5
Mailö adö u ajaiun
Kale God ñɨ pai mɨdmagö aij nɨpe mɨdpim u, nɨpe göp rö gɨmim. * Krais hanɨp nɨbi bɨ mɨdmagö löm, God nɨp nan dap sabe gɨlö haƚɨ? aij auöp rö u, hanɨp nan a göm mab ba laŋ uma. Krais ga anɨbu nɨŋmim, kale ke anɨb unbö rö nöp nɨbi bɨ gau kalɨp mɨdmagö löl gɨ mɨdaimim. *
Pen God nɨbi bɨ nɨpe ke yabɨƚ mɨdpim u, nɨbi si bɨ si gɨmim, gau ajmim haƚöwaƚö gɨmim, nan aij kale gau yad udnam a gɨmim, nagɨ adö anɨbu rö magöŋhalö böŋ nöp arö gɨmim. Uraŋañ hagmim, ñɨƚoŋ lɨmim, manö naij hagmim gagmim. Manö anɨbu rö hagagep yabɨƚ. Kale pen God nɨp aij a göp a gɨmim.
Nɨ? aij gɨmim: nɨbi si bɨ si gɨpal nɨbi bɨ gau abe, gau ajöm haƚöwaƚö gɨpal nɨbi bɨ gau abe, nan aij kale gau yad udnam a gɨpal nɨbi bɨ gau abe kale God Krais apil mɨhau ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ abad mɨdpil au aragnaböl yabɨƚ. Kale nan si nan naij anɨb gau gasɨ nɨŋbal u, nan anɨb gau god kale rö löp. *
Nagɨ naij hagajɨn anɨb gau, nɨbi bɨ rɨmnap kalöp piral hagöm hagnaböl, “Nan anɨb gau nan si nan naij wasö,” a gɨnaböl. Kalöp piral haglö nɨŋmim rö löp u, nɨŋ aij gɨmim manö kale udagmim. Nan si nan naij hagajɨn anɨb gau gɨpe, God kal juöm kalöp gɨ naij yabɨƚ gɨnab. * Manö kalɨp nɨŋmim kalɨp aip ajagmim.
Nöd sɨbön aŋ gau mɨdmɨdim u pen mɨñi Bɨ Kub nɨbi bɨ nɨpe lɨmim mailö nɨpe adö u mɨdpim. Mɨñi mailö nɨpe adö u mɨdpim rö, nɨbi bɨ mailö adö u ajpal rö ajmim. Mailö ñɨ pai rö mɨdaimim. * Mailö magö u nan aij aij iru nöp pɨlnab: gɨ aij gep magö ke ke iru yabɨƚ pɨlnab; nan nɨhön nɨhön God nɨŋö aij gɨnab nan gau magöŋhalö pɨlnab; nan nɨhön nɨhön nɨŋö nöp mɨdöp pör nöp pɨlnab. 10 God nɨp aij gɨnɨm adö u nöp nɨŋ aij gɨmim gɨpe arnɨm.
11 Sɨbön yaŋ ajöm nan si nan naij gɨpal u kale aip gagmim. Nan si nan naij gɨpal u mailö adö u hagpe nɨŋöl. 12 Kale nan si nan naij pi göl gɨpal u, hon nan anɨb gau manö nöp hagnabun u, nable gɨnab. 13 Ram ruö magöŋhalö waiö nɨŋbun. Anɨb u rö, God mailö nɨpe auö, nan nɨhön pi göm gɨpal u waiö nɨŋnaböl. * 14 Mailö auö, magöŋhalö nɨŋbun. Adö anɨbu nöp, nɨbi bɨ rɨmnap hagpal,
“Ne umöl mɨdpan u, mɨñi urakö,
Krais mailö nɨpe u nöp mailö pak ñɨnab,” a gɨpal. *
15 Anɨb u, nɨbi bɨ rɨmnap manö nɨŋagöm haƚöwaƚö gɨpal rö gagmim. Nɨ? aij gɨmim gɨ mɨdaimim. * 16 Nɨbi bɨ nan si nan naij nöp gɨpal ñɨn anɨbi, kale pör nöp nɨŋ aij gɨmim gɨ aij gɨmim. 17 Anɨb u, bɨ hauƚ rö gagmim; Bɨ Kub nɨp aij gɨnab adö u nöp nɨŋmim gɨmim. 18 Ñɨg wain ñɨŋbe, hauƚ alagnɨm; adan anɨbu arnabim lug paknabim. Pen, God Ana apöm hanɨp aŋ daŋ ajmaŋ raunɨm, a gɨmim God nɨp sabe geinabim u aij. * 19 God Manö adɨŋ Sam a gɨpal gau rɨmnap pen pen hagöl gɨ, Krais manö aij u kɨmap ap pen pen hagöl gɨ, Bɨ Kub hib nɨpe dap raneb kɨmap ap pen pen hagöl gɨ gɨmim. Aij a gö nɨŋöl gɨ, mɨdmagö kale aŋ daŋ kɨmap rɨmnap Bɨ Kub nɨp hagmim. * 20 Bɨ Kub hon Jisas Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun u me, nan nɨhön nɨhön gɨnɨm, kale pör nöp nan magöŋhalö gau Bapi God nɨp aij a göl gɨ mɨdaimim. *
21 Krais Bɨ Kub hon mɨdöp a gɨpim u me, añ mam Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim gau pen pen ud aij gɨmim. Añ mam ap manö rɨmnap hagainɨm u, manö nɨpe udmim. *
Ber bɨ gau
22 Kale nɨbi gau, Bɨ Kub manö nɨŋmim hain gɨpim rö, nagamul bɨ hagöl rö nɨŋmim hain gɨmim. * 23 Adö anɨbu anɨg göl mɨdöp: Krais nɨbi bɨ nɨpe gau hañ romaŋ nɨpe ke mɨdöp; nɨpe ke nabɨc mɨdöp. Krais nɨbi bɨ nɨpe ud kamɨŋ yuöp. Krais nɨbi bɨ udöm nabɨc mɨdöp rö, bɨ gau nɨbi kale udöm nabɨc mɨdpal. * 24 Krais nɨbi bɨ nɨpe gau kalɨp hagö manö nɨpe hain gɨpal rö, nɨbi gau, bɨ kale gau hagöl rö magöŋhalö hain göl.
25 Pen kale bɨ gau, Krais nɨbi bɨ nɨpe gau mɨdmagö löm uma rö nɨŋmim, nɨbi kale gau u rö nöp mɨdmagö yabɨƚ lɨmim. * 26-27 Krais nɨbi bɨ nɨpe gau mɨdmagö löm uma u, cöc nɨpe u nɨp manö nɨpe hagöm, ñɨg löm, uɫ maɫɨ gɨ aij göm, cöc mailö halö, gac pro ap, nan naij pro ap, manö pro ap wasö yabɨƚ, uɫ nöp mɨdö, nɨpe udöm nɨp ke ñɨnab. * 28 Anɨb unbö rö nöp, kale bɨ gau nɨbi kale gau kalɨp mɨdmagö lɨmim. Hañ romaŋ kale ke gɨ aij gɨpim rö, nɨbi kale gau u rö nöp gɨmim. Bɨ nɨbi nɨpe mɨdmagö löp u, nɨpe ke mɨdmagö löp. 29 Hañ romaŋ hon u mulu kal nɨŋagpun; ke nɨŋno aij gö, nan magö ñöl gɨ ñöl gɨ abad mɨd aij nöp gɨpun. Anɨb unbö rö nöp, Krais nɨbi bɨ nɨpe abad mɨdöp. 30 Nɨhön gɨnɨg: hon Krais hañ romaŋ ñɨn kɨd ma kɨd nɨpe gau rö mɨdpun.
31 Pen God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, “Bɨ ap nɨbi udnɨg, nɨme nap kalɨp arö göm, nɨbi udöm jɨm ñöl mɨdmil, hañ romaŋ añɨ rö lö mɨdpil,” a gɨla. * 32 Manö anɨbu iƚ ap mɨdöp pen kale nöd nɨŋagmɨdal. Yad gasɨ nɨŋbin manö anɨbu Krais abe nɨbi bɨ nɨpe gau abe hagab. * 33 Pen kale bɨ gau magöŋhalö, hañ romaŋ kale u ke mɨdmagö lɨbim rö, nɨbi kale gau u rö nöp mɨdmagö lɨmim. Kale nɨbi gau magöŋhalö, nagamul bɨ manö kale udmim.
* 5:1 Mad 5:48 * 5:2 Hib 10:10; Eks 29:18 * 5:5 1Ko 6:9-10; Kol 3:5 * 5:6 Kol 2:4,8; Ro 1:18 * 5:8 Ep 2:13; Kol 1:13; 1Pi 2:9; Jon 12:36 * 5:13 Jon 3:20-21 * 5:14 Ais 26:19; Ro 13:11 * 5:15 Kol 4:5 * 5:18 Luk 21:34 * 5:19 Kol 3:16 * 5:20 Kol 3:17 * 5:21 1Pi 5:5 * 5:22 Kol 3:18; 1Pi 3:1 * 5:23 1Ko 11:3; Ep 1:22 * 5:25 Kol 3:19; 1Pi 3:7 * 5:26-27 2Ko 11:2; Kol 1:22; Dai 3:5 * 5:31 Mad 19:5 * 5:32 Rep 19:7