8
Jisas bin bɨ koŋai yɨb nep tap magɨl ñek ñɨŋlak
(Mat 15:32-39)
Ñɨn nab nɨb sɨŋak nep, bin bɨ koŋai nep ap mɨdel, tap magɨl ma mɨdek, Jisas bɨ ne okok sɨk agek apelak agak, “Yad bin bɨ sɨŋ aul kɨrop yɨmɨg nɨŋebin. Ñɨn omal nokɨm yad eip mɨdɨl, yokop mɨdebal. Kɨrop yuan nep ag yoken, ognap par okok nɨb opal rek, kanɨb nab okok amɨl, udɨn mɨmain dek, yap paknɨgal,” agak. Agek, bɨ ne okok aglak, “Mɨñ mab nep nab nɨb sɨŋ aul, tap magɨl akal nɨb dɨl ñɨn?” aglak. Agelak, Jisas agak, “Bred magɨl nɨbi titi gɨ rek mɨdeb?” agak. Agek aglak, “Aknɨb ar oŋɨd ak,” aglak. Nɨb agel, Jisas bin bɨ okok kɨrop agek, bɨsɨgel nɨŋlɨg gɨ, bred magɨl aknɨb ar oŋɨd nɨbak dɨl, God nop tep agɨl, tɨ paŋɨl, bɨ ne okok kɨrop ñek, kɨri pen dɨl, bin bɨ okok kɨrop nonɨm lɨ ñɨlak. Kɨbsal sɨkol bad alap dɨ mɨdelak ak, ak rek nep dɨl, God nop tep agɨl, bɨ ne okok kɨrop ñek, dɨl nonɨm lɨ ñɨlak. Ñel, ñɨbel ñɨbel kɨrop kogi gek, dai dai yepɨl yepɨl gɨlak okok, Jisas bɨ ne okok wad aknɨb ar oŋɨd ak yɨgel ap ran jakak.
Bɨ tap ñɨŋelak nɨb okok, po tausan rek. Jisas pen, bin bɨ nɨb okok kɨrop ag yokɨl, 10 bɨ ne okok eip ñɨg magöb dɨl, karɨp lɨm Dalmanuta amnɨlak.
Perisi bɨ ognap, “Tap ma gep rek alap gek nɨŋɨn,” aglak
(Mat 16:1-4; Luk 12:54-56)
11 Bɨ Perisi ognap Jisas nop neb neb gon, tari rek agnɨmɨŋ, agɨl, apɨl nop eip mɨnɨm ag amɨl apɨl gɨl aglak, “Tap ma gep rek alap seb kab ar alaŋ sɨŋak gek, cɨn nɨŋɨl, God nep ag yokek opan, agɨl nɨŋnɨgabɨn,” aglak. 12 Nɨb agel, Jisas ake lɨlɨg gɨ agak, “Bin bɨ mɨñi mɨdebal ñɨn aul, tari gɨnɨg apal, ‘Tap ma gep rek alap gek nɨŋɨn,’ apal? Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, nɨbep tap ma gep rek alap gen, ma nɨŋnɨgabɨm,” agak.
13 Nɨb agɨl, kɨrop kɨrɨg gɨl, bɨ ne okok eip ñɨg magöb dɨl, ñɨg cöb pɨs kɨd adaŋ amnɨlak.
Jisas, bɨ ne okok bin bɨ Perisi mɨnɨm esek kɨrop ma dɨnɨmel, agɨl, mɨnɨm sɨd tɨkɨl agak
(Mat 16:5-12)
14 Pen bɨ ne okok saköl gɨl, bred koŋai mer, magɨl nokɨm alap nep dɨ ñɨg magöb ar ak lɨl, dad amnɨlak. 15 Nab okok amlɨg gɨ, Jisas kɨrop agak, “Perisi yɨs kɨri ak abe, Herod yɨs ne ak abe, nɨŋ tep gɨnɨmɨb,” agak.
16 Nɨb agek, bɨ ne okok kɨri ke ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Bred magɨl ognap sek ma dopɨn rek ageb,” aglak. 17 Jisas pen kɨri aglak nɨbak ke nɨŋɨl agak, “Tari gɨnɨg bred magɨl ma dopɨn, agɨl, agebɨm? Nɨbi mɨnɨm nɨŋɨl, wagɨn ak ma nɨpɨm ar? 18 Udɨn lak ak ma nɨpɨm? Tɨmɨd lak ak ma nɨpɨm? Aka nɨŋɨl saköl gɨpɨm? 19 Bɨ paip tausan mɨdelak ñɨn ak, bred magɨl aknɨb mamɨd alaŋ tɨ paŋ gɨ ñen, ñɨbɨl dai dai yepɨl yepɨl gɨlak okok, wad titi gɨ rek yɨpek?” agak. Agek aglak, “Wad aknɨb umɨgan alaŋ yɨgnok,” aglak. 20 Nɨb agelak agak, “Pen bɨ po tausan mɨdelak ñɨn ak, bred magɨl aknɨb ar oŋɨd ak tɨ paŋ gɨ ñen, ñɨbɨl dai dai yepɨl yepɨl gɨlak okok, wad titi gɨ rek yɨpek?” agak. Agek aglak, “Wad aknɨb ar oŋɨd ak yɨgnok,” aglak. 21 Agelak agak, “Nɨbi mɨnɨm nɨŋɨl, wagɨn ak ma nɨpɨm ar?” agak.
Udɨn kwoi gak bɨ alap Jisas gek, udɨn ñɨl nɨŋak
22 Pen kɨri Betsaida taun amjakel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ognap bɨ udɨn kwoi gak alap dapɨl, Jisas nop neb neb gɨl aglak, “Nop dɨ nɨŋan,” aglak. 23 Agelak, Jisas bɨ udɨn kwoi nɨbak nop ñɨnmagɨl kɨd ak dɨl, poŋ dɨl karɨp tɨrɨg tɨroŋ gol sɨŋak amɨl, udɨn nop ak kɨñɨk ñagɨl, nop dɨ nɨŋɨl, agak, “Udɨn nak tap ognap nɨŋeban aka?” agak. 24 Agek agak, “Yau. Bin bɨ okok nɨŋebin ak, pen mab bɨd rek okok gɨ tagebal,” agak.
25 Agek, Jisas kauyaŋ udɨn magɨl nop dɨ nɨŋek, dai komɨŋ lek tap okok magɨlsek nɨŋ tep yɨb gak. 26 Pen Jisas bɨ nɨbak nop agak, “Kauyaŋ adɨk gɨ karɨp tɨrɨg tɨroŋ bin bɨ mɨdebal kɨdadaŋ ma amnɨmɨn; karɨp nak yɨpɨd gɨl amnoŋ,” agak.
Pita Jisas nop agak, “Nak nep me Mesaia ak,” agak
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Jisas bɨ ne okok eip karɨp tɨrɨg tɨroŋ taun kɨb Sisaria Pilipai maŋ sɨŋak amnɨlak. Kanɨb nab sɨŋak amlɨg gɨ kɨrop agak, “Bin bɨ okok, yɨp bɨ an agɨl nɨŋebal?” agak. 28 Agek aglak, “Bin bɨ ognap nep Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak, agebal; ognap Ilaija, agebal; ognap bɨ God mɨnɨm agep ke nɨb alap, agebal,” aglak. 29 Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨbi ke pen yɨp bɨ an, agɨl, nɨpɨm?” agak. Agek, Pita agak, “Nak nep me Mesaia ak,” agak. 30 Agek, Jisas agak, “Nɨbi bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm nɨbak ma ag ñɨnɨmɨb,” agak.
Jisas agak, “Yad kɨmɨl kauyaŋ warɨknɨgain,” agak
(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Jisas pen wagɨn gɨl bɨ ne okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ agak, “Bɨ Ñɨ ne yur kɨb yɨb dɨnɨgab. Bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb okok abe, nop nɨŋel, mɨlɨk yapek, ñag pak lel, ne kɨmɨl, ñɨn omal mɨdɨl, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab,” agak. 32 Jisas mɨnɨm nɨbak mɨseŋ agek, Pita nɨŋek, tep ma gek, Jisas nop dam gol sɨŋak amɨl, nop ag gɨlɨg gɨ agak, “Mɨnɨm nɨbak rek ma agan,” agak. 33 Pen Jisas adɨk gɨl, bɨ ne okok kɨrop nɨŋɨl, Pita nop agak, “Seten! Nak kɨd yad okok amnoŋ! God gos ñeb rek ma ageban; bin bɨ okok gos nɨpal rek nep nɨŋɨl ageban,” agak.
34 Nɨb agɨl, bɨ ne okok abe, bin bɨ koŋai nep mɨdelak okok abe, sɨk agek, wagɨn sɨŋak apelak agak, “Bin bɨ an an yad eip mɨdenɨmel okok, tap tari lɨm dai ar wagɨn aul gos kɨb nɨpal ak kɨrɨg gɨl, mɨb goŋ kɨri ke gos kɨb nɨpal ak kɨrɨg gɨl, mab kros dɨ ka gɨl yɨp kɨsen gɨnɨmel. 35 Bin bɨ, Jisas nop nɨŋ dɨ mɨdon, tep ma gɨnɨgab agɨl nɨŋnɨgal bin bɨ okok, pɨs nep ap yap paknɨgal. Pen bin bɨ, Jisas nop nɨŋ dɨl, mɨnɨm tep ne nɨŋ dɨ mɨdon, cɨnop gɨ tɨmel genɨgal ak, mɨnɨm ma mɨdeb agɨl gel amnɨgab bin bɨ okok, God gek per nep per nep komɨŋ mɨdenɨgal.
36 “Pen bin bɨ, tap tep lɨm dai ar wagɨn aul koŋai nep dɨn, ag gos nɨpal bin bɨ okok, karɨp lɨm wagɨn aul mɨdeb tap okok magɨlsek dɨnɨgal ak pen komɨŋ per mɨdep won ak ma dɨnɨgal. 37 Tap tep okok magɨlsek dam sɨkim gɨl, komɨŋ per mɨdep won ak taunɨmel rek ma lɨp.
38 “Mɨñi ñɨn nɨbaul bin bɨ kɨri bin si bɨ si gɨl, tap si tap tɨmel gɨlɨg gɨ mɨdebal ak, bin bɨ an, yɨp abe mɨnɨm yad abe nabɨŋ gɨnɨgab, kɨsen Bɨ Ñɨ ne Nap melɨk tep aknɨb ke dɨl, ejol sɨŋ okok sek apenɨgab ñɨn ak, ne bɨ nɨbak nop ak rek nep nabɨŋ gek, ‘Nop ma nɨpin,’ agnɨgab,” agak.