10
“Bin ag yokep aka mer?” aglak
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)
Jisas Kapaneam kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm Judia nab okok amɨl, am ñɨg Jodan juɨl, pɨs kɨd adaŋ amnak. Bin bɨ okok nɨŋɨl, ap mogɨm gelak nɨŋɨl ne per golɨgɨp rek kɨrop mɨnɨm ag ñak.
Bɨ Perisi ognap, Jisas tari rek agnɨgab, agɨl, apɨl, nop ag nɨŋɨl aglak, “Lo mɨnɨm tari rek mɨdeb? Bɨ okok bin dɨl, ag yoknɨg, ag yoknɨgal aka?” aglak. Agelak, Jisas pen agak, “Mosɨs God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, nɨbep mɨnɨm tari agak?” agak. Agek aglak, “Mosɨs agak, ‘Bin ag yoknɨg, “Nep ag yokebin,” agɨl, mɨj bad alap ñu kɨl tɨkɨl nop ñɨl, ag yoknɨmɨŋ,’ agak,” aglak. Agelak, Jisas agak, “Nɨŋɨd agebɨm ak pen wös rek God ne bɨ nɨg gɨnɨgal agɨl ma gos nɨŋak. Mosɨs nɨbep God mɨnɨm ag ñek, nɨbi kasek ma dɨpɨm ak me, ne lo mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkak. Pen God karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok gɨ lak ñɨn ak, bɨ gɨ lɨl, bin gɨ lɨl, gak. Ar nɨbak me, bɨ okok nonɨm nap sɨkop eip mɨdɨl, amɨl bin dɨl, kɨrop kɨrɨg gɨl, kɨri ber mal jɨm ñɨl kɨner nɨŋlɨg gɨ, mɨb goŋ nokɨm lɨnɨgab. Kɨsen ke ke mer, jɨm ñɨl nep mɨdenɨgair. God agek, bɨ bin dɨl mɨb goŋ par nokɨm lɨnɨgab nɨbak, bɨ ognap amɨl kɨrop ag pak asɨk ke ke ma lɨnɨmel,” agak.
10 Nɨb agɨl, bɨ ne okok eip kauyaŋ karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl, Jisas nop mɨnɨm ar nɨbak kauyaŋ ag nɨŋelak. 11 Jisas agak, “Bɨ alap bin dɨl, ag yokɨl, amɨl bin kɨsen nɨb alap dɨnɨgab ak, God udɨn yɨrɨk ne sɨŋak ne bin si dep bɨ. 12 Bin ak, ak rek nep, bɨ dɨl, kɨrɨg gɨl, amɨl bɨ kɨsen nɨb dɨnɨgab ak, ne bɨ si dep bin,” agak.
Jisas ñɨ pai sɨkol okok kɨrop dɨ kaig gɨl, ñɨnmagɨl ne nabɨc kɨrop ar alaŋ lak
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Bin bɨ ognap, Jisas ñɨ pai cɨn okok dɨ nɨŋaŋ, agɨl, dapelak, pen bɨ ne okok kɨrop ag gelak. 14 Nɨb agelak, Jisas nɨŋek, mɨlɨk yapek, agak, “Ñɨ pai sɨkol okok kɨrɨg gem, yɨp olaŋ. God karɨp lɨm ak ñɨ pai sɨkol nɨb okok rek mɨdebal. 15 Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ okok, ñɨ pai sɨkol okok God karɨp lɨm ar alaŋ mɨnɨm ak nɨŋ dɨpal rek ma nɨŋ dɨnɨgal ak, God karɨp lɨm ne sɨŋak ma amnɨgal,” agak. 16 Nɨb agɨl, ñɨ pai sɨkol okok kɨrop dɨ kaig gɨl, ñɨnmagɨl ne nabɨc kɨrop ar alaŋ lɨl agak, “God nɨbep kod mɨdonɨmɨŋ,” agak.
Bɨ tap koŋai mɨdek alap
(Mat 19:16-22; Luk 18:18-23)
17 Pen Jisas amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ alap pɨg gɨ rɨkɨd ag apɨl, Jisas mɨdek wagɨn sɨŋak kogɨm yɨmɨl, agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ tep! Yad tari gɨl per mɨdep ak dɨnɨgain?” agak. 18 Agek, Jisas agak, “Yɨp tari gɨnɨg, ‘Bɨ tep,’ ageban? Bin bɨ alap tep ma mɨdebal; God nokɨm me tep mɨdeb. 19 Pen nak God lo mɨnɨm ak nɨpan: ‘Cɨp ma ñagnɨmɨb; bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb; tap si ma dɨnɨmɨb; mɨnɨm kɨb agɨl tom ma agnɨmɨb; mɨnɨm tom agɨl bin bɨ ognap tap kɨrop okok ma pɨlɨ gɨ dɨnɨmɨb; nanɨm nap agnɨmir ar ak (rek nep) nɨŋɨl, kɨsen gɨnɨmɨb,’ ” agak.
20 Jisas nɨb agek, bɨ nɨbak Jisas nop agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Yad kapaŋ apɨc nep mɨdɨl, lo mɨnɨm nɨb okok magɨlsek nɨŋlɨg gɨ mɨdebin,” agak. 21 Agek, Jisas nop nɨŋɨl, mɨdmagɨl lɨl, agak, “Nak tap nokɨm alap nep ma gɨpan. Nak amɨl, tap nak tari tari mɨdeb okok magɨlsek sɨkim gɨl, mani dɨl, bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop ñɨnɨmɨn. Nɨg gɨl me, tap tep nak ak mɨdenɨgab God karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak. Apin rek gɨl, apɨl, yad eip tagor,” agak. 22 Nɨb agek, bɨ nɨbak tap ne koŋai mɨdek rek, cɨb gek, gos par yɨb lɨlɨg gɨ amnak. 23 Jisas bɨ ne okok kɨrop nɨŋ padɨklɨg gɨ agak, “Bin bɨ tap koŋai mɨdenɨgab okok koslam yɨb God bin bɨ ne mɨdel, kɨrop dɨl karɨp ne sɨŋak kod mɨdenɨgab,” agak. 24 Nɨb agek, bɨ ne okok mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, gos par nep nɨŋel nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨrop kauyaŋ agak, “Ñɨ pai yad sɨŋ aul, mɨnɨm agebin aul nɨŋɨm. God karɨp lɨm ak koslam ameb rek mɨdeb! 25 Kaj kamel okok ñu mauöl nag yokpal mɨgan ak amnɨg, amnɨgal ak pen bin bɨ kɨlnok kɨbap mani tap okok koŋai mɨdeb okok, God karɨp lɨm ne sɨŋak koslam yɨb amnɨgal,” agak.
26 Jisas nɨb agek, bɨ ne okok wal yɨb agɨl, pen ag nɨŋek pen ag nɨŋek gɨl aglak, “Nɨb ak, bɨ an rek komɨŋ per mɨdep won ak dɨnɨmɨŋ?” aglak. 27 Agelak, Jisas kɨrop nɨŋlɨg gɨ agak, “Bin bɨ okok kɨri ke gɨnɨmel rek ma lɨp; God nep me tari tari gɨnɨg, gɨnɨmɨŋ rek nep mɨdeb,” agak. 28 Pen Pita Jisas nop agak, “Nɨŋan! Cɨn nak eip taglɨg gɨ, tap cɨn okok magɨlsek kɨrɨg gɨpɨn,” agak.
29 Agek, Jisas agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ yɨp gos nɨŋɨl, mɨnɨm tep yad wög ak gɨnɨg, karɨp lɨm kɨri kɨrɨg gɨl aka, nɨnai nɨmam kɨri okok kɨrɨg gɨl aka, nonɨm kɨri okok kɨrɨg gɨl aka, ñɨ pai kɨri okok kɨrɨg gɨl aka, wög dai kɨri okok kɨrɨg gɨl, wög yɨp genɨgal ak, 30 God kɨrop dɨ rep gɨnɨgab. Kɨrop kod mɨdek, lɨm dai ar wagɨn aul mɨdenɨgal ñɨn ak, karɨp, nɨnai nɨmam, nonɨm, ñɨ pai, wög dai kɨri koŋai yɨb mɨdenɨgab. Pen ñɨn ognap bin bɨ ognap okok, kɨri bin bɨ yad eip mɨdebal ak nɨŋɨl, kɨrop gɨ tɨmel gɨnɨgal. Kɨsen pen God kɨrop dam karɨp lɨm ne sɨŋak dad amek, ne eip per nep mɨdenɨgal. 31 Pen bin bɨ mɨñi ned amebal okok, kɨsen koŋai nep kɨd ken yɨb okok mɨdenɨgal. Pen bin bɨ mɨñi kɨd ken yɨb okok mɨdebal okok, kɨsen koŋai nep ned am mɨdenɨgal,” agak.
Jisas kauyaŋ, “Kɨmɨl warɨknɨgain,” agak
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)
32 Pen kɨri Jerusalem amlɨg gɨ, Jisas ned gak; bɨ ne okok kɨsen gɨl, gos par par nɨŋlɨg gɨ amelak nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ kɨsen apelak okok nɨŋɨl pɨrɨklak. Jisas pen bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok kɨrop nep poŋ dɨl, gol sɨŋak amɨl, tap tari nop gɨnɨg gak ak kauyaŋ kɨrop ag ñak. 33 Jisas agak, “Cɨn Jerusalem amon nɨŋlɨg gɨ, bɨ alap Bɨ Ñɨ ne nop kain gɨ dam, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, ñɨnmagɨl kɨrop ñek, nop mɨnɨm kɨb agɨl, ‘Bɨ nɨbaul nop ñag pak lep,’ agɨl, dɨ bɨ Juda mer okok kɨrop ñɨnɨgal. 34 Ñel, nop ag juɨl, kɨñɨk ñagɨl, nag dɨ pakɨl, dam pɨs nep ñag pak lel kɨmnɨgab. Pen ñɨn omal mɨdɨl, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨknɨgab,” agak.
Jems eip Jon eip bɨ kɨb mɨdor, ag gos ak nɨŋrek
(Mat 20:20-28)
35 Sebedi ñɨ ne omal, Jems eip Jon eip apɨl Jisas nop agrek, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, cɨr mal nep mɨnɨm alap ag nɨŋor, nak yau agɨl gɨnɨgan ak tep,” agrek. 36 Nɨb agerek, Jisas kɨrop agak, “Nɨri yɨp ag nɨŋnɨg gebir nɨbak, yad nɨrep tari gɨnɨm?” agak. 37 Agek agrek, “Kɨsen nak melɨk tep ke sek mɨdɨl, karɨp lɨm magɨlsek kiŋ rek kod mɨdenɨgan ñɨn ak, cɨrop mal, bɨ alap dɨ ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs kɨd nak ar lɨl, bɨ alap dɨ ñɨnmagɨl aŋɨdken pɨs kɨd nak ar lek, bɨsɨg mɨdojɨr,” agrek. 38 Nɨb ager, Jisas agak, “Nɨri mal nɨŋ rep gɨl ma agebir. Ñɨg sɨlek yad ñɨŋnɨgain ak nɨri mal ak rek nep ñɨŋnɨgair? Yad ñɨg paknɨgain ak, nɨri mal ak rek nep paknɨgair?” agak. 39 Agek, “Yau, nɨg gɨnɨgabɨr,” agrek. Agerek, Jisas agak, “Nɨŋɨd agebir. Ñɨg yad ñɨŋnɨgain ak, nɨri mal ak rek nep ñɨŋnɨgair; ñɨg paknɨgain ak, nɨri mal ak rek nep paknɨgair ak pen 40 ñɨnmagɨl yɨpɨd ken pɨs kɨd yad bɨ an mɨdenɨgab, ñɨnmagɨl aŋɨdken pɨs kɨd yad bɨ an mɨdenɨgab ak yad ma agnɨgain; ak Bɨñen tap ne; ne ke nɨŋɨp rek gɨnɨgab,” agak.
41 Pen Jisas bɨ ne aknɨb wajrem alaŋ mɨnɨm nɨbak nɨŋel, kɨrop mɨlɨk yapek, Jems Jon bɨ omal kɨrop ag gɨlak. 42 Nɨg gel, Jisas kɨrop magɨlsek agek apelak agak, “Nɨbi nɨpɨm, Juda bin bɨ mer okok, kiŋ kɨri kɨlɨs gɨl kod mɨdebal; bɨ kɨb kɨri mɨnɨm tari tari agnɨgal ak nɨŋɨl kaunan dɨl kɨsen gɨnɨgal me. 43 Pen kɨri gebal rek ma gɨnɨmɨb. Bɨ an bɨ kɨb mɨdonɨmɨŋ ak, bɨ sɨkol rek mɨdɨl, bin bɨ ognap kɨrop wög gɨ ñeb bɨ rek mɨdonɨmɨŋ. 44 Bɨ an bɨ kɨb yɨb mɨdonɨmɨŋ ak, bɨ sɨkol tam okok rek mɨdɨl, bin bɨ ognap kɨrop magɨlsek mɨñ wög gep bɨ alap rek mɨdonɨmɨŋ. 45 Bɨ Ñɨ ne ak, bin bɨ okok kɨri wög yɨp gɨlaŋ, agɨl, ma owɨp; wög kɨrop gɨ ñɨ damɨl, kɨsen tap si tap tɨmel gɨpal ar ak saj gɨ kɨmen, bin bɨ koŋai nep komɨŋ amnɨlaŋ, agɨl, owɨp,” agak.
Jisas udɨn kwoi gak bɨ alap gek, udɨn ñɨl nɨŋak
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Jisas bɨ ne okok eip taun kɨb Jeriko amjaklak. Kɨri Jeriko kɨrɨg amnɨg, bin bɨ koŋai yɨb nep eip amnɨlak. Bɨ Timeas ñɨ ne Batimeas udɨn kwoi gak ak, mani ñɨm, agɨl, asɨb aglɨg gɨ, kanɨb gol sɨŋak bɨsɨg mɨdek. 47 Bɨsɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, “Jisas bɨ Nasaret nɨb ak apeb,” agel nɨŋɨl, ne sɨk agɨl agak, “Jisas, Depid Ñɨ ne, yɨp yɨmɨg nɨŋan!” agak.
48 Agek, bin bɨ okok nop sɨlɨkɨl aglak, “Mɨnɨm ma agan! Kapkap mɨdei!” aglak. Nɨb aglak ak pen ne kapkap mɨdɨl mer, meg mɨgan dap ranɨl sɨk kɨb agɨl agak, “Depid Ñɨ ne, yɨp yɨmɨg nɨŋan!” agak. 49 Agek, Jisas maŋ nɨb sɨŋak wös gɨl agak, “Nop sɨk agem, sɨŋaul owaŋ,” agak. Agek, bin bɨ okok bɨ udɨn kwoi ak nop aglak, “Jisas nep sɨk ageb. Warɨkɨl gos sek owan,” aglak. 50 Agelak, walɨj parsek ne ak tɨg ju yokɨl, kasek nep warɨkɨl, Jisas mɨdek sɨŋak amnak. 51 Amek, Jisas nop agak, “Yɨp tari gaŋ, agɨl, apeban?” agak. Agek bɨ udɨn kwoi gak ak agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Udɨn ak kauyaŋ ñɨl nɨŋin, agɨl, apebin,” agak. 52 Agek, Jisas agak, “Jisas yɨp gek komɨŋ lɨnɨgab, agɨl, nɨŋ dɨpan ak rek, me nep komɨŋ lɨp, bɨr nak amnoŋ,” agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, won nɨbak nep udɨn ñɨl nɨŋɨl Jisas eip amnak.