4
God Mɨnɨm yɨpɨd gɨl ak ag ñɨnɨmɨn
Nep mɨnɨm nɨbaul yokop ma agebin. Krais Jisas bin bɨ okok magɨlsek Kiŋ kɨri kod mɨdenɨgain, agɨl, adɨk gɨ apenɨgab ñɨn ak, ne bin bɨ komɨŋ mɨdenɨgal okok abe, bin bɨ kɨmlak okok abe, nonɨm ke ke lɨnɨg geb. Nɨb ak, God abe, Krais Jisas abe nɨŋ mɨder nɨŋlɨg gɨ, nep mɨnɨm nɨbaul agebin. God Mɨnɨm tep ak ag ñɨnɨmɨn. Bin bɨ okok mɨñ mɨñ gɨnɨgal aka mɨñ mɨñ ma gɨnɨgal, agɨl, ma yo nɨŋnɨmɨn; God Mɨnɨm mɨñi dɨnɨgal aka ma dɨnɨgal, gos ak ma nɨŋnɨmɨn; kɨlɨs gɨl nep God Mɨnɨm tep ak ag ñɨnɨmɨn. Bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok ag gɨl, bin bɨ mɨnɨm nɨŋɨd kɨrɨg gɨpal okok tɨmɨd ukɨl, bin bɨ kɨri, titi gɨl God Mɨnɨm ageb rek gɨn, ag gos nɨpal okok, kɨrop kapkap sain tɨkɨl ag ñɨ tep gɨl, gɨnɨmɨn. Tari gɨnɨg: ñɨn kɨsen ak, God Mɨnɨm yɨpɨd gɨl ak nɨŋɨl, ma dɨnɨgal; ag ñeb bin bɨ koŋai nep poŋ dɨl dapel, kɨri mɨnɨm esek mɨnɨm yokop yokop gos kɨri ke ameb ar ak nep ag ñel, kɨri nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ dɨnɨgal. God Mɨnɨm nɨŋɨd ak kɨrɨg gɨl kesɨm yokop okok agel, kasek dɨnɨgal.
Pen nak ke, tap tari tari gɨnɨgab ak, gos nɨŋ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨn. Mɨker ap onɨmɨŋ, gos par ma nɨŋnɨmɨn. Nak kɨlɨs gɨl, Krais Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ okok ag ñɨ ajenɨmɨn. Nak God wög gɨ ñeb bɨ mɨdeban ak me, God nep wög tari tari ag lak ak, magɨlsek gɨ dam dam amek, pɨs nep gɨ saknɨgan.
Yad ulep kɨmnɨg gebin, agak
Yad Krais wög ne gen, yɨp mɨñ lel mɨden mɨden, mɨñi pak lon lakañ yonɨmɨŋ, agɨl, yɨp gebal. Nɨb ak, lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebin aul, kɨrɨg ameb ñɨn ak ulep owɨp. Yad kɨlɨs gɨl, Seten eip pen pen gɨ damɨl, kanɨb ulep sɨŋak bɨr opin. Yad kɨlɨs gɨl, Krais Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ okok ag ñɨ dam dam amek, Krais Jisas nop nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdɨl, wög yɨp agak ak ma kɨrɨg gɨpin; agak rek nep magɨlsek gɨpin. Ne Bɨ Kɨb, ne mɨnɨm tɨg bɨlok tep gɨl ageb ak me, tari tari gɨpin ak nɨŋ mɨdɨl, ñɨn kɨb ne ak apek, yɨp bɨ komɨŋ tep yad, agnɨgab. Pen yad nep mer; bin bɨ, Bɨ Kɨb onɨgab, agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ kod mɨdebal okok, kɨrop magɨlsek ak rek nep gɨnɨgab.
Timoti. Kanɨb mɨdonɨmɨŋ ak, yad mɨdebin sɨŋaul kasek onɨmɨn. 10 Bɨ yad eip mɨdolɨgɨpɨn okok, mɨñi yad eip sɨŋaul ma mɨdebal. Bɨ nak Demas, tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdmagɨl lɨl, yɨp pɨs nep kɨrɨg gɨl, bɨr taun kɨb Tesalonaika amnak. Bɨ yad Kresej Galesia Propins amnak. Taitas Dalmesia Propins amnak. 11 Bɨ nokɨm Luk nep yad eip mɨdobɨr. Krais Jisas nop wög gɨpin ak, Mak ne gɨ ñɨ tep gɨp. Nɨb ak, nak Mak nop amɨl poŋ dɨl dapek, eip mɨdɨl wög gɨr. 12 Ticikas nop ag yoken Epesas amnak. 13 Onɨmɨn ñɨn ak, taun kɨb Troas apɨl, kolsior par yad ak, bɨ nak Kapas karɨp dɨ lɨnek ak dɨl donɨmɨn; kanɨb mɨdonɨmɨŋ ak, mɨj yad kom kam gɨ mɨdeb okok dɨl donɨmɨn; mer ak, mɨj kaj meme sipsip wak yɨb sek ñu kɨl tɨklak okok nep dɨl donɨmɨn.
14 Bɨ kapa wög gɨp Aleksada yɨp gɨ tɨmel yɨb gak. Yɨp gak nɨbak, God nop pen ak rek nep gɨnɨgab. 15 Krais Jisas mɨnɨm tep ag ñɨbɨn ak, Aleksada ne gɨ tɨmel yɨb gak ak me, yɨp gɨ tɨmel gak rek, nep ak rek nep gɨnɨmɨŋ rek lɨp ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨn.
16 Yɨp ned mɨnɨm kɨb aglak ñɨn ak, bin bɨ alap yɨp kɨd okok nɨŋ mɨdek mɨnɨm kɨb ma agnek; kɨri magɨlsek yɨp kɨrɨg gɨlak. Pen God kɨrop gos nɨbak nɨŋlɨg gɨ ma mɨdonɨmɨŋ. 17 Yɨp mɨnɨm kɨb aglak nɨbak, Bɨ Kɨb yɨp kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm tep ne ak, bin bɨ okok nɨb koŋai nep apɨl mɨdelak okok kɨrop abramek agenek nɨŋlak. Bɨ Kɨb gek, kaj layon yɨp su ñɨŋnɨmɨŋ rek ma lak. 18 Yad nɨpin, Bɨ Kɨb yɨp kod mɨdek, tap tɨmel alap yɨp gɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab; ne yɨp dɨ komɨŋ yokɨl, dam karɨp lɨm tep ne seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amnɨgab. Bɨ Kɨb nɨbak, yɨb ne ak per per nep agel ar amnaŋ. Nɨb aknɨb rek tep.
Pol agak, “Nɨbi mɨdebɨm?” agak
19 Bin nak Prisila abe, nɨgmɨl ne Akwila abe, bɨ nak Onesiporas bin bɨ karɨp ne kɨn mɨdebal okok abe kɨrop agnɨmɨn, Pol “Nɨbi mɨdebɨm?” ageb, agnɨmɨn.
20 Bɨ nak Erastas sɨŋaul ma owak; mɨdeb taun kɨb Korid sɨŋak. Bɨ nak Tropimas nop tap gek, kɨrɨg onek taun kɨb Mailitas.
21 Yɨgen kɨb owɨp ñɨn ak ulep mɨdeb rek, kanɨb mɨdonɨmɨŋ ak, yɨgen ma onɨgab ar ak kasek onɨmɨn.
Pen Yubulas, Pudens, Lainas, Klodia, Krais Jisas bin bɨ ne taun kɨb Rom aul mɨdebal okok magɨlsek nep, “Nak mɨdeban?” agebal.
22 Timoti, Bɨ Kɨb nep eip mɨdenɨmɨŋ.
God nɨbep magɨlsek yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨmɨŋ.