12
Juda bin bɨ okok kɨri God bɨ ne okok kɨrop gɨ tɨmel gɨlak, agak
(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)
Jisas pen kɨrop mɨnɨm ar alap sɨd tɨkɨl agak, “Bɨ alap wari gɨl, nag wain wög ak gɨ yɨmɨl, wain magɨl pak cɨb jakep, agɨl, mɨgan alap gɨ lɨ tep gɨnɨgab. Bin bɨ apɨl nag magɨl si dɨnɨgal ak nɨŋ mɨdojɨn, agɨl, karɨp kɨlan gɨ par kɨb alap gɨl, bɨ ognap kɨrop agnɨgab, ‘Nɨbi nag wain wög yad ak kod mɨdɨl, kɨsen pɨlɨl pok gek, yɨp ognap, nɨbi ognap dɨnɨmɨb,’ agɨl, karɨp lɨm par okok amnɨgab. Wain magɨl pok gɨnɨgab magɨl ak, bɨ ne alap ag yokɨl, agnɨgab, ‘Wain magɨl yɨp ognap ñel donɨmɨn!’ agnɨgab. Agek, amjakek, bɨ wög gɨnɨgal okok, nop dɨ pak pak lɨl, yokop nep ag yoknɨgal. Nɨg gel, bɨ wain wög nap nɨb ak bɨ alap pen ag yoknɨgab. Amjakek, nop nabɨc alaŋ pakɨl, gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgal. Nɨg gel, bɨ wain wög nap nɨb ak, bɨ alap pen ag yokek amek, nop pɨs nep ñag pak lɨnɨgal. Bɨ ognap koŋai nep ag yokek, nɨb aknɨb nep gɨlɨg gɨ, ognap tapɨn magɨl paknɨgal, ognap pɨs nep ñag pak lɨnɨgal. Nɨg gel gel me, bɨ wain wög nap nɨb ak bɨ ne alap ma mɨdenɨgab; ñɨ mɨdmagɨl ne nokɨm mɨdenɨgab ak, mɨnɨm ne ak dɨnɨgal, agɨl, ag yokek amnɨgab. Pen amjakek, bin bɨ wain wög gɨ mɨdenɨgal okok nɨŋɨl agnɨgal, ‘Ñɨ apeb aul, bɨ wain wög nap nɨb ak ñɨ ne apeb. Nɨb ak, nop ñag pak lɨl me, tap ne dɨnɨmɨŋ rek okok cɨn dɨnɨgabɨn,’ agnɨgal. Nɨb agɨl, ñɨ nɨbak nop pɨs nep ñag pak lɨl, dam wain wög mɨs okok dɨ yoknɨgal. Nɨg genɨgal, bɨ wain wög nap nɨb ak apɨl, tari gɨnɨgab? Ne apɨl, bin bɨ wain wög genɨgal nɨb okok kɨrop ñag pak lɨl, bin bɨ ognap kɨrop agek, wain wög nɨbak kod mɨdenɨgal,” agak.
10 Nɨb agɨl kɨrop agak, “Nɨbi God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak dai alap ma nɨpɨm rek lɨp. God Mɨnɨm dai nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak,
‘Bɨ karɨp gep okok kab par kɨrɨg gɨlak ak,
kab nɨbak nep mɨñi karɨp sap nab eyaŋ sɨŋak pɨŋɨl ñɨl mɨdeb.
11 Bɨ Kɨb nɨg gak ak,
cɨn nɨŋɨl tep agobɨn,’ aglak,” agak.
12 Jisas nɨb agek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, cɨnop nep ageb, agɨl, nop cɨcɨ dɨn, ag nɨŋlak ak pen bin bɨ okok kɨrop pɨrɨkɨl, kɨrɨg gɨlak.
“Takɨs ñeb aka ma ñeb?” aglak
(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)
13 Pen kɨsen Juda bɨ kɨb nɨb okok, bɨ Perisi ognap eip, Herod bɨ ne ognap eip kɨrop aglak, “Nɨbi Jisas mɨdeb sɨŋak amɨl, nop mɨnɨm ognap ag nɨŋem, ne tari nɨnöl mɨnɨm agenɨgab, nop dam mɨñ lɨnɨgabɨn,” aglak. 14 Nɨb agelak, Jisas mɨdek sɨŋak amɨl, aglak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Cɨn nɨpɨn nak bɨ nɨŋɨd yɨb nep ageban. Bɨ kɨb okok abe, bin bɨ yokop okok abe, kɨrop nɨŋɨl ma pɨrɨkpan. God ageb rek nep nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨrop yɨpɨd gɨl nep ag ñeban. Nɨb ak, cɨnop ag ñan! Cɨn Juda bin bɨ lo okok titi gɨl mɨdeb? Gapman bɨ kɨb Sisa nop takɨs ñɨjɨn aka ma ñɨjɨn?” aglak. 15 Nɨb agelak, Jisas mɨnɨm tom agelak ak nɨŋɨl agak, “Tari gɨnɨg, nɨnöl mɨnɨm agaŋ, agɨl, yɨp mɨnɨm esek nɨbak agebɨm? Kab magɨl alap dapem, yad nɨŋin,” agak. 16 Agek, kab magɨl alap dap ñel nɨŋɨl agak, “Kab magɨl bak ak, bɨ an mɨlɨk dai ak mɨdɨl, an yɨb ak mɨdeb?” agak. Agek aglak, “Bɨ kɨb Sisa ak nep,” aglak. 17 Agelak, Jisas agak, “Sisa tap ne mɨdonɨmɨŋ ak Sisa nop ñɨnɨmɨb; God tap ne mɨdonɨmɨŋ ak God nop ñɨnɨmɨb,” agak. Nɨb agɨl, mɨnɨm tom kɨri ak talak gɨ tep gak nɨbak nɨŋɨl, wal yɨb aglak.
Bin bɨ kɨmɨl warɨknɨgal
(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)
18 Sadyusi bin bɨ okok, bin bɨ kɨmɨl, ma warɨknɨgal, agɨl, nɨŋölɨgɨpal rek, ognap Jisas mɨdek sɨŋak apɨl aglak, 19 “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Bɨ God mɨnɨm agep Mosɨs, mɨnɨm alap cɨnop ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘Bɨ alap bin dɨl, ñɨ pai tɨkɨl mer, yokop kɨmenɨgab ak, nɨmam ne alap pen bin kaŋɨl nɨbak dɨl, mam kɨmak ak ñɨ pai ne ak, agɨl, tɨknɨgab,’ agak. 20 Nɨb ak, bɨ wagɨn sek aknɨb ar oŋɨd ak mɨdenɨgal. Nɨmam ned bin dɨl, ñɨ pai tɨkɨl mer, yokop kɨmnɨgab. 21 Kɨmek, nɨmam yɨgwu nab nɨb ak pen bin nɨbak nop dɨl, ak rek nep ñɨ pai tɨkɨl mer, yokop kɨmnɨgab. Nɨg gek, nɨmam yɨgwu nokɨm nɨb ak pen bin nɨbak nop dɨl, ak rek nep ñɨ pai tɨkɨl mer, yokop kɨmnɨgab. 22 Nɨg gɨ dam dam, nɨmam aknɨb ar oŋɨd okok ñɨ pai tɨkɨl mer, magɨlsek yokop kɨmnɨgal. Kɨsen bin ak, ak rek nep kɨmnɨgab. Pen bin bɨ kɨmɨl warɨknɨgal, apan ak, 23 bin nokɨm alap bɨ ne aknɨb ar oŋɨd lɨnɨgab nɨbak, kɨsen nɨmam akal bin ne mɨdenɨgab?” aglak.
24 Agelak, Jisas agak, “Nɨbi God Mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak abe, God kɨlɨs ne ak abe ma nɨpɨm rek, gos nɨŋɨd ma nɨpɨm. 25 Bin bɨ kɨmbal okok warɨknɨgal ñɨn ak, God ejol ne okok mɨdebal rek mɨdɨl, bɨ okok bin ma dɨnɨgal; bin okok bɨ ma dɨnɨgal. 26 Pen bin bɨ kauyaŋ ma warɨknɨgal, apɨm ak, Mosɨs mab sɨkol yɨn nep mɨdek kesɨm ñu kɨl tɨkak ak ma nɨpɨm rek lɨp. God, mab yɨnek nab sɨŋak mɨdɨl, Mosɨs nop agak, ‘Ebraham, Aisak, Jekop, God kɨri me, yad mɨdebin,’ agak. Nɨb ak, based sɨkop ned kɨmlak okok kɨrop agɨl, ‘God kɨri mɨdebin,’ agak. Pen nɨbi apɨm rek, bin bɨ okok kɨmɨl, pɨs nep kɨmblap ak, God ne, ‘Ebraham, Aisak, Jekop, God kɨri mɨdebin,’ ma apkop. 27 Nɨbi gos nɨŋ tep ma gɨl, bin bɨ kɨmbal okok nɨŋɨl, bɨr pɨs nep kɨmbal apɨm ak pen God nɨŋɨp kɨri komɨŋ mɨdebal. Bin bɨ komɨŋ mɨdebal nɨb okok ne God kɨri mɨdeb,” agak.
God lo mɨnɨm kɨb yɨb ak
(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)
28 Bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ alap, Jisas Sadyusi bin bɨ okok kɨrop ag tep gak ak nɨŋɨl, apɨl nop ag nɨŋɨl agak, “Lo ar akal kɨb yɨb?” agak. 29 Agek, Jisas agak, “Lo kɨb yɨb ak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Isrel bin bɨ nɨŋɨm! Bɨ Kɨb cɨn God, ne nokɨm nep Bɨ Kɨb mɨdeb. 30 Mɨdmagɨl nak ak magɨlsek, gos tɨmɨd nak ak magɨlsek, kɨlɨs nak ak magɨlsek dɨl, God Bɨ Kɨb nak ak nop mɨdmagɨl lɨnɨmɨn,’ aglak. 31 Mɨnɨm kɨb yɨb alap, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Nak ke mɨdmagɨl lɨpan rek, bin bɨ ke nɨb okok kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmɨn,’ aglak. Lo mɨnɨm okok magɨlsek, lo nɨb omal me lo kɨb yɨb mɨdeb,” agak. 32 Agek, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ ak pen agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Nak nɨŋɨd yɨb ageban, God nokɨm me Bɨ Kɨb yɨb mɨdeb; ne rek ognap ma mɨdebal. 33 Cɨn God nop tap pak sobok gɨ ñɨnɨgabɨn aka tap pak sobok gɨ ñɨ pɨs nep dagɨlnɨgabɨn ak tap kɨb mer. Tap kɨb yɨb me, mɨdmagɨl cɨn ak magɨlsek, gos tɨmɨd cɨn ak magɨlsek, kɨlɨs cɨn ak magɨlsek dɨl, God Bɨ Kɨb ak nop mɨdmagɨl lɨjɨn; cɨn ke mɨdmagɨl lɨpɨn rek, bin bɨ okok kɨrop ak rek nep mɨdmagɨl lɨjɨn,” agak. 34 Nɨb agek, Jisas bɨ ak, ne gos nɨŋ tep yɨb gɨl ageb, agɨl, nop agak, “Nak God bɨ ne alap mɨdenɨmɨn rek lɨp,” agak. Jisas pen mɨnɨm nɨŋɨd yɨb okok nep agek ak nɨŋɨl, bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok pɨrɨkɨl, kɨsen mɨnɨm esek okok nɨb nop neb neb gɨl agelɨgɨpal rek, ognap sek nop ma ag nɨŋlak.
Krais ne bɨ an?
(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)
35 Jisas God sobok gep karɨp sɨŋak bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨ mɨdlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop agak, “Bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok tari gɨnɨg apal, ‘Krais ak ne Depid ñɨ ne nep,’ apal? 36 Kaun Sɨŋ ak, Depid nop gos ñek, Depid ne ke ñu kɨl tɨkɨl agak,
‘Bɨ Kɨb ne Bɨ Kɨb yad ak nop agak,
“Nak ñɨnmagɨl yɨpɨd ken kɨd yad bɨsɨg mɨdenɨmɨn me,
yad bin bɨ kaual maual nak okok
kɨrop tob mok nep okok lɨnɨgain,” agak,’ agak.
37 Nɨb ak, Depid ne ke Krais nop ‘Bɨ Kɨb yad’ agak. Pen Krais Depid ñɨ ne mɨdobkop, nop ‘Bɨ Kɨb yad’ ma apkop,” agak. Jisas mɨnɨm wagɨn nɨbgɨl nɨŋɨl ag tep gek rek, bin bɨ koŋai yɨb mɨdelak okok mɨnɨm nop ak mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ nɨŋlak.
Bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok gɨpal rek ma gɨnɨmɨb, agak
(Mat 23:1-36; Luk 11:37-54; 20:4)
38 Jisas bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ agak, “Bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok kɨrop nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Kɨri gɨpal ar ak, walɨj par kɨb okok lɨl, maker okok amon, bin bɨ okok, apebɨm e, agel, yɨb cɨn i ar alaŋ mɨdeŋ, agɨl, gos ak nɨpal. 39 Pen Juda mogɨm gep karɨp ak amon, cɨnop kau ar tep tep bɨ kɨb bɨsɨgpal, ar ak bɨsɨgɨm, agnɨgal, agɨl, gos ak nɨpal. Bin bɨ tap kɨb ñɨbal nab ak, ak rek nep, bin bɨ udɨn yɨrɨk ar sɨŋak bɨsɨgon, cɨnop nɨŋɨl, cɨn bɨ gep bɨ yɨb mɨdeb, agnɨgal, agɨl, gos ak nɨpal. 40 Bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok, bin kaŋɨl karɨp tap kɨri okok tap cɨn rek laŋ, agɨl, pɨlɨ gɨ dɨpal. God nop sobok gɨnɨgabɨn ak, bin bɨ nɨŋnɨmel, agɨl, mɨnɨm par kɨb tom tom ar ognap nep okok apal. Nɨg gɨpal ak, kɨsen God kɨrop yur kɨb aknɨb ke yɨb ñɨnɨgab,” agak.
Bin kaŋɨl yɨm gep rek eñap God nop tap kɨb ñak
(Luk 21:1-4)
41 Jisas God sobok gep karɨp mani dap ñölɨgɨpal mɨgan ulep sɨŋak bɨsɨg mɨdɨl nɨŋak, bin bɨ okok apɨl mani dap yokelak. Bin bɨ gep okok, mani koŋai nep dap yoklak. 42 Pen bin kaŋɨl mani ma mɨdek alap, kab magɨl lakañ magɨl sɨkol omal dap yokak. 43 Nɨg gek nɨŋɨl, Jisas ne bɨ ne okok agek apelak agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin, bin bɨ okok kɨri mani sɨkol ñebal, pen bin kaŋɨl aul mani kɨb yɨb ñɨb. 44 Tari gɨnɨg: bin bɨ mani koŋai mɨdeb okok, mani kɨri ognap sek koŋai nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, mani kɨri God nop ognap nep dap ñɨbal; pen bin kaŋɨl aul, mani ne magɨl omal mɨdosɨp ak magɨlsek dap ñɨb. Ne tap tau ñɨŋeb mani alap ma mɨdeb. Nɨg gɨp ak, God nɨŋek, bin bɨ ognap kɨri tap sɨkol ñɨbal ak pen bin kaŋɨl aul ne tap kɨb yɨb ñɨb,” agak.