14
Jisas nop titi gɨl ñag pak lɨn, agɨl, gos ak nɨŋlak
(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Pen Juda kai Pasopa ñɨn kɨb ak abe, Bred Yɨs Sek Ma Ñɨŋeb ñɨn kɨb ak abe yokop ñɨn omal nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, Jisas nop titi gɨl, kapkap dɨ cɨcɨ lɨl, dam ñag pak lɨn, agɨl, nɨg gɨl gos nɨŋlak. Pen gos alap nɨŋɨl aglak, “Pasopa ñɨn aul nɨg gon, bin bɨ koŋai nep sɨŋ aul warɨkɨl, pen pen gɨl, cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgal,” agɨl, kɨrɨg gɨlak.
Jisas karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani amɨl, Saimon karɨp ak am bɨsɨg gɨl, tap ñɨbelak. Bɨ Saimon nɨbak, ned soi sapeb lak ak, Jisas gek, komɨŋ lak. Pen tap ñɨbel nɨŋlɨg gɨ, bin alap wel ki tep owep mani kɨb taupal ak, barol sek dapɨl, nab sɨŋak tɨ paŋɨl, Jisas nop nabɨc ar alaŋ soŋ gak. 4-5 Soŋ gek, bɨ mɨdelak nɨb okok, ognap nɨŋel, cɨbur kɨrop alɨksek lek, kɨri ke aglak, “Wel nɨbak sɨkim gɨl, mɨ nokɨm alap bɨ alap wög gɨl mani dɨnɨgab rek ak dɨl me, bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop ñeb ak pen tari gɨnɨg nɨg gɨl yokop soŋ gɨp?” aglak. Nɨb agɨl, bin nɨbak nop ag julak.
Nɨb agelak, Jisas kɨrop agak, “Tari gɨnɨg nɨb agebɨm? Nop kɨrɨg gɨm! Yɨp gɨp nɨbak, gɨ rep yɨb gɨp. Bin bɨ tap ma mɨdeb okok, nɨbep eip per nep mɨdenɨgal rek, ñɨn ognap kɨrop tap ñɨnɨg, ñɨnɨgabɨm. Pen yad eip per ma mɨdenɨgabɨn. Bin nɨbaul, tap ne gep rek ak, gɨp. Kɨmen, wel ki tep owep ak lɨ ñɨl tɨgel gɨnɨgal rek, yɨp ned lɨ ñɨb. Nɨb ak, yad nɨbep nɨŋɨd agebin, kɨsen mɨnɨm tep yad ak karɨp lɨm yɨmñak yɨmñak magɨlsek ag ñel amek nɨŋlɨg gɨ, ne gɨp nɨbak sek agel, kɨri bin nɨbaul nop gos saköl ma gɨnɨgal,” agak.
Judas, Jisas nop ñag pak lɨlaŋ, agɨl, mɨmɨg gak
(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)
10 Pen Jisas bɨ ne alap Judas Iskariot, Jisas nop mɨmɨg gɨnɨm agɨl, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok amnak. 11 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb nɨb okok, mɨmɨg gak nɨbak nɨŋɨl, tep gek, aglak, “Nep mani ognap ñɨnɨgabɨn,” aglak. Agelak me, Judas, “Titi gɨl agen, kɨri apɨl Jisas nop dad amnɨmel,” agɨl, gos ak pɨyo nɨŋ mɨdek.
Pasopa ñɨn ak mɨñi, agɨl, tap ñɨŋlak
(Mat 17:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30)
12 Bred Yɨs Sek Ma Ñɨŋeb ñɨn kɨb ak apek, Pasopa kaj sipsip ñɨlɨk pak sobok gɨ ñɨŋeb ñɨn ak, Jisas bɨ ne okok nop ag nɨŋɨl aglak, “Pasopa tap cɨn ñɨŋnɨgabɨn ak, mɨgan akal gɨ jɨn gɨn?” aglak. 13 Agelak, Jisas bɨ ne omal ag yokɨl agak, “Nɨri taun kɨb ak amɨl nɨŋnɨgair, bɨ alap ñɨg mɨl dap padɨkenɨgab; nop nabɨŋ pakɨl eip amnɨmir. 14 Bɨ nɨbak amɨl karɨp mɨgan amonɨmɨŋ, nɨri mal bɨ karɨp nɨbak nap nɨb ak nop ag nɨŋɨl agnɨmir, ‘Mɨnɨm ag ñeb bɨ agɨp, “Bɨ yad okok eip Pasopa tap ñɨŋnɨgabɨn karɨp mɨgan akal?” agɨp,’ agnɨmir. 15 Nɨri ag nɨŋer, ne nɨrep dam karɨp ar alaŋ, tap okok magɨlsek mɨdeb ñɨlɨk mɨgan kɨb ak yomnɨgab. Yomek, tap ñɨŋnɨgabɨn ak ñɨlɨk mɨgan nɨbak gɨ jɨn genɨmir,” agak.
16 Jisas kɨrop mal nɨb ag yokek, taun kɨb ak amɨl nɨŋrek, Jisas agak rek nep mɨdek. Nɨŋɨl, Pasopa tap ñɨŋnɨg gɨlak ak, gɨ jɨn gɨrek.
17 Dɨgep won ak, Jisas bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ okok eip amjakɨl, 18 bɨsɨg gɨl tap ñɨblɨg gɨ agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, bɨ yad eip tap jɨm ñɨl ñɨbobɨn sɨŋaul nep, bɨ alap, yɨp ñag pak lɨlaŋ, agɨl, yɨp mɨmɨg gɨnɨgab,” agak.
19 Nɨb agek, bɨ ne okok yɨmɨg gek, gos mɨker nɨŋlɨg gɨ, nop nokɨm nokɨm ag nɨŋlɨg gɨ aglak, “Nak yɨp ageban aka?” aglak. 20 Agelak, Jisas agak, “Nɨbi bɨ yad aknɨb umɨgan alaŋ mɨdebɨm okok, bɨ alap nɨg gɨnɨgab. Bɨ nɨbak me, yad eip tap kɨnaŋ nokɨm jɨm ñɨl ñɨbobɨr aul. 21 Yad Bɨ Ñɨ ne, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep kɨmnɨgain ak pen bɨ yɨp ñag pak lɨlaŋ, agɨl, mɨmɨg gɨnɨgab ak, nop yɨmɨg nɨŋebin. Ne yur kɨb dɨnɨgab ak me, nop ma tɨk doplap ak tep,” agak.
Jisas bɨ ne okok kɨrop bred wain ñak
(Mat 26:26-30; Luk 22:14-20; 1Ko 11:23-25)
22 Tap ñɨblɨg gɨ, Jisas bred ak dɨl, God nop tep, agɨl, tɨ paŋɨl, bɨ ne okok kɨrop ñɨlɨg gɨ agak, “Dɨ ñɨŋɨm! Ak mɨb goŋ yad,” agak.
23 Pen ñɨg wain kap ak, ak rek nep dɨl, God nop tep, agɨl, bɨ ne okok kɨrop ñek, magɨlsek ñɨbel nɨŋlɨg gɨ, agak, 24 “Ñɨg aul, lakañ yad. Lakañ yad soŋ gɨ yonɨgab ak me, God mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd ag lak rek, bin bɨ koŋai nep nop eip dɨ jɨm ñɨnɨgab,” agak. 25 Nɨb agɨl agak, “Yad nɨbep nɨŋɨd agebin, yad ñɨg wain kauyaŋ ma ñɨŋnɨgain. Yokop nep mɨden, God bin bɨ dɨl seb kab ar alaŋ sɨŋak kod mɨdenɨgab ñɨn ak nep, ñɨg wain kɨsen nɨb ñɨŋnɨgain,” agak. 26 Nɨb agɨl, bɨ ne okok eip God nop sobok gep kɨmep alap agɨl, Olip Dɨm amnɨlak.
Jisas Pita nop agak, “ ‘Yad Jisas nop ma nɨpin,’ agnɨgan,” agak
(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
27 Jisas bɨ ne okok kɨrop agak, “God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘God ne agak, “Yad bɨ kaj sipsip mɨkep ak nop pak len, kaj sipsip okok pɨrɨk gɨ ke ke amnɨgal,” agak,’ aglak. Nɨb ak rek, mɨdak mɨdak nɨbi magɨlsek yɨp kɨrɨg gɨl, pɨrɨk gɨ amnɨgabɨm. 28 Pen yad kɨmɨl, warɨkɨl karɨp lɨm Galili amen, nɨbi kɨsen nɨnɨgabɨm,” agak. 29 Nɨb agek, Pita agak, “Bɨ ognap nep kɨrɨg gɨnɨmel rek lɨp ak pen yad nep ma kɨrɨg gɨnɨgain, mer,” agak. 30 Agek, Jisas agak, “Yad nep nɨŋɨd agebin, mɨñi ñɨn aul nep, kɨslɨm nab eyaŋ kɨlokɨl sɨk omal ma agnɨgab won ak, ‘Yad Jisas nop ma nɨpin,’ agɨl, yɨj omal nokɨm we ñɨnɨgan,” agak.
31 Agek, Pita mɨnɨm kɨlɨs yɨb agɨl agak, “Yɨp nak eip ñag pak lɨnɨg, ñag pak lɨnɨmel ak pen yad Jisas nop ma nɨpin, agɨl, ma agnɨgain,” agak. Jisas bɨ ne okok magɨlsek, Pita agak rek nep aglak.
Jisas God nop sobok gɨ mɨdek
(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)
32 Jisas bɨ ne okok eip mab wög dai Getsemani amɨl kɨrop agak, “Nɨbi sɨŋaul bɨsɨg mɨdem, yad am sobok gɨnɨg amebin,” agak. 33 Nɨb agɨl, Pita, Jems, Jon kɨrop poŋ dɨ damɨl, gos par lɨlɨg gɨ agak, 34 “Mɨdmagɨl yad ak yur gɨ dap yowɨp ak, kɨmnɨm rek lɨp. Nɨbi wagɨn aul mɨdɨl, nɨŋ mɨdenɨmɨb,” agak. 35 Nɨb agɨl, kɨrop sɨŋak ag lɨl, ne yokop ulep nɨb sɨŋak amɨl, lɨm dai eyaŋ yap pakɨl, yur kɨb dɨnɨg gek nɨbak, Nap ne mer agnɨmɨŋ aka mer ma agnɨmɨŋ, agɨl, sobok gɨlɨg gɨ mɨdek. 36 Nap nop sobok gɨlɨg gɨ agak, “Bapi, nak tap okok magɨlsek gep ak nep mɨdeb. Tap yɨp gɨnɨg geb ak, yad mɨker kɨb mɨdeb. Nak yau agnɨmɨn, yɨp aknɨb ma gɨnɨmɨŋ. Pen tap yɨp tari gɨnɨg genɨmɨŋ ak, gos yad nɨŋnɨm ar ak ma gɨnɨmɨŋ, gos nak ke nɨŋeban ar ak nep yɨp gɨnɨmɨŋ,” agak.
37 Jisas nɨb agɨl, adɨk gɨl bɨ ne omal nokɨm mɨdelak sɨŋak apɨl nɨŋak, kɨri pɨs nep wɨsɨn kɨn amnɨlak. Nɨb ak, ne Pita nop agak, “Saimon, ti gɨnɨg gɨl wɨsɨn kaneban? Yokop aua nokɨm alap nep nɨŋ mɨdenɨmɨn rek ma lɨp ar?” agak. 38 Nɨb agɨl, bɨ ne okok kɨrop agak, “Cɨn tap tɨmel gɨjɨn rek lɨp, agɨl, nɨŋ rep gɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Gos nɨbi ak gɨnɨmɨb rek lɨp ak pen mɨb goŋ nɨbi yɨrɨk marɨk gɨp,” agak. 39 Nɨb agɨl, kauyaŋ adɨk gɨ amɨl, Nap nop ned sobok gak rek, kauyaŋ sobok gak. 40 Pen kauyaŋ adɨk gɨ apɨl nɨŋak, bɨ ne okok pɨs nep wɨsɨn kal apek kɨn amnɨlak. Nɨŋɨl, kɨrop agak, “Nɨbi wɨsɨn kɨnebɨm ar?” agak. Agek, nabɨŋ dɨl, pen agnɨmel rek ma lak.
41 Pen Jisas kɨsen amɨl, adɨk gɨ apɨl kauyaŋ wɨsɨn kɨnelak ak nɨŋɨl agak, “Nɨbi yokop kɨn mɨdebɨm ar? Me tep! Ne bɨr owɨp. Nɨbi nɨŋɨm! Bɨ alap apɨl, Bɨ Ñɨ ne kain gɨl, bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop ñɨnɨg geb. 42 Warɨkem amnɨn! Nɨŋɨm! Bɨ yɨp kain gɨp apeb aul,” agak.
Jisas nop tɨg cɨcɨ lɨlak
(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
43 Jisas kɨrop mɨnɨm nɨbak agek nɨŋlɨg gɨ, magɨl nɨbak nep, bɨ ne aknɨb umɨgan alaŋ bɨ alap, Judas, bɨ koŋai nep poŋ dɨl apjakak. Bɨ nɨb okok, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, ag yokel olak. Kɨri tu par kɨd ognap dɨl, yɨr pakep ognap dɨl, olak. 44 Judas ned kɨrop ag lɨl agak, “Yad bɨ alap nop amɨl ag wasu dɨl, tɨg bom sɨlokɨl, mɨlɨk ñɨbenɨgain ak, bɨ me elek, agɨl, nop tɨg cɨcɨ lɨl, dɨ wös gɨl dad amnɨmɨb,” agak.
45 Judas Jisas mɨdek sɨŋak amjakɨl, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ,” agɨl, nop dɨ bom sɨlokek nɨŋlɨg gɨ, 46 bɨ ognap apɨl, Jisas nop tɨg cɨcɨ lɨlak.
47 Jisas tɨg cɨcɨ lel nɨŋlɨg gɨ, Jisas bɨ ne alap warɨkɨl, tu par kɨd ne ak dɨ lɨp gɨ dɨl, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak wög nop gɨ ñolɨgɨp bɨ ak, nop tɨmɨd pɨs kɨd ak pɨs nep tɨb ajaŋ ñag yokak.
48 Pen Jisas bɨ nop tɨg cɨcɨ lɨlak okok kɨrop agak, “Nɨbi tu par kɨd dɨl, yɨr pakep dɨl, yɨp tap si pɨlɨ gɨ dep bɨ alap, agɨl, apebɨm ar? 49 Yad per per God sobok gep karɨp ak amɨl, nɨbep eip mɨdɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñölɨgɨpin ak pen yɨp tɨg cɨcɨ ma lɨpek. Pen mɨñi kɨri God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak rek nep gebɨm,” agak. 50 Pen won nɨbak nep, Jisas bɨ ne okok magɨlsek nop kɨrɨg gɨl pɨrɨk gɨ am saklak. 51 Bɨ praj alap, walɨj parsek alap nep yɨmɨl, Jisas nop dad amelak ak kɨsen amek, nop abe tɨg cɨcɨ lɨn, agel, 52 pɨrɨk amek, walɨj par nop ak tɨg ju del, ne magɨl nep pɨrɨk amnak.
Jisas nop mɨnɨm kɨb aglak
(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)
53 Jisas nop dam, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb karɨp ak amnɨlak. Dad amelak, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok lɨl, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok lɨl, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok lɨl, apɨl karɨp nɨbak mogɨm gɨlak. 54 Pita pen lɨsɨm lɨsɨm nɨŋ damɨl, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb karɨp ne ak amjakɨl, bɨ karɨp nɨbak wög gelak okok eip bɨsɨg gɨl, mab maŋɨl mɨdelak. 55 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, Juda Kansol kɨb bɨ okok magɨlsek abe, Jisas gɨ tagolɨgɨp mɨnɨm wagɨn alap dɨl, nop ñag pak lɨn, ag pɨyo nɨŋ mer nɨŋlak. 56 Bin bɨ koŋai nep dapel, Jisas nop mɨnɨm esek ar ognap aglak ak pen mɨnɨm aglak ak adɨp adɨp ma aglak. Ke ke agel, mɨnɨm wagɨn ognap ma nɨŋlak. 57 Pen ognap warɨkɨl, tom agɨl, aglak, 58 “Cɨn nɨŋ mɨdon, ne agak, ‘God sobok gep karɨp, ñɨnmagɨl dɨl gɨlak aul, yad tɨb wal gɨ yokɨl, ñɨn omal nokɨm ak, kauyaŋ gɨ lɨnɨgain. Kɨri ñɨnmagɨl dɨl gɨpal rek ma gɨnɨgain; yad ke karɨp kɨsen nɨb gɨnɨgain,’ agak,” aglak. 59 Mɨnɨm aglak nɨbak ak rek nep adɨp adɨp ma aglak; ke ke aglak.
60 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak warɨkɨl, Jisas nop agak, “Mɨnɨm nep agebal ak, nak mɨnɨm pen alap ma ageban aŋ?” agak. 61 Agek, Jisas mɨnɨm alap pen ma agek, kauyaŋ ag nɨŋɨl agak, “Nak me Mesaia ak, Bɨ Kɨb tep ak Ñɨ ne ak akaŋ?” agak. 62 Agek, Jisas agak, “Yau me. Me yad nep. Yad, Bɨ Ñɨ ne, Bɨ Kɨb kɨlɨs ke yɨb ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ar ne bɨsɨg mɨd kɨrɨg gɨl, seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb, kɨmi bad nab nab lɨl apenɨgain, nɨŋnɨgabɨm,” agak.
63-64 Jisas nɨb agek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak, walɨj ne okok ke tɨg bɨl bɨl gɨlɨg gɨ agak, “Ne God yɨb ne ak tɨb juosɨp ak bɨr nɨpɨm! Nɨb ak, bin bɨ ognap ma ag nɨŋjɨn. Ne gɨ tɨmel gɨp ak mɨseŋ agɨp me ak. Nɨb ak, nɨbi tari gos nɨŋebɨm?” agak. Agek, bɨ kɨb okok magɨlsek warɨkɨl, aglak, “Bɨ nɨb gɨl ageb nɨbak, nop ñag pak lep,” aglak. 65 Nɨb agɨl, bɨ ognap Jisas nop kɨñɨk ñagɨl, walɨj bad alap dɨ udɨn nop ak karɨk ñɨl, nop paklɨg gɨ aglak, “Nak ke nɨŋɨl, cɨnop agek nɨŋɨn, nep bɨ an pakeb?” aglak. God sobok gep karɨp bɨ polisman okok, ak rek nep nop tapɨn magɨl nep paklak.
Pita agak, “Yad Jisas nop ma nɨpin,” agak
(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27)
66 Pita amɨl bɨsɨgak sɨŋak nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin praj alap, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak nop wög gɨ ñolɨgɨp alap apjakɨl, 67 Pita mab tɨn kab mɨdek sɨŋak nɨŋɨl, agak, “Nak ak rek nep Jisas bɨ Nasaret nɨb ak eip ajenak,” agak. 68 Agek, Pita agak, “Nak tari ageban? Mɨnɨm ageban ak adi ma nɨpin,” agak. Nɨb agɨl, mɨs eyaŋ amek nɨŋlɨg gɨ, kɨlokɨl sɨk agak. 69 Bin praj nɨbak nep, Pita nop kauyaŋ nɨŋɨl, bin bɨ mɨdelak okok kɨrop agak, “Bɨ aul bɨ ne alap,” agak. 70 Agek, Pita kauyaŋ mer agak.
Yokop magɨl alap mɨdɨl, bin bɨ warɨk mɨdelak nɨb okok, Pita nop kauyaŋ aglak, “Nak ak rek nep karɨp lɨm Galili nɨb ak me, cɨn nɨpɨn nak abe bɨ ne alap,” aglak. 71 Agelak, Pita agak, “Bɨ Kɨb nɨŋ mɨdeb; tom agen, yɨp ñag pak lɨnɨgab. Pen nɨŋɨd yɨb agebin! Bɨ nɨb agebɨm ak yad ma nɨpin yɨb!” agak. 72 Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, kɨlokɨl ak kauyaŋ sɨk agak. Sɨk agek, Pita Jisas ned agak, “Kɨlokɨl sɨk omal ma agnɨgab won ak, ‘Yad Jisas nop ma nɨpin,’ agɨl, yɨj omal nokɨm we ñɨnɨgan,” agak mɨnɨm ak nɨŋek, mapɨn gek, sɨl kɨb agak.