ak, ag söŋ yokek amnaŋ,” agak. Bin nɨbak ne Juda bin mer. Ne tɨk dolak karɨp lɨm Pönisia, bɨ karɨp lɨm Siria nɨb kod mɨdelɨgɨpal ak. 27 Pen nɨb agek, Jisas nop agak, “Ned ñɨ pai tap ñɨbel, kogi gɨnɨgab ak tep. Tap magɨl ñɨ pai ñeb ak dɨl, kain yoknɨgabɨn ak tep ma gɨnɨgab,” agak. 28 Agek, bin ak pen agak, “Bɨ Kɨb! Ak tep ageban ak pen ñɨ pai okok tap ñɨbel, dai dai okok abañ mok okok yapek, kain okok sek ñɨŋnɨgal,” agak. 29 Agek, Jisas mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl agak, “Nak nɨb apan ak, pai nak kɨjeki yɨpɨl sɨkɨl mɨdosɨp ak bɨr mɨs amɨb; nak amnoŋ,” agak. 30 Jisas nɨb agek, bin nɨbak adɨk gɨ amɨl nɨŋak, kɨjeki kɨrɨg mɨs amek, pai ne mɨj ar sɨŋak kapkap kɨn mɨdek.
Tɨmɨd mɨgan pɨlɨŋ gak bɨ alap Jisas gek, tɨmɨd wakak
31 Jisas karɨp lɨm taun kɨb Taia ulep nɨb sɨŋak kɨrɨg gɨl, amɨl karɨp lɨm taun kɨb Saidon ulep nɨb sɨŋak pakɨl, karɨp lɨm Dekapolis nab okok amɨl, Ñɨg Cöb Galili amnak. 32 Amjakek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok bɨ tɨmɨd pɨlɨŋ gak mɨnɨm ag tep ma golɨgɨp bɨ alap dapɨl, Jisas nop neb neb gɨl aglak, “Bɨ aul nop dɨ nɨŋek, komɨŋ laŋ,” aglak. 33 Agelak, Jisas bɨ nɨbak nop poŋ dɨl ke ke sɨŋak amɨl, ñɨnmagɨl par ne ak tɨmɨd mɨgan nop ak yokɨl, ñɨnmagɨl kɨñɨk ñagɨl, aleb nop ak dɨ nɨŋɨl, 34 seb kab alaŋ nɨŋɨl, ake lɨlɨg gɨ, “Epata!” agak. Mɨnɨm yɨb agɨl, “Epata,” agak ak, mɨnɨm wagɨn ak “Yɨkan,” agak. 35 Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, bɨ nɨbak tɨmɨd mɨgan ak pag yɨkɨl, aleb ne auan amek nɨŋlɨg gɨ, dai mɨnɨm yɨpɨd gɨl agak. 36 Jisas pen bin bɨ okok kɨrop agak, “Mɨnɨm nɨbak bin bɨ ognap kɨrop ma ag ñɨnɨmɨb,” agak. Mɨnɨm nɨbak mɨnɨm kɨlɨs gɨl agak ak pen kɨri amɨl kɨlɨs gɨl bin bɨ koŋai nep ag ñɨlak. 37 Mɨnɨm nɨbak ag ñelak bin bɨ nɨŋɨl wal yɨb agɨl aglak, “Jisas tap okok magɨlsek gosɨp tep yɨb gɨp. Ne bin bɨ tɨmɨd pɨlɨŋ gɨp okok gek, pag yɨkɨl, bin bɨ aleb mɨker gɨp okok gek mɨnɨm ag tep gɨpal,” aglak.