15
Jisas nop dam Pailot mɨdek dad amnɨlak
(Mat 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
Kɨslɨm sek, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok lɨl, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok lɨl, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok lɨl, Juda Kansol bɨ kɨb okok magɨlsek lɨl, magɨlsek mɨnɨm ag bɨm gɨl, Jisas nop nag lɨl, dam gapman bɨ kɨb Pailot mɨdek sɨŋak dad amnɨlak. Dad amel, Pailot Jisas nop agak, “Nak Juda bin bɨ kiŋ kɨri ak akaŋ?” agak. Agek, Jisas agak, “Me nak apan me ak,” agak.
Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok Jisas mɨnɨm kɨb agɨl mɨnɨm ke ke koŋai nep aglak. Nɨg gek, Pailot Jisas nop agak, “Nep mɨnɨm koŋai agebal ak, nak pen mɨnɨm ognap ma ageban aŋ?” agak. Agek, Jisas pen mɨnɨm ma agek, Pailot gos par yɨb nep nɨŋak.
Juda bin bɨ okok aglak, “Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lan!” aglak
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39–19:16)
Pen Juda kai Pasopa ñɨn kɨb ak apek, per amɨl Rom gapman bɨ kɨb Pailot nop ag nɨŋel, kɨrop bɨ nagɨman kɨri ag nɨŋölɨgɨpal bɨ ak nep yokop ag söŋ yokolɨgɨp. Pen mɨnek nɨbak, bɨ alap yɨb ne Barabas bin bɨ ognap dɨl, Rom gapman eip pen pen gɨl, cɨp ñag pak lɨlak rek, kɨrop mɨñ lel mɨdelak. Bin bɨ okok ap mogɨm gɨl, Pailot nop bɨ nagɨman per ag nɨŋölɨgɨpal rek ag nɨŋel, Pailot kɨrop agak, “Juda kiŋ kɨb nɨbi ak, nɨbep wɨsɨb yoknɨm aka?” agak. 10 Tari gɨnɨg: Pailot ne ke nɨŋak, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok, Jisas nop yokop mɨlɨk yapek, nop dap ñɨlak. 11 Pen bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok, bin bɨ okok kɨrop aglak, “Pailot nop agem, Jisas mer, Barabas nop wɨsɨb yoknɨmɨŋ,” aglak. Nɨg gel, bin bɨ okok Pailot nop aglak, “Barabas nop cɨnop wɨsɨb yokan,” aglak. 12 Nɨb agelak, Pailot agak, “Nɨb apɨm ak, pen bɨ nɨbaul nɨbi Juda kiŋ cɨn apɨm ak, nop tari gɨnɨm?” agak. 13 Agek, kɨri mɨnɨm bleble gɨl aglak, “Nop mab bak alaŋ ñag pak lan!” aglak. 14 Agelak, Pailot agak, “Ne tari gɨ tɨmel gek, nop nɨg gɨnɨm?” agak. Nɨb agek pen kɨri bleble yɨb gɨl aglak, “Mab bak alaŋ ñag pak lan!” aglak.
15 Pen Pailot, mɨnɨm kɨlɨs aglak nɨbak dɨl, bin bɨ okok kɨrop tep gaŋ, agɨl, Barabas nop yokop ag yokɨl, bɨ ne ognap kɨrop agek, Jisas nop nag lɨl, tapɨn magɨl paklak. Jisas nop pak dai juel nɨŋlɨg gɨ, Pailot agak, “Nop dam mab bak alaŋ ñag pak lɨm,” agak.
Ami bɨ okok Jisas nop ag julak
(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Ami bɨ okok, Jisas nop dam gapna Pailot karɨp ne mɨgan eyaŋ dad amɨl, bɨ yakam kɨri magɨlsek kɨrop sɨk agel apelak, 17 walɨj lakañ parsek alap, gapman bɨ kɨb okok tol gɨ mɨdelɨgɨpal rek Jisas nop tɨm ñɨl, tap ñu ñu sek ognap tɨk dapɨl, kiŋ tol gɨpal usajɨl bad rek alap gɨl, nop nabɨc alaŋ tol gɨ ñɨlak. 18 Tol gɨ ñɨl, Jisas nop aleb aleb ñɨlɨg gɨ aglak, “Nak Juda kiŋ kɨb per nep mɨdenɨmɨn!” aglak.
19 Nɨb agɨl, yɨr dɨl, nabɨc nop pakɨl, nop kɨñɨk ñag ñɨlak. Mɨdek ulep sɨŋak kogɨm yɨmɨl, kɨri kiŋ nop gölɨgɨpal rek, nop kɨbor kɨyan gɨlak. 20 Nop nɨg gɨl ag juɨl, walɨj lakañ parsek nop tɨm ñɨlak ak tɨg ju yokɨl, walɨj ne ke ak yɨm ñɨl, mab bak alaŋ ñag pak lɨnɨg dad amnɨlak.
Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lɨlak
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 Kɨri nab sɨŋak amlɨg gɨ, Aleksada Rupas mamɨl mal nap kɨri Saimon, Sairini taun nɨb bɨ ak, okok gɨ tagɨl, apɨl Jerusalem amnɨg amek ak, nop nabɨŋ pakɨl, kɨlɨs gɨl, aglak, “Jisas mab kros ak dɨ ka gɨl dad noŋ!” agel, dɨl kɨrop eip amnak. 22 Nɨg gɨl amɨl, Jisas nop damɨl karɨp lɨm sɨŋak mɨnɨm yɨb yɨb Golgota agölɨgɨpal kau sɨŋak amjaklak. Golgota mɨnɨm wagɨn ak “Cɨp Nabɨc Cög Tɨŋɨl.” 23 Amjakɨl, kɨri ñɨg wain alap dɨl, marasɨn mö apal ognap dɨ pɨŋɨl adɨk madɨk gɨl, Jisas nop ñɨlak pen ma ñɨŋak. 24 Jisas nop mab bak alaŋ ñag pak lɨl, walɨj nop okok dɨl, nonɨm lɨ ke ke dɨnɨg, sadu rek gɨlɨg gɨ dɨlak.
25 Pɨb kɨslɨm sek lɨm gɨ yokɨl yokop sɨŋeped alaŋ owak won ak, Jisas nop mab bak alaŋ cɨpɨl pak lɨlak. 26 Cɨpɨl pak lɨl, tari gɨnɨg ñag pak lɨlak mɨnɨm ak, mab kros bak ar alaŋ ñu kɨl tɨklak:
JUDA KAI KIŊ KƗRI ME AUL.
27 Mɨnek nɨbak, bɨ tap si dep omal ak rek nep ñag pak lɨlak, alap ñɨn yɨpɨd gɨl pɨs kɨd, alap ñɨn aŋɨdken pɨs kɨd. 28 Gɨlak nɨbak, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl, gɨnɨgal aglak rek nep gɨlak. Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Nop nɨŋel, bɨ tap tɨmel gep alap rek lɨnɨgab,” aglak.
29 Bin bɨ okok ap ran ap yaplɨg gɨ, Jisas nop nɨŋɨl, nabɨc gor mar gɨl, nop ag julɨg gɨ aglak, “Nak, ‘God sobok gep karɨp ak tɨb wal gɨl, ñɨn omal nokɨm kauyaŋ gɨ lɨnɨgain,’ agnak ak, 30 mɨñi nak ke gɨl, mab kros bak alaŋ kɨrɨg gɨl, lɨm wagɨn eyaŋ yapɨl komɨŋ amnoŋ,” aglak.
31 Bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ lo mɨnɨm ag ñeb bɨ okok abe, Jisas nop ak rek nep ag julɨg gɨ, kɨri ke nep pen agek pen agek gɨl aglak, “Bin bɨ ognap kɨrop gek komɨŋ amnɨlak ak pen mɨñi nod ke gek komɨŋ amnɨmɨŋ rek ma lɨp. 32 Ne per agɨp, ‘Isrel bin bɨ Mesaia mɨdebin, Isrel Kiŋ mɨdebin,’ agɨp rek, mɨñi nop mab kros bak sɨŋ alaŋ cɨpɨl pak lɨpal ak, ne ke ak rek nep warɨkɨl wagɨn eyaŋ yapɨl sɨŋaul apek, nɨŋɨl nɨŋɨd agɨp, agɨl, nop nɨŋ dɨnɨgabɨn,” aglak. Pen bɨ Jisas eip ñag pak lɨlak omal Jisas nop ak rek nep ag jurek.
Jisas kɨmak
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Pɨb nab sɨŋepel owak won ak, kɨslɨm gɨl, mɨd damɨl, pɨb kim gak won ak kauyaŋ melɨk gak. 34 Melɨk gek nɨŋlɨg gɨ, Jisas meg mɨgan dap ranɨl, sɨk agɨl agak, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” agak. Hibru mɨnɨm agak nɨbak mɨnɨm wagɨn ak, “God yad. God yad. Yɨp ti gɨnɨg kɨrɨg gɨpan?” 35 Agek, bin bɨ ulep nɨb sɨŋak mɨdelak okok nɨŋɨl aglak, “Nɨŋɨm! Ne Ilaija nop sɨk ageb,” aglak.
36 Pen bɨ alap tap sain matres rek bad alap dɨl, ñɨg wain mani sɨkol taupal mɨgan eyaŋ tauɨl, Jisas nop ñen ñɨŋaŋ, agɨl, gamɨl par alap dɨ kabɨs ñagɨl, mɨdek ar alaŋ ñɨlɨg gɨ, agak, “Cɨn nɨŋ mɨdon, Ilaija apɨl, nop tɨg asɨk dap lɨm wagɨn eyaŋ lɨnɨgab aka?” agak.
37 Nɨb agɨl, nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas sɨk kɨb agɨl, ake bad kɨr gak. 38 Won nɨbak nep, walɨj par kɨb God sobok gep karɨp magɨl ñɨlɨk mɨgan eyaŋ kɨjoŋ pɨlɨŋ gɨlak ak, nab sɨŋak pak bɨl bɨl gɨl, ke ke pɨs pɨs amɨl mɨgan yɨk mɨdek.
39 Bɨ ami okok kod mɨdek bɨ kɨb ak, mab kros bak nab sɨŋaul ar sɨŋ alaŋ mɨdek ak, Jisas nɨb agɨl kɨmak ak nɨŋɨl, agak, “Nɨŋɨd! Bɨ nɨbaul God Ñɨ ne yɨb!” agak.
40-41 Bin koŋai nep Jisas eip Jerusalem olak okok, apɨl gol sɨŋak mɨdelak. Nab nɨbak, bin omal nokɨm Jisas nop kɨsen gɨl wög ognap gɨ ñölɨgɨpal karɨp lɨm Galili. Bin Maria omal mɨderek; bin yɨb alog nɨb omal, alap Magdala taun nɨb, alap Jems Josep mamɨl mal nonɨm kɨri ak. Bin alap yɨb ne Salomi. Bin nɨb okok magɨlsek nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas kɨmak.
Josep ne Jisas mɨb goŋ kab mɨgan sɨŋak tɨgel gak
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-55; Jon 19:38-42)
42-43 Josep bɨ Arimatia taun nɨb, Juda Kansol kɨb bɨ gep alap, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab ñɨn nɨbak kod mɨdolɨgɨp. Bɨ nɨbak, tol God nop sobok gep ñɨn ak, mɨñi tap gɨ jɨn gep, agɨl, tap gɨ jɨn gek. Jisas kɨmak ak nɨŋɨl, karɨp maŋ dɨgnɨg geb, agɨl, mɨñi cɨp se tɨg asɨk dam tɨgel gɨnɨm, agɨl, ma pɨrɨkak; Pailot mɨdek ak amɨl, ag nɨŋak. 44 Ag nɨŋek, Pailot, Jisas bɨr kɨmak mɨnɨm ak nɨŋɨl, pak ju dɨl, bɨ ami sɨkop kod mɨdek bɨ kɨb ak nop sɨk agek, apek, ag nɨŋak. 45 Ag nɨŋek agak, “Mɨdarɨk kɨmɨb,” agak. Nɨb agek, Pailot Josep nop agak, “Yau. Cɨp se dam tɨgel gan,” agak.
46 Agek, Josep walɨj tɨd kɨb alap tauɨl, amɨl cɨp se tɨg asɨk dap yapɨl, walɨj ak dɨ magɨlsek kom kam gɨl, damɨl kab mɨgan kɨsen nɨb nep jɨrɨk lɨlak kab mɨgan ak tɨgel gak. Tɨgel gɨl, kab salai kɨb alap tɨg go ga gɨ damɨl, cɨp tɨgel kɨjoŋ ak pɨlɨŋ gak.
47 Maria Magdala eip, Maria Josep nonɨm ak eip, nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, cɨp tɨgel gɨlak.