2 Timoti
Pol mɨj kɨsen nɨb ak Timoti nop ñu kɨl tɨkak
1
Yad Pol. God gek nɨŋɨl yad Krais Jisas nop cɨg gɨl, komɨŋ kɨsen nɨb komɨŋ per mɨdep ag lak ak dɨpin. Nɨg nɨŋɨl, God ne ke agek, Krais Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ ne alap mɨdebin.
Ñɨ mɨdmagɨl yad Timoti, nep mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin. Bapi God, Bɨ Kɨb cɨn Krais Jisas, nep yɨmɨg nɨŋɨl, dɨ tep gɨl, kod mɨd tep ger me, nak kapkap mɨd tep gɨnɨmɨn.
God mɨnɨm ag ñobɨn ak, nabɨŋ ma gɨnɨmɨŋ
Apɨs based sɨkop God nop wög gɨ ñɨ mɨdelɨgɨpal rek ak, yad ak rek nep gos omal ma nɨŋɨl God nop nep gos nɨŋɨl, wög ne gɨ ñɨbin. Yad pɨb nab kɨslɨm eyaŋ God nop sobok gɨpin ak, yad per nep yɨb nep aglɨg gɨ, God nop tep agebin. Sɨl agnak ak gos nɨŋlɨg gɨ mɨdebin. Nɨb ak, nep am nɨŋɨl, yad mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgain.
Nak gos nokɨm ar nep nɨŋɨl Krais Jisas nop nɨŋ dɨ wös gɨpan ak nɨŋlɨg gɨ mɨdebin. Napɨs Lois eip, nanɨm Yunis eip, Krais Jisas nop nɨŋ dɨ wös gɨl mɨdölɨgɨpir rek, nak ak rek nep nop nɨŋ dɨ wös gɨpan, agɨl gos nɨpin. Nak Krais Jisas nop nɨŋ dɨ wös gɨpan rek, yad nep agebin, ñɨnmagɨl yad dɨ nabɨc ar nep ak len, God nep tap tep ñak ak, gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨn. Tap nep nab adaŋ mɨdeb nɨbak, pɨgenɨmɨn mɨlaŋ gɨnɨmɨŋ. God ne Kaun ne cɨnop ñek, ma pɨrɨkɨn; God Kaun ne gek, cɨn kɨlɨs sek mɨdɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨl, gos mɨb goŋ cɨn ke gos gɨp ar ak ma gɨn.
Nɨb ak, nak Bɨ Kɨb cɨn mɨnɨm tep ne ag ñɨl, nabɨŋ ma gɨnɨmɨŋ. Bin bɨ okok kɨrop abramek ag ñɨnɨmɨn. Yad Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ne ag ñenek, yɨp mɨñ lɨlak ak, nep ak rek nep nabɨŋ ma gɨnɨmɨŋ. Pen God ne kɨlɨs ne nep ñɨb rek, Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajenɨmɨn. Nɨg genɨmɨn, nep gɨ tɨmel genɨmel, gos par ma nɨŋnɨmɨn. God cɨnop dɨ komɨŋ yokɨl, bin bɨ sɨŋ yad ke mɨdenɨgabɨm, agak. Cɨn nag tep ar ak gon nɨŋɨl God cɨnop ma dak; ne ke ned nɨg gɨnɨgain, agak rek, cɨnop bin bɨ mapɨn yɨb nɨŋɨl dak. Karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok ma gɨ lak ñɨn ak, God bin bɨ mapɨn yɨb nɨŋɨl, Krais Jisas bin bɨ okok kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab, agɨl gos ak nɨŋak. 10 Pen mɨñi, God bin bɨ mapɨn yɨb nɨŋɨp ak, mɨseŋ nɨpɨn. Krais Jisas apɨl, cɨnop bin bɨ nen agɨl kɨmak ak me, God cɨnop bin bɨ magɨlsek mapɨn yɨb nɨŋɨp ak, mɨseŋ yɨb nɨpɨn. Krais Jisas cɨnop bin bɨ nen agɨl yur dɨl kɨmak ak me, mɨñi kɨmeb won ak kɨlɨs alap ma mɨdeb. Jisas nɨg gek ak me, komɨŋ mɨdep won ak abe, komɨŋ per mɨdep won ak abe, cɨnop bin bɨ mɨseŋ yomɨb.
11 Mɨnɨm tep nɨbak bin bɨ okok magɨlsek nɨŋlaŋ, agɨl, Krais Jisas ne ke yɨp ag lek, yad Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ ne alap mɨdɨl, mɨnɨm tep nɨbak bin bɨ okok magɨlsek ag ñɨ tep gɨl, mɨnɨm yɨpɨl ak ag ñɨ tep gɨl, gɨpin. 12 Jisas mɨnɨm tep ne ak ag ñɨ ajenek ak me, yɨp gɨ tɨmel gel, koslam mɨdebin. Pen yad kaun amek nɨŋlɨg gɨ ma mɨdebin; yad gos sek mɨdebin. Bɨ nɨŋ dɨpin ak, Bɨ nɨbak bɨr nɨpin. Yad nop tap ñɨbin ak, ne tap nɨbak dɨ kod mɨd tep gɨl, gɨ dam dam, ñɨn kɨsen ak onɨgab.
13 Mɨnɨm apin nɨpan ak, yɨpɨd gɨl nep mɨdeb, agɨl, nak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨmɨn. Nɨg gɨl, Krais Jisas nop nɨŋ dɨlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ, gɨ mɨdenɨmɨn. Krais Jisas nop cɨg tep gɨpan ak me, nak nɨg gɨnɨmɨn rek lɨp. 14 God tap tep ñɨnmagɨl ar nep lɨp ak, yɨprɨg dɨ tep gɨnɨmɨn. Kaun Sɨŋ cɨnop nab adaŋ mɨdeb ak, kɨlɨs ne nep gɨ ñek, yɨprɨg dɨ tep gɨnɨmɨn.
15 Nak nɨpan, bin bɨ Esia Propins nɨb okok magɨlsek yɨp kɨrɨg gɨpal. Pigelas abe, Emogenis abe, nɨg aknɨb rek nep gɨpir. 16-17 Bɨ Kɨb ne Onesiporas bin bɨ karɨp ne okok yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨmɨŋ. Tari gɨnɨg: ne taun kɨb Rom ap mɨdek ñɨn ak, nabɨŋ dɨnɨgain, agɨl, yɨp ma kɨrɨg gak. Yad sɨŋaul mɨñ mɨdebin, ne koslam pɨyo nɨŋɨl, apɨl yɨp nɨŋak. Ñɨn koŋai nep apɨl nɨŋek, yɨp tep yɨb gak. 18 Nɨb ak, ñɨn kɨb kɨsen ak, Bɨ Kɨb ne Onesiporas nop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨmɨŋ. Epesas mɨdenek, yɨp dɨ tep gɨl tap ke ke tari tari koŋai nep gɨ ñolɨgɨp ak, nak ke nɨŋ tep gɨpan.