13
God sobok gep karɨp wal gɨnɨgab, agak
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Jisas God sobok gep karɨp ak kɨrɨg gɨl söŋ amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ ne alap nop agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ. Kab tep dɨl, karɨp tep gɨlak aul nɨŋan!” agak. Agek, Jisas agak, “Nak kab karɨp kɨb nɨbak nɨŋɨl ageban ar? Kɨsen karɨp nɨb aul pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ yokel, kab alap, kab alap ar sɨŋak ma mɨdenɨgab; pɨs nep pag yoknɨgab,” agak.
Mɨker dɨl koslam mɨdenɨgal, agak
(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)
Jisas nɨb agɨl, God sobok gep karɨp ak kɨrɨg gɨl, Olip Dɨm amnak. God sobok gep karɨp ak tau kɨd adaŋ mɨdeb, Olip Dɨm tau kɨd aul mɨdeb. Jisas Olip Dɨm sɨŋak bɨsɨg mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Pita, Jon, Jems, Edru kɨri yakam apɨl nop aglak, “Tap agesan ak, ñɨn akal rek gɨnɨgab? Pen tap tari rek gek nɨŋɨl agnɨgabɨn, ‘Tap nɨb okok mɨñi gɨnɨg geb,’ agnɨgabɨn?” aglak. Agelak, Jisas kɨrop agak, “Nɨŋ tep gɨl, mɨnɨm esek agel ma dɨnɨmɨb! Bin bɨ koŋai nep apɨl, esek agɨl, yɨb yɨp ak dɨl, agnɨgal, ‘Yad Jisas nep apebin,’ agnɨgal. Nɨb agel, bin bɨ koŋai nep, nɨŋɨd agebal agɨl, kɨrop kɨsen gɨnɨgal. ‘Karɨp lɨm sɨŋ aul pen pen gebal, karɨp lɨm okok pen pen gebal,’ agenɨmel, gos par ma nɨŋnɨmɨb. Tap nɨb okok gɨnɨgab ak pen mɨñi karɨp lɨm wagɨn aul tap okok magɨlsek kɨr gɨnɨgab, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Bin bɨ mɨgan ognap warɨkɨl, bin bɨ mɨgan ognap eip pen pen gɨnɨgal. Kiŋ mɨgan ognap warɨkɨl, kiŋ mɨgan ognap eip pen pen gɨnɨgal. Karɨp lɨm okok magɨlsek monmon dɨl, yuan kɨb yɨb apɨl gɨnɨgab. Tap gɨnɨgab nɨb okok, bin okok kɨrop ned ñɨ pai ñɨbosɨp, kɨsen ñɨ pai tɨkpal rek ak gɨnɨgab. Pen nɨbi nɨŋ rep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Ñɨn ognap nɨbep dam Juda kansol bɨ okok kɨrop ñel, mɨnɨm kɨb agnɨgal. Ñɨn ognap, Juda mogɨm gep karɨp mɨgan okok, yɨr dɨl, nɨbep paknɨgal. Ñɨn ognap, Jisas bɨ ne, agɨl, nɨbep dam gapman bɨ kɨb abe kiŋ abe mɨdenɨgal sɨŋak amɨl, mɨnɨm kɨb agnɨgal. Pen nɨg dad amenɨmel ak, mɨnɨm tep yad ak gapman bɨ kɨb okok abe, kiŋ okok abe kɨrop ag ñɨnɨgabɨm. 10 Ned mɨnɨm tep yad ak, bin bɨ karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek ag ñel amnɨgab.
11 “Pen yad pɨs ken mɨdenɨgabɨm ak nɨŋɨl, nɨbep mɨnɨm kɨb agnɨg dad amenɨmel ak, mɨnɨm pen titi gɨl agjɨn, agɨl, gos par ma nɨŋnɨmɨb. Agnɨg gem nɨŋlɨg gɨ, Kaun Sɨŋ nɨbep gos tep ñek, agnɨgabɨm. Mɨnɨm nɨbak nɨbi ke ma agnɨgabɨm; Kaun Sɨŋ ne ke agnɨgab. 12 Ñɨn nɨbak, mam bɨ okok warɨkɨl, mam ognap kɨrop ñag pak lɨlaŋ, agɨl, kain gɨ dam bɨ mɨnɨm nɨŋep bɨ okok ñɨnmagɨl ar kɨrop ñel, ñag pak lɨnɨgal. Nap bɨ okok warɨkɨl, ñɨ pai kɨri ke okok kɨrop ñag pak lɨlaŋ, agɨl, kain gɨ dam bɨ mɨnɨm nɨŋep bɨ okok ñɨnmagɨl ar kɨrop ñel, ñag pak lɨnɨgal. Ñɨ pai okok warɨkɨl, nonɨm nap sɨkop kɨrop nɨŋel, mɨlɨk yapek, kɨrop ñag pak lɨlaŋ, agɨl, kain gɨ dam bɨ mɨnɨm nɨŋep bɨ okok ñɨnmagɨl ar kɨrop ñel, ñag pak lɨnɨgal. 13 Yad pɨs ken mɨdenɨgabɨm ak nɨŋɨl, nɨbep mɨlɨk kal nɨŋnɨgal ak pen, nɨbi bin bɨ an an, kɨlɨs gɨlɨg gɨ, yɨp ma kɨrɨg gɨl, cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgabɨm okok, ñɨn kɨsen agebin ak apenɨgab ak, God nɨbep dɨ komɨŋ yoknɨgab,” agak.
Kɨsen tap tɨmel yɨb mɨseŋ lɨnɨgab, agak
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)
14 “Pen tap bɨl asɨk mosɨk gep ak, kau ne ma ameb sɨŋak amɨl warɨkɨl mɨdenɨgab, nɨŋnɨgabɨm ak, nɨbi bin bɨ karɨp lɨm Judia mɨdenɨmɨb okok, kasek pɨrɨk gɨ dɨm gol okok amnɨmɨb. (Nɨbi bin bɨ mɨnɨm aul mɨñi nep udɨn lɨ nɨŋebɨm okok, mɨnɨm wagɨn ak tɨk nɨŋ tep gɨnɨmɨb.) 15 Bin bɨ karɨp ar alaŋ mɨdenɨmɨb okok, tap yad ognap dɨnɨm, agɨl, adɨk gɨ sɨŋak eyaŋ ma amnɨmɨb; karɨp mɨgan eyaŋ ma amnɨmɨb. 16 Bin bɨ wög dai okok ajenɨmɨb okok, walɨj par yad alap dɨnɨm, agɨl, adɨk gɨ karɨp ma amnɨmɨb. 17 Pen ñɨn nɨbak, bin ñɨ pabag sek mɨdenɨmel okok abe, bin ñɨ paiŋaŋ ci ñenɨmel okok abe, koslam yɨb pɨrɨk gɨ amnɨgal. 18 Tap gɨnɨgab nɨbak, God nop sobok gɨl, karɨp yɨgen geb ñɨn ak ma gɨnɨmɨŋ, agnɨmɨb. 19 Tari gɨnɨg: God bɨrarɨk ped okok karɨp lɨm gɨ lak ñɨn ak tɨkɨl, mɨd damɨl mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul, tap tɨmel nɨbak rek alap ma gak; kɨsen okok ak rek nep tap tɨmel nɨbak rek alap ma gɨnɨgab. 20 Tap tɨmel nɨbak per gɨpkop, bin bɨ magɨlsek kɨm sakplap. Pen Bɨ Kɨb ne bin bɨ ne dɨnɨgab okok kɨrop gos nɨŋɨl, mer agek me, tap tɨmel nɨbak yokop won alap gɨnɨgab.
21 “Ñɨn nɨbak bin bɨ ognap nɨbep apɨl, ‘Nɨŋɨm! Krais mɨdeb aul! Krais mɨdeb adaŋ!’ agenɨmel ak, nɨŋɨd agebal agɨl, gos ma nɨŋnɨmɨb. 22 Bin bɨ ognap, God bin bɨ ne ke ag lak okok kɨrop dɨn, agɨl, esek agɨl agnɨgal, ‘Yad me Krais; yad me bɨ God mɨnɨm agep bɨ alap,’ agɨl, tap ma gep rek ognap gɨnɨgal. Pen God bin bɨ ne ke ag lak okok ma dɨnɨgal, mer. 23 Nɨb ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Tap tari tari kɨsen gɨnɨgab ak, yad nɨbep agen nɨpɨm ak me, nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
Jisas kɨsen adɨk gɨ onɨgab
(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 “Pen mɨker kɨb nɨb okok gɨ sakek nɨŋlɨg gɨ, pɨb ak kɨslɨm gɨl, takɨn ak melɨk ma gɨnɨgab. 25 Gap okok seb kab ar alaŋ nɨb pɨg ju yap apek nɨŋlɨg gɨ, tap seb kab ar alaŋ mɨdeb okok, okdaŋ nɨb okol nɨb gɨnɨgab. 26 Ñɨn nɨbak, Bɨ Ñɨ ne kɨlɨs ke yɨb dɨl, melɨk tep aknɨb ke sek kɨmi bad nab sɨŋak apek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ nop nɨŋnɨgal. 27 Pen ejol ne okok ag yokek karɨp lɨm ke yɨmñak yɨmñak magɨlsek tɨgoŋ tɨgoŋ okok amɨl, bin bɨ ne ke ag lak okok poŋ dɨl nop donɨgal.
Mab sɨlɨp lɨnɨgab
(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)
28 Jisas agak, “Nɨbi mab tauan okok nɨŋnɨgabɨm ak, mɨnɨm agebin aul nɨŋ tep gɨnɨgabɨm. Mab tauan okok sɨlɨp lɨl, wös gek nɨŋlɨg gɨ, mɨñi pɨb lɨnɨg geb, agɨl nɨpɨm. 29 Nɨb ak rek, kɨsen tap agebin okok gek nɨŋlɨg gɨ, ‘Mɨñi maŋ mɨdeb, Jisas agak rek gɨnɨg geb,’ agɨl nɨŋnɨgabɨm. 30 Yad nɨbep nɨŋɨd yɨb agebin. Bin bɨ mɨñi mɨdebal okok ognap mɨdel nɨŋlɨg gɨ, tap nɨb okok gɨ sakek, kɨsen kɨmnɨgal. 31 Seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe kɨr gɨnɨgab; pen mɨnɨm magɨl yad okok ma kɨr gɨnɨgab; per per nep mɨdenɨgab.
Ñɨn akal onɨgain ak bɨ alap ma nɨŋɨp, agak
(Mat 24:36-44; Luk 17:26-30,34-36)
32 “Ñɨn akal aka magɨl akal onɨgain ak, bin bɨ ognap ma nɨpal, ejol okok ma nɨpal, yad Ñɨ ak, ak rek nep ma nɨpin; Bapi nep nɨŋɨp. 33 Nɨb ak me, ñɨn akal onɨgain ak ma nɨpɨm rek, per per nɨŋ tep yɨb gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb.
34 “Onɨgain ñɨn nɨbak, kesɨm agnɨg gebin ar aul rek. Bɨ kɨb alap karɨp ne ak kɨrɨg gɨl mɨgan alap amnɨg gɨ, bɨ wög gep ne okok kɨrop wög ar ke ke ag lɨl, ‘Wög nɨg nɨg gɨnɨmɨb,’ agɨl, bɨ ne kɨjoŋ wagɨn kod mɨdenɨgab ak nop agnɨgab, ‘Nɨŋ tep yɨb gɨl mɨdenɨmɨn,’ agɨl, amnɨgab. 35 Nɨbi ak rek nep, magɨl akal bɨ karɨp nap nɨb ak onɨgab ak ma nɨpɨm rek, nɨŋ tep gɨl mɨdenɨmɨb. Dɨgep won ak onɨgab aka, kɨslɨm nab kɨb eyaŋ onɨgab aka, kɨlokɨl gaul gɨnɨgab won ak onɨgab aka, kɨslɨm sek onɨgab, agɨl, ma nɨpɨm. 36 Nɨbi kɨnem nɨŋlɨg gɨ, kasek onɨmɨŋ rek lɨp ak me, nɨŋ tep gɨl mɨdenɨmɨb. 37 Pen nɨbep nep ma agebin; bin bɨ okok magɨlsek ak rek nep agebin, nɨŋ tep gɨl mɨdenɨmɨb!” agak.