2
Jisas nop cɨg gɨl, ami bɨ ne rek mɨdon
Pen ñɨ yad Timoti. Nak Krais Jisas nop kɨsen genɨgan ak, ne nep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨgab. Nɨb ak, nak gos ar nokɨm nep nɨŋɨl, kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨn. Mɨnɨm tep bin bɨ okok kɨrop per ag ñɨbin nɨpan ak, bin bɨ Krais Jisas mɨnɨm tep kɨsen gɨpal ognap pɨyo nɨŋɨl, ag ñɨ tep gɨnɨmɨn; kɨri pen bin bɨ ñɨ pai ognap kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨgal.
Krais Jisas nop wög gɨpɨn rek, bin bɨ ognap cɨnop gɨ tɨmel gel, koslam mɨdobɨn. Nak ak rek nep, Jisas Krais ami bɨ tep ne mɨdeban ak me, yɨp ak rek nep gɨnɨgal, agɨl, pɨrɨkɨl, nop ma kɨrɨg gɨnɨmɨn; wög ne ak abramek gɨnɨmɨn.
Ami bɨ okok, bɨ kɨb kɨri ak nop tep gaŋ, agɨl, gos ar nokɨm ak nep nɨpal. Tap söŋ ar okok, agɨl, gos ak ma nɨpal. Bin bɨ resɨs gɨpal okok, bɨ resɨs kod mɨdebal okok apal apal rek nep gɨl, tap tep dɨpal.
Pen bin bɨ maj wög gɨpal okok, tɨŋɨl yur dɨpal rek, kɨri ke ned pag ñɨŋnɨmel. Kɨsen bin bɨ ognap pag ñɨŋnɨgal. Mɨnɨm agebin aul, nak nɨŋlɨg gɨ mɨdek, Bɨ Kɨb nep gos ñek, nɨŋ tep gɨnɨgan.
Jisas Krais nop gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨn. Depid ñɨ tɨkek, tɨk dam dapɨl gɨl, Jisas nop tɨk dolak. Ne kɨmɨl warɨkak. Jisas Krais mɨnɨm tep ag ñɨbin ak, mɨnɨm nɨbak me ak. Yad mɨnɨm tep nɨbak ag ñenek, yɨp bɨ tɨmel alap rek mɨñ lel mɨdebin. Pen God Mɨnɨm ak mɨñ ma mɨdeb. 10 Nɨb ak, God bin bɨ dɨnɨgain, agɨl, nɨŋ lak bin bɨ okok, Krais Jisas kɨrop dɨ komɨŋ yokek, kɨri God eip melɨk tep ne sek per per nep komɨŋ mɨdenɨmel, agɨl, bin bɨ okok yɨp mɨlɨk yapek gɨ tɨmel genɨgal ak, yad pɨrɨkɨl ma kɨrɨg gɨnɨgain.
11 Mɨnɨm pɨs nep nɨŋ dep alap agnɨg gebin:
Cɨn Jisas eip kɨmnok ak me,
ne eip per per nep komɨŋ mɨdenɨgabɨn.
12 Krais Jisas nop wög gon,
bin bɨ okok cɨnop mɨlɨk yapek gɨ tɨmel genɨgal ak,
pɨrɨkɨl ma kɨrɨg gɨnɨgabɨn ak,
ne Kiŋ mɨdɨl bin bɨ okok kod mɨdenɨgab ñɨn ak,
cɨn ne eip mɨdɨl, ak rek nep bin bɨ okok kod mɨdenɨgabɨn.
Krais Jisas nop ma nɨpɨn, agnɨgabɨn ak,
cɨnop ak rek nep, kɨrop ma nɨpin, agnɨgab.
13 Pen Krais Jisas mɨnɨm tep ageb rek ma gɨnɨgabɨn ak,
ne mɨnɨm tep ne ageb rek nep gɨnɨgab.
Tari gɨnɨg: Krais per nep mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb;
mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak kɨrɨg gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp.
God wög ag lak ak, kɨlɨs gɨl gɨ tep gɨnɨmɨn
14 Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, bin bɨ okok kɨrop per per ag ñɨ tep gek saköl ma gɨnɨmel. Nak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨmɨn, Bɨ Kɨb nɨŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, kɨri mɨnɨm magɨl ar ak nep pen pen ag amɨl apɨl ma gɨnɨmel; mɨnɨm magɨl pen pen agnɨgal ak, tap tep alap ma gɨnɨgab; bin bɨ mɨnɨm nɨbak nɨŋnɨgal okok, kɨrop gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgab. 15 Yad God nop wög gɨ tep gɨl, mɨnɨm nɨŋɨd ne ak yɨpɨd gɨl nep ag ñɨ tep gɨnɨgain ak, God yɨp tep agnɨgab, agɨl, gos ar nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl, kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨn. 16 God nop gos ma nɨŋɨl mɨnɨm yokop per per ag amɨl apɨl gɨnɨgal ak, nak eip ma agnɨmɨn. Ag dam dapɨl gɨl, kɨri God Mɨnɨm nɨŋɨd ak kɨrɨg gɨl par okok amnɨgal. 17 Mɨnɨm esek ag ñɨnɨgal nɨbak, soi sɨkol alap lɨl, mɨd damɨl, kɨsen soi kɨsak kɨb yɨb lɨp rek ak lɨnɨgab. Bɨ ag ñeb bɨ Aimenias eip, Pailitas eip, kɨri ar nɨbak gɨpir. 18 Bɨ okok God Mɨnɨm nɨŋɨd ak kɨrɨg gɨl apal, “Cɨn bɨr warɨknok; kɨmɨl kauyaŋ ma warɨknɨgabɨn,” apal. Pen kɨri mɨnɨm esek nɨbak agel, bin bɨ ognap Jisas mɨnɨm tep ak bɨr kɨrɨg gɨpal.
19 Pen God karɨp sap pɨŋɨl gɨ tep gak ak kɨlɨs mɨdeb. Sap nab sɨŋak ñu kɨl ognap mɨdeb: “Bɨ Kɨb ne bin bɨ ne ke nɨŋɨp.” Mɨnɨm alap abe mɨdeb: “Bin bɨ kɨri Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdobɨn, apal okok, nag tɨmel ar ak ma amnɨmel.”
20 Pen karɨp kɨb yɨb okok, kɨnaŋ ke ke mɨdeb. Kɨnaŋ ognap, gol aka silpa dɨl gɨpal. Ognap pen mab aka lɨm nep dɨl gɨpal. Ognap dɨl, tap acɨr mer, tap tep tep okok nep lɨpal; pen ognap tap yokop abramek okok lɨpal. 21 Bin bɨ Krais Jisas nɨŋ dɨpal okok magɨlsek aknɨb rek nep. Bin bɨ an an tap acɨr tap abramek okok asɨk mosɨk gɨnɨgal okok, kɨri bin bɨ sɨŋ ne ke mɨdɨl, wög tep tari tari mɨdenɨgab okok kɨri mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ gɨnɨgal. Nɨb ak, Bɨ Kɨb bin bɨ sɨŋ ne ke nɨb okok nɨŋɨl, kɨrop wög tep ognap ag lɨnɨgab.
22 Pen bin praj bɨ praj ognap gos tɨmel nɨpal rek ak ma nɨŋnɨmɨn. Nak pen gɨ tep gɨl, God ageb rek nep gɨl, Krais Jisas mɨnɨm tep ne nɨŋ dɨl, bin bɨ okok mɨdmagɨl lɨl, kɨlɨs gɨl gɨ damɨl, bɨ kapkap sain tɨkɨl, gɨ mɨdenɨmɨn. Bin bɨ mɨdmagɨl asɨŋ ma mɨdeb rek mɨdɨl Bɨ Kɨb nop sobok gɨpal okok eip jɨm ñɨl mɨdɨl, agesin ar nɨbak nep gɨ mɨdenɨmɨn. 23 Pen mɨnɨm yokop ag amɨl apɨl gɨl, pen pen tɨbroŋ tauroŋ gɨpal bin bɨ okok eip ma agnɨmɨn. Tari gɨnɨg: nɨg genɨgal ak, kɨsen mɨlɨk yapek, kal juɨl, mɨnɨm tɨmel agɨl, pen pen gos tɨmel nɨŋnɨgal. 24 Bin bɨ Bɨ Kɨb nop wög genɨgal okok, pen pen ma agɨl, kapkap mɨdɨl, bin bɨ dɨ tep gɨl, ag ñɨ tep gɨnɨgal. Kɨrop gɨ tɨmel genɨmel, pen gɨ tɨmel ma gɨnɨmel. 25 Pen bin bɨ ognap mɨnɨm kɨrop ma denɨmel, kɨri pen kapkap ag ñɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdel, God bin bɨ nɨb okok kɨrop gos tep ñek, tap si tap tɨmel gɨpal ak tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, adɨk gɨ nop ken ar apɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨpɨl yɨb ak nɨŋ dɨnɨmel rek lɨp. 26 Nɨg gɨl kapkap ag ñɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdel, gos tep apek, Seten kɨrop tom tom agɨl dek, kɨd ne ak mɨdɨl, mɨnɨm tom ne nɨŋ dɨpal ak kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨnɨgal.