9
Pen Jisas nɨb agɨl, mɨnɨm alap agak, “Yad nɨbep mɨnɨm nɨŋɨd agebin, nɨbi bin bɨ mɨdebɨm sɨŋ aul ognap komɨŋ mɨdem nɨŋlɨg gɨ, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn ak, kɨlɨs kɨb sek apek nɨŋnɨgabɨm,” agak.
Jisas mɨb goŋ ne ak ke yɨb lak
(Mat 17:1-12; Luk 9:28-36)
Pen kɨsen ñɨn aknɨb kagol oŋɨd ak mɨdɨl, Jisas ne Pita Jems Jon kɨrop yakam poŋ dɨl, karɨp lɨm bin bɨ ma mɨdelak dɨm yɨrɨk alaŋ alap kɨlan gɨ amnɨlak. Amɨl, Jisas nop nɨŋel nɨŋlɨg gɨ, mɨb goŋ ne ak ke yɨb lak. Walɨj ne ak tɨd tep ke yɨb lɨl, mɨmelɨk yɨb gak. Pen bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul alap walɨj ognap ñɨg lɨl ulɨk malɨk gel, tɨd nɨbak rek lɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Pen magɨl nɨbak nɨŋlak, Ilaija eip Mosɨs eip apɨl Jisas eip mɨnɨm ag mɨderek. Kɨri nɨŋɨl, Pita Jisas nop agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, cɨn tep yɨb apɨl sɨŋaul mɨdobɨn! Nɨb ak, cɨn karɨp badak bad omal nokɨm gɨn; nep alap, Mosɨs nop alap, Ilaija nop alap,” agak. Kɨri pɨrɨkelak rek me, Pita gos nɨŋ tep gɨl mer, abramek nɨb agak.
Pen kɨmi bad alap apɨl, kɨrop dɨ yɨpɨl yokek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm alap kɨmi nab nɨb sɨŋak agak, “Alek Ñɨ mɨdmagɨl yad yɨb. Mɨnɨm agnɨgab rek nɨŋɨm,” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, kɨri nɨŋ padɨklɨg gɨ nɨŋlak, bɨ nɨb omal ma mɨderek; Jisas nep mɨdek.
Pen kɨri dɨm alaŋ kɨrɨg gɨl, mak eyaŋ ap yaplɨg gɨ, Jisas agak, “Dɨm aul aposɨn tap gosɨp nɨŋesɨm ak, mɨñi bin bɨ ognap kɨrop ma ag ñɨnɨmɨb. Kɨsen Bɨ Ñɨ ne kɨmɨl warɨknɨgab ñɨn ak nep mɨseŋ ag ñɨnɨmɨb,” agak. 10 Agek, bɨ ne okok bin bɨ ognap kɨrop ma ag ñɨlak; kɨri ke nep ag nɨŋ ag nɨŋ gɨl aglak, “Kɨmɨl warɨknɨgain, agɨp ak, mɨnɨm wagɨn ak tari?” aglak. 11 Nɨb agɨl, Jisas nop ag nɨŋɨl aglak, “Bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok tari gɨnɨg apal, ‘Ilaija ned onɨgab,’ apal?” aglak. 12 Agelak, Jisas agak, “Nɨŋɨd apal. God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Ilaija ned apɨl tap okok gɨ jɨn gɨnɨgab,’ aglak. Pen God Mɨnɨm ak mɨnɨm alap ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Bin bɨ okok Bɨ Ñɨ ne nop kɨd ñɨl, nop yur kɨb ñɨnɨgal,’ aglak mɨnɨm ak, tari gɨnɨg nɨg aglak, agɨl nɨpɨm? 13 Pen Ilaija aglak nɨbak, kɨsen onɨgab, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Ne bɨr owak nɨŋɨl gos kɨri ke nɨŋɨl nop abramek gɨ tɨmel yɨb gɨlak. Nɨb ak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl, nop gɨnɨgal, aglak rek nep gɨlak,” agak.
Kɨjeki ñɨ sɨkol alap abaŋ ñagak ak, Jisas ag mɨs yokak
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Pen kɨri ban eyaŋ amɨl nɨŋlak, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ ognap, Jisas bɨ ne aknɨb ajɨp okok eip pen pen ag mɨdel nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ koŋai nep apɨl, kɨrop pɨŋɨl kos kos gɨ mɨdelak. 15 Nɨg gɨ nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas apjakek, bin bɨ ap mɨdelak okok nop nɨŋɨl, wal agɨl, amɨl nop ag wasu dɨlak.
16 Jisas bɨ ne okok kɨrop ag nɨŋɨl agak, “Tari gɨnɨg pen agek pen agek gesɨm?” agak. 17 Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, bɨ alap bin bɨ mɨdelak nab nɨb sɨŋak agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Ñɨ yad ak, kɨjeki abaŋ ñagek, mɨnɨm ma geb. 18 Ñɨn ognap nop tapɨn gek, ap yap pakɨl, kɨñɨk kobkob kosɨb masɨb apɨl, meg sɨp yɨmɨl, ñɨnmagɨl tob mɨb goŋ yɨñ gɨl gɨp. Per nɨg gek gek me, dopin ak pen bɨ nak okok kɨrop agen, kɨjeki ak ag yok mer nɨŋɨl kɨrɨg gɨpal,” agak.
19 Nɨb agek, Jisas kɨrop agak, “Nɨbi bin bɨ mɨñi mɨdebɨm aul God nop nɨŋ dɨ kɨlɨs ma gɨpɨm. Mɨnek akal nop nɨŋ dɨl, tap nɨb okok ke gɨnɨgabɨm? Mɨnɨm per agen nɨpɨm ak, titi gɨl mɨnɨm kɨl sek alap agen nɨŋnɨgabɨm? Ñɨ nɨbak dad mɨdebin aul dowɨm!” agak. 20 Agek, dam Jisas mɨdek wagɨn sɨŋak dapel, kɨjeki ñɨ nɨbak nop abaŋ ñagak ak, Jisas nop nɨŋɨl, ñɨ ak nop gek, ap yap pakɨl, adɨk madɨk gɨlɨg gɨ, kɨñɨk kobkob kosɨb masɨb apɨl yowak. 21 Nɨg gek, Jisas ñɨ nɨbak nap nop ag nɨŋɨl agak, “Tap nɨbak ñɨn akal rek gak?” agak. Agek agak, “Bɨrarɨk nep ñɨ sɨkol won ak nep gak. 22 Kɨjeki nɨbak, nop per ñag pak lin, agɨl, mab yɨneb nab okok abe, ñɨg nab okok abe dɨ yokeb. Nɨb ak, cɨrop apɨl yɨmɨg nɨŋɨl, tap nɨbak ag yokep rek lonɨmɨŋ ak, ag yokan,” agak. 23 Agek, Jisas agak, “Yɨp tari gɨnɨg, ‘Ag yokep rek lonɨmɨŋ ak, ag yokan,’ agɨl ageban? Ag nɨŋnɨgain rek gɨnɨgab, ag gos nɨŋnɨgan ak, ag nɨŋnɨgan ak rek gɨnɨgab,” agak. 24 Agek, ñɨ nap ak kasek nep agak, “Nep nɨŋ debin; nɨg gɨnɨgan, agɨl, gos ak nɨŋebin ak pen gos omal nɨŋnɨm rek lɨp ak, yɨp gos tep ñek nɨŋɨl yad pɨs nep nɨŋ dɨnɨm,” agak.
25 Pen bin bɨ koŋai nep, apɨl mal Jisas eip mɨdelak sɨŋak, pɨg gɨ rɨkɨd ag apelak nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨjeki ak nop agak, “Nak kɨjeki, bin bɨ gek tɨmɨd saköl ñagek mɨnɨm ma apal ak, nep agebin, ñɨ pɨyak nop kɨrɨg gɨl, pɨs nep amɨl, kɨsen kauyaŋ ma adɨk gɨ onɨmɨn!” agak. 26 Agek, kɨjeki nɨbak gaul kɨb gɨl, söŋ amnɨg gɨl, ñɨ ak nop gek, ap yap pakɨl, jep jep dɨ wös gek, bin bɨ koŋai nep aglak, “Bɨr kɨmɨb,” aglak. 27 Nɨb aglak ak pen Jisas ñɨnmagɨl kɨd ne ak dɨl, nop dɨ warɨk ñek, warɨk komɨŋ mɨdek. 28 Kɨsen Jisas karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl, bɨ ne okok eip kɨri nep mɨdlɨg gɨ, nop aglak, “Tari gɨnɨg cɨn kɨjeki nɨbak nop ag yok mer nɨpɨn?” aglak. 29 Agelak, Jisas agak, “Kɨjeki nɨbak rek yokop ma ag yoknɨgal; God nop sobok gel me, mɨs amnɨgal. Mer ak, mɨs ma amnɨgal,” agak.
Jisas kauyaŋ, “Kɨmɨl warɨknɨgain,” agak
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)
30-31 Jisas bɨ ne okok poŋ dɨl, karɨp lɨm nɨbak kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm Galili nab sɨŋak amlɨg gɨ, bɨ yad okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨ tep gɨnɨm, agɨl, kapkap we gɨl mɨdlɨg gɨ, kɨrop ag ñolɨgɨp. Kɨrop ag ñɨl agak, “Bɨ Ñɨ ne nop mɨmɨg gɨl bɨ ognap kɨrop ñek, nop ñag pak lel, kɨmɨl, ñɨn omal mɨdɨl, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab,” agak. 32 Ne nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm wagɨn nɨbak tari, agɨl, nop ag nɨplap ak pen pɨrɨkɨl, ma ag nɨŋlak.
Yad nep bɨ kɨb mɨdebin, agɨl, mɨnɨm pen pen aglak
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33-34 Pen kanɨb nab sɨŋak amlɨg gɨ, Jisas bɨ ne okok, “Yad nep bɨ kɨb, nak bɨ kɨb mer,” aglɨg gɨ, pen pen agel amnak. Amɨl Kapaneam amjakɨl, karɨp mɨgan eyaŋ ak amɨl, Jisas kɨrop ag nɨŋɨl, agak, “Kanɨb nab sɨŋak aplɨg gɨ, mɨnɨm tari agem aposɨp?” agak. Agek, bɨ ne okok mɨnɨm nɨbak ag nɨŋlɨg gɨ apelak ak nɨŋɨl, nabɨŋ gek, pen ma ag ñɨlak. 35 Ma ag ñelak, Jisas am bɨsɨg gɨl, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨrop agek apelak agak, “Bin bɨ pobɨŋ mɨdenɨmel okok, bin bɨ yokop wög gɨ ñɨbal rek mɨdɨl, bin bɨ ognap kɨrop magɨlsek wög gɨ ñɨnɨmel,” agak. 36 Nɨb agɨl, ñɨ pai sɨkol alap dapɨl mɨdelak nab sɨŋak lɨl, kaig gɨlɨg gɨ, agak, 37 “Bin bɨ yɨp nɨŋ dɨl, ñɨ pai sɨkol aul rek nokɨm alap dɨ tep gɨnɨgal ak, ñɨ ak nop nep mer, yɨp abe dɨnɨgal. Pen yɨp dɨnɨgal ak, yɨp nep mer, Bapi yɨp ag yokek onek ak nop abe dɨnɨgal,” agak.
Bin bɨ kaual maual cɨn ma gɨnɨgal okok, kɨri bin bɨ nɨŋeb cɨn
(Luk 9:49-50)
38 Pen Jon Jisas nop agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Bɨ alap yɨb nep agɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk ag söŋ ag yokek, cɨn nɨŋɨl nop agnok, ‘Nak bɨ cɨn eip jɨm ñɨl ma tageban ak, nɨg ma gɨnɨmɨn,’ agnok,” agak. 39 Agek, Jisas nop pen agak, “Nop tari gɨnɨg mer apek? Bin bɨ yɨp gos nɨŋɨl, yɨb yad agɨl, tap ma gep rek ognap gɨnɨgal okok, kɨsen adɨk gɨl yɨp mɨnɨm tɨmel ma agnɨgal. 40 Bin bɨ kaual maual cɨn ma gɨnɨgal okok, kɨri bin bɨ nɨŋeb cɨn. 41 Pen nɨŋɨm! Bin bɨ an an, nɨbep Jisas bɨ ne, agɨl, ñɨg mɨl ñel ñɨŋnɨgabɨm ak, God kɨrop dɨ tep gɨnɨgab,” agak.
Gɨ tɨmel gɨjɨn rek lɨp, agɨl, nɨŋ tep gɨnɨmɨb
(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 “Pen bin bɨ ognap apɨl, ñɨ pai yɨp nɨŋ debal okok, kɨrop tap si tap tɨmel ar ak gɨ yomel, kɨri gos yɨp ak saköl gɨl, tap si tap tɨmel gɨnɨgal. Bin bɨ nɨg gɨnɨg genɨgal ak, ned kab kɨb alap kɨŋam ak nag dɨ lɨ tɨbɨkɨl, dam ñɨg solwara nab sɨŋak yokplap ak tep. Pen komɨŋ mɨdɨl, nɨg gɨ tɨmel gɨnɨgal ak, yur kɨb yɨb dɨnɨgal,” agak.
43 Jisas nɨb agɨl agak, “Ñɨnmagɨl alap gek, nɨbi tap si tap tɨmel gɨnɨg gebɨm ak, ñɨnmagɨl pɨs kɨd nɨb ak tɨb gɨ rɨk gɨ yokem, pɨs kɨd ak nep mɨdonɨmɨŋ. Nɨg gɨl, tap si tap tɨmel nɨbak ma gɨnɨgabɨm rek, komɨŋ amnɨgabɨm. Pen ñɨnmagɨl omalgɨl mɨdek, gɨ tɨmel gɨl, karɨp lɨm Hel, mab per nep yɨn mɨdeb sɨŋak amnɨgabɨm. 44 Karɨp lɨm nɨbak,
‘kɨrop kɨsoi per nep lɨ mɨdlɨg gɨ,
mab yɨn nep mɨdenɨgab.’
45 “Tob kɨd ak, ak rek nep. Tob kɨd alap gek, nɨbi tap si tap tɨmel gɨnɨg gebɨm ak, tob kɨd pɨs nɨbak tɨb gɨ rɨk gɨ yokem, pɨs kɨd ak nep mɨdonɨmɨŋ. Nɨg gɨl, tap si tap tɨmel nɨbak ma gɨnɨgabɨm rek, komɨŋ amnɨgabɨm. Pen tob omalgɨl mɨdek, gɨ tɨmel gem, nɨbep karɨp lɨm Hel, mab ke yɨneb ak yokek, yur kɨb dɨnɨgabɨm. 46 Karɨp lɨm nɨbak,
‘kɨrop kɨsoi per nep lɨ mɨdlɨg gɨ,
mab yɨn nep mɨdenɨgab.’
47 Udɨn magɨl ak, ak rek nep. Udɨn magɨl alap gek, nɨbi tap si tap tɨmel gɨnɨg gebɨm ak, udɨn magɨl pɨs nɨb kɨd ak tɨg gɨlɨg gɨ yokem, pɨs kɨd ak nep mɨdonɨmɨŋ. Nɨg gɨl, tap si tap tɨmel nɨbak ma gɨnɨgabɨm rek, God karɨp lɨm ne sɨŋak amnɨgabɨm. Pen udɨn magɨl omalgɨl mɨdek, gɨ tɨmel gem, nɨbep karɨp lɨm Hel, mab ke yɨneb ak yokek, yur kɨb dɨnɨgabɨm. 48 Karɨp lɨm nɨbak,
‘kɨrop kɨsoi per nep lɨ mɨdlɨg gɨ,
mab yɨn nep mɨdenɨgab.’
49 “Gam wak nawöj mab dagɨlel yɨn dek tep lɨnɨgab ak rek, God ne bin bɨ magɨlsek kɨrop nɨg aknɨb rek nep gɨnɨgab.
50 “Dek sol tap dek kal tep yɨb ak pen dek kal ne ak amek, titi gɨl gem, kauyaŋ dek kal gɨnɨgab? Nɨb ak, nɨbi bin bɨ dek kal rek mɨdɨl, bin bɨ ognap mɨdmagɨl lɨl eip kapkap mɨdenɨmɨb,” agak.