3
Ñɨn kɨsen nɨbaul bin bɨ gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgal
Pen nak nɨpan, ñɨn kɨsen nɨbaul bin bɨ koslam mɨdenɨgal. Kɨri mɨb goŋ kɨri nep gos nɨŋɨl, agon kɨlnok kɨbap mani nep mɨdmagɨl lɨl, cɨn nep bɨ kɨb mɨdobɨn, agɨl, yɨb kɨri ke dap ranɨl, bin bɨ okok kɨrop ag juɨl, nonɨm nap sɨkop kɨrop mɨnɨm tɨb juɨl, bin bɨ kɨrop gɨ tep gɨpal okok kɨrop tep gɨp ma agɨl, God nop gos ma nɨŋnɨgal. Kɨri bin bɨ ognap mɨdmagɨl ma lɨl, bin bɨ kɨrop gɨ tɨmel gɨnɨgal ak nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨl, bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm tɨmel mɨnɨm tom agɨl, kapkap sain ma tɨkɨl, kal tɨmel yɨb gɨl, tap tari tari tep mɨdeb ak nɨŋel, kɨrop mɨlɨk yonɨgab. Kɨri mɨmɨg nɨŋɨl, abramek gɨ tɨmel gɨl, cɨn nep bin bɨ kɨb mɨdobɨn agɨl, mɨb goŋ cɨn ke tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨl mɨñ mɨñ gɨn agɨl, God nop mɨdmagɨl ma lɨnɨgal. Cɨn bin bɨ nɨb okok nɨŋɨl, bin bɨ God nop nɨŋ dɨpal rek nep gɨpal, agnɨgabɨn ak pen God Kaun ne gek, kɨlɨs sek mɨdɨl, God ageb rek nep gɨn, agɨl, gos ma nɨŋnɨgal. Bin bɨ nɨb aknɨb rek gɨpal okok kɨrɨg gɨl, eip mogɨm ma gɨnɨmɨn.
Bɨ nɨb okok rek ognap, kapkap karɨp karɨp pɨyo am nɨŋ amel nɨŋlɨg gɨ, bin gos tep ma mɨdeb okok, kɨrop wasu ag dɨl karɨp mɨgan kɨri dad amel, kɨri mɨnɨm esek kɨrop ag ñel, bin nɨb okok pɨs ken nɨb okok amnɨgal. Bin nɨb okok, tap si tap tɨmel gɨpɨn okok acɨr ak, titi gɨl lɨg gɨ yokɨl, mɨd tep gɨn, agɨl, mɨker kɨb yɨb nɨŋɨl, gos par nɨŋlɨg gɨ mɨdebal. Pen mɨdmagɨl kɨri pɨlɨs gek, gos tɨmel ke ke koŋai nep am kɨrop dɨ okdaŋ okɨl gɨl, kanɨb tɨmel nɨb okok dɨ lɨp gɨ dad ameb. Bin nɨb okok rek, mɨnɨm okok nɨb okok nɨb nɨŋnɨgal ak pen Krais Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋenɨgal ak, ak mɨnɨm nɨŋɨd me ak, agɨl, ma nɨŋnɨgal. Pen bɨ Janis Jabris bɨ omal Mosɨs mɨnɨm agak ak yo nɨŋrek ak rek, bɨ esek apal okok ak rek nep Krais Jisas mɨnɨm nɨŋɨd ak yo nɨpal. Kɨri gos tɨmel yɨb nep nɨŋɨl, Krais Jisas mɨnɨm tep ak kɨrɨg gɨpal. Pen gɨpal ar nɨbak tapɨn ger amnɨmɨŋ rek ma lɨp. Janis Jabris bɨ omal gɨ tɨmel gɨrek, bin bɨ mɨseŋ nɨŋlak rek ak, bin bɨ mɨñi nɨb aknɨb rek nep mɨnɨm tom ag ñɨbal okok ak rek nep mɨseŋ nɨŋnɨgal.
Jisas Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ tep gɨnɨmɨn
10 Pen nak yad eip mɨdɨl, gos ar nokɨm nep nɨŋɨl, Jisas Krais mɨnɨm tep ag ñɨbin ak abe, nag tep ar yad gɨpin ak abe, nak bɨr nɨŋ tep gɨl nɨb aknɨb rek nep gɨpan. Krais nop nɨŋ dɨ wös gɨl, wög ne kɨlɨs yɨb nep gɨlɨg gɨ, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨl, mɨker apek koslam mɨdɨl ma kɨrɨg gɨpin ak, nak bɨr nɨpan. 11 Krais mɨnɨm tep ag ñenek yɨp gɨ tɨmel gel koslam mɨdenek ak, nak bɨr nɨpan. Bin bɨ taun kɨb Adiok, Aikoniam, Listra okok yɨp gɨ tɨmel gel gel, koslam yɨb mɨdenek ak pen Bɨ Kɨb yɨp dɨ komɨŋ yokak ak, nak bɨr nɨpan.
12 Bin bɨ Krais Jisas nop cɨg gɨl, ageb rek nep gɨn agnɨgal okok, kɨrop magɨlsek mɨker ñel, koslam mɨdenɨgal. 13 Pen bin bɨ tɨmel mɨnɨm esek ar ak nep ag ñɨbal okok, gɨ tɨmel yɨb gel gel amek, kɨri ned bin bɨ tɨmel mɨdelɨgɨpal rek mer, kɨsen bin bɨ tɨmel aknɨb ke mɨdenɨgal. Kɨri ke God kanɨb tep ak ma nɨŋɨl, bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm esek nɨbak ag ñel, kɨri ak rek nep God kanɨb tep ak ma nɨŋnɨgal.
14 Pen nak ñɨ sɨkol nep mɨdɨl, nep Krais Jisas mɨnɨm nɨŋɨd ak ag ñel, nɨŋɨl pɨs nep nɨŋ dɨpan mɨnɨm tep ak kɨlɨs gɨl, nɨŋ dɨlɨg gɨ, ageb rek nep gɨlɨg gɨ, gɨ mɨdenɨmɨn. Cɨn bin bɨ nep mɨnɨm tep ak ag ñon nɨŋnak ak, nak cɨnop bɨr nɨpan. 15 Nak nɨpan, ñɨ sɨkol yɨb mɨdenak ñɨn ak, nak God Mɨnɨm Sɨŋ ak bɨr nɨŋnak. Cɨn God Mɨnɨm Sɨŋ ak udɨn lɨ nɨŋenɨgabɨn ak, God Mɨnɨm Sɨŋ ak cɨnop gos kɨd yɨk nɨŋeb won nɨbak ñek, Krais Jisas nop nɨŋ don cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab mɨnɨm wagɨn ak nɨŋ tep gɨnɨgabɨn. 16 God Mɨnɨm ak magɨlsek, God ne ke ake lɨl Kaun ne ak pɨgak. Nɨb ak, God Mɨnɨm ak magɨlsek bin bɨ okok kɨrop ag ñɨl, bin bɨ mɨnɨm nɨŋɨd kɨrɨg gɨpal okok kɨrop tɨmɨd ukɨl, bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok kɨrop ag gɨl, bin bɨ kɨri, titi gɨl God Mɨnɨm ageb rek gɨn, agɨl gos nɨpal okok kɨrop ag ñɨ tep gɨp. 17 Nɨg gɨp ak, God nop wög gɨ ñeb bin bɨ ne okok, God Mɨnɨm ak nɨŋ tep yɨb gɨl, God kɨrop wög tep tari tari ag lɨp ak, kɨri gos nɨŋ tep yɨb gɨl, gɨ tep yɨb gɨnɨgal.