16
Jisas warɨkak
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Juda God nop sobok gep ñɨn kɨri ak ap padɨkek, Maria Magdala ak, Maria Jems nonɨm ak, bin Salomi ak, cɨp se ak wel lɨ ñɨjɨn, agɨl, amɨl wel ki tep owep ognap tau dap lel kɨnak.
Mɨnek Sade kɨslɨm sek warɨkɨl, pɨb bɨr kɨsen nep lɨm gɨ yokek, cɨp tɨgel gɨlak sɨŋak amelak. Kanɨb nab sɨŋak amlɨg gɨ aglak, “Kab kɨb cɨp tɨgel kɨjoŋ pak pɨlɨŋ gɨlak ak, bɨ an tɨg kɨlɨlɨ gɨ gol okok yoknɨgab?” aglak. Nɨb agɨl, amjakɨl nɨŋlak, kab kɨb yɨb cɨp tɨgel kɨjoŋ pak pɨlɨŋ gɨlak nɨbak, bɨr lɨlɨg gɨ amɨl gol sɨŋak mɨdek. Nɨŋɨl, kɨri mɨgan nɨbak sɨkɨd amɨl nɨŋlak, bɨ praj walɨj tɨd parsek yɨmak alap, ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ken bɨsɨg mɨdek. Nop nɨŋɨl pɨrɨklak. Pɨrɨkelak, kɨrop agak, “Ma pɨrɨknɨmɨb. Yad nɨpin, nɨbi Jisas bɨ Nasaret nɨb, mab bak alaŋ ñag pak lɨlak ak nop nɨŋnɨg apebɨm. Pen nɨŋɨm! Ne sɨŋaul ma mɨdeb. Ne mɨdarɨk nep warɨkɨl amɨb. Nop tɨgel gɨl lɨlak kau aul ap nɨŋɨm. Pen kasek amɨl, bɨ ne okok Pita eip agnɨmir, ‘Jisas ne ned amɨl Galili mɨdenɨgab. Ne ke nɨbep ned agak rek, nɨbi amɨl nop nɨŋnɨgabɨm nɨb okok,’ agnɨmir,” agak.
Nɨb agek, bin okok jel gek, ñɨn tob jep jep dek, cɨp tɨgel söŋ amɨl kɨrɨg gɨl, pɨg gɨ rɨkɨd ag amnɨlak. Pɨrɨklak nɨŋɨl bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm nɨbak ma ag ñɨlak.
Maria Magdala Jisas nop nɨŋak
(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)
Jisas kɨmɨl, ñɨn sabdaŋ eyaŋ ak warɨkɨl, ned yɨb amɨl, Maria Magdala mɨdek sɨŋak mɨseŋ lek, nop nɨŋak. Pen bin nɨbak nop ned kɨjeki kɨyob ñɨlɨk aknɨb ar oŋɨd ak abaŋ ñag mɨdek nɨŋɨl Jisas ag mɨs yokak. 10-11 Ne Jisas nop nɨŋɨl, amɨl bɨ ne okok sɨl ag mɨdelak nab sɨŋak amɨl, Jisas komɨŋ mɨdeb nop nɨpin, agek, kɨri pɨs nep kɨmɨb, agɨl, mɨnɨm nop ak ma nɨŋ dɨlak.
Jisas bɨ ne omal kanɨb nab sɨŋak amɨl nop nɨŋrek
(Luk 24:13-15)
12 Kɨsen pen, Jisas bɨ ne omal karɨp lɨm mɨgan alap gɨ ajerek, Jisas bɨ aknɨb ke rek lɨl apɨl, kanɨb nab sɨŋak mɨseŋ lek, nop nɨŋɨl, 13 amɨl bɨ ne ognap kɨrop ag ñerek ak pen, nɨŋɨd agebir, agɨl, mɨnɨm kɨrop ma nɨŋ dɨlak.
Mɨnɨm tep yad ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨmɨb, agak
(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Apo 1:6-8)
14 Kɨsen mɨnek alap me, Jisas bɨ ne aknɨb agɨp alaŋ tap ñɨb mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Jisas nab kɨri sɨŋak mɨseŋ lek, nop udɨn kɨri ke nɨŋel, kɨrop ag gɨl agak, “Yad warɨken, bin bɨ ognap yɨp mɨseŋ nɨŋɨl, apɨl nɨbep ag ñel, tari gɨnɨg tom agebal, ma warɨkɨp, agɨl gos nɨpɨm?” agak.
15 Nɨb agɨl, kɨrop agak, “Nɨbi mɨnɨm tep yad ak damɨl karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek amɨl, bin bɨ okok magɨlsek ag ñɨnɨmɨb. 16 Bin bɨ an an, mɨnɨm tep yad ak nɨŋ dɨl, ñɨg paknɨgal okok, komɨŋ amnɨgal. Pen bin bɨ an an, mɨnɨm tep yad ak ma nɨŋ dɨnɨgal okok, God kɨrop mɨnɨm kɨb agek yur dɨnɨgal.
17 “Bin bɨ mɨnɨm yad nɨŋɨl, ‘Nɨŋɨd ageb,’ agɨl, nɨŋ dɨnɨgal okok, tap ma gep rek ognap gɨnɨgal. Kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok bin bɨ kɨrop abaŋ lɨnɨgab okok, yɨb yad ak agɨl, ag mɨs yoknɨgal. Mɨnɨm yɨb kɨri ke ak kɨrɨg gɨl, mɨnɨm kɨsen nɨb ar alap ke agnɨgal. 18 Toi gadkol bin bɨ suɨp okok dɨ nɨŋel, tap alap kɨrop gek ma kɨmnɨgal. Tap tɨmel bin bɨ ñɨbɨl kɨmbal okok ognap ñɨbel, tap alap gek ma kɨmnɨgal. Pen bin bɨ tap gɨnɨgab okok, kɨrop ñɨnmagɨl lel, komɨŋ lɨnɨgab,” agak.
God Jisas nop dɨl karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amnak
(Luk 24:50-53; Apo 1:9-11)
19 Bɨ Kɨb Jisas mɨnɨm nɨbak kɨrop ag mɨbɨl juek nɨŋlɨg gɨ, God nop dɨl, karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amnak. Dad amek, God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ar nop ar bɨsɨgak.
20 Pen bɨ ne okok amɨl, Jisas mɨnɨm tep ak karɨp lɨm yɨmñak yɨmñak magɨlsek ag ñel amek nɨŋlɨg gɨ, Bɨ Kɨb, mɨnɨm tep yad nɨŋɨd nep lɨnɨmɨŋ, agɨl, kɨrop eip mɨdɨl, kɨlɨs ñek, tap ma gep rek okok gɨlak.